OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

Şifalı Dualar

Değerli takipçilerimiz sizler için derlediğimiz bu güzel duaların şifa olmasını Allahtan temenni ederiz.Gayret bizden şifa Allahtan …….
Saygılarımızla
OTANTİK TAŞ WEB EKİBİ
KAYNAKLAR:ARİF PAMUK YAYINLARI -NEBU FORUM.COM-MELEKLER MEKANI.COM-DUALAR.BİZ

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

A

 

ALA SURESİNİN FAZİLETİ
Bir cuma günü bu sureyi yazıp, üzerinde taşıyan kimse her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur.Bu sure hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabir ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ARAF SURESİNİN FAZİLETİ
Resulü Ekrem Aleyhisselam Efendimiz A’raf suresini akşam namazında ikiye taksim ederek okurlardı.”Rüyasında Sure-i Araf’ı okuyana Allah tarafından bütün ilimler *Bu sure dünya ve ahiret saadetini elde etmek için çokça okunmalıdır.
 
AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI MANEVİ REÇETE
Bismillâhil kebiyri neûzü billâhil azıymi min şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâr.’
Peygamber Efendimiz çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı manevi tedavi olarak bu duayı öğretirlerdi
‘Rabbünallâhüllezî fıs semai tekaddesesmüke, emruke fıs semai vel ardı kemâ rahmetüke fıs semâ’ fec’al rahmeteke fil ardığfir lenâ havbenâ ve hatâya n â ente rabbüt tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâzel veceı.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Sizden birine herhangi bir kimse veya kardeşi bir ağrıdan ötürü şikayette bulunursa, bu duayı onun üzerine okusun, şifa bulur.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR
Allâhümme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hısâben yesîrâ.
Manası: Ey Allah’ım, amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle. * Sol kol yıkanırken:
Allâhümme lâ tü’tınî kitabî bi şimalî ve lâ min verâi zahrî.
Manası: Ey Allah’ım, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme.
Başa mesh ederken:Allâhümme harrim şa’rî ve beşerî alen nâr, ve ezıllenî tahte arşike yevme lâ zille illâ zıllük.
Manası: Allah’ım, kıllarımı ve derimi cehenneme haram kıl. Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir.
Kulaklara mesh verilirken:
Allâhümmec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh.
Manası: Ey Allah’ım, sözü işitip de sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle.
Ayaklar yıkanırken:
Allâhümme sebbit kademeyye ales sırat.
Manası: Ey Allah’ım, ayaklarımı Sırat üstünden kaydırma.
 
ADEM A.S DUASI
Adem (a.s.) cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulundu:Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhanınâ le nekûnenne minel hâsiriyn.
“Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız.”
Allah Teala onun duasını kabul etti ve şöyle buyurdu:
“Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı. Ona yalvardı. O da tevbesini kabul etti. “
“Sonra Rabbi yine onu (Adem’i) seçti de tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. “
 
ADİYAT SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER
Bismillâhirrahmânirrahım.
Vel âdiyâti dabhâ. Fel mûriyâti kadhâ. Fel müğıyrâti subhâ. Fe eserne bihî nak’â. Fe vesatne bihî cem’â. İnnel insâne li rabbihî lekenûd. Ve innehû alâ zâlike le şehiyd. Ve innehû li hubbil hayri le şediyd. E fe lâ ya’lemü izâ bu’sira mâ fil kubur. Ve hussıle mâ fıs sudur. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habiyr.
Manası:
Andolsun o harıl harıl gazâ yolunda koşan atlara, o tırnakları ile çakarak ateş çıkaranlara, sabahleyin baskın yapanlara, derken orada ayakları ile toz koparanlara, kopardığı tozla bir topluluğun düşmanının ortasına girenlere yani atlara ki, muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. Hiç şüphesiz Allah Teala buna hakkıyla şahiddir. Gerçek o, insan mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Hâlâ o, hakikati görüp bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler eşilip çıkarıldığı zaman, göklerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman hakikat, o gün Rabbleri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır.
Fazileti:
* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur:
“İzâ zülzilet… Kur’an’ın yarısına muâdildir. Vel fıdiyât… Kur’an’ın yarısına denktir.”
Kim bu mübarek sure-i celileyi yazar da üzerinde-taşırsa, Cenabı Ecelli Alâ o kimseyi korktuklarından emin kılar, rızkı da kendisine kolaylıkla verilir.
Her gün bu sureyi (3) üç defa okuyan nazardan korunur.br> “Bu mübarek sure tekrar tekrar okunup ihtiva ettiği mesajlar ciddi bir biçimde düşünülmelidir.
 
AHİRET ALEMİNİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN
Rüyada ahireti görmek isteyen kimse taze bir abdest alır. Yatsıdan sonra iki rekat istihare namazı kılarak şöyle dua eder:
“Ya Rabbi! Bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur. Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster, Allah’ım.” diye dua eder.
Cenabı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir. Buna istihare denir. İstihare; her şeyin hayırlısını Allah’tan sormak ve istemektir. Bu ise kuvvetli bir sünnettir.
 
EL-AHKAF SURESİNİN SIRLARI
Allah’ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“Bir kimse el-Ahkaf suresini baştan sona kadar okursa, Cenabı Hak o kimseye dünyada olan bütün varlıkların adedinin on misli sevap verir. Ayrıca on misli kadar günahını bağışlar. On misli kadar da derecesini yükseltir.”
* Bir kimse bu sureyi bir kağıt üzerine yazıp, sağlam bir sargı içerisine aldıktan sonra boğazına takarsa, cinnilerin şerrine karşı korunmuş olur. Gerek uykuda iken, gerekse uyanık bulunurken her şeye karşı himaye altında bulunur. Bir kimse, bu surenin yazılmışını başına giydiği şeyin altına koyup, başında taşırsa, Cenabı Hakk o kimseyi hırsız, dolandırıcı ve bunlara benzer sahte insanların şerrinden korur. Bu kimse böyle yapmakla kendisini hem insanlara hem de cinnilere karşı himaye altında bulundurur.
şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
AKŞAM EZANI İŞİTİLİNCE OKUNACAK DUA
Allâhümme hazâ ıkbâlü leylike ve idbâru nehârike ve asvâtü düâtike fağfir lî.
Manası: Ey Allah’ım, bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zatı Ecelli Ala’na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor. Beni bağışla, Allah’ım.
Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor:
“Akşam ezanı sırasında (bu duanın) okunmasını Allah’ın Resulü bana talim buyurdu.”
 
AKŞAM NAMAZINDAN SONRA NAFİLE NAMAZININ FAZİLETİ
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim akşam namazından sonra günahı icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer.”
Diğer rivayette:
“Günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.”
 
ALLAHU TEALANIN DUA ETMEMİZİ EMRETTİĞİ AYETİ KERİME
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü Allah Teala haddi aşanları sevmez.”
“Korku ve ümit halinde Rabbinize dua ediniz. Şüphesiz ki, muhsinlere Allah’ın rahmeti yakındır.”
“Çaresiz kalan kimse dua ettiği vakit onun duasını kabul eden, feryada geldiği belayı gideren ve sizi yeryüzünde her şeye hakim kılan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah var mıdır? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?”
“Habibim! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır. Bana duada bulunanların duasını kabul ederim.”
* Hadis-i kudside Allah Teala buyuruyor: “Bana dua etmeyene gazab ederim.” “Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele
ederim. Kulum bana dua edince onunla beraberim,”
 
AMENER RASULUNUN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Âmener rasûlü bi mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semı’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr. Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ takate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ. Ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.
Manası:
O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “O’nun (Allah’ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz). Son varışımız ancak Sana’dır.” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut
yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlamız’sın bizim. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et.
Fazileti:
Bu ayet-i kerimeler hakkında Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti bana indirdi. Allah (c.c.) mahlukatı yaratmazdan ikibin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Kim o iki ayeti yatsıdan sonra okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.”
“Kim Sure-i Bakara’nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder.”
“Cenabı Ecelli Ala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır, hem Kur’an’dır.”
“Sure-i Bakara’nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazinelerden verildi. Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemişti. “
* Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece ve gerek gündüz olsun, devam edilmelidir.başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbıne doğru bir yol edinir.Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak. Ve kafir: “Keski ben toprak olsaydım.” diyecektir.
 
AMME(NEBE) SURESİ
NEBE’ SURESİ’NİN MANASI
Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kırk ayettir. Nebe’haber demektir. Sure kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla…
Birbirlerini hangi şeyden koruyorlar?
Büyük haberden mi?
Ki onlar onda ayrılığa düşmüşlerdir. (Kimiona inanmış, kimi de inanmamıştır.)
Hayır! Anlayacaklar!
Yine hayır, onlar gerçeği anlayacaklar!
Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
Dağları da birer kazık.
Ve sizi çift çift yarattık.
Uykunuzu dinlenme kıldık.
Geceyi bir örtü kıldık.
Gündüzü geçimlik kazanma vakti kıldık.
Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.
Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.
Sıkışan bulutlardan şarıl şakıl su indirdik.
Ki onlarla bitkiler ve taneler çıkaralım,
Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim,
Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir
vakittir.
O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.
Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir.
Azgınların varacağı yerdir.
Orada çağlar boyu kalacaklardır.
Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey tatmazlar.
Sadece kaynar su ve irin içerler.
Yaptıklarına uygun bir ceza olarak.
Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummuyorlardı.
Bizim ayetlerimizi yalanladıkça
yalanlamışlardı.
Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Şimdi azabı tadın. Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız.
Şüphesiz ki Allah’ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar için kurtuluş vardır.
Bahçeler ve bağlar;
Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar;
Ve dolu kâseler vardır.
Orada yalan ve boş söz işitmezler.
Rabbından bir mükafat ve bağış olarak;
Göklerin, yerin ve ikisi arasında
bulunanların Rabbi Rahmân’dan ki, O’na hitapta
bulunmaya kimse muktedir olamaz.
O gün, Ruh ve melekler saf halinde
duracaklardır. Rahmân’ın izin verdiklerinden
başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.
Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak. Ve kafir: “Keski ben toprak olsaydım.” diyecektir
Peygamberimiz (s.a.v.) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar:
“İkindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (c.c.) azabım hafifletir.”
“Nebe’ suresini baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk cennette şarâb-ı tahûr (cennet şarabı) ikram edecektir.”
Bu sureyi herhangi bir şeyin üzerine okuyup, o şeyi bir yere emanet etmek, çalınıp kaybolmaması için her şeye kafidir.
Her sıkıntının yok olması için bu sure okunmalıdır. Neticede ferahlık görülecektir.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar,en güzel dualar
 
