OTANT�K TA�

Alternatif Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • alternatif doğum günü hediyeleri

“Alternatif Doğum Günü Hediyeleri, karĢı tarafa gösterilen saygının bir kanıtıdır; bir adamadır. Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ya da
adak, ilkçağlardan beri doğaüstü güçlere hoĢ görünmek, onlardan kötülüklere engel olmalarını istemek, yerine getirdikleri bir istekten ötürü teĢekkür etmek için Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ekseriyetle iki kiĢi arasında verilmekte ve minnet borcu sayesinde ilk
verene geri dönmektedir.

Bu düĢünceyle insanoğlu ilk çağlardan beri -Tanrı‟nın onlara verdiklerinden ya da vermesini istediklerinden dolayı- Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ve adak amaçlı kurbanlar vermektedir. Diğer bir anlamda Tanrı‟ya bir nevi borç ödenmekte ya da iĢlenilen bir suçun
affı dilenmektedir.

Kurban (Alternatif Doğum Günü Hediyeleri) kurumunun kaynağı üzerine çeĢitli varsayımlar öne sürülmektedir. Örneğin Robertson Smith’e göre: „kurbanın amacı, insanla tanrısı arasında bir hısımlık bağı kurmak için, bunları yenen kurbanın etinde birbirine karıĢtırmaktır.‟ Kimi incelemeciler de kurbanın, „tanrıların beslenmesi gerektiği inancından‟ doğmuĢ olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Lods, Ġsrail adlı eserinde, Gezer‟de içlerinde yeni doğmuĢ çocukların cesetleri bulunduğundan, bu iskeletlerin hiçbirinin sekiz günlükten fazla olmadığından bahsetmektedir. Bu yeni doğmuĢ çocukların hep aynı yaĢta olmaları, bu cesetlerin o yerin tanrısına kurban edilmiĢ ilk doğan çocuklar olduğu düĢüncesini uyandırmaktadır. Ġlk doğan çocukların kurban edilmesinin, ilk ürünün daha bol vermesi için tanrıya ait olduğu düĢüncesinden doğduğu da ileri sürülmektedir. Nitekim hak kurbanı adı verilen bu anlayıĢ, hemen hemen bütün ilkellerde saptanmaktadır. Ġlkellerde elde edilen ilk ürünün, ilk avın
3 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, Ankara–1999, s.18.
4 Orhan Hançeroğlu, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitapevi, Ġstanbul–1993, s.342.5
doğaüstü gücün hakkı olduğuna inanılmaktadır. Bu ilk ürün ve avları, doğaüstü güçten
sonra, toplumun Ģef ve rahipleri tarafından yenmekte, kalanı halka paylaĢtırılmaktadır.5

“Kurban, hemen bütün inançlarda, kanlı ve kansız olmak üzere iki biçimdir. Kanlı kurbanlar insan ve hayvan kesiminden, kimi ilkellerde görüldüğü gibi, vücutlarından bir parça kan akıtma geleneğine kadar, çeĢitli biçimlerde yapılır. Kansız kurbanlar, yiyecek ve içecek olarak verilen geyikli sungulardır. Kurban (Alternatif Doğum Günü Hediyeleri) inancı, adak inancıyla da bağımlıdır; tanrıya ya her zaman malı almak üzere, ya da o an için haz vermek üzere sunulur”.
6
Yahudi ve Müslüman geleneğindeki sünnet zorunluluğu ve ev, araba gibi büyük eĢyalar alındığında (Tanrı‟nın bize verdiklerine teĢekkür etmek için) kesilen hayvanlar bu düĢüncenin günümüzde de sürdürülüyor olduğunun en açık göstergeleridir.

Alternatif Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • alternatif doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

“Alternatif Doğum Günü Hediyeleri, karĢı tarafa gösterilen saygının bir kanıtıdır; bir adamadır. Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ya da
adak, ilkçağlardan beri doğaüstü güçlere hoĢ görünmek, onlardan kötülüklere engel olmalarını istemek, yerine getirdikleri bir istekten ötürü teĢekkür etmek için Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ekseriyetle iki kiĢi arasında verilmekte ve minnet borcu sayesinde ilk
verene geri dönmektedir.

Bu düĢünceyle insanoğlu ilk çağlardan beri -Tanrı‟nın onlara verdiklerinden ya da vermesini istediklerinden dolayı- Alternatif Doğum Günü Hediyeleri ve adak amaçlı kurbanlar vermektedir. Diğer bir anlamda Tanrı‟ya bir nevi borç ödenmekte ya da iĢlenilen bir suçun
affı dilenmektedir.

Kurban (Alternatif Doğum Günü Hediyeleri) kurumunun kaynağı üzerine çeĢitli varsayımlar öne sürülmektedir. Örneğin Robertson Smith’e göre: „kurbanın amacı, insanla tanrısı arasında bir hısımlık bağı kurmak için, bunları yenen kurbanın etinde birbirine karıĢtırmaktır.‟ Kimi incelemeciler de kurbanın, „tanrıların beslenmesi gerektiği inancından‟ doğmuĢ olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Lods, Ġsrail adlı eserinde, Gezer‟de içlerinde yeni doğmuĢ çocukların cesetleri bulunduğundan, bu iskeletlerin hiçbirinin sekiz günlükten fazla olmadığından bahsetmektedir. Bu yeni doğmuĢ çocukların hep aynı yaĢta olmaları, bu cesetlerin o yerin tanrısına kurban edilmiĢ ilk doğan çocuklar olduğu düĢüncesini uyandırmaktadır. Ġlk doğan çocukların kurban edilmesinin, ilk ürünün daha bol vermesi için tanrıya ait olduğu düĢüncesinden doğduğu da ileri sürülmektedir. Nitekim hak kurbanı adı verilen bu anlayıĢ, hemen hemen bütün ilkellerde saptanmaktadır. Ġlkellerde elde edilen ilk ürünün, ilk avın
3 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, Ankara–1999, s.18.
4 Orhan Hançeroğlu, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitapevi, Ġstanbul–1993, s.342.5
doğaüstü gücün hakkı olduğuna inanılmaktadır. Bu ilk ürün ve avları, doğaüstü güçten
sonra, toplumun Ģef ve rahipleri tarafından yenmekte, kalanı halka paylaĢtırılmaktadır.5

“Kurban, hemen bütün inançlarda, kanlı ve kansız olmak üzere iki biçimdir. Kanlı kurbanlar insan ve hayvan kesiminden, kimi ilkellerde görüldüğü gibi, vücutlarından bir parça kan akıtma geleneğine kadar, çeĢitli biçimlerde yapılır. Kansız kurbanlar, yiyecek ve içecek olarak verilen geyikli sungulardır. Kurban (Alternatif Doğum Günü Hediyeleri) inancı, adak inancıyla da bağımlıdır; tanrıya ya her zaman malı almak üzere, ya da o an için haz vermek üzere sunulur”.
6
Yahudi ve Müslüman geleneğindeki sünnet zorunluluğu ve ev, araba gibi büyük eĢyalar alındığında (Tanrı‟nın bize verdiklerine teĢekkür etmek için) kesilen hayvanlar bu düĢüncenin günümüzde de sürdürülüyor olduğunun en açık göstergeleridir.