OTANT�K TA�

Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü hediyesi ne olabilir

Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Osmanlılarda padişahlann siyasî otoriteyi korumalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri Bu nedenle de Osmanlı padişahlan Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir konusuna son derece önem vermekteydiler. Sadece devlet adamlan ile değil, aynı zamanda Osmanlı’yı daha da ileriye taşıyacaklarına inandıklan ilim adamlarına, edebiyatçılara, sanatla uğraşan ve başanlı olan herkesle Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir alışverişine büyük bir özen gösterirlerdi. Bunun en güzel örneğini Yavuz Sultan Selim’in Barbaros kardeşlerin Osmanlı Türk donanmasını daha da ileriye taşıyacaklarına inanması ve onlara son derece kıymetli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler3 sunmasında görmekteyiz. (Altıer 1999: 33-35)

Osmanlılarda devlet otoritesi davetler üzerine kuruludur ve bu davetlerde getirilen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler de davete gelenlerin sosyal statüsüne göre çeşitlilik kazanmaktadır. Osmanlılarda devlet adamlarının mal varlıkları, işi bıraktıklarında Osmanlı’ya geçer ve bu mallar arasında bu kişilere gelen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirlerin varhğı da küçümsenmeyecek kadar fazladır.
Şekil 1 Kanunî Sultan Süleyman Han’a Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir sunuluşu. (Kılıç 1999: 60)
3 Yavuz Sultan Selim’in Barbaros kardeşlere gönderdikleri Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Altıer, Selim Sun, “Yavuz Sultan Selim’in Barbaros Kardeşlere Verdiği Önem ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Asır Matbaacılık, S. 156:29-36)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirleşmenin önemini Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir getiren elçilere yapılan merasimlerden daha da iyi anlamaktayız.
Elçilere verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler, imparatorluğun üstünlüğünü, gücünü ve şanını göstermek amacıyla son derece değerli şeylerden oluşmaktaydı.

Elçi kabul merasimlerinde gelen elçilere memleketine ve rütbelerine göre mücevherli silâh ve takımlar gönderilmekte ve yine rütbelerine ve memleketlerine göre bunların sayılan değişmekte olduğu bilinmektedir. Bir Rus büyükelçisinin İstanbul’dan ayrılmadan önceki Paşakapısı ziyaretinde Enderun hazinesinden bir elmaslı hançer, biri elmas, diğeri yakut iki mühür, kabza ve kınlan mücevherli olmak üzere yasdık üzerine konacak bir pala ile duvara asılacak bir kılıç, mücevherli macun hokkası ve kaşıklan, mücevherli musanna gülabdan ve buhurdan, şal üzerine ağır işleme gülsuyu ve şerbet makraması gönerildiği bilinmektedir. (Kütükoğlu 1989:218-219)

Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanurmâmesi’nin Kanun-ı Elçiyan kısmında elçilerin alûfe ve arz günlerinde kabul edileceği yazıldığı bilinmektedir. Nâme ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir takdimi günü olarak alûfe ve arz günlerinin seçilmesi, elçiye imparatorluğun kudret, şan ve şevketinin gösterilmek istenilmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. (Orgun 1942:1)

Yabancı ülke elçilerinin de kendi ülkelerinin gücünü, üstünlüğünü ve şanını Osmanlı İmparatorluğu’na göstermek amacıyla son derece kıymetli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler getirdiği bilinmektedir.

Yabancı hükümdarlar tarafından gönderilen elçiler yanlarında getirdikleri mektupla birlikte çok çeşitli ve değerli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirleri de getirmekteydiler. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler arasında elmas, zümrüt, yakut ve bunlarla bezenmiş yüzükler, mücevher kurulan, hançer, kılıç, altın ve gümüş siniler, tabak, şamdan, kahve takınılan, gülabdan ve buhurdanlıklar, ipek ve çeşitli kumaşların da bulunduğu bilinmektedir. (Kütükoğlu 1989:223)
4 Osmanlı İmparatorluğu’nda Name ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Getiren Elçilere Yapılan Merasimin ayrıntıları için bkz: Orgun, Zarif, “Osmanlı İmparatorluğunda Name ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Getiren Elçilere Yapılan Merasim”, Tarih Vesikaları, C. I, S. VI, ayn basım, Maarif Matbaası, 1942.

Elçiler, beraberlerinde getirdikleri mektup karşılığı da Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler almaktaydılar. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler daha çok hilat adındaki giysilerden oluşmaktaydı. Hilat törenle giydirilmekteydi. Elçilere giyclirilen hilafların maddî değerinin, onların sosyal statüleri, ile yakından ilişkili olduğu tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Osmanlı’da mektup takdimi yapan elçilere samur kürk, yanındaki beyzadelere kakum (hermin) kürk, diğerlerine de hilat giydirildiği bilinmektedir. Buna göyük ve orta elçilere giydirilen kürkün kumaşı bu derecelere göre değiştiği, büyük elçilere serâser, orta elçilere ise çukaya kaplı kürk giydirildiği teşrifat defterlerinden edinilen bilgilerden öğrenilmektedir. (Kütükoğlu 1989: 220)

Osmanlı padişahları gönderdikleri Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler ile iyi bir siyasî ilişki kurmanın yanı sura, bazen de bu iyi ilişkileri bozmak maksadı ile Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler gönderebihnekteydiler. Şükrü Elçin bu konuda bize bu şu bilgileri vermektedir:

Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • doğum günü hediyesi ne olabilir
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Osmanlılarda padişahlann siyasî otoriteyi korumalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri Bu nedenle de Osmanlı padişahlan Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir konusuna son derece önem vermekteydiler. Sadece devlet adamlan ile değil, aynı zamanda Osmanlı’yı daha da ileriye taşıyacaklarına inandıklan ilim adamlarına, edebiyatçılara, sanatla uğraşan ve başanlı olan herkesle Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir alışverişine büyük bir özen gösterirlerdi. Bunun en güzel örneğini Yavuz Sultan Selim’in Barbaros kardeşlerin Osmanlı Türk donanmasını daha da ileriye taşıyacaklarına inanması ve onlara son derece kıymetli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler3 sunmasında görmekteyiz. (Altıer 1999: 33-35)

Osmanlılarda devlet otoritesi davetler üzerine kuruludur ve bu davetlerde getirilen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler de davete gelenlerin sosyal statüsüne göre çeşitlilik kazanmaktadır. Osmanlılarda devlet adamlarının mal varlıkları, işi bıraktıklarında Osmanlı’ya geçer ve bu mallar arasında bu kişilere gelen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirlerin varhğı da küçümsenmeyecek kadar fazladır.
Şekil 1 Kanunî Sultan Süleyman Han’a Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir sunuluşu. (Kılıç 1999: 60)
3 Yavuz Sultan Selim’in Barbaros kardeşlere gönderdikleri Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Altıer, Selim Sun, “Yavuz Sultan Selim’in Barbaros Kardeşlere Verdiği Önem ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Asır Matbaacılık, S. 156:29-36)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirleşmenin önemini Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir getiren elçilere yapılan merasimlerden daha da iyi anlamaktayız.
Elçilere verilen Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler, imparatorluğun üstünlüğünü, gücünü ve şanını göstermek amacıyla son derece değerli şeylerden oluşmaktaydı.

Elçi kabul merasimlerinde gelen elçilere memleketine ve rütbelerine göre mücevherli silâh ve takımlar gönderilmekte ve yine rütbelerine ve memleketlerine göre bunların sayılan değişmekte olduğu bilinmektedir. Bir Rus büyükelçisinin İstanbul’dan ayrılmadan önceki Paşakapısı ziyaretinde Enderun hazinesinden bir elmaslı hançer, biri elmas, diğeri yakut iki mühür, kabza ve kınlan mücevherli olmak üzere yasdık üzerine konacak bir pala ile duvara asılacak bir kılıç, mücevherli macun hokkası ve kaşıklan, mücevherli musanna gülabdan ve buhurdan, şal üzerine ağır işleme gülsuyu ve şerbet makraması gönerildiği bilinmektedir. (Kütükoğlu 1989:218-219)

Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanurmâmesi’nin Kanun-ı Elçiyan kısmında elçilerin alûfe ve arz günlerinde kabul edileceği yazıldığı bilinmektedir. Nâme ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir takdimi günü olarak alûfe ve arz günlerinin seçilmesi, elçiye imparatorluğun kudret, şan ve şevketinin gösterilmek istenilmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. (Orgun 1942:1)

Yabancı ülke elçilerinin de kendi ülkelerinin gücünü, üstünlüğünü ve şanını Osmanlı İmparatorluğu’na göstermek amacıyla son derece kıymetli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler getirdiği bilinmektedir.

Yabancı hükümdarlar tarafından gönderilen elçiler yanlarında getirdikleri mektupla birlikte çok çeşitli ve değerli Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirleri de getirmekteydiler. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler arasında elmas, zümrüt, yakut ve bunlarla bezenmiş yüzükler, mücevher kurulan, hançer, kılıç, altın ve gümüş siniler, tabak, şamdan, kahve takınılan, gülabdan ve buhurdanlıklar, ipek ve çeşitli kumaşların da bulunduğu bilinmektedir. (Kütükoğlu 1989:223)
4 Osmanlı İmparatorluğu’nda Name ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Getiren Elçilere Yapılan Merasimin ayrıntıları için bkz: Orgun, Zarif, “Osmanlı İmparatorluğunda Name ve Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilir Getiren Elçilere Yapılan Merasim”, Tarih Vesikaları, C. I, S. VI, ayn basım, Maarif Matbaası, 1942.

Elçiler, beraberlerinde getirdikleri mektup karşılığı da Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler almaktaydılar. Bu Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler daha çok hilat adındaki giysilerden oluşmaktaydı. Hilat törenle giydirilmekteydi. Elçilere giyclirilen hilafların maddî değerinin, onların sosyal statüleri, ile yakından ilişkili olduğu tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Osmanlı’da mektup takdimi yapan elçilere samur kürk, yanındaki beyzadelere kakum (hermin) kürk, diğerlerine de hilat giydirildiği bilinmektedir. Buna göyük ve orta elçilere giydirilen kürkün kumaşı bu derecelere göre değiştiği, büyük elçilere serâser, orta elçilere ise çukaya kaplı kürk giydirildiği teşrifat defterlerinden edinilen bilgilerden öğrenilmektedir. (Kütükoğlu 1989: 220)

Osmanlı padişahları gönderdikleri Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler ile iyi bir siyasî ilişki kurmanın yanı sura, bazen de bu iyi ilişkileri bozmak maksadı ile Doğum Günü Hediyesi Ne Olabilirler gönderebihnekteydiler. Şükrü Elçin bu konuda bize bu şu bilgileri vermektedir: