OTANT�K TA�

AKİK TAŞI NEDİR

V MAKALELER
Akik Taşı Nedir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Nedir
  • MAKALE

AKİK TAŞI NEDİR

Dendritli Akik Taşı Nedir ismini veren mangan dendritleri; Akik Taşı Nedirlarda dışa doğru yoğunlaşmaktadır. Bu zondan derlenen örneklerin analiz sonuçlarında kristobalit ve daha az oranda kuvars izlenmiştir. Mangan dendritlerinin bileşimi XRD analiz sonuçlarından pirolusit ve manganit (Şekil 3-6,7) olarak tespit edilmiştir.

Akik Taşı Nedir

Akik Taşı Nedir

3.1.1.3. Transparan Zon
Ş ekil 3-8. Transparan zondan XRD analizi için hazırlanan örnekler.
Şekil 3-9. Transparan zondan hazırlanan örneklerden yapılan XRD analizi.
Transparan zon Akik Taşı Nedirların genelde merkezlerinde gözlenmiş olup, bu zonda mangan dendritleri nispeten azdır. Yapılan analizlerde kuvars, kristobalit ve tridimit belirlenmiştir (Şekil 3-8,9).

3.1.1.4. Opalli Zon
Şekil 3-10. Opalli zondan XRD analizi için hazırlanan örnekler.
Opaller genelde Akik Taşı Nedirın en dış zonunda ayrı bir kabuk şeklinde oluşmuştur. Sahada Akik Taşı Nedirlara oranla opal oluşumları nispeten azdır. Yapılan mineralojik analizde kristobalit (düşük ısı) ve çok az kuvars pikleri gözlenmiştir (Şekil 3-10,11).

3.1.2. Dendritli Akik Taşı Nedir ların Petrografik Özellikleri
Dendritik Akik Taşı Nedir örneklerinin ince kesitleri üzerinde yapılan incelemelerde opak minerallerden oluşan leopar deseni benzeri bir doku gözlenmiştir (Şekil 3-12). Diğer belirgin dokular ise silis lifleri ve mikro kuvars kristalleridir. Böylece dendritli Akik Taşı Nedirlar dünyadaki, diğer Akik Taşı Nedir örnekleri gibi hem lifsi hemde taneli dokuya sahiptir (Şekil 3-12,14).

Şekil 3-12. Dendritli Akik Taşı Nedirların polarizan mikroskopuyla incelemelerinde sıklıkla gözlenen benekli doku.

Örneklerde görülen silis lifleri genelde birkaç mikronla, birkaç yüz mikron uzunluğa sahip olup, hem doğru hem de dalgalı sönme gösterirler. Ayrıca lifsi topluluklarda genel olarak paralel veya küresel yığışım modeli de gözlenmiştir (Şekil 3-14,16.). İnce kesitlerde küresel yığışım gösteren bazı lif demetleri ışınsal şekilde, ya da tahıl samanlarının yığılmış halini anımsatan desteler şeklinde görülür. Lifler optik uzun eksende yayılan ışığın hızına göre iki gruba ayrılır (Folk ve Pittman 1971). En büyük indikatriksi gama, a-ekseni üzerinde olan lifler (lenght-fast); en büyük indikatriksi gama, c-ekseni üzerinde olan lifler (lenght-slow). Bunlardan ilki lifsi kalsedon ikincisi ise ‘lifsi kuvars (kuvarzin)’ olarak adlandırılmıştır
(Şekil 3-13).

İnce kesitlerdeki lifsi gruplarda görülen ana yığışım modeli, küresel şekillenmedir (Şekil 3-14). Lifsi kuvars (kuvarzinler) yalnızca ornatma şeklinde görülür. Bu ornatmalar sferulitik yapıda gelişen ornatmalardır (Şekil 3-14). Bu yapılar ince kesitlerde, kuvarsin liflerinin merkezi bir noktadan dışarıya doğru dairesel ya da yelpaze şeklindeki büyümeleri olarak görülür. Bu küresel yapı tek bir merkezden yayılan ışınsal liflerden oluşmuştur (Şekil 3-15). Işınsal lifler tümüyle kalsedon veya kuvarzinden meydana gelebildikleri gibi, karışık olarak da bulunabilirler.
Şekil 3-15. Akik Taşı Nedirlar içerisindeki küreciklerin oluşumu; (A) ve (B) pürüzsüz ve düz bir yüzey üzerindeki paralel yığışımlarının ve (C) içbükey bir yüzey üzerinde küreciklerin oluşumu (Frondel, 1978).

 
Şekil 3-16. Dendritik Akik Taşı Nedirlarda yer yer gözlenen lifsi kalsedon dokusu.

