OTANT�K TA�

AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR

V MAKALELER
Akik Taşı Renkleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Nasıl Anlaşılır
  • MAKALE

AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR

Koyu yeşil, siyah, kahverengi, genelde akma dokusu görülen ve dik şevler oluşturan bazaltlar, çalışma sahasında Erenköy güneyindeki Kayanındoruk Tepesinde izlenir. Çalışma alanındaki en genç birim olan bazaltlar Pliyosen yaşlı çökelleri keserek onların üstüne akmışlardır. Bazalt akıntılarında bol gaz boşlukları görülür.

Piroksen, olivin ve plajioklasdan oluşmuş hamur maddesi içinde orta büyüklükteki olivin fenokristalleri izlenir. Plajioklas ve klinopiroksen fenokristalleri tektük kristaller halinde eşlik eder (Şekil 2-18).
Olivinlerde çoğunlukla iddingsitleşme görülmektedir. Plajioklas kristalleri mikrolitler şeklinde izlenir. Piroksen ve olivinden oluşmuş matriks de demirce zengin olivin fenokristalleri gelişigüzel bir biçimde izlenir (Şekil 2-19,20).

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Akik Taşı Nasıl Anlaşılır

Akik Taşı Nasıl Anlaşılır

2.1.5 Alüvyon

Bölgedeki en önemli akarsulardan biri Eldizen deresidir. Alüvyon oluşumları da bu dere üzerinde izlenmektedir. Akarsularca taşınan blok, çakıl, kum, silt ve kil gibi malzemeler KB-GD istikametinde uzanan bu vadi boyunca biriktirilmektedir. Haşhaşlık Tepe ve Kayaaltı Sırtı arasında geniş bir düzlük oluşturan alüvyon çökelleri, diğer birimler üzerinde uyumsuz bir şekilde yer alırlar.
3. DEREYALAK DENDRİTLİ Akik Taşı Nasıl Anlaşılır VE OPALLERİN OLUŞUMU 3.1. Genel Özellikleri

Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar volkanojenik çakıltaşları içinde yer alır. Bu Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar çoğunlukla yumrusal şekilli olup çapları 1-30 cm arasında değişir. Bölgedeki Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar ana kaya içinde düzensiz şekilde yataklamıştır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki ana renk, siyah ve beyazın tonlarında olup renk açısından homojenlik göstermektedir. Bünyedeki beyaz ve opak rengin köken kaya olarak düşünülen sepiyolitlerden kalıntı olduğu düşünülmektedir. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar fiziksel olarak oldukça gevrek özelliktedir. Sahada yapılan gözlemlerde yüzeye yakın yerleşmiş Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların oldukça çatlaklı ve kırılgan olduğu görülmüştür.

Ş ekil 3-1. Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanma.
Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılır nodulleri, yapısal olarak benzer özelliklere sahiptir. Buna göre en dışta pirolusit ve manganit minerallerince zengin bir çerçeve zon bulunur. Pirolusit ve manganit dendritleri yosun efekti verdiğinden bu Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlara “yosun Akik Taşı Nasıl Anlaşılır” isminin verilmesine neden olmuştur. MnO dendritlerinin yer aldığı bu opak zonda merkeze doğru mangan oranı göreceli olarak azalır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki beyaz zon ile Akik Taşı Nasıl Anlaşılırın merkezindeki saydam zon arasında keskin bir sınır vardır (Şekil 3-1,2).
Çalışma alanında volkanojenik çakıltaşlan içinde dendritik Akik Taşı Nasıl Anlaşılır oluşumları yanısıra dendritli opal oluşumları da izlenir. Makroskopik incelemede, opallerdeki renk çeşitlenmesinin oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Baskın renkler beyaz, sarı, turuncu, siyah, yeşil ve kahverengidir. Ayrıca renk dağılımı homojen olmayıp oldukça heterojendir. Kontrast renk dağılımı yanında, baskın renklerin tonları da harmoni oluşturmaktadır. Opalin dokanak yüzeylerine yakın olan örnekleri oldukça fazla çatlaklı (breşik) ve yer yer killerle grift bir yapı sunarken, merkeze doğru olanlar daha som bir yapı gösterirler. Bu bölge opallerinde genelde esas opal maddesi yanında çeşitli silisifiye maddelerin birlikteliğinden oluşan breşik yapı yaygındır (Şekil 3-3). Jel dokusunda oldukları bilinen esas opal maddesi bal-gri-sarı-kahverengi, süt opal olanlar beyaz, hiyalin olanlar renksiz ve de kriptokristalin dokuda olduğu bilinen kalsedon ise kahverengimsi-kırmızı renklerle ayrılır.

