OTANT�K TA�

Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşır

V MAKALELER
Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır
  • MAKALE

Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşır

 

Karkın köyünün hemen kuzeyinden geçen D-B doğrultulu eski bir kırık hattı boyunca çıkan kalkalkalen volkanizmanın tipik ürünleri olan piroklastik malzemelerinden oluşmuş silisifiye tüf, volkanik breş, aglomera, volkanojenik çakıltaşı, volkanojenik kumtaşı, tüf ve lav akıntıları ihtiva eden volkano-sedimanter bir birimdir. Höyüklü civarında görüldüğü için Gözler ve diğerleri (1997) tarafından bu adla tanımlanmıştır. Bu çalışmada da bu adlandırma aynen kullanılmıştır.
2.1.3.1. Volkanojenik Kumtaşı

Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır

Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır

Volkanojenik kumtaşları çalışma sahasının GB kesiminde geniş bir alanda gözlenmektedir. Yöredeki volkanizmanın malzemelerini bulunduran volkanojenik kumtaşlarında yataya yakın tabakalanma gözlenmiştir (Şekil 2-8). Arazi gözlemleri ve petrografik incelemeler neticesinde bu birimler tabakalı volkanojenik kumtaşları olarak tanımlanmıştır.
Birime ait örneklerin ince kesitleri üzerinde yapılan incelemelerde kuvars-plajioklas-biotit ve opak mineraller gözlenmiştir (Şekil 2-9).
2.
Şekil 3-22. Opallerden elde edilen elektromikroskop görüntüleri.

4. SÜS TAŞLARINA GENEL BAKIŞ VE DENDRİTLİ (YOSUNLU) Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır’LARIN EKONOMİK ÖNEMİ
4.1. Süs Taşlarının Tanımı ve Türkiye’deki Durumu

 

4.2. Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taş Kavramı

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (Süs Taşları) tarih öncesi çağlardan beri güzellik, zenginlik ve statü simgeleri olarak kullanılmışlardır. Ayrıca günümüzde süs taşlarının sanayi de kullanımı da giderek artmaktadır. Kıymetli ve yarı kıymetli taşların tümünü kapsayan ve genel kabul görmüş net bir tanımlama yoktur. Buna rağmen bir malzemenin kıymetli ve yarı kıymetli taş sayılabilmesi için bazı temel kriterler vardır. Bunlar dayanıklılık, güzellik, nadirliktir.
Dayanıklılık; Bu kavram sertlik, kırılganlık, darbelere ve dış etkenlere dayanım gibi özelliklerle açıklanır.

Güzellik; Her ne kadar göreceli bir kavramsa da taşın temiz, şeffaf, çekici renkli ve işlenebilir boyutlarda olması gibi bazı özelliklerini de içerir.

Nadirlik; ise onun çok ender ve az bulunabilirliğidir. Örneğin binlerce karatlık elmas üretimi içersinde sadece birkaç yüz karatını pembe elmas oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir pembe elmasın değeri sıradan bir elmas değerinin binlerce katıdır.

Bu temel kriterlerin dışında taşınabilirlik, kesilebilirlik, parlatılabilme, ışık yansıtma, renk oyunları, bünyesinde safsızlıklar içerme gibi bazı özellikler de taşların değerlerini belirleyen ve arttıran diğer unsurlardır.

Kıymetli taşları, yarı kıymetli taşlardan ayıran kesin bir tanımlama yoktur. Yüzyıllardan bu yana sürüp gelen geleneğe uyularak elmas, zümrüt, safir ve yakut kıymetli taşlar , diğerleri ise yarı kıymetli taşlar kategorisinde yer alır. Bu dört kıymetli taş traşlandığında asil taş kategorisine dahil olur. Ancak burada elmasın çok özel bir konumu olduğunu hemen belirtmek gerekmektedir. Dünya kıymetli taş piyasasının değer olarak % 80′ den fazlasını, tek başına elmas oluşturmaktadır. Bu nedenle de süs taşı terminolojisinde elmas ve elmas dışı renkli taşlar kavramı oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (Türeli ve diğerleri 2000).