 

Yapılan mikroskopik incelemelerde pirolusit ve manganit dendritleri belirgin bir şekilde izlenmiştir. Dendritler Akik Taşı Nedir ve opaller içine çok küçük çatlak ve fissurları izleyerek yerleşmiş ve bir ağ dokusu oluşturmuştur (Şekil 3-17,18,19).
3.1.3. Dendritli Akik Taşı Nedirların Eelektron Mikroskop Özellikleri

Elektron mikroskopu (SEM) altında yapılan incelemeler sonucu farklı dokular tespit edilmiştir.

a) Lifli doku; Akik Taşı Nedirların özellikle saydam kısımları elektron mikroskopu altında incelendiğinde çok belirgin bir lifsi dokunun varlığı anlaşılmıştır. Bu lifler oldukça küçük olduğundan ancak 30.000 kez büyütüldüğünde görülebilir. Bu lifsi kristaller bilinen kalsedon ve kuvarzin liflerinden oldukça farklıdır. Akik Taşı Nedirların evrimine ait yapılan araştırmalarda bu doku, ornatıldığı düşünülen manyezit ve sepiyolit dokularıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu liflerin dokusal özelliklerinin sepiyolit lifleriyle olan benzerlikleri dikkat çekicidir. Bu benzerlik Akik Taşı Nedirların kökeninin sepiyolitler olduğu düşüncesini destekleyen en önemli verilerden
biridir (Şekil 3-20).
Şekil 3-20. Dendritli Akik Taşı Nedirların transparan zonunda sıklıkla gözlenen lifsi yapının elektron mikroskop imajları. (Bu lifsi dokuyla, sepiyolit liflerinin dokusu arasındaki benzerlik dikkat çekicidir “M. Yeniyol sözlü bilgi”.)
b) Taneli doku; Akik Taşı Nedirların opak kısımlarından alınan örneklerden elde edilen SEM görüntülerinde çoğunlukla kuvars kristallerinden oluşan taneli bir doku mevcuttur (Şekil-3-21). Akik Taşı Nedirların opak kısımlarından alınan bu örneklerde yapılan SEM çalışmalarında kuvars kristallerinin liflere nazaran çok daha büyük oldukları gözlenmiştir. Bu doku 1,500 kez büyütüldüğünde kuvars kristalleri rahatlıkla görülebilir. Kuvars kristalleri küçük boşluk veya kovuklarda büyümüş ve özşekilli formunu alabilmiştir.
c) Küresel doku; Opal örneklerinden elde edilen SEM görüntülerinde, beklenildiği üzere küresel bir doku olduğu gözlenmiştir (Şekil 3-22). İncelenen dokudaki kürecikler oldukça küçük olduğundan ancak 30 000 kez büyütüldüğünden sonra görülebilir. Bu doku dünyadaki bilinen diğer opallerin SEM görüntüleri ile benzerlikler göstermektedir.

AKİK TAŞI NEDİR

V MAKALELER
Akik Taşı Nedir
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Akik Taşı Nedir
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

AKİK TAŞI NEDİR

Dendritli Akik Taşı Nedir ismini veren mangan dendritleri; Akik Taşı Nedirlarda dışa doğru yoğunlaşmaktadır. Bu zondan derlenen örneklerin analiz sonuçlarında kristobalit ve daha az oranda kuvars izlenmiştir. Mangan dendritlerinin bileşimi XRD analiz sonuçlarından pirolusit ve manganit (Şekil 3-6,7) olarak tespit edilmiştir.

Akik Taşı Nedir

Akik Taşı Nedir

3.1.1.3. Transparan Zon
Ş ekil 3-8. Transparan zondan XRD analizi için hazırlanan örnekler.
Şekil 3-9. Transparan zondan hazırlanan örneklerden yapılan XRD analizi.
Transparan zon Akik Taşı Nedirların genelde merkezlerinde gözlenmiş olup, bu zonda mangan dendritleri nispeten azdır. Yapılan analizlerde kuvars, kristobalit ve tridimit belirlenmiştir (Şekil 3-8,9).

3.1.1.4. Opalli Zon
Şekil 3-10. Opalli zondan XRD analizi için hazırlanan örnekler.
Opaller genelde Akik Taşı Nedirın en dış zonunda ayrı bir kabuk şeklinde oluşmuştur. Sahada Akik Taşı Nedirlara oranla opal oluşumları nispeten azdır. Yapılan mineralojik analizde kristobalit (düşük ısı) ve çok az kuvars pikleri gözlenmiştir (Şekil 3-10,11).

3.1.2. Dendritli Akik Taşı Nedir ların Petrografik Özellikleri
Dendritik Akik Taşı Nedir örneklerinin ince kesitleri üzerinde yapılan incelemelerde opak minerallerden oluşan leopar deseni benzeri bir doku gözlenmiştir (Şekil 3-12). Diğer belirgin dokular ise silis lifleri ve mikro kuvars kristalleridir. Böylece dendritli Akik Taşı Nedirlar dünyadaki, diğer Akik Taşı Nedir örnekleri gibi hem lifsi hemde taneli dokuya sahiptir (Şekil 3-12,14).

Şekil 3-12. Dendritli Akik Taşı Nedirların polarizan mikroskopuyla incelemelerinde sıklıkla gözlenen benekli doku.