Ayrıca, opal çakıl ve blokları içerisinde, breşik çatlakları dolduran siyahımsı-kahve renkli çimento dolguları ile opal bünyesinde yer alan siyah renkli dendritler ağ dokusu oluşturur. Mikroskopik incelemelerde, postjenetik breşik çimento dolgularının ve opal bünyesindeki sinjenetik dendritik yapıların esasta mangan bileşimli olduğu XRD sonuçlarında tespit edilmiştir. Ayrıca, jel dokulu esas opal maddesi içerisinde aynı bileşimli fakat farklı fazı simgeleyen sferolitik-taneli yapıya sahip silis tespiti, jel dokusu yanında taneli dokudaki Opal-CT (kristobalit-tridimit)’nin de birlikte bulunduğunu XRD analizleri ile kanıtlanmıştır. Esenli ve diğerleri’de (2003) yaptığı çalışmada Dereyalak Köyü çevresinden derledikleri opal örneklerini Opal-CT olarak tespit etmişlerdir.
3.1.1. Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların ve Opallerin Mineralojik Özellikleri

Çalışma alanından derlenen temsili Akik Taşı Nasıl Anlaşılır örneklerinin mineralojik yapısını incelemek amacıyla XRD analizleri yapılmıştır. Örnekler dört ayrı grupta incelenmiştir. Hazırlanan örnekler Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanmaya uygun olarak ayrılmıştır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanmaya göre hazırlanan örneklerin özellikleri aşağıda gösterilmektedir.
a) Beyaz zon; beyaz renge sahip bu opak zonda XRD analizlerinde tipik Opal-CT özelliği gözlenmiştir.
b) Manganlı dış zon; bu zondan alınan örneklerden yapılan analizde öncelikle tridimit (düşük ısı) ve az oranda kuvars sonuçları çıkmıştır. Ayrıca dendritlerin pirolusit ve manganit mineralleri içerdiği görülmüştür.
c) Transparan zon; transparan zondan yapılan XRD analizlerinde kuvarsın ön planda olduğu görülmüş olup çok az tridimit ve kristobalit varlığı, bu örneklerin Opal-CT özelliğinde olduğunu gösterir.
d) Opal zonu; opal zonu sıklıkla Akik Taşı Nasıl Anlaşılırın dış kabuğu boyunca gözlenmektedir. Yapılan analizlerde öncelikle tridimit (düşük ısı) ve az oranda kuvars sonuçları çıkmıştır.

Yapılan XRD analizlerinde özellikle (b) ve (d) örneklerinin birbirine yakın mineralojik kompozisyonlarda olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların tipik Opal-CT özellikleri taşıdığını göstermektedir.

AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR

V MAKALELER
Akik Taşı Renkleri
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Nasıl Anlaşılır
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI NASIL ANLAŞILIR

Koyu yeşil, siyah, kahverengi, genelde akma dokusu görülen ve dik şevler oluşturan bazaltlar, çalışma sahasında Erenköy güneyindeki Kayanındoruk Tepesinde izlenir. Çalışma alanındaki en genç birim olan bazaltlar Pliyosen yaşlı çökelleri keserek onların üstüne akmışlardır. Bazalt akıntılarında bol gaz boşlukları görülür.

Piroksen, olivin ve plajioklasdan oluşmuş hamur maddesi içinde orta büyüklükteki olivin fenokristalleri izlenir. Plajioklas ve klinopiroksen fenokristalleri tektük kristaller halinde eşlik eder (Şekil 2-18).
Olivinlerde çoğunlukla iddingsitleşme görülmektedir. Plajioklas kristalleri mikrolitler şeklinde izlenir. Piroksen ve olivinden oluşmuş matriks de demirce zengin olivin fenokristalleri gelişigüzel bir biçimde izlenir (Şekil 2-19,20).

[carousel-horizontal-posts-content-slider]

Akik Taşı Nasıl Anlaşılır

Akik Taşı Nasıl Anlaşılır

2.1.5 Alüvyon

Bölgedeki en önemli akarsulardan biri Eldizen deresidir. Alüvyon oluşumları da bu dere üzerinde izlenmektedir. Akarsularca taşınan blok, çakıl, kum, silt ve kil gibi malzemeler KB-GD istikametinde uzanan bu vadi boyunca biriktirilmektedir. Haşhaşlık Tepe ve Kayaaltı Sırtı arasında geniş bir düzlük oluşturan alüvyon çökelleri, diğer birimler üzerinde uyumsuz bir şekilde yer alırlar.
3. DEREYALAK DENDRİTLİ Akik Taşı Nasıl Anlaşılır VE OPALLERİN OLUŞUMU 3.1. Genel Özellikleri

Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar volkanojenik çakıltaşları içinde yer alır. Bu Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar çoğunlukla yumrusal şekilli olup çapları 1-30 cm arasında değişir. Bölgedeki Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar ana kaya içinde düzensiz şekilde yataklamıştır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki ana renk, siyah ve beyazın tonlarında olup renk açısından homojenlik göstermektedir. Bünyedeki beyaz ve opak rengin köken kaya olarak düşünülen sepiyolitlerden kalıntı olduğu düşünülmektedir. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlar fiziksel olarak oldukça gevrek özelliktedir. Sahada yapılan gözlemlerde yüzeye yakın yerleşmiş Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların oldukça çatlaklı ve kırılgan olduğu görülmüştür.

