OTANT�K TA�

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye en güzel doğum günü hediyeleri

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri Türkçe’nin Sözlüğü’nde “ödül” kelimesi kazanılan bir yarış ya da yapılan bir iyilik karşısında verilen şey olarak tanımlanmaktadır:

“ödül: 1) Bir yarışma veya imtihanda kazananlara verilmek üzere ortaya konulan şey. 2) Herhangi bir iyiliğe karşılık olmak üzere verilen Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri.” (Yelten 2002: 409)

Arkadaş Türkçe Sözlük’te ise “ödül” kelimesi beş değişik şekilde tanımlanmaktadır:
“ödül: l)Yaptığı bir işten, bir davranıştan dolayı birine verilen armağan. 2)Armağan. 3) Bilim, sanat, yazın alanlarında ya da başka alanlarda açılan yarışmalarda, özenli bir incelemeden, değerlendirmeden sonra başarılı bulunanlara, derece alanlara verilen değerli armağan. 4) Açılan bir yarışmada kazananlara armağan olarak verilen para ya da mal. 5) Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)

“ödül almak (ya da kazanmak): Açılan bir yarışmada basan göstermek.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)
“ödül vermek: 19 Yarışma açarak sonucunu ödülle değerlendirmek. 2) Ödüllendirmek.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)

Hukuk Sözlüğü’nde ödül karşılığı olarak mükâfat kelimesi kullanılmış ve buna göre kelime tanımlanmıştır:
“ödül: Mükâfat; belli bir basan elde edene veya belli bir işi yapana, başansı nedeniyle verilen şey.” (Yılmaz 1996: 642)
Ödül tanımlarından da anlaşılacağı üzere Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kişiye ödül olarak verilmez. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri karşılıksız olarak verildiğine göre Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile ödülün aym şey olması mümkün değildir. Ödül karşılıklıdır. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kişiye sevgiden dolayı içten gelerek; ödül ise çalışmalarından ve basanlarından dolayı verilmektedir. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleriyi hak etmek diye bir şey yoktur; ancak ödülü hak etmek gerekmektedir.

Armağan/Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kavramının içinde yer alan “ülüş” kelimesi hakkında en eski kaynak olan Divan-ü Lügat’it-Türk’te “ülüş” şu şekilde tanımlanmaktadır:

ülüş: Pay, hisse. (1985: 62) ölüş: Budun arasında pay ayınş. (1985: 63) fiffik: Nasip, hisse, pay. (1985: 72)
illetti: “Ol çıgayka yarmak ületti= O yoksullara para üleştirdi. (ületür-ületmek) (1985: 214)
üleştirdi: (ületür-ületmek) (1985:214)
Keldü berü arturu Bedri elin arturu Munda kalıp ahum Bügri bolup ün büter
“Bize aşın, taşkın bir hale geldi, üstesine vilâyetini verdi, burada oturmaya kaldı, sesi çıkmaz, beli bükük oldu.”
(Tutsak olmuş bir Beyi anlatarak diyor ki: Bize çalım satarak, aşın giderek, kalabalık bir ordu haline geldi, sonra vilâyetini bize armağan etti, yanımızda kaldı, beli bükük, sesi kısık oldu.) (1985:220)

Ülüş kelimesini antropolojik açıdan değerlendirerek tanımlayan Antropoloji Sözlüğü’nde ise kelime; “Orta Asya atlı bozkır kültürü çevresinde kabile federasyonunda siyasal ve toplumsal kararların alınması için toplanan kurultay, kengeş veya toylarda, beylerin boylarına dolayısıyla kendilerine ayrılan statüye göre etten aldıkları payı gösterir” şeklinde tanmüanmaktadrr. “Ülüş, etten hangi beye hangi parçanın düşeceğini gösterdiği gibi, oturma düzenim ve dolayısıyla kabile ve akrabalık düzeninin mekana yansıması ve obanın kuruluş biçimini de göstermesi açısından önemlidir.” (Emiroğlu2003: 858)

“Ülüşe katılma hakkının beyleri içermesi ile ülüşün halk için yağmaya dönüşmesi, Dede Korkut ve diğer kaynaklarda görüldüğü biçimiyle potlaç kurumuyla karşılaştırmıştır. Ülüşte pay hakkı kandaş ilişkiyle belirlenir ve ortak ata mitosunu güçlendirirken, yağma hiyerarşinin ve toplumsal değişimin (artan zenginliğin) göstergesidir.” (Emiroğlu 2003: 859)