ANNE VE BABA HAKKI
Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır:
“Ana ve babasına karşı gelen evlada, Allah tarafından şöyle nida edilir:
“Sen dilediğin kadar ibadet yap. Onlara asi olduğun müddetçe ben seni katiyyen affetmiyeceğim.”
Baba ve anasına iyilik edip onların rızasını alana da, Allah Teala şöyle nida eder:
“Sen de istediğini yap. Değil mi ki sen onlara iyilikte bulunuyorsun. Ben de seni affedeceğim.”
Hazreti Peygamber buyuruyor:
“Kur’an’ı okuyup da onunla amel etmeyen, onu okumamış sayılır, ana ve babasına sert gözle bakan onlara iyilik yapmamış olur. İşte ne benim, ne de onların birbirimizle hiç alakası yoktur.”
Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
“Ana babasına iyilik eden kimse istediğini yapsın, katiyyen cehenneme girmeyecektir. Onlara isyan eden de istediği kadar ibadet yapsın. O da cennete girmeyecektir.”
Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Hiç bir evlad yoktur ki, babasına merhamet ile baksın da Allah Teala onun her bakışına karşılık, kabul olunmuş bir hac sevabı vermesin.”
Bunun üzerine Efendimiz’e sordular:
“Her gün yüz defa baksa da mı?”
“Evet, Allah daha çoğunu ve güzelini vermeye kadirdir.”
Efendimiz buyurdu:
“Baba ve anasının kabrini ziyaret eden kimseye Allah Teala kabul olunmuş bir hac sevabı verir. Ana ve babasının kabirlerini çok ziyaret edenlerin kabirlerini de, melekler ziyaret ederler.”
Efendimizin şu hadisini iyi dinle kardeşim! “Baba ve anasına karşı gelene Allah lanet etsin.”
Başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurdu: “Baba ve anasına duada bulunmayanın rızkı kesilir.”
 
ARŞ-I AZAM-IN HAZİNELERİNDEN BİRİ
Bir gün Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam’ın huzuruna gelmişti. Hazreti Peygamber (s.a.v.) onun yüzünde tebessümlü ve müjdeleyici bir hal görmüştü. Daha önce onu böyle hiç görmemişti.
Cebrail Aleyhisselam:
Ya Muhammed, Allah’ın selamı üzerine olsun, dedi. Hazreti Peygamber (s.a.v.)
Ey Cebrail! Allah’ın selamı senin de üzerine olsun, karşılığını verince Cebrail (a.s.):
Ya Muhammed! Allah beni sana öyle büyük bir hediye ile gönderdi ki, senden önce bu hediye kimseye gönderilmedi. Bu ancak sana ikram edildi, dedi. Efendimiz (s.a.v.):
– Nedir o hediye, ey Cebrail? diye sordu. Cebrail (a.s.):
– Sana gönderilen o hediyeler, Arş-ı A’zam’ın hazinelerindendir. Ey Allah’ın Resulü! Sen de onları oku! buyurdu.
Dua budur:
Yà men azheral cernile ve seteral kabiyha yà men lem ytiàhiz bil ceri reti ve lem yehtukìs setra, yà aziymel afvi, yà husnet teca viizi, yà vàsial magfirati ve yà bàsital yedeyni bir rahmeh, yà mìintehà kulli sekvà ve yà sàhibe kulli necvà, yà kerìmes safhi ve yà aziymel menni ve yà mubdien niami kablestihkàkihà, yà rabbàhu ve yà seyyidàhu ve yà emelàhu ve yà gàyete ragbetàhu, es’eluke en là tesviye halkì bin nàr. Allâhümme innî estevdiuke dînî fahfazhü aleyye fi hayatî ve ba’de vefatı. Allâhümme innî üceddidül îmâne tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah, muhammedün resûlüllâh.
“Bu duayı sabah-akşam okuyanlar son nefeslerinde imanlarını şeytanın şerrinden korumuş olurlar.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ARADIĞINI BULMA DUASI
Ca’fer el-Huldî (rahimehullah)’dan: Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki:
Bana bir azık ver!
– Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et:
Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlıyabilsinler. Kalemi ele alınca şu dua okunur:
Yâ hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü.
Manası: Ey Hayy ve Kayyûm yüce Rabbim! Rahmetinle Sen’den yardım istiyorum. Girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle.
İmtihana girerken Allah’a güvenip, bu dualar samimiyetle okunursa, Allah’ın izni ile muvaffakiyet elde edilir.
 
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü bi yedihil hay ru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Manası: Bir olan şeriki bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nunyed-i kudretindedir.
Her şeye gücü yetendir.
* Arefe günü yüz defa ihlas suresi ve yüz defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hakk meleklerine şöyle buyurur:
“Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için “ya Rabbi, haclarını kabul buyur.” dese onu da kabul ederim.”
Yukarıda söylenen şeyleri arefe günü sabahleyin erkenden okumalıdır. Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.
 
AREFE GÜNÜ YAPILACAK EN KIYMETLİ ZİKİRLER
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kulhüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Lâ ilahe i Ha İlâ hü vahdehû lâ şeriy ke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül muk’adel mükarrabe ındeke yevmel kıyâmeh
(100 defa)Cenabı Peygamber Efendimiz bunların fazileti hakkında:
“Her kim arefe günleri bunları yapacak olursa Cenabı Hakk meleklerine: “Ey meleklerim, benim kulumun yaptığı bu ibadetine karşılık olarak ne yapsam azdır. Bu kulum, haclan kabul olunmayanlar hakkında: “Ya Rabbi onların haclannı kabul et.” dese, onu da kabul ederim, buyurmuştur.”
 
ASR SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Vel asr. İnnel insâne le fî husr. İllelleziyne âmenû ve amilüs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.
Manası:
Andolsun asra ki, muhakkak insan kat’i bir ziyandadır. Ancak iman edenlerle güzel, güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil. Onlar ziyandan müstesnadır.
* Sevgili Peygamberimiz’in ashabından iki zat birbirlerine kavuşunca, biri diğerine Asr suresini okumadan ve sonra da selam vermeden ayrılmazlardı.
* Şiddetli ateş yapan bir hastalığa yakalanan
kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder.
 
AY GÖRÜLDÜĞÜ VAKİT OKUNUCAK DUA
Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm. Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr.
Manası: Allah’ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl. Ey hilal! Senin de benim de Rabbimiz Allah’tır. Hayırlı ve uğurlu ol.
 