Örneklerde görülen silis lifleri genelde birkaç mikronla, birkaç yüz mikron uzunluğa sahip olup, hem doğru hem de dalgalı sönme gösterirler. Ayrıca lifsi topluluklarda genel olarak paralel veya küresel yığışım modeli de gözlenmiştir (Şekil 3-14,16.). İnce kesitlerde küresel yığışım gösteren bazı lif demetleri ışınsal şekilde, ya da tahıl samanlarının yığılmış halini anımsatan desteler şeklinde görülür. Lifler optik uzun eksende yayılan ışığın hızına göre iki gruba ayrılır (Folk ve Pittman 1971). En büyük indikatriksi gama, a-ekseni üzerinde olan lifler (lenght-fast); en büyük indikatriksi gama, c-ekseni üzerinde olan lifler (lenght-slow). Bunlardan ilki lifsi kalsedon ikincisi ise ‘lifsi kuvars (kuvarzin)’ olarak adlandırılmıştır
(Şekil 3-13).

İnce kesitlerdeki lifsi gruplarda görülen ana yığışım modeli, küresel şekillenmedir (Şekil 3-14). Lifsi kuvars (kuvarzinler) yalnızca ornatma şeklinde görülür. Bu ornatmalar sferulitik yapıda gelişen ornatmalardır (Şekil 3-14). Bu yapılar ince kesitlerde, kuvarsin liflerinin merkezi bir noktadan dışarıya doğru dairesel ya da yelpaze şeklindeki büyümeleri olarak görülür. Bu küresel yapı tek bir merkezden yayılan ışınsal liflerden oluşmuştur (Şekil 3-15). Işınsal lifler tümüyle kalsedon veya kuvarzinden meydana gelebildikleri gibi, karışık olarak da bulunabilirler.
Şekil 3-15. Akik Taşı Nedirlar içerisindeki küreciklerin oluşumu; (A) ve (B) pürüzsüz ve düz bir yüzey üzerindeki paralel yığışımlarının ve (C) içbükey bir yüzey üzerinde küreciklerin oluşumu (Frondel, 1978).

 
Şekil 3-16. Dendritik Akik Taşı Nedirlarda yer yer gözlenen lifsi kalsedon dokusu.

 

Yapılan mikroskopik incelemelerde pirolusit ve manganit dendritleri belirgin bir şekilde izlenmiştir. Dendritler Akik Taşı Nedir ve opaller içine çok küçük çatlak ve fissurları izleyerek yerleşmiş ve bir ağ dokusu oluşturmuştur (Şekil 3-17,18,19).
3.1.3. Dendritli Akik Taşı Nedirların Eelektron Mikroskop Özellikleri

Elektron mikroskopu (SEM) altında yapılan incelemeler sonucu farklı dokular tespit edilmiştir.

a) Lifli doku; Akik Taşı Nedirların özellikle saydam kısımları elektron mikroskopu altında incelendiğinde çok belirgin bir lifsi dokunun varlığı anlaşılmıştır. Bu lifler oldukça küçük olduğundan ancak 30.000 kez büyütüldüğünde görülebilir. Bu lifsi kristaller bilinen kalsedon ve kuvarzin liflerinden oldukça farklıdır. Akik Taşı Nedirların evrimine ait yapılan araştırmalarda bu doku, ornatıldığı düşünülen manyezit ve sepiyolit dokularıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu liflerin dokusal özelliklerinin sepiyolit lifleriyle olan benzerlikleri dikkat çekicidir. Bu benzerlik Akik Taşı Nedirların kökeninin sepiyolitler olduğu düşüncesini destekleyen en önemli verilerden
biridir (Şekil 3-20).
Şekil 3-20. Dendritli Akik Taşı Nedirların transparan zonunda sıklıkla gözlenen lifsi yapının elektron mikroskop imajları. (Bu lifsi dokuyla, sepiyolit liflerinin dokusu arasındaki benzerlik dikkat çekicidir “M. Yeniyol sözlü bilgi”.)
b) Taneli doku; Akik Taşı Nedirların opak kısımlarından alınan örneklerden elde edilen SEM görüntülerinde çoğunlukla kuvars kristallerinden oluşan taneli bir doku mevcuttur (Şekil-3-21). Akik Taşı Nedirların opak kısımlarından alınan bu örneklerde yapılan SEM çalışmalarında kuvars kristallerinin liflere nazaran çok daha büyük oldukları gözlenmiştir. Bu doku 1,500 kez büyütüldüğünde kuvars kristalleri rahatlıkla görülebilir. Kuvars kristalleri küçük boşluk veya kovuklarda büyümüş ve özşekilli formunu alabilmiştir.
c) Küresel doku; Opal örneklerinden elde edilen SEM görüntülerinde, beklenildiği üzere küresel bir doku olduğu gözlenmiştir (Şekil 3-22). İncelenen dokudaki kürecikler oldukça küçük olduğundan ancak 30 000 kez büyütüldüğünden sonra görülebilir. Bu doku dünyadaki bilinen diğer opallerin SEM görüntüleri ile benzerlikler göstermektedir.