Miras kelimesi de bazı bakımlardan armağan ile ilişkili bulunmaktadır. Divanü Lügat’ it-Türk’te miras hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

xumaru: Miras. “Bunu atamdan xumaru buldım= Bunu atamdan miras buldum.” (1985: 445)
sumaru: Andaç olmak üzere verilen mal’a denir. Büyüklerden birisi öldüğünde, malından en iyi bir parça Hakan için aynin*. Bu mala dahi “xumaru” denir, “xumaru” andaç, hatıra anlamındadır. Bu kelime, kadına, erkeğe ad olarak dahi verilir. Uzağa giden bir adamın hısımlarına bıraktığı mala da “xumaru” denir. (1985:446)

“Borç” kavramı hiçbir şekilde Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile karıştın İm aması gereken bir kavramdır. Çünkü borç geri alınmak üzere verilen şeydir. Karşılıksız verilmez. Bu nedenle de Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri özelliği taşımaz. Divanü Lügat’it-Türk’te borç baklanda şu kelimeler yazılıdır:

berim: Borç, verim. Şu savda dahi gelmiştin “Alımcı arslan, berimçi sıçgan= alacaklı arslan, verecekli, borçlu sıçan.” (1985:409)
bergü: Borç. “Anınğ manga bir at bergüsi bar= Onun bana bir at borcu, vereceği var.” (1985: 427)

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri tanımlamalarında sıkça rastladığımız bir kavram da “rüşvef’tir. Bu kavramın Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile ilgisi sadece verilen bir şey olarak aynıdır, bunun dışında Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile rüşvet arasında bir ilişki mevcut değildir. Rüşvet çeşitli kaynaklarda değişik şekillerde tanımlanmaktadır:
Divanü Lügat’it-Türk’te rüşvet şu kelimelerle tanımlanmaktadır:

orunç: Rüşvet. (1985: 449) ınranç: Rüşvet, gevik (1985: 132)

Türk Hukuk Lugatı’nda (1944) rüşvet hukukî açıdan şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Rüşvet, memur sayılan kimsenin, vazifesine giren bir iş için kanunca verilmesi icap etmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir menfaat temin etmesi, yahut para, mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat kabul etmesidir.”

Genel bir tanım verecek olursak Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde rüşvet, rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvet yemek, rüşvetçi ve rüşvetçilik şu şekilde tanımlamaktadır (1998: 1872):

“rüşvet is. Ar. Rişvet Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar, rüşvet almak rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek, rüşvet vermek bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek, rüşvet yemek bir işi yapmak için birinden rüşvet almak.
rüşvetçi is. ve s. Rüşvet alarak iş gören kimse.
rüşvetçilik, -ği is. İş görmek için rüşvet alma tutumu.”

Arkadaş Türkçe Sözlük’te rüşvet hakkında “rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvet yemek” deyimleri üzerinde durulmakta ve tanımlan şu şekilde yapılmaktadır:

“rüşvet: Yapünlmak istenilen bir işe yasadışı kolaylık sağlaması için ilgili görevliye ya da görevlilere el altından verilen para, mal vb.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet almak: rüşvet olarak verilen parayı ya da malı kabul etmek. (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet vermek: Bir görevliye bir işi yaptırabilmek ya da yasadışı yaptırmak için para ya da mal vermek.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet yemek: (bir görevli) bir işi yapmak için birinden rüşvet almak.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)

Akla gelebilecek her şey Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri olarak verilebilir. Bu bakımdan Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri için bir sınırlama getirmek mümkün değildir. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyelerileşme konusunda bir sınırlama getirilecek olursa sevgi ve samimilik şartı aranmalıdır. Bu şekilde Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleriyi rüşvetten ayırmak daha kolay olacaktır.