AYETEL KÜRSİ’Yİ ŞER ZAMANLARINDA OKUMAK
“Şerri giderip matluba vâsıl olmaktan aciz kalırsanız, Ayet’el-Kürsi’yi okumaya devam ediniz.” İmam-ı Bûni diyor ki:
“Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet’el-Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Teala aklı ve fehmi ziyadeleştirir.”
Resulü Ekrem buyuruyorlar
Manası:
*O’ndan başka ilah olmayan Allah, Hayy ve Kayyûm’dur. Ezeli ve ebedidir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun istediğinden başkasını ihata etmezler. Kürsi’si semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu yormaz. O, pek yüksek ve pek büyüktür.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYET-EL KÜRSİ’Yİ HER GÜN OKUMAYA DAİR
Bir kimse hergün Ayet El Kürsiyi 100 defa okursa,kendisine ruhani haller zuhur eder.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ OKUYAN KİMSENİN CİNNİYİ MAHLUP ETMESİ
İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Kuteybe’den, o da Benî Ka’b’dan bir kişiden hikaye eder, der ki:
Hurma satmak için Basra’da bir yere gittim. Kiralamak için bir ev buldum. İçerisinde örümcekler yuva yapmıştı. Bu evi sahibinden kiralamak için istedim. Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bircinni vardır. Her gireni helak eder ve öldürür, dedi. Nihayet Allah (c.c.) beni o cinniden muhafaza eder dedim. Evi kiraladım.
Gece oldu, bir de baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Ayet’el-Küsi’yi okumaya başladım. Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu. Ben (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym) dedim.
Benimle birlikte okuyamadı. Ben bu kelimelere devam ettim. O karanlık ve cinni yok oldu. Ben de bir köşede uyudum. Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, yanmış parça ve küller… O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi. Dedi ki: “Sen büyük bir cinni kafiri yaktın. ” Ne ile yaktığımı sorduğumda (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym.) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın.
AYETEL KÜRSİ’Yİ OKUYANIN KALP GÖZÜ AÇILIR
Şeyhü’l-Ekber, Arif-i billâh, Muhyiddin Arabî (k.s.) Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:
“Her kim Ayet’el-Kürsi’yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden) Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim, Büyük Allah’a yemin ederim, Kur’an-ı Azimüşşan’a yemin ederim, Keriym olan Resulü’ne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalb gözü açılır. Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler. O kimsenin her muradı hasıl olur.”
Hacı Osman Efendi (rahmetüllâhi aleyh) Hazretleri hayatta iken bazı kimselere bu evradı vermişlerdi. Hakikaten halisane okuyanların kalb gözleri açılmıştır. Ben kendilerine dedim ki: “Bunların kalb gözleri açılır mı?” Cevaben Hacı Osman Efendi Hazretleri: “Muhyiddin Arabi Hazretleri yalan söyler mi? İşte bunu o söylüyor.” demişlerdi.
* Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında bazı veli ve alimlerin sözleri şunlardır:
Muhyiddin Arabi, Sa’düddiyn Teftazânî, İmam-ı Bûnî demişlerdir ki:
” Bir kimse Ayet’el-Kürsi’yi harflerinin adedi kadar (170) defa veya mürsellerin (salevâtüllâhi aleyhim) adedi kadar (313) defa okursa, o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler. Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiçbir zarar ve ziyan veremezler.” buyurmuşlardır.
* Esrar-ı Müfide kitabından alınmıştır: – Bir kimse her gün Ayet’el-Kürsi’yi on sekiz defa okursa, Allah (c.c.), o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder. Kalbini ledünnî ve hikmet ilmi ile doldurur. Rızkına bolluk verir. Kadrini yüce kılar. Mehabetinden herkes korkar.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ SABAHLARI OKUMAK
Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor:
“Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayet’el-Kürsi’yi birer defa okursa, her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine sekizinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün kimseye hiç bir kimse zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.”
“Ayet’el-Kürsi, İsm-i Azam’dır.”
* İmam-ı Ebû Yusuf, Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında (40) hadis-i şerif toplayarak buyurmuşlardır ki:
“Bu ayet-i şerife bir çok sırları ve faydaları kendinde toplamaktadır. Künhüne Cenab-ı Ecelli Ala’dan başka kimse vakıf olamaz…”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKŞAM NAMAZINDAN SONRA YAPILACAK DUALAR
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr, sebbit kulûbenâ alâ diynik.
Manası: Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah’ım! Kalplerimizi dinin (İslam) üzere sabit kıl.
* “Peygamber Efendimiz, akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılar ve bu duayı okurlardı.”
Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim (bu zikri) akşam namazından sonra on defa okursa, Allah Teala o kimse için silahlı melekler gönderir, onu şeytanların şerrinden sabaha kadar korurlar. Aynı zamanda Allah Teala onun için cenneti icab ettiren on sevap yazar, cehennemi icab ettiren on günahını affeder ve on köleyi de hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKRABASI VE ARKADAŞI ÖLEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
Innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, ve innâ ilâ rabbinâ le münkalibûn. Allâhümmektübhü ındeke fil muhsinîn, vec’al kitâbehû fi ılliyyîn, vahiüfhü fi ehlihî fil ğâbirîn, ve lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba’deh.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Ölüm insanı korkutur, sizden birinize kardeşinin ölüm haberi gelirse bu duayı okusun.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKSIRANIN VE AKSIRANI GÖRENİN OKUYACAĞI DUA
Resulü Ekrem buyurdu: “Sizden biriniz aksırdığınız vakit; “Elhamdü lillâh” derse arkadaşı da ona “Yerhamükellâh” -Allah sana rahmet etsin, acısın- diye mukabelede bulunsun. Aksıran da “Yehdîkümüllâhü ve yuslihu bâleküm” -Allah Teala sizi hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin- diye cevap versin.
Şifalı Dualar Yukarı..
AL-İ İMRAN SURESİNİN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kulillâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadiyr.
Manası:
De ki: “Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.”
Fazileti:
“Al-i İmran’daki bu ayet ism-i azamdır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir.”
“Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hakk, o kimsenin mülk ve
saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer. Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir. Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur.”
“Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”
“Bir kimse Al-i İmran Suresi’ni cuma günü okursa, güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder, melekler ise mağfiretini isterler.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AL-İ İMRAN SURESİNİN 154. AYETİNİN SIRLARI
Ahmed Deyrebi Hazretleri bu ayetler hakkında şöyle diyor: “Bu ayeti kerimeleri misk ve safrandan yapılmış mürekkeple kağıt üzerine yazarak üzerinde taşıyan kimseden korku, endişe sıkıntı ve üzüntü Allah’ın izni ile şifa bulur. Bu ayeti kerimelerin maddi ve manevi hastalıkların şifası hususunda büyük tesiri vardır.
Faydalanmak isteyen kimse bu ayeti kerimeleri temiz bir kap içine yazarak yağmur veya kaynak suyu ile kap içindeki yazıyı siler ve yedi gün sabahları aç karnına bu sudan içer, elleri ve yüzüne bu sudan biraz sürerek:
“Ey Rabbim! Bu ayeti kerimelerin hürmetine bana acil şifalar ihsan eyle” diyerek ilahi divâna sığınırsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.”sonra, humma ve buna benzer ateşli hastalığa yakalanmış bir kimseye içirilirse, ateşi düşer ve hastalığı şifa bulur.
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAH İSMİ ŞERİFİNİN SIRLARI
Yalnız Allah Teala’nın Zatı’na mahsus olan bu ism-i şerif, İsm-i A’zam’dır.
Allah ismi şerifi, Kur’an’da (2360) yerde geçmektedir. Esma-i Hüsna’nın tamamı bu ismi celilin içindedir. İsm-i celillerin sultanıdır.
Hastalıklarda:
Bu ism-i celil bir kaba (66) adet yazılır ve su ile imha edilerek içilirse Allah’ın izni ile hasta şifaya kavuşur.
Cinnin bağlanması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri, hastanın parmaklarına yazılmalıdır.
Cinnin yakılması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri tek tek mavi bir bez üzerine yazılır. Bu bez yakılarak hastaya koklatılırsa, hastaya musallat olan cin, yanarak helak olur. Hasta da şifaya kavuşur.
Şeytandan korunma:
Şeytanın tasallutundan korunmak için Allah ismi bir kaba yazılır. Bu yazı, su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur. Sara hastalığında da bu yöntem kullanılmalıdır.
“O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. “
Sırları:
Kim her gün devamlı olarak “Yâ Allah, yâ Hû” diye (lOOO)’er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır.
***
Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde “Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih” diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder. Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar.
Allah
Cenabı Hakk’ın en yüce ismi olan bu mübarek isim, Allah Teala’nın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Bu mübarek isim, ancak Cenabı Hakk’ın Zafına mahsustur. O’ndan başka hiç bir varlık bu isimle anılmamış ve anılamaz da. Kâmil insanlar, Cenabı Hakk’ı “Allah, Allah, Allah…” diye bu isimle zikretmişlerdir. Çünkü bu mübarek isim, İsm-i A’zam’dır. (99) ismi şerifin kutbu ve en büyüğüdür. “Allah” diye zikreden, Allah’ı bütün
isimleri ile, “er-Rahmân” diye zikreden yalnız rahmet sıfatı ile anmış olur. Diğer isimler de böyledir.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Bu mübarek ism-i şerifi insanlardan uzak bir
yerde zikretmeye abdestli olarak devam eden kula,
meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Oradan
Ceberut alemini seyretmeye başlar.
Devamlı olarak “Allah, Allah…” diye zikredenin maneviyatı güçlenir, Rabbani nurlar ile nurlanır. (lOOO)’er defa okuyan kimse yakıyn makamını elde eder.
Cuma namazından önce sakin bir yerde oturup:
“Yâ Allah, yâ Hû” diyerek (100) defa zikreden kimse istediği şeye nail olur. (1000) defa okuyanın imanı kuvvetlenir. Düşmanları heybetinden yüzüne bakamazlar.
4. Bu mübarek ism-i şerif ile dua edenin duası
kabul olunur. Nefsine musallat olan şeytan yakılır.
Bütün varlıkların istifade kaynağı bu ismin sahibi Zat’ı Ecelli ve Ala’dır. O’ndan başkası yok olmaya mahkumdur. Bize gereken ise O’ndan başkasından yüz çevirmektir. O’ndan başkasından korkmamaktır. Çünkü O:
“Eğer mü’minseniz Benden korkun, insanlardan korkmayın ” ferman-ı ilahisinin sahibidir.
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAH RESULÜNÜN VEFATI ANINDA OKUDUĞU DUA
Allâhümmağfir lî verhamnî ve elhıknî bir refîkıl a’Iâ.
Manası: Allah’ım, bana mağfiret kıl ve bana acı. Beni arkadaşlarım olan peygamberlerin makamına ulaştır.
Hazreti Aişe (r.a.) anlatıyor:
“Resulü Ekrem ölüm anında bana dayandı, bu duayı okuyordu.”
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAHU TEALAYA İMAN İLE KAVUŞMAK
Yâ hayyü yâ kayyûmtt yâ bediy’as semâvâti vel erdi yâ zel celâli vel ikram, yâ Allah, lâ ilahe illâ ente es’elüke en tuhyiye kalbi bi nûri ma’rifetike yâ erhamer râhımiyn.
Manası:
Ey ölmeyen, diri ve kayyum olan Rabbim! Ey yerleri ve gökleri en güzel bir biçimde yoktan var eden Rabbim! Ey Celal ve ikram sahibi Rabbim! Ey senden başka gerçek bir mabud olmayan Rabbim! Senden marifet nurunla ölü kalbimi canlı tutmanı istiyorum. Ey merhametli olanların en merhametlisi!
Hikmeti:
“Allah Teala, bu duayı her gün imsaktan sonra kırk defa okuyan kulunun kalbini diri tutar. Kalbini iman nuru ile diriltir. Son nefesinde Allah’a iman ile kavuşmasına vesile olur.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYAĞI UYUŞAN KİMSENİN OKUYACAĞI ŞİFALI DUA
İbni Abbas (r.a.)’ın yanında birinin ayağı uyuşmuştu, İbni Abbas (r.a.) ona: “İnsanlardan en çok sevdiğin kişiyi düşün dedi.O adam da ”Muhammed A.S” dedi ve ayağının uyuşukluğu geçti.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ EVDEN ÇIKARKEN OKUNURSA
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar: “Her kim, evinden çıkarken Ayet’el-Kürsi’yi okursa, evine varıncaya kadar Allah (c.c.)’ın taht-ı himayesindedir. Ayet’el-Kürsi okunan eve otuz gün şeytanlar giremez. Kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.”
“Ya Ali, Ayet’el-Kürsi’yi çocuklarına, zevcelerine, komşularına öğret. Bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı. Bir kimse yatacağı vakit Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Allah (c.c.) kendi nefsini, komşusunu, komşusunun komşusunu, evinin etrafında bulunan evleri her türlü fenalıktan emin kılar. Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’ın efendisi Sure-i Bakara’dır. Sure-i Bakara’nın efendisi Ayet’el-Kürsi’dir.”
“Bir mü’min evinden çıkacağında, yahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan korktuğunda Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Allah Teala o kimseye yetmiş bin melaike gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeyden emin kılar, muhafaza ederler.”
“Her kim evinden dışarıya çıktığında Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenabı Hakk o kimse için yetmiş bin melaike vazifelendirir, onun için istiğfar ederler. Evine dönerken Ayet’el-Kürsi’yi okursa Cenabı Ecelli ve Ala o kulundan fakirliği kaldırır.”
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin öğrettiği dualar okunmazsa insanın imanını alırlar.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ NAMAZDAN SONRA OKUNURSA
“Her kim farz namazlarından sonra Ayet’el-Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli ve Ala’nın taht-ı himayesindedir.”
“Her kim farz namazlarından sonra Ayet’el-Kürsi’yi okursa, ölüm olmasaydı, doğrudan doğruya Cennete giderdi.” buyurmuşlardır.
Ebû Ümâme (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
“Bir mü’min, beş vakit namazın arkasından Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hak harp meydanında şehit olan nebilerinin canını aldığı gibi, bu mü’minin canını da kendi yed-i kudretiyle alacaktır.”
* Eğer bir kimse, Ayet’el-Kürsi’yi sabah ve akşam okumaya devam ederse kıyamet günü melaikeler: “Yâ Rabbi, bu kulun ölmedi, biz bunu dünyada görmedik” diyeceklerdir.
* Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yatağınıza yattığınız zaman Kürsî ayetini
okuyunuz. Zira orada kaldığınız müddetçe koruyucunuz bizzat Allahü Teala’dır. Sabaha kadar o yatağın çevresine şeytan yaklaşamaz.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ İSM-İ AZAM OLDUĞUNA DAİR
Hazreti Ali’den rivayet edilmiştir: “Bedir savaşında Resulüllah (s.a.v)’m yanına gittim. Baktım ki, secdeye varmış: “Yâ Hayyü, yâ Kayyûm” diye devamlı bu esmaları zikrediyordu. Başka bir şey ilave etmiyordu. Böylece yanından ayrıldım. Kafirlerle savaşa gittim. Bir süre sonra Resulüllah (s.a.v.)’ın yanına döndüm. Yine aynı zikre devam ediyordu. Savaş esnasında devamlı Resulüllah’ın yanına gidip geldim. Savaş bitene kadar bu zikre devam ettiğini gördüm. Allah (c.c.) onun bu zikri sayesinde zaferi bize müyesser kıldı.” İbn-i Abbas (r.a.)’dan:
* Allah (c.c.)’ın en büyük isimleri, (Yâ Hayyü, yâ Kayyûm/dur.
Bedir savaşında Resulüllah (s.a. v.) Efendimiz’in savaş bitinceye kadar devamlı olarak, Cenabı Ecelli ve Ala’nın bu ism-i âlileri ile zikretmesi, bu isimlerin büyüklüğünü te’yid etmiştir. “Eğer Cenabı Ecelli ve Ala’nın bunlardan daha büyük ism-i âlisi olsaydı, savaş anında onlarla zikrederdi.” buyurmuşlardır.
* Allahü Teala sıkıntı anında Ayet el-Kürsi’yi okuyanın yardımına koşar. Gece yarısı kıbleye karşı (170) defa okuyan kimsenin Allahü Teala dilek ve hacetlerini gerçekleştirir.semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikram.” ve ( yâ Rabbi, bu ayeti kerime ve içindeki esmâ-i ilâhinin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka bir şey konuşmasın) der de zalimin yanına girerse, Cenab-ı Ecelli ve Alâ o zalimi dilsiz kılar. Allah (c.c.)’ın izni ile ondan zarar gelmez.
Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet’el-Kürsi’yi, temiz bir tabağa üç defa yazar, temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit hangi dert için içiyorsa, mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum der içerse, Cenab-ı Ecelli Alâ, Ayet’el-
Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.
Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet’el-Kürsi’yi ıssız bir yerde (17) defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ NAMAZDAN EVVEL OKUNURSA
Ayet’el-Kürsi namazdan evvel okunursa, huzurla kılınır. Şeytan vesvese veremez. Ve yaklaşamaz. Ayet’el-Kürsi’yi okuyanı, Allah (c.c.) cümle kaza ve belalardan, tehlikelerden, şeytanın şerrinden muhafaza eder. Şeytanın yetmiş türlü tuzağı vardır.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’NİN ESRARI VE HİKMETİ
Hazreti Ali (r.a.)’den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Allah (c.c), Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ’dan başka kimse idrak edemez.”
Diğer hadis-i şerifte:
“Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, sahra ortasında bir halka mesabesindedir.”
İbni Mâce’nin rivayetine göre:
“Güneşin nuru, Kürsi’nin nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Kürsi’nin nuru ise Arş’ın nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Hamele-i Arş (Arş’ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi’yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk tane hicab vardır. Bunların yetmişi nurdan, yetmişi karanlıktandır. Her hicabın arası, beşyüz senelik mesafedir. Eğer Arş-ı A’zam’la Kürsi’nin arasındaki hicablar olmasaydı, Kürsi’deki melekler Arş’ın nurundan yanarlardı.” buyurmuşlardır.
Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. Lâ teşbih Arş-ı A’zam, Cenab-ı Ecelli Alâ’nın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emr-i İlâhî Kürsi’nin üzerine indiği an, mermer üzerine düşen ağır altın zincirin ses çıkardığı gibi ses çıkarır. Kürsi’deki melekler, Cenab-ı Ecelli Ala’nın bu emrinin azametinden, ve bu sesin şiddetinden bayılırlar. Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar:
“Rabbimiz ne emir buyurdu? “
Onlar cevaben:
“Hakkı ve doğruyu emir buyurdu.” derler.
Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi oradan Sidre-i Müntehâ’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner.
* Evliyaların büyüklerinden olan İmam-ı Şârânî (k.s.), emr-i ilâhinin bu şekilde nüzul etmesinin sebeb-i hikmetini şöyle anlatır:
“Eğer Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi, semalara uğramadan vasıtasız olarak dünyaya ve insanlara gelseydi, hitab-ı ilahinin azametinin şiddetinden hepsi erirdi…”
* Muhyiddin Arabi (k.s.) buyuruyorlar ki: “Allah (c.c.)’ın emr-i ilahisi beş yerden iner:
1.) Kalem-i A ‘lâ: Buradan farzlar iner.
2.) Levh-i Mahfuz: Buradan menduplar iner.
3.) Arş: Buradan haramlar iner.
4.) Kürsi: Buradan mekruhlar iner.
5.) Sidretü’l-Müntehâ. Buradan Cenab-ı Ecelli Alâ’nın helal ve mubah gibi emirleri iner… “
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’NİN FAZİLETİ
Allah Resulü buyurdu:
“Bir Ayet’el-Kürsi’yi okumak, bin ayet okumaya bedeldir.”
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz, Ka’b (r.a.)’a:
“Yâ Ebâ Münzirl Kur’an-ı Kerim’in ayetleri içinde hangisi daha büyüktür? ” buyurduklarında, “Allah (c.c.) ve Resulü daha iyi bilir.” dedi.
Resulüllah (s.a.v.) bir daha sorduklarında, Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm’u okudu. Bunun üzerine Resulüllah (s.a.v), mübarek ellerini Ka’b (r.a.)’ın göğsüne koydular.”Bu ilim, sana afiyet olsun…” buyurdular.
Yine bir hadis-i şerifte:
“Bir mü’min Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Ecelli ve Alâ, ervah-ı mü’minînin kabirlerini nurlandırır, genişletir. Okuyana da büyük ecirler verilir. Her harfi için bir melek yaratılır. Okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler…” buyurmuşlardır.
Resulüllah (s.a.v) Efendimiz:
“Muhakkak Ayet’el-Kürsi’nin lisanı vardır. Birmü’min Ayet’el-Kürsi’yi okuduğunda o, Arş-ı Alâ’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül âlemîn’den affolunmasını ister…” buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte:
“Ayet’el-Kürsi’de yedi kale kuvveti vardır… ” buyurmuşlardır.
Samimi bir niyet ile bir kere Ayet’el-Kürsi okunursa, iç içe yedi tane kale içine girmiş gibi manevi kuvvet kazanılacağı Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz’in bu hadisi şeriflerinden anlaşılmıştır. Daha fazla okuyanın durumunu buna göre kıyas etmelidir. Bu ayeti kerimenin hikmet azamet ve esrarından dolayıdır ki, Cenabı Fahri Alem (s.a.v.)’e yetmiş bin melaike-i kiramla nazil olmuştur.
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Kur’an’da en büyük ayet; Ayet’el-Kürsi’dir. Bir kimse onu okursa, Allah (c.c.) ona bir melek gönderir. Ertesi günü okuduğu saate kadar o kimsenin hasenatını yazar, seyyiâtını mahveder…”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ ÜZERİNDE TAŞIYAN KİMSE
Eğer bir kimse Ayet’el-Kürsi’yi yazıp üzerinde taşırsa, Allah (c.c.)’ın izni ile türlü âfât ve musibetlerden emin olur. Gece gezen şeytan ve cinnîlerin şerrinden muhafaza olunur
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ YATARKEN OKUMAK
Resulü Ekrem, ashabına:
“Yatağına geldiğin vakit Ayet’el-Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar. Sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.” buyurmuşlardır.
* Korkulu bir mekanda bulunan veya kötülük ve zulümlerinden çekindiği kimseler arasında olan kişi (21) defa Ayet el-Kürsî’yi okursa, Allah (a.c.) onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder.
Lâilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Kim sokak veya pazara çıktığı vakit bu zikri okursa, Allah Teala onun için bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını bağışlar, affeder ve bir milyon derecesini yükseltir.” (Cennette de onun için bir köşk bina edilir.)
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
Şifalı Dualar Yukarı..
AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA
Elhamdü lillâh. Allâhümme kemâ hassente halkıy fe hassin hulükî.
Manası: El hamdü lillâh, (İlahi) yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap, Allah’ım.
* “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aynaya baktıkları vakit (bu duayı) okurlardı.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AZ ZAMANDA ÇOK SEVAP KAZANDIRAN AYETLER VE DUALAR
*Ataullah el-İskenderî Hazretleri “Hikem” kitabında çok güzel yazmıştır:
Bismillâhirrahmânirrahıym. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Sübhânellâhi ve bi hamdihî adede halkını ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih.
“Eğer ecelin yaklaşmış, ömrün azalmışsa bunları okursan az vakitte çok sevap kazanırsın.”
Şifalı Dualar Yukarı..
 