Gemoloji (Süs taşı bilimi) mineralojinin çok yeni bir alt disiplini olarak yukarıda adı geçen malzemenin incelenmesi, tanımlanması ve sınıflanması konusunda çalışır. Amaç süs taşını gerek ham, gerekse işlenmiş haliyle, üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiçbir test yapmadan en doğru şekilde tanımlamaktır. Malzemeye maddi bir değer biçmek ise deneyime dayalı kişisel bir tercihtir. Keza taş kesimi (lapidary) ve mücevher yapımı (kuyumculuk) gemoloji ile çok yakından ilgilidir.
4.3. Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır ve Opalin Tanımı, Türkiye’deki Durumu
4.3.1 Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır
4.5. Türk Maden Yasasında Kıymetli-Yarı Kıymetli Taşlar ve Yapılan Başvurular

Halen yürürlükte olan ve 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3213 Sayılı Maden Kanununda, kıymetli ve yarı kıymetli taş ayırımı yapılmadan “KIYMETLİ TAŞLAR” başlığı altında şunlar sıralanmıştır;

Elmas, Korundum, Morganit, Zümrüt, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Beril, Yakut, (Rubi), Safir (Gök Yakut), Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır, Yosunlu Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Opal (İrize Opal), Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opali, Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ Kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü (Morion), Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars (Rose), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Zirkon, Topaz, Aytaşı (Moonstone), Turkuaz (Firuze), Spodumen, Kehribar, Lazurit (Lapis Lazuri), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zoisit, Tanzanit), Olivin (Zebercet), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jade, Radonit, Radokrozit, Granö Mineralleri (Spessartin, Grossular, Hessonite, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemerrerit.

Aynı Kanunda ek not olarak “Burada zikredilmemiş bir madde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kanun hükümlerine tabi tutulur” ibaresi geçmektedir.

Türkiye’deki tüm maden ve endüstriyel hammaddelerin yanısıra, kıymetli-yarı kıymetli taşların da ruhsat başvurularının yapıldığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde proje kapsamında bir araştırma yapılmıştır. Buna göre aşağıda adı ve lokasyonları belirtilen süs taşları için çeşitli kişi ve kuruluşlarca Arama ve Ön İşletme ruhsatları için başvuruda bulunulmuştur (Tablo 4-3).
Tablo 4-3. Türkiye’de ruhsat başvuruları yapılan kuvars grubu ve yarı kıymetli taşlar (Türeli ve diğerleri 2000).

Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşır

V MAKALELER
Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşır

 

Karkın köyünün hemen kuzeyinden geçen D-B doğrultulu eski bir kırık hattı boyunca çıkan kalkalkalen volkanizmanın tipik ürünleri olan piroklastik malzemelerinden oluşmuş silisifiye tüf, volkanik breş, aglomera, volkanojenik çakıltaşı, volkanojenik kumtaşı, tüf ve lav akıntıları ihtiva eden volkano-sedimanter bir birimdir. Höyüklü civarında görüldüğü için Gözler ve diğerleri (1997) tarafından bu adla tanımlanmıştır. Bu çalışmada da bu adlandırma aynen kullanılmıştır.
2.1.3.1. Volkanojenik Kumtaşı

Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır

Gerçek Akik Nasıl Anlaşılır

Volkanojenik kumtaşları çalışma sahasının GB kesiminde geniş bir alanda gözlenmektedir. Yöredeki volkanizmanın malzemelerini bulunduran volkanojenik kumtaşlarında yataya yakın tabakalanma gözlenmiştir (Şekil 2-8). Arazi gözlemleri ve petrografik incelemeler neticesinde bu birimler tabakalı volkanojenik kumtaşları olarak tanımlanmıştır.
Birime ait örneklerin ince kesitleri üzerinde yapılan incelemelerde kuvars-plajioklas-biotit ve opak mineraller gözlenmiştir (Şekil 2-9).
2.
Şekil 3-22. Opallerden elde edilen elektromikroskop görüntüleri.

4. SÜS TAŞLARINA GENEL BAKIŞ VE DENDRİTLİ (YOSUNLU) Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır’LARIN EKONOMİK ÖNEMİ
4.1. Süs Taşlarının Tanımı ve Türkiye’deki Durumu

 

4.2. Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taş Kavramı

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (Süs Taşları) tarih öncesi çağlardan beri güzellik, zenginlik ve statü simgeleri olarak kullanılmışlardır. Ayrıca günümüzde süs taşlarının sanayi de kullanımı da giderek artmaktadır. Kıymetli ve yarı kıymetli taşların tümünü kapsayan ve genel kabul görmüş net bir tanımlama yoktur. Buna rağmen bir malzemenin kıymetli ve yarı kıymetli taş sayılabilmesi için bazı temel kriterler vardır. Bunlar dayanıklılık, güzellik, nadirliktir.
Dayanıklılık; Bu kavram sertlik, kırılganlık, darbelere ve dış etkenlere dayanım gibi özelliklerle açıklanır.

Güzellik; Her ne kadar göreceli bir kavramsa da taşın temiz, şeffaf, çekici renkli ve işlenebilir boyutlarda olması gibi bazı özelliklerini de içerir.

Nadirlik; ise onun çok ender ve az bulunabilirliğidir. Örneğin binlerce karatlık elmas üretimi içersinde sadece birkaç yüz karatını pembe elmas oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir pembe elmasın