“Rüşvet, Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyelerinin dejenere edilmiş, soyutsuzlaştalmış şeklidir.” (Hayat Aile Ansiklopedisi y.ty.: 427)

Çelik, rüşvetin tarihi gelişiminden “Bizim Diyanmızda Rüşvetin Serencamı” adlı makalesinde şu şekilde bahsetmektedir (Çelik 2000):

“Peçevi tarihine göre, İslam tarihindeki ilk rüşvet olayı, ünlü komutan Halid Bin Velid’in Hz.Osman’ın huzuruna girebilmek için bevvaba (kapıcıya) 2 alto vermesi hadisesidir. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki çekişmede, Muaviye’nin birçok kişiyi yanma çekebilmek için rüşvete başvurduğu, aynı anlayışın oğlu Yezid tarafından da devam ettirildiği iddia edilmektedir. Emeviler döneminde, valilik gibi önemli memuriyetlerin satıldığı; Abbasiler döneminde, Sasaniler’le temas sonucu, onların bozuk bürokrasisine hakim olan rüşvetçiliğin Abbasiler! de etkilediği bilinmektedir. Selçuklular döneminde, rüşvetin Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri maskesi altoda saraya ciddi şekilde bulaştığı, Osmanlılar-m da bu mirası devraldığı tarihi bir gerçektir. Çandarlı Halil Paşa’nın ilk orduyu kurarken işe rüşvet bulaştırdığı rivayet olunur.
Koçi Bey, XVII.asrm başmda Sultan IV.Murad’a yazıp sunduğu risalede, eski kanunun bozulduğundan, memuriyetlerin çoğunun rüşvet ile ehliyetsiz kişilere verildiğinden acı acı şikayet eder. Aynı şekilde çağdaşı Katip Çelebi, Mizanü’l-Hakk isimli eserinde, rüşvetin haram olduğu bilindiği halde alınıp verildiğinden şikayet eden “Dünyada bir zararı ve cezası görülmediği yerde hiç bir kimse tereddüt etmeyip kabul eder. Etmeyen de dindarlığından ve Allah korkusundan dolayı değil, hazmı müşkildir diye halkın dilinden korkar. Zira bir tatiıca nesnedir, hazzı vardır, derler.”
Tanzimat dönemine gelindiğinde rüşvet devlet yönetimini tehdit eder düzeye ulaşmıştır. Nitekim Sultan Abdülmecit 1839’da yayınladığı Tanzimat Fermanı’nın bir bölümünde, Sadrazam Reşit Paşaya hem rüşvetin ulaştığı vahim boyutu hatırlatır hem de yasaklanması için yasal düzenleme yapılmasını isten “Şer’an menfur olup, harabbiyet-i mülkün sebeb-i a’zamı olan rüşvet madde-i kerihesinin fımâbâd adem-i vuku’u maddesinin dahi bir kanun-ı kavi ile te’kidine bakılsın.” Günümüz Türkçesi ile Padişah: “Dinen red edildiği halde ülkenin alt üst olmasının en büyük sebebi olan rüşvet denen iğrenç şeyin bundan böyle alınıp verilmemesi de kuvvetli bir kanunla sağlansın.” diyordu.
Fermanda, rüşvetin ülkeyi çöküntüye götüren en büyük sebep olarak gösterilmesi çok ilginçtir. Ne var ki sultan bir konuda yanılıyordu. O da rüşvetin yasa çıkararak kolay kolay önlenemeyeceği meselesi idi.”

Bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu bir işi “Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri” karşılığında yapması, o kimsenin “rüşvet” aldığının göstergesidir. Toplumsal düzenin işleyişini sağlayan kurumlarda böylesi bir Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri alış-verişi sonucunda toplumsal düzen bozulacaktır. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri karşılığında yapılacak bir iş, adaletsizce yapılacak bir iş demektir. Yapması gereken işi böylesi bir “Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri” karşılığında yapan kişi “rüşvet” alıyor demektir. Böyle yapılan bir iş sonucunda toplumun güveni bu işi yapan kurumlara karşı azalır. Tüm bunların sonucunda da toplumsal düzen bozulur.

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile bağışlama arasında da vermek bakımından bir ilgi bulunmaktadır. Hukuk Sözlüğünde “bağışlama” kelimesi de şu şekilde açıklanmaktadır:

“bağışlama: Bağış; hibe; Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri; yaşayanlar arasında yapılan kazandırıcı bir işlem olup, onunla bir kimse, bir malının tümünü veya bir kısmını, karşılıksız (ivazsız) olarak başka bir kimseye geçirir.” (Yılmaz 1996: 98)

İskender Pala “iltifat” kelimesini bağış ile yardımın söz ile yapılanı olarak şu şekilde açıklamaktadır (www.zaman.com.tr/?hn=20113&bl=yazarlar&trh=2004 0226):