Şifalı Dualar

Şifalı Dualar

Değerli takipçilerimiz sizler için derlediğimiz bu güzel duaların şifa olmasını Allahtan temenni ederiz.Gayret bizden şifa Allahtan …….
Saygılarımızla
OTANTİK TAŞ WEB EKİBİ
KAYNAKLAR:ARİF PAMUK YAYINLARI -NEBU FORUM.COM-MELEKLER MEKANI.COM-DUALAR.BİZ

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

A

 

ALA SURESİNİN FAZİLETİ
Bir cuma günü bu sureyi yazıp, üzerinde taşıyan kimse her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur.Bu sure hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabir ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ARAF SURESİNİN FAZİLETİ
Resulü Ekrem Aleyhisselam Efendimiz A’raf suresini akşam namazında ikiye taksim ederek okurlardı.”Rüyasında Sure-i Araf’ı okuyana Allah tarafından bütün ilimler *Bu sure dünya ve ahiret saadetini elde etmek için çokça okunmalıdır.
 
AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI MANEVİ REÇETE
Bismillâhil kebiyri neûzü billâhil azıymi min şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâr.’
Peygamber Efendimiz çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı manevi tedavi olarak bu duayı öğretirlerdi
‘Rabbünallâhüllezî fıs semai tekaddesesmüke, emruke fıs semai vel ardı kemâ rahmetüke fıs semâ’ fec’al rahmeteke fil ardığfir lenâ havbenâ ve hatâya n â ente rabbüt tayyibine enzil rahmeten min rahmetike ve şifâen min şifâike alâ hâzel veceı.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Sizden birine herhangi bir kimse veya kardeşi bir ağrıdan ötürü şikayette bulunursa, bu duayı onun üzerine okusun, şifa bulur.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR
Allâhümme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hısâben yesîrâ.
Manası: Ey Allah’ım, amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle. * Sol kol yıkanırken:
Allâhümme lâ tü’tınî kitabî bi şimalî ve lâ min verâi zahrî.
Manası: Ey Allah’ım, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme.
Başa mesh ederken:Allâhümme harrim şa’rî ve beşerî alen nâr, ve ezıllenî tahte arşike yevme lâ zille illâ zıllük.
Manası: Allah’ım, kıllarımı ve derimi cehenneme haram kıl. Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir.
Kulaklara mesh verilirken:
Allâhümmec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh.
Manası: Ey Allah’ım, sözü işitip de sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle.
Ayaklar yıkanırken:
Allâhümme sebbit kademeyye ales sırat.
Manası: Ey Allah’ım, ayaklarımı Sırat üstünden kaydırma.
 
ADEM A.S DUASI
Adem (a.s.) cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulundu:Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhanınâ le nekûnenne minel hâsiriyn.
“Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız.”
Allah Teala onun duasını kabul etti ve şöyle buyurdu:
“Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı. Ona yalvardı. O da tevbesini kabul etti. “
“Sonra Rabbi yine onu (Adem’i) seçti de tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. “
 
ADİYAT SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER
Bismillâhirrahmânirrahım.
Vel âdiyâti dabhâ. Fel mûriyâti kadhâ. Fel müğıyrâti subhâ. Fe eserne bihî nak’â. Fe vesatne bihî cem’â. İnnel insâne li rabbihî lekenûd. Ve innehû alâ zâlike le şehiyd. Ve innehû li hubbil hayri le şediyd. E fe lâ ya’lemü izâ bu’sira mâ fil kubur. Ve hussıle mâ fıs sudur. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habiyr.
Manası:
Andolsun o harıl harıl gazâ yolunda koşan atlara, o tırnakları ile çakarak ateş çıkaranlara, sabahleyin baskın yapanlara, derken orada ayakları ile toz koparanlara, kopardığı tozla bir topluluğun düşmanının ortasına girenlere yani atlara ki, muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. Hiç şüphesiz Allah Teala buna hakkıyla şahiddir. Gerçek o, insan mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Hâlâ o, hakikati görüp bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler eşilip çıkarıldığı zaman, göklerde ne varsa onlar da derlenip toparlandığı zaman hakikat, o gün Rabbleri onların her halinden elbette tamamıyla haberdardır.
Fazileti:
* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur:
“İzâ zülzilet… Kur’an’ın yarısına muâdildir. Vel fıdiyât… Kur’an’ın yarısına denktir.”
Kim bu mübarek sure-i celileyi yazar da üzerinde-taşırsa, Cenabı Ecelli Alâ o kimseyi korktuklarından emin kılar, rızkı da kendisine kolaylıkla verilir.
Her gün bu sureyi (3) üç defa okuyan nazardan korunur.br> “Bu mübarek sure tekrar tekrar okunup ihtiva ettiği mesajlar ciddi bir biçimde düşünülmelidir.
 
AHİRET ALEMİNİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN
Rüyada ahireti görmek isteyen kimse taze bir abdest alır. Yatsıdan sonra iki rekat istihare namazı kılarak şöyle dua eder:
“Ya Rabbi! Bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur. Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster, Allah’ım.” diye dua eder.
Cenabı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir. Buna istihare denir. İstihare; her şeyin hayırlısını Allah’tan sormak ve istemektir. Bu ise kuvvetli bir sünnettir.
 
EL-AHKAF SURESİNİN SIRLARI
Allah’ın Rasulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“Bir kimse el-Ahkaf suresini baştan sona kadar okursa, Cenabı Hak o kimseye dünyada olan bütün varlıkların adedinin on misli sevap verir. Ayrıca on misli kadar günahını bağışlar. On misli kadar da derecesini yükseltir.”
* Bir kimse bu sureyi bir kağıt üzerine yazıp, sağlam bir sargı içerisine aldıktan sonra boğazına takarsa, cinnilerin şerrine karşı korunmuş olur. Gerek uykuda iken, gerekse uyanık bulunurken her şeye karşı himaye altında bulunur. Bir kimse, bu surenin yazılmışını başına giydiği şeyin altına koyup, başında taşırsa, Cenabı Hakk o kimseyi hırsız, dolandırıcı ve bunlara benzer sahte insanların şerrinden korur. Bu kimse böyle yapmakla kendisini hem insanlara hem de cinnilere karşı himaye altında bulundurur.
şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
AKŞAM EZANI İŞİTİLİNCE OKUNACAK DUA
Allâhümme hazâ ıkbâlü leylike ve idbâru nehârike ve asvâtü düâtike fağfir lî.
Manası: Ey Allah’ım, bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zatı Ecelli Ala’na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor. Beni bağışla, Allah’ım.
Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor:
“Akşam ezanı sırasında (bu duanın) okunmasını Allah’ın Resulü bana talim buyurdu.”
 
AKŞAM NAMAZINDAN SONRA NAFİLE NAMAZININ FAZİLETİ
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim akşam namazından sonra günahı icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer.”
Diğer rivayette:
“Günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.”
 
ALLAHU TEALANIN DUA ETMEMİZİ EMRETTİĞİ AYETİ KERİME
“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü Allah Teala haddi aşanları sevmez.”
“Korku ve ümit halinde Rabbinize dua ediniz. Şüphesiz ki, muhsinlere Allah’ın rahmeti yakındır.”
“Çaresiz kalan kimse dua ettiği vakit onun duasını kabul eden, feryada geldiği belayı gideren ve sizi yeryüzünde her şeye hakim kılan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah var mıdır? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?”
“Habibim! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır. Bana duada bulunanların duasını kabul ederim.”
* Hadis-i kudside Allah Teala buyuruyor: “Bana dua etmeyene gazab ederim.” “Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele
ederim. Kulum bana dua edince onunla beraberim,”
 
AMENER RASULUNUN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Âmener rasûlü bi mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semı’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr. Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ takate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ. Ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.
Manası:
O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. “O’nun (Allah’ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz). Son varışımız ancak Sana’dır.” dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi faydasına, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut
yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlamız’sın bizim. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et.
Fazileti:
Bu ayet-i kerimeler hakkında Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti bana indirdi. Allah (c.c.) mahlukatı yaratmazdan ikibin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Kim o iki ayeti yatsıdan sonra okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.”
“Kim Sure-i Bakara’nın son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder.”
“Cenabı Ecelli Ala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır, hem Kur’an’dır.”
“Sure-i Bakara’nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazinelerden verildi. Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemişti. “
* Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece ve gerek gündüz olsun, devam edilmelidir.başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbıne doğru bir yol edinir.Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak. Ve kafir: “Keski ben toprak olsaydım.” diyecektir.
 
AMME(NEBE) SURESİ
NEBE’ SURESİ’NİN MANASI
Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kırk ayettir. Nebe’haber demektir. Sure kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla…
Birbirlerini hangi şeyden koruyorlar?
Büyük haberden mi?
Ki onlar onda ayrılığa düşmüşlerdir. (Kimiona inanmış, kimi de inanmamıştır.)
Hayır! Anlayacaklar!
Yine hayır, onlar gerçeği anlayacaklar!
Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
Dağları da birer kazık.
Ve sizi çift çift yarattık.
Uykunuzu dinlenme kıldık.
Geceyi bir örtü kıldık.
Gündüzü geçimlik kazanma vakti kıldık.
Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.
Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.
Sıkışan bulutlardan şarıl şakıl su indirdik.
Ki onlarla bitkiler ve taneler çıkaralım,
Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim,
Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir
vakittir.
O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.
Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir.
Azgınların varacağı yerdir.
Orada çağlar boyu kalacaklardır.
Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey tatmazlar.
Sadece kaynar su ve irin içerler.
Yaptıklarına uygun bir ceza olarak.
Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummuyorlardı.
Bizim ayetlerimizi yalanladıkça
yalanlamışlardı.
Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Şimdi azabı tadın. Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız.
Şüphesiz ki Allah’ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar için kurtuluş vardır.
Bahçeler ve bağlar;
Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar;
Ve dolu kâseler vardır.
Orada yalan ve boş söz işitmezler.
Rabbından bir mükafat ve bağış olarak;
Göklerin, yerin ve ikisi arasında
bulunanların Rabbi Rahmân’dan ki, O’na hitapta
bulunmaya kimse muktedir olamaz.
O gün, Ruh ve melekler saf halinde
duracaklardır. Rahmân’ın izin verdiklerinden
başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.
İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.
Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak. Ve kafir: “Keski ben toprak olsaydım.” diyecektir
Peygamberimiz (s.a.v.) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar:
“İkindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (c.c.) azabım hafifletir.”
“Nebe’ suresini baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk cennette şarâb-ı tahûr (cennet şarabı) ikram edecektir.”
Bu sureyi herhangi bir şeyin üzerine okuyup, o şeyi bir yere emanet etmek, çalınıp kaybolmaması için her şeye kafidir.
Her sıkıntının yok olması için bu sure okunmalıdır. Neticede ferahlık görülecektir.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar,en güzel dualar
 
ANNE VE BABA HAKKI
Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır:
“Ana ve babasına karşı gelen evlada, Allah tarafından şöyle nida edilir:
“Sen dilediğin kadar ibadet yap. Onlara asi olduğun müddetçe ben seni katiyyen affetmiyeceğim.”
Baba ve anasına iyilik edip onların rızasını alana da, Allah Teala şöyle nida eder:
“Sen de istediğini yap. Değil mi ki sen onlara iyilikte bulunuyorsun. Ben de seni affedeceğim.”
Hazreti Peygamber buyuruyor:
“Kur’an’ı okuyup da onunla amel etmeyen, onu okumamış sayılır, ana ve babasına sert gözle bakan onlara iyilik yapmamış olur. İşte ne benim, ne de onların birbirimizle hiç alakası yoktur.”
Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
“Ana babasına iyilik eden kimse istediğini yapsın, katiyyen cehenneme girmeyecektir. Onlara isyan eden de istediği kadar ibadet yapsın. O da cennete girmeyecektir.”
Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Hiç bir evlad yoktur ki, babasına merhamet ile baksın da Allah Teala onun her bakışına karşılık, kabul olunmuş bir hac sevabı vermesin.”
Bunun üzerine Efendimiz’e sordular:
“Her gün yüz defa baksa da mı?”
“Evet, Allah daha çoğunu ve güzelini vermeye kadirdir.”
Efendimiz buyurdu:
“Baba ve anasının kabrini ziyaret eden kimseye Allah Teala kabul olunmuş bir hac sevabı verir. Ana ve babasının kabirlerini çok ziyaret edenlerin kabirlerini de, melekler ziyaret ederler.”
Efendimizin şu hadisini iyi dinle kardeşim! “Baba ve anasına karşı gelene Allah lanet etsin.”
Başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurdu: “Baba ve anasına duada bulunmayanın rızkı kesilir.”
 