Ş ekil 3-1. Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanma.
Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılır nodulleri, yapısal olarak benzer özelliklere sahiptir. Buna göre en dışta pirolusit ve manganit minerallerince zengin bir çerçeve zon bulunur. Pirolusit ve manganit dendritleri yosun efekti verdiğinden bu Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlara “yosun Akik Taşı Nasıl Anlaşılır” isminin verilmesine neden olmuştur. MnO dendritlerinin yer aldığı bu opak zonda merkeze doğru mangan oranı göreceli olarak azalır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki beyaz zon ile Akik Taşı Nasıl Anlaşılırın merkezindeki saydam zon arasında keskin bir sınır vardır (Şekil 3-1,2).
Çalışma alanında volkanojenik çakıltaşlan içinde dendritik Akik Taşı Nasıl Anlaşılır oluşumları yanısıra dendritli opal oluşumları da izlenir. Makroskopik incelemede, opallerdeki renk çeşitlenmesinin oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Baskın renkler beyaz, sarı, turuncu, siyah, yeşil ve kahverengidir. Ayrıca renk dağılımı homojen olmayıp oldukça heterojendir. Kontrast renk dağılımı yanında, baskın renklerin tonları da harmoni oluşturmaktadır. Opalin dokanak yüzeylerine yakın olan örnekleri oldukça fazla çatlaklı (breşik) ve yer yer killerle grift bir yapı sunarken, merkeze doğru olanlar daha som bir yapı gösterirler. Bu bölge opallerinde genelde esas opal maddesi yanında çeşitli silisifiye maddelerin birlikteliğinden oluşan breşik yapı yaygındır (Şekil 3-3). Jel dokusunda oldukları bilinen esas opal maddesi bal-gri-sarı-kahverengi, süt opal olanlar beyaz, hiyalin olanlar renksiz ve de kriptokristalin dokuda olduğu bilinen kalsedon ise kahverengimsi-kırmızı renklerle ayrılır.

Ayrıca, opal çakıl ve blokları içerisinde, breşik çatlakları dolduran siyahımsı-kahve renkli çimento dolguları ile opal bünyesinde yer alan siyah renkli dendritler ağ dokusu oluşturur. Mikroskopik incelemelerde, postjenetik breşik çimento dolgularının ve opal bünyesindeki sinjenetik dendritik yapıların esasta mangan bileşimli olduğu XRD sonuçlarında tespit edilmiştir. Ayrıca, jel dokulu esas opal maddesi içerisinde aynı bileşimli fakat farklı fazı simgeleyen sferolitik-taneli yapıya sahip silis tespiti, jel dokusu yanında taneli dokudaki Opal-CT (kristobalit-tridimit)’nin de birlikte bulunduğunu XRD analizleri ile kanıtlanmıştır. Esenli ve diğerleri’de (2003) yaptığı çalışmada Dereyalak Köyü çevresinden derledikleri opal örneklerini Opal-CT olarak tespit etmişlerdir.
3.1.1. Dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların ve Opallerin Mineralojik Özellikleri

Çalışma alanından derlenen temsili Akik Taşı Nasıl Anlaşılır örneklerinin mineralojik yapısını incelemek amacıyla XRD analizleri yapılmıştır. Örnekler dört ayrı grupta incelenmiştir. Hazırlanan örnekler Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanmaya uygun olarak ayrılmıştır. Akik Taşı Nasıl Anlaşılırlardaki zonlanmaya göre hazırlanan örneklerin özellikleri aşağıda gösterilmektedir.
a) Beyaz zon; beyaz renge sahip bu opak zonda XRD analizlerinde tipik Opal-CT özelliği gözlenmiştir.
b) Manganlı dış zon; bu zondan alınan örneklerden yapılan analizde öncelikle tridimit (düşük ısı) ve az oranda kuvars sonuçları çıkmıştır. Ayrıca dendritlerin pirolusit ve manganit mineralleri içerdiği görülmüştür.
c) Transparan zon; transparan zondan yapılan XRD analizlerinde kuvarsın ön planda olduğu görülmüş olup çok az tridimit ve kristobalit varlığı, bu örneklerin Opal-CT özelliğinde olduğunu gösterir.
d) Opal zonu; opal zonu sıklıkla Akik Taşı Nasıl Anlaşılırın dış kabuğu boyunca gözlenmektedir. Yapılan analizlerde öncelikle tridimit (düşük ısı) ve az oranda kuvars sonuçları çıkmıştır.

Yapılan XRD analizlerinde özellikle (b) ve (d) örneklerinin birbirine yakın mineralojik kompozisyonlarda olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler dendritli Akik Taşı Nasıl Anlaşılırların tipik Opal-CT özellikleri taşıdığını göstermektedir.