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • sevgiliye en güzel doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri Türkçe’nin Sözlüğü’nde “ödül” kelimesi kazanılan bir yarış ya da yapılan bir iyilik karşısında verilen şey olarak tanımlanmaktadır:

“ödül: 1) Bir yarışma veya imtihanda kazananlara verilmek üzere ortaya konulan şey. 2) Herhangi bir iyiliğe karşılık olmak üzere verilen Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri.” (Yelten 2002: 409)

Arkadaş Türkçe Sözlük’te ise “ödül” kelimesi beş değişik şekilde tanımlanmaktadır:
“ödül: l)Yaptığı bir işten, bir davranıştan dolayı birine verilen armağan. 2)Armağan. 3) Bilim, sanat, yazın alanlarında ya da başka alanlarda açılan yarışmalarda, özenli bir incelemeden, değerlendirmeden sonra başarılı bulunanlara, derece alanlara verilen değerli armağan. 4) Açılan bir yarışmada kazananlara armağan olarak verilen para ya da mal. 5) Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)

“ödül almak (ya da kazanmak): Açılan bir yarışmada basan göstermek.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)
“ödül vermek: 19 Yarışma açarak sonucunu ödülle değerlendirmek. 2) Ödüllendirmek.” (Püsküllüoğlu 2003: 744)

Hukuk Sözlüğü’nde ödül karşılığı olarak mükâfat kelimesi kullanılmış ve buna göre kelime tanımlanmıştır:
“ödül: Mükâfat; belli bir basan elde edene veya belli bir işi yapana, başansı nedeniyle verilen şey.” (Yılmaz 1996: 642)
Ödül tanımlarından da anlaşılacağı üzere Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kişiye ödül olarak verilmez. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri karşılıksız olarak verildiğine göre Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile ödülün aym şey olması mümkün değildir. Ödül karşılıklıdır. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kişiye sevgiden dolayı içten gelerek; ödül ise çalışmalarından ve basanlarından dolayı verilmektedir. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleriyi hak etmek diye bir şey yoktur; ancak ödülü hak etmek gerekmektedir.

Armağan/Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri kavramının içinde yer alan “ülüş” kelimesi hakkında en eski kaynak olan Divan-ü Lügat’it-Türk’te “ülüş” şu şekilde tanımlanmaktadır:

ülüş: Pay, hisse. (1985: 62) ölüş: Budun arasında pay ayınş. (1985: 63) fiffik: Nasip, hisse, pay. (1985: 72)
illetti: “Ol çıgayka yarmak ületti= O yoksullara para üleştirdi. (ületür-ületmek) (1985: 214)
üleştirdi: (ületür-ületmek) (1985:214)
Keldü berü arturu Bedri elin arturu Munda kalıp ahum Bügri bolup ün büter
“Bize aşın, taşkın bir hale geldi, üstesine vilâyetini verdi, burada oturmaya kaldı, sesi çıkmaz, beli bükük oldu.”
(Tutsak olmuş bir Beyi anlatarak diyor ki: Bize çalım satarak, aşın giderek, kalabalık bir ordu haline geldi, sonra vilâyetini bize armağan etti, yanımızda kaldı, beli bükük, sesi kısık oldu.) (1985:220)

Ülüş kelimesini antropolojik açıdan değerlendirerek tanımlayan Antropoloji Sözlüğü’nde ise kelime; “Orta Asya atlı bozkır kültürü çevresinde kabile federasyonunda siyasal ve toplumsal kararların alınması için toplanan kurultay, kengeş veya toylarda, beylerin boylarına dolayısıyla kendilerine ayrılan statüye göre etten aldıkları payı gösterir” şeklinde tanmüanmaktadrr. “Ülüş, etten hangi beye hangi parçanın düşeceğini gösterdiği gibi, oturma düzenim ve dolayısıyla kabile ve akrabalık düzeninin mekana yansıması ve obanın kuruluş biçimini de göstermesi açısından önemlidir.” (Emiroğlu2003: 858)

“Ülüşe katılma hakkının beyleri içermesi ile ülüşün halk için yağmaya dönüşmesi, Dede Korkut ve diğer kaynaklarda görüldüğü biçimiyle potlaç kurumuyla karşılaştırmıştır. Ülüşte pay hakkı kandaş ilişkiyle belirlenir ve ortak ata mitosunu güçlendirirken, yağma hiyerarşinin ve toplumsal değişimin (artan zenginliğin) göstergesidir.” (Emiroğlu 2003: 859)