ARŞ-I AZAM-IN HAZİNELERİNDEN BİRİ
Bir gün Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam’ın huzuruna gelmişti. Hazreti Peygamber (s.a.v.) onun yüzünde tebessümlü ve müjdeleyici bir hal görmüştü. Daha önce onu böyle hiç görmemişti.
Cebrail Aleyhisselam:
Ya Muhammed, Allah’ın selamı üzerine olsun, dedi. Hazreti Peygamber (s.a.v.)
Ey Cebrail! Allah’ın selamı senin de üzerine olsun, karşılığını verince Cebrail (a.s.):
Ya Muhammed! Allah beni sana öyle büyük bir hediye ile gönderdi ki, senden önce bu hediye kimseye gönderilmedi. Bu ancak sana ikram edildi, dedi. Efendimiz (s.a.v.):
– Nedir o hediye, ey Cebrail? diye sordu. Cebrail (a.s.):
– Sana gönderilen o hediyeler, Arş-ı A’zam’ın hazinelerindendir. Ey Allah’ın Resulü! Sen de onları oku! buyurdu.
Dua budur:
Yà men azheral cernile ve seteral kabiyha yà men lem ytiàhiz bil ceri reti ve lem yehtukìs setra, yà aziymel afvi, yà husnet teca viizi, yà vàsial magfirati ve yà bàsital yedeyni bir rahmeh, yà mìintehà kulli sekvà ve yà sàhibe kulli necvà, yà kerìmes safhi ve yà aziymel menni ve yà mubdien niami kablestihkàkihà, yà rabbàhu ve yà seyyidàhu ve yà emelàhu ve yà gàyete ragbetàhu, es’eluke en là tesviye halkì bin nàr. Allâhümme innî estevdiuke dînî fahfazhü aleyye fi hayatî ve ba’de vefatı. Allâhümme innî üceddidül îmâne tecdîden bi kavli lâ ilahe illallah, muhammedün resûlüllâh.
“Bu duayı sabah-akşam okuyanlar son nefeslerinde imanlarını şeytanın şerrinden korumuş olurlar.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
 
ARADIĞINI BULMA DUASI
Ca’fer el-Huldî (rahimehullah)’dan: Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki:
Bana bir azık ver!
– Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et:
Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlıyabilsinler. Kalemi ele alınca şu dua okunur:
Yâ hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü.
Manası: Ey Hayy ve Kayyûm yüce Rabbim! Rahmetinle Sen’den yardım istiyorum. Girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle.
İmtihana girerken Allah’a güvenip, bu dualar samimiyetle okunursa, Allah’ın izni ile muvaffakiyet elde edilir.
 
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü bi yedihil hay ru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Manası: Bir olan şeriki bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nunyed-i kudretindedir.
Her şeye gücü yetendir.
* Arefe günü yüz defa ihlas suresi ve yüz defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hakk meleklerine şöyle buyurur:
“Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için “ya Rabbi, haclarını kabul buyur.” dese onu da kabul ederim.”
Yukarıda söylenen şeyleri arefe günü sabahleyin erkenden okumalıdır. Aksi halde şeytan unutturup insanın okumasına mani olur.
 
AREFE GÜNÜ YAPILACAK EN KIYMETLİ ZİKİRLER
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kulhüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Lâ ilahe i Ha İlâ hü vahdehû lâ şeriy ke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül muk’adel mükarrabe ındeke yevmel kıyâmeh
(100 defa)Cenabı Peygamber Efendimiz bunların fazileti hakkında:
“Her kim arefe günleri bunları yapacak olursa Cenabı Hakk meleklerine: “Ey meleklerim, benim kulumun yaptığı bu ibadetine karşılık olarak ne yapsam azdır. Bu kulum, haclan kabul olunmayanlar hakkında: “Ya Rabbi onların haclannı kabul et.” dese, onu da kabul ederim, buyurmuştur.”
 
ASR SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Vel asr. İnnel insâne le fî husr. İllelleziyne âmenû ve amilüs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.
Manası:
Andolsun asra ki, muhakkak insan kat’i bir ziyandadır. Ancak iman edenlerle güzel, güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil. Onlar ziyandan müstesnadır.
* Sevgili Peygamberimiz’in ashabından iki zat birbirlerine kavuşunca, biri diğerine Asr suresini okumadan ve sonra da selam vermeden ayrılmazlardı.
* Şiddetli ateş yapan bir hastalığa yakalanan
kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder.
 
AY GÖRÜLDÜĞÜ VAKİT OKUNUCAK DUA
Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm. Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr.
Manası: Allah’ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl. Ey hilal! Senin de benim de Rabbimiz Allah’tır. Hayırlı ve uğurlu ol.
 
