OTANT�K TA�

Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bayanlara doğum günü hediyeleri

Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri

Seramik Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri  Üretiminde Tasarım ve ĠĢlev Analizi” adlı tez çalıĢması; Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri eĢyaların barındırdığı tasarım ve iĢleve yönelik sorunların belirlenmesini ve bu sorunlara çözüm önerisi olabilecek bulguların oluĢmasını amaçlamaktadır.

ilk insanlarda kurban olarak karĢımıza çıkan Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri verme geleneği doğum, düğün,
bayram gibi özel günlerle eskiden beri süre gelmiĢtir. Çağımızda da bu özel günlere hızla
yenileri eklenmiĢ, geliĢen teknoloji ve iletiĢim araçlarının yaygınlığı ile „Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri‟ bir sektör
halini almıĢtır.

18. yüzyılda ortaya çıkan sanayi devrimiyle baĢlayan makineleĢme sonucu, birçok sektörde olduğu gibi, Bayanlara Doğum Günü Hediyelerilik eĢya sektöründe de maddi kaygılar ön planda tutularak, bir Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri eĢyanın barındırması gereken tasarıma yönelik özellikler göz ardı edilmiĢtir. Oysaki yeni fonksiyonlara ihtiyaç duyan dünyada tasarlanan ürünlerin pratik, sembolik ve estetik açıdan iĢlevini en iyi Ģekilde yerine getirmesi oldukça önemlidir.

Seramik Bayanlara Doğum Günü Hediyelerilik eĢyalarda çağın gereksinimlerine yanıt veren, sağlıklı, kullanıĢlı, estetik, kalıcı ürünlerin üretilmesinde yol gösterici olacak bu çalıĢmada, yerleĢik tasarım bilgileri, sosyal ve toplumsal veriler, seramik ürün ve üretim tekniklerine uygun
geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.

Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • bayanlara doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri

Seramik Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri  Üretiminde Tasarım ve ĠĢlev Analizi” adlı tez çalıĢması; Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri eĢyaların barındırdığı tasarım ve iĢleve yönelik sorunların belirlenmesini ve bu sorunlara çözüm önerisi olabilecek bulguların oluĢmasını amaçlamaktadır.

ilk insanlarda kurban olarak karĢımıza çıkan Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri verme geleneği doğum, düğün,
bayram gibi özel günlerle eskiden beri süre gelmiĢtir. Çağımızda da bu özel günlere hızla
yenileri eklenmiĢ, geliĢen teknoloji ve iletiĢim araçlarının yaygınlığı ile „Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri‟ bir sektör
halini almıĢtır.

18. yüzyılda ortaya çıkan sanayi devrimiyle baĢlayan makineleĢme sonucu, birçok sektörde olduğu gibi, Bayanlara Doğum Günü Hediyelerilik eĢya sektöründe de maddi kaygılar ön planda tutularak, bir Bayanlara Doğum Günü Hediyeleri eĢyanın barındırması gereken tasarıma yönelik özellikler göz ardı edilmiĢtir. Oysaki yeni fonksiyonlara ihtiyaç duyan dünyada tasarlanan ürünlerin pratik, sembolik ve estetik açıdan iĢlevini en iyi Ģekilde yerine getirmesi oldukça önemlidir.

Seramik Bayanlara Doğum Günü Hediyelerilik eĢyalarda çağın gereksinimlerine yanıt veren, sağlıklı, kullanıĢlı, estetik, kalıcı ürünlerin üretilmesinde yol gösterici olacak bu çalıĢmada, yerleĢik tasarım bilgileri, sosyal ve toplumsal veriler, seramik ürün ve üretim tekniklerine uygun
geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.