Miras kelimesi de bazı bakımlardan armağan ile ilişkili bulunmaktadır. Divanü Lügat’ it-Türk’te miras hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

xumaru: Miras. “Bunu atamdan xumaru buldım= Bunu atamdan miras buldum.” (1985: 445)
sumaru: Andaç olmak üzere verilen mal’a denir. Büyüklerden birisi öldüğünde, malından en iyi bir parça Hakan için aynin*. Bu mala dahi “xumaru” denir, “xumaru” andaç, hatıra anlamındadır. Bu kelime, kadına, erkeğe ad olarak dahi verilir. Uzağa giden bir adamın hısımlarına bıraktığı mala da “xumaru” denir. (1985:446)

“Borç” kavramı hiçbir şekilde Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile karıştın İm aması gereken bir kavramdır. Çünkü borç geri alınmak üzere verilen şeydir. Karşılıksız verilmez. Bu nedenle de Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri özelliği taşımaz. Divanü Lügat’it-Türk’te borç baklanda şu kelimeler yazılıdır:

berim: Borç, verim. Şu savda dahi gelmiştin “Alımcı arslan, berimçi sıçgan= alacaklı arslan, verecekli, borçlu sıçan.” (1985:409)
bergü: Borç. “Anınğ manga bir at bergüsi bar= Onun bana bir at borcu, vereceği var.” (1985: 427)

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri tanımlamalarında sıkça rastladığımız bir kavram da “rüşvef’tir. Bu kavramın Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile ilgisi sadece verilen bir şey olarak aynıdır, bunun dışında Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile rüşvet arasında bir ilişki mevcut değildir. Rüşvet çeşitli kaynaklarda değişik şekillerde tanımlanmaktadır:
Divanü Lügat’it-Türk’te rüşvet şu kelimelerle tanımlanmaktadır:

orunç: Rüşvet. (1985: 449) ınranç: Rüşvet, gevik (1985: 132)

Türk Hukuk Lugatı’nda (1944) rüşvet hukukî açıdan şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Rüşvet, memur sayılan kimsenin, vazifesine giren bir iş için kanunca verilmesi icap etmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir menfaat temin etmesi, yahut para, mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat kabul etmesidir.”

Genel bir tanım verecek olursak Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde rüşvet, rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvet yemek, rüşvetçi ve rüşvetçilik şu şekilde tanımlamaktadır (1998: 1872):

“rüşvet is. Ar. Rişvet Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar, rüşvet almak rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek, rüşvet vermek bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek, rüşvet yemek bir işi yapmak için birinden rüşvet almak.
rüşvetçi is. ve s. Rüşvet alarak iş gören kimse.
rüşvetçilik, -ği is. İş görmek için rüşvet alma tutumu.”

Arkadaş Türkçe Sözlük’te rüşvet hakkında “rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvet yemek” deyimleri üzerinde durulmakta ve tanımlan şu şekilde yapılmaktadır:

“rüşvet: Yapünlmak istenilen bir işe yasadışı kolaylık sağlaması için ilgili görevliye ya da görevlilere el altından verilen para, mal vb.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet almak: rüşvet olarak verilen parayı ya da malı kabul etmek. (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet vermek: Bir görevliye bir işi yaptırabilmek ya da yasadışı yaptırmak için para ya da mal vermek.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)
“rüşvet yemek: (bir görevli) bir işi yapmak için birinden rüşvet almak.” (Püsküllüoğlu 2003: 818)

Akla gelebilecek her şey Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri olarak verilebilir. Bu bakımdan Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri için bir sınırlama getirmek mümkün değildir. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyelerileşme konusunda bir sınırlama getirilecek olursa sevgi ve samimilik şartı aranmalıdır. Bu şekilde Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleriyi rüşvetten ayırmak daha kolay olacaktır.