AYETEL KÜRSİ’Yİ ŞER ZAMANLARINDA OKUMAK
“Şerri giderip matluba vâsıl olmaktan aciz kalırsanız, Ayet’el-Kürsi’yi okumaya devam ediniz.” İmam-ı Bûni diyor ki:
“Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet’el-Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Teala aklı ve fehmi ziyadeleştirir.”
Resulü Ekrem buyuruyorlar
Manası:
*O’ndan başka ilah olmayan Allah, Hayy ve Kayyûm’dur. Ezeli ve ebedidir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun istediğinden başkasını ihata etmezler. Kürsi’si semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu yormaz. O, pek yüksek ve pek büyüktür.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYET-EL KÜRSİ’Yİ HER GÜN OKUMAYA DAİR
Bir kimse hergün Ayet El Kürsiyi 100 defa okursa,kendisine ruhani haller zuhur eder.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ OKUYAN KİMSENİN CİNNİYİ MAHLUP ETMESİ
İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Kuteybe’den, o da Benî Ka’b’dan bir kişiden hikaye eder, der ki:
Hurma satmak için Basra’da bir yere gittim. Kiralamak için bir ev buldum. İçerisinde örümcekler yuva yapmıştı. Bu evi sahibinden kiralamak için istedim. Evin sahibi, bu evde ifrit denilen kafir bircinni vardır. Her gireni helak eder ve öldürür, dedi. Nihayet Allah (c.c.) beni o cinniden muhafaza eder dedim. Evi kiraladım.
Gece oldu, bir de baktım ki, simsiyah ateş gibi bir mahluk üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Ayet’el-Küsi’yi okumaya başladım. Ben okudukça, o da benimle birlikte kelime kelime okuyordu. Ben (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym) dedim.
Benimle birlikte okuyamadı. Ben bu kelimelere devam ettim. O karanlık ve cinni yok oldu. Ben de bir köşede uyudum. Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde, yanmış parça ve küller… O vakit kulağıma gaibden bir ses geldi. Dedi ki: “Sen büyük bir cinni kafiri yaktın. ” Ne ile yaktığımı sorduğumda (ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym.) tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın.
AYETEL KÜRSİ’Yİ OKUYANIN KALP GÖZÜ AÇILIR
Şeyhü’l-Ekber, Arif-i billâh, Muhyiddin Arabî (k.s.) Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında şöyle buyurmuşlardır:
“Her kim Ayet’el-Kürsi’yi gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse (ara vermeden) Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim, Büyük Allah’a yemin ederim, Kur’an-ı Azimüşşan’a yemin ederim, Keriym olan Resulü’ne yemin ederim ki, o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip kalb gözü açılır. Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler. O kimsenin her muradı hasıl olur.”
Hacı Osman Efendi (rahmetüllâhi aleyh) Hazretleri hayatta iken bazı kimselere bu evradı vermişlerdi. Hakikaten halisane okuyanların kalb gözleri açılmıştır. Ben kendilerine dedim ki: “Bunların kalb gözleri açılır mı?” Cevaben Hacı Osman Efendi Hazretleri: “Muhyiddin Arabi Hazretleri yalan söyler mi? İşte bunu o söylüyor.” demişlerdi.
* Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında bazı veli ve alimlerin sözleri şunlardır:
Muhyiddin Arabi, Sa’düddiyn Teftazânî, İmam-ı Bûnî demişlerdir ki:
” Bir kimse Ayet’el-Kürsi’yi harflerinin adedi kadar (170) defa veya mürsellerin (salevâtüllâhi aleyhim) adedi kadar (313) defa okursa, o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat edip her şeyden muhafaza ederler. Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiçbir zarar ve ziyan veremezler.” buyurmuşlardır.
* Esrar-ı Müfide kitabından alınmıştır: – Bir kimse her gün Ayet’el-Kürsi’yi on sekiz defa okursa, Allah (c.c.), o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder. Kalbini ledünnî ve hikmet ilmi ile doldurur. Rızkına bolluk verir. Kadrini yüce kılar. Mehabetinden herkes korkar.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ SABAHLARI OKUMAK
Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor:
“Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında, Ayet’el-Kürsi’yi birer defa okursa, her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine sekizinci ile de kendini halka içine alırsa, o gün kimseye hiç bir kimse zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa, haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar kuvvete sahip olduğunu kendisi müşahede edecektir.”
“Ayet’el-Kürsi, İsm-i Azam’dır.”
* İmam-ı Ebû Yusuf, Ayet’el-Kürsi’nin esrarı hakkında (40) hadis-i şerif toplayarak buyurmuşlardır ki:
“Bu ayet-i şerife bir çok sırları ve faydaları kendinde toplamaktadır. Künhüne Cenab-ı Ecelli Ala’dan başka kimse vakıf olamaz…”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKŞAM NAMAZINDAN SONRA YAPILACAK DUALAR
Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr, sebbit kulûbenâ alâ diynik.
Manası: Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah’ım! Kalplerimizi dinin (İslam) üzere sabit kıl.
* “Peygamber Efendimiz, akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılar ve bu duayı okurlardı.”
Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim (bu zikri) akşam namazından sonra on defa okursa, Allah Teala o kimse için silahlı melekler gönderir, onu şeytanların şerrinden sabaha kadar korurlar. Aynı zamanda Allah Teala onun için cenneti icab ettiren on sevap yazar, cehennemi icab ettiren on günahını affeder ve on köleyi de hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKRABASI VE ARKADAŞI ÖLEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
Innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, ve innâ ilâ rabbinâ le münkalibûn. Allâhümmektübhü ındeke fil muhsinîn, vec’al kitâbehû fi ılliyyîn, vahiüfhü fi ehlihî fil ğâbirîn, ve lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba’deh.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Ölüm insanı korkutur, sizden birinize kardeşinin ölüm haberi gelirse bu duayı okusun.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AKSIRANIN VE AKSIRANI GÖRENİN OKUYACAĞI DUA
Resulü Ekrem buyurdu: “Sizden biriniz aksırdığınız vakit; “Elhamdü lillâh” derse arkadaşı da ona “Yerhamükellâh” -Allah sana rahmet etsin, acısın- diye mukabelede bulunsun. Aksıran da “Yehdîkümüllâhü ve yuslihu bâleküm” -Allah Teala sizi hidayette kılsın ve kalbinizi ıslah etsin- diye cevap versin.
Şifalı Dualar Yukarı..
AL-İ İMRAN SURESİNİN FAZİLETİ
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Kulillâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey’in kadiyr.
Manası:
De ki: “Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.”
Fazileti:
“Al-i İmran’daki bu ayet ism-i azamdır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir.”
“Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cenabı Hakk, o kimsenin mülk ve
saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer. Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir. Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur.”
“Al-i İmran’ı okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde, okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir.”
“Bir kimse Al-i İmran Suresi’ni cuma günü okursa, güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder, melekler ise mağfiretini isterler.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AL-İ İMRAN SURESİNİN 154. AYETİNİN SIRLARI
Ahmed Deyrebi Hazretleri bu ayetler hakkında şöyle diyor: “Bu ayeti kerimeleri misk ve safrandan yapılmış mürekkeple kağıt üzerine yazarak üzerinde taşıyan kimseden korku, endişe sıkıntı ve üzüntü Allah’ın izni ile şifa bulur. Bu ayeti kerimelerin maddi ve manevi hastalıkların şifası hususunda büyük tesiri vardır.
Faydalanmak isteyen kimse bu ayeti kerimeleri temiz bir kap içine yazarak yağmur veya kaynak suyu ile kap içindeki yazıyı siler ve yedi gün sabahları aç karnına bu sudan içer, elleri ve yüzüne bu sudan biraz sürerek:
“Ey Rabbim! Bu ayeti kerimelerin hürmetine bana acil şifalar ihsan eyle” diyerek ilahi divâna sığınırsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.”sonra, humma ve buna benzer ateşli hastalığa yakalanmış bir kimseye içirilirse, ateşi düşer ve hastalığı şifa bulur.
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAH İSMİ ŞERİFİNİN SIRLARI
Yalnız Allah Teala’nın Zatı’na mahsus olan bu ism-i şerif, İsm-i A’zam’dır.
Allah ismi şerifi, Kur’an’da (2360) yerde geçmektedir. Esma-i Hüsna’nın tamamı bu ismi celilin içindedir. İsm-i celillerin sultanıdır.
Hastalıklarda:
Bu ism-i celil bir kaba (66) adet yazılır ve su ile imha edilerek içilirse Allah’ın izni ile hasta şifaya kavuşur.
Cinnin bağlanması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri, hastanın parmaklarına yazılmalıdır.
Cinnin yakılması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cehlinin harfleri tek tek mavi bir bez üzerine yazılır. Bu bez yakılarak hastaya koklatılırsa, hastaya musallat olan cin, yanarak helak olur. Hasta da şifaya kavuşur.
Şeytandan korunma:
Şeytanın tasallutundan korunmak için Allah ismi bir kaba yazılır. Bu yazı, su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur. Sara hastalığında da bu yöntem kullanılmalıdır.
“O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. “
Sırları:
Kim her gün devamlı olarak “Yâ Allah, yâ Hû” diye (lOOO)’er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır.
***
Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde “Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih” diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder. Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar.
Allah
Cenabı Hakk’ın en yüce ismi olan bu mübarek isim, Allah Teala’nın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Bu mübarek isim, ancak Cenabı Hakk’ın Zafına mahsustur. O’ndan başka hiç bir varlık bu isimle anılmamış ve anılamaz da. Kâmil insanlar, Cenabı Hakk’ı “Allah, Allah, Allah…” diye bu isimle zikretmişlerdir. Çünkü bu mübarek isim, İsm-i A’zam’dır. (99) ismi şerifin kutbu ve en büyüğüdür. “Allah” diye zikreden, Allah’ı bütün
isimleri ile, “er-Rahmân” diye zikreden yalnız rahmet sıfatı ile anmış olur. Diğer isimler de böyledir.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Bu mübarek ism-i şerifi insanlardan uzak bir
yerde zikretmeye abdestli olarak devam eden kula,
meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Oradan
Ceberut alemini seyretmeye başlar.
Devamlı olarak “Allah, Allah…” diye zikredenin maneviyatı güçlenir, Rabbani nurlar ile nurlanır. (lOOO)’er defa okuyan kimse yakıyn makamını elde eder.
Cuma namazından önce sakin bir yerde oturup:
“Yâ Allah, yâ Hû” diyerek (100) defa zikreden kimse istediği şeye nail olur. (1000) defa okuyanın imanı kuvvetlenir. Düşmanları heybetinden yüzüne bakamazlar.
4. Bu mübarek ism-i şerif ile dua edenin duası
kabul olunur. Nefsine musallat olan şeytan yakılır.
Bütün varlıkların istifade kaynağı bu ismin sahibi Zat’ı Ecelli ve Ala’dır. O’ndan başkası yok olmaya mahkumdur. Bize gereken ise O’ndan başkasından yüz çevirmektir. O’ndan başkasından korkmamaktır. Çünkü O:
“Eğer mü’minseniz Benden korkun, insanlardan korkmayın ” ferman-ı ilahisinin sahibidir.
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAH RESULÜNÜN VEFATI ANINDA OKUDUĞU DUA
Allâhümmağfir lî verhamnî ve elhıknî bir refîkıl a’Iâ.
Manası: Allah’ım, bana mağfiret kıl ve bana acı. Beni arkadaşlarım olan peygamberlerin makamına ulaştır.
Hazreti Aişe (r.a.) anlatıyor:
“Resulü Ekrem ölüm anında bana dayandı, bu duayı okuyordu.”
Şifalı Dualar Yukarı..
ALLAHU TEALAYA İMAN İLE KAVUŞMAK
Yâ hayyü yâ kayyûmtt yâ bediy’as semâvâti vel erdi yâ zel celâli vel ikram, yâ Allah, lâ ilahe illâ ente es’elüke en tuhyiye kalbi bi nûri ma’rifetike yâ erhamer râhımiyn.
Manası:
Ey ölmeyen, diri ve kayyum olan Rabbim! Ey yerleri ve gökleri en güzel bir biçimde yoktan var eden Rabbim! Ey Celal ve ikram sahibi Rabbim! Ey senden başka gerçek bir mabud olmayan Rabbim! Senden marifet nurunla ölü kalbimi canlı tutmanı istiyorum. Ey merhametli olanların en merhametlisi!
Hikmeti:
“Allah Teala, bu duayı her gün imsaktan sonra kırk defa okuyan kulunun kalbini diri tutar. Kalbini iman nuru ile diriltir. Son nefesinde Allah’a iman ile kavuşmasına vesile olur.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYAĞI UYUŞAN KİMSENİN OKUYACAĞI ŞİFALI DUA
İbni Abbas (r.a.)’ın yanında birinin ayağı uyuşmuştu, İbni Abbas (r.a.) ona: “İnsanlardan en çok sevdiğin kişiyi düşün dedi.O adam da ”Muhammed A.S” dedi ve ayağının uyuşukluğu geçti.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ EVDEN ÇIKARKEN OKUNURSA
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar: “Her kim, evinden çıkarken Ayet’el-Kürsi’yi okursa, evine varıncaya kadar Allah (c.c.)’ın taht-ı himayesindedir. Ayet’el-Kürsi okunan eve otuz gün şeytanlar giremez. Kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.”
“Ya Ali, Ayet’el-Kürsi’yi çocuklarına, zevcelerine, komşularına öğret. Bundan daha büyük bir ayet nazil olmadı. Bir kimse yatacağı vakit Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Allah (c.c.) kendi nefsini, komşusunu, komşusunun komşusunu, evinin etrafında bulunan evleri her türlü fenalıktan emin kılar. Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’ın efendisi Sure-i Bakara’dır. Sure-i Bakara’nın efendisi Ayet’el-Kürsi’dir.”
“Bir mü’min evinden çıkacağında, yahut düşmanlarından korktuğunda veyahut yırtıcı hayvanlardan korktuğunda Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Allah Teala o kimseye yetmiş bin melaike gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeyden emin kılar, muhafaza ederler.”
“Her kim evinden dışarıya çıktığında Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenabı Hakk o kimse için yetmiş bin melaike vazifelendirir, onun için istiğfar ederler. Evine dönerken Ayet’el-Kürsi’yi okursa Cenabı Ecelli ve Ala o kulundan fakirliği kaldırır.”
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin öğrettiği dualar okunmazsa insanın imanını alırlar.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ NAMAZDAN SONRA OKUNURSA
“Her kim farz namazlarından sonra Ayet’el-Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli ve Ala’nın taht-ı himayesindedir.”
“Her kim farz namazlarından sonra Ayet’el-Kürsi’yi okursa, ölüm olmasaydı, doğrudan doğruya Cennete giderdi.” buyurmuşlardır.
Ebû Ümâme (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
“Bir mü’min, beş vakit namazın arkasından Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hak harp meydanında şehit olan nebilerinin canını aldığı gibi, bu mü’minin canını da kendi yed-i kudretiyle alacaktır.”
* Eğer bir kimse, Ayet’el-Kürsi’yi sabah ve akşam okumaya devam ederse kıyamet günü melaikeler: “Yâ Rabbi, bu kulun ölmedi, biz bunu dünyada görmedik” diyeceklerdir.
* Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yatağınıza yattığınız zaman Kürsî ayetini
okuyunuz. Zira orada kaldığınız müddetçe koruyucunuz bizzat Allahü Teala’dır. Sabaha kadar o yatağın çevresine şeytan yaklaşamaz.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ İSM-İ AZAM OLDUĞUNA DAİR
Hazreti Ali’den rivayet edilmiştir: “Bedir savaşında Resulüllah (s.a.v)’m yanına gittim. Baktım ki, secdeye varmış: “Yâ Hayyü, yâ Kayyûm” diye devamlı bu esmaları zikrediyordu. Başka bir şey ilave etmiyordu. Böylece yanından ayrıldım. Kafirlerle savaşa gittim. Bir süre sonra Resulüllah (s.a.v.)’ın yanına döndüm. Yine aynı zikre devam ediyordu. Savaş esnasında devamlı Resulüllah’ın yanına gidip geldim. Savaş bitene kadar bu zikre devam ettiğini gördüm. Allah (c.c.) onun bu zikri sayesinde zaferi bize müyesser kıldı.” İbn-i Abbas (r.a.)’dan:
* Allah (c.c.)’ın en büyük isimleri, (Yâ Hayyü, yâ Kayyûm/dur.
Bedir savaşında Resulüllah (s.a. v.) Efendimiz’in savaş bitinceye kadar devamlı olarak, Cenabı Ecelli ve Ala’nın bu ism-i âlileri ile zikretmesi, bu isimlerin büyüklüğünü te’yid etmiştir. “Eğer Cenabı Ecelli ve Ala’nın bunlardan daha büyük ism-i âlisi olsaydı, savaş anında onlarla zikrederdi.” buyurmuşlardır.
* Allahü Teala sıkıntı anında Ayet el-Kürsi’yi okuyanın yardımına koşar. Gece yarısı kıbleye karşı (170) defa okuyan kimsenin Allahü Teala dilek ve hacetlerini gerçekleştirir.semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikram.” ve ( yâ Rabbi, bu ayeti kerime ve içindeki esmâ-i ilâhinin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka bir şey konuşmasın) der de zalimin yanına girerse, Cenab-ı Ecelli ve Alâ o zalimi dilsiz kılar. Allah (c.c.)’ın izni ile ondan zarar gelmez.
Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında Ayet’el-Kürsi’yi, temiz bir tabağa üç defa yazar, temiz su ile yazıyı imha eder de içeceği vakit hangi dert için içiyorsa, mesela karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum der içerse, Cenab-ı Ecelli Alâ, Ayet’el-
Kürsi hürmetine o kimseyi o dertten şifaya kavuşturur.
Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet’el-Kürsi’yi ıssız bir yerde (17) defa okursa, daha evvel kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O anda dua etse, duası kabul olunur.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ NAMAZDAN EVVEL OKUNURSA
Ayet’el-Kürsi namazdan evvel okunursa, huzurla kılınır. Şeytan vesvese veremez. Ve yaklaşamaz. Ayet’el-Kürsi’yi okuyanı, Allah (c.c.) cümle kaza ve belalardan, tehlikelerden, şeytanın şerrinden muhafaza eder. Şeytanın yetmiş türlü tuzağı vardır.
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’NİN ESRARI VE HİKMETİ
Hazreti Ali (r.a.)’den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:
“Allah (c.c), Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ’dan başka kimse idrak edemez.”
Diğer hadis-i şerifte:
“Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, sahra ortasında bir halka mesabesindedir.”
İbni Mâce’nin rivayetine göre:
“Güneşin nuru, Kürsi’nin nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Kürsi’nin nuru ise Arş’ın nurunun yetmiş cüz’ünden bir cüzdür. Hamele-i Arş (Arş’ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi’yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk tane hicab vardır. Bunların yetmişi nurdan, yetmişi karanlıktandır. Her hicabın arası, beşyüz senelik mesafedir. Eğer Arş-ı A’zam’la Kürsi’nin arasındaki hicablar olmasaydı, Kürsi’deki melekler Arş’ın nurundan yanarlardı.” buyurmuşlardır.
Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. Lâ teşbih Arş-ı A’zam, Cenab-ı Ecelli Alâ’nın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emr-i İlâhî Kürsi’nin üzerine indiği an, mermer üzerine düşen ağır altın zincirin ses çıkardığı gibi ses çıkarır. Kürsi’deki melekler, Cenab-ı Ecelli Ala’nın bu emrinin azametinden, ve bu sesin şiddetinden bayılırlar. Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar:
“Rabbimiz ne emir buyurdu? “
Onlar cevaben:
“Hakkı ve doğruyu emir buyurdu.” derler.
Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi oradan Sidre-i Müntehâ’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner.
* Evliyaların büyüklerinden olan İmam-ı Şârânî (k.s.), emr-i ilâhinin bu şekilde nüzul etmesinin sebeb-i hikmetini şöyle anlatır:
“Eğer Cenab-ı Ecelli Alâ’nın emr-i ilâhisi, semalara uğramadan vasıtasız olarak dünyaya ve insanlara gelseydi, hitab-ı ilahinin azametinin şiddetinden hepsi erirdi…”
* Muhyiddin Arabi (k.s.) buyuruyorlar ki: “Allah (c.c.)’ın emr-i ilahisi beş yerden iner:
1.) Kalem-i A ‘lâ: Buradan farzlar iner.
2.) Levh-i Mahfuz: Buradan menduplar iner.
3.) Arş: Buradan haramlar iner.
4.) Kürsi: Buradan mekruhlar iner.
5.) Sidretü’l-Müntehâ. Buradan Cenab-ı Ecelli Alâ’nın helal ve mubah gibi emirleri iner… “
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’NİN FAZİLETİ
Allah Resulü buyurdu:
“Bir Ayet’el-Kürsi’yi okumak, bin ayet okumaya bedeldir.”
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz, Ka’b (r.a.)’a:
“Yâ Ebâ Münzirl Kur’an-ı Kerim’in ayetleri içinde hangisi daha büyüktür? ” buyurduklarında, “Allah (c.c.) ve Resulü daha iyi bilir.” dedi.
Resulüllah (s.a.v.) bir daha sorduklarında, Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm’u okudu. Bunun üzerine Resulüllah (s.a.v), mübarek ellerini Ka’b (r.a.)’ın göğsüne koydular.”Bu ilim, sana afiyet olsun…” buyurdular.
Yine bir hadis-i şerifte:
“Bir mü’min Ayet’el-Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Ecelli ve Alâ, ervah-ı mü’minînin kabirlerini nurlandırır, genişletir. Okuyana da büyük ecirler verilir. Her harfi için bir melek yaratılır. Okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler…” buyurmuşlardır.
Resulüllah (s.a.v) Efendimiz:
“Muhakkak Ayet’el-Kürsi’nin lisanı vardır. Birmü’min Ayet’el-Kürsi’yi okuduğunda o, Arş-ı Alâ’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül âlemîn’den affolunmasını ister…” buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte:
“Ayet’el-Kürsi’de yedi kale kuvveti vardır… ” buyurmuşlardır.
Samimi bir niyet ile bir kere Ayet’el-Kürsi okunursa, iç içe yedi tane kale içine girmiş gibi manevi kuvvet kazanılacağı Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz’in bu hadisi şeriflerinden anlaşılmıştır. Daha fazla okuyanın durumunu buna göre kıyas etmelidir. Bu ayeti kerimenin hikmet azamet ve esrarından dolayıdır ki, Cenabı Fahri Alem (s.a.v.)’e yetmiş bin melaike-i kiramla nazil olmuştur.
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Kur’an’da en büyük ayet; Ayet’el-Kürsi’dir. Bir kimse onu okursa, Allah (c.c.) ona bir melek gönderir. Ertesi günü okuduğu saate kadar o kimsenin hasenatını yazar, seyyiâtını mahveder…”
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ ÜZERİNDE TAŞIYAN KİMSE
Eğer bir kimse Ayet’el-Kürsi’yi yazıp üzerinde taşırsa, Allah (c.c.)’ın izni ile türlü âfât ve musibetlerden emin olur. Gece gezen şeytan ve cinnîlerin şerrinden muhafaza olunur
Şifalı Dualar Yukarı..
AYETEL KÜRSİ’Yİ YATARKEN OKUMAK
Resulü Ekrem, ashabına:
“Yatağına geldiğin vakit Ayet’el-Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar. Sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.” buyurmuşlardır.
* Korkulu bir mekanda bulunan veya kötülük ve zulümlerinden çekindiği kimseler arasında olan kişi (21) defa Ayet el-Kürsî’yi okursa, Allah (a.c.) onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder.
Lâilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Kim sokak veya pazara çıktığı vakit bu zikri okursa, Allah Teala onun için bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını bağışlar, affeder ve bir milyon derecesini yükseltir.” (Cennette de onun için bir köşk bina edilir.)
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
Şifalı Dualar Yukarı..
AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA
Elhamdü lillâh. Allâhümme kemâ hassente halkıy fe hassin hulükî.
Manası: El hamdü lillâh, (İlahi) yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap, Allah’ım.
* “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aynaya baktıkları vakit (bu duayı) okurlardı.”
Şifalı Dualar Yukarı..
AZ ZAMANDA ÇOK SEVAP KAZANDIRAN AYETLER VE DUALAR
*Ataullah el-İskenderî Hazretleri “Hikem” kitabında çok güzel yazmıştır:
Bismillâhirrahmânirrahıym. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Sübhânellâhi ve bi hamdihî adede halkını ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih.
“Eğer ecelin yaklaşmış, ömrün azalmışsa bunları okursan az vakitte çok sevap kazanırsın.”
Şifalı Dualar Yukarı..