“Rüşvet, Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyelerinin dejenere edilmiş, soyutsuzlaştalmış şeklidir.” (Hayat Aile Ansiklopedisi y.ty.: 427)

Çelik, rüşvetin tarihi gelişiminden “Bizim Diyanmızda Rüşvetin Serencamı” adlı makalesinde şu şekilde bahsetmektedir (Çelik 2000):

“Peçevi tarihine göre, İslam tarihindeki ilk rüşvet olayı, ünlü komutan Halid Bin Velid’in Hz.Osman’ın huzuruna girebilmek için bevvaba (kapıcıya) 2 alto vermesi hadisesidir. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki çekişmede, Muaviye’nin birçok kişiyi yanma çekebilmek için rüşvete başvurduğu, aynı anlayışın oğlu Yezid tarafından da devam ettirildiği iddia edilmektedir. Emeviler döneminde, valilik gibi önemli memuriyetlerin satıldığı; Abbasiler döneminde, Sasaniler’le temas sonucu, onların bozuk bürokrasisine hakim olan rüşvetçiliğin Abbasiler! de etkilediği bilinmektedir. Selçuklular döneminde, rüşvetin Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri maskesi altoda saraya ciddi şekilde bulaştığı, Osmanlılar-m da bu mirası devraldığı tarihi bir gerçektir. Çandarlı Halil Paşa’nın ilk orduyu kurarken işe rüşvet bulaştırdığı rivayet olunur.
Koçi Bey, XVII.asrm başmda Sultan IV.Murad’a yazıp sunduğu risalede, eski kanunun bozulduğundan, memuriyetlerin çoğunun rüşvet ile ehliyetsiz kişilere verildiğinden acı acı şikayet eder. Aynı şekilde çağdaşı Katip Çelebi, Mizanü’l-Hakk isimli eserinde, rüşvetin haram olduğu bilindiği halde alınıp verildiğinden şikayet eden “Dünyada bir zararı ve cezası görülmediği yerde hiç bir kimse tereddüt etmeyip kabul eder. Etmeyen de dindarlığından ve Allah korkusundan dolayı değil, hazmı müşkildir diye halkın dilinden korkar. Zira bir tatiıca nesnedir, hazzı vardır, derler.”
Tanzimat dönemine gelindiğinde rüşvet devlet yönetimini tehdit eder düzeye ulaşmıştır. Nitekim Sultan Abdülmecit 1839’da yayınladığı Tanzimat Fermanı’nın bir bölümünde, Sadrazam Reşit Paşaya hem rüşvetin ulaştığı vahim boyutu hatırlatır hem de yasaklanması için yasal düzenleme yapılmasını isten “Şer’an menfur olup, harabbiyet-i mülkün sebeb-i a’zamı olan rüşvet madde-i kerihesinin fımâbâd adem-i vuku’u maddesinin dahi bir kanun-ı kavi ile te’kidine bakılsın.” Günümüz Türkçesi ile Padişah: “Dinen red edildiği halde ülkenin alt üst olmasının en büyük sebebi olan rüşvet denen iğrenç şeyin bundan böyle alınıp verilmemesi de kuvvetli bir kanunla sağlansın.” diyordu.
Fermanda, rüşvetin ülkeyi çöküntüye götüren en büyük sebep olarak gösterilmesi çok ilginçtir. Ne var ki sultan bir konuda yanılıyordu. O da rüşvetin yasa çıkararak kolay kolay önlenemeyeceği meselesi idi.”

Bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu bir işi “Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri” karşılığında yapması, o kimsenin “rüşvet” aldığının göstergesidir. Toplumsal düzenin işleyişini sağlayan kurumlarda böylesi bir Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri alış-verişi sonucunda toplumsal düzen bozulacaktır. Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri karşılığında yapılacak bir iş, adaletsizce yapılacak bir iş demektir. Yapması gereken işi böylesi bir “Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri” karşılığında yapan kişi “rüşvet” alıyor demektir. Böyle yapılan bir iş sonucunda toplumun güveni bu işi yapan kurumlara karşı azalır. Tüm bunların sonucunda da toplumsal düzen bozulur.

Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri ile bağışlama arasında da vermek bakımından bir ilgi bulunmaktadır. Hukuk Sözlüğünde “bağışlama” kelimesi de şu şekilde açıklanmaktadır:

“bağışlama: Bağış; hibe; Sevgiliye En Güzel Doğum Günü Hediyeleri; yaşayanlar arasında yapılan kazandırıcı bir işlem olup, onunla bir kimse, bir malının tümünü veya bir kısmını, karşılıksız (ivazsız) olarak başka bir kimseye geçirir.” (Yılmaz 1996: 98)

İskender Pala “iltifat” kelimesini bağış ile yardımın söz ile yapılanı olarak şu şekilde açıklamaktadır (www.zaman.com.tr/?hn=20113&bl=yazarlar&trh=2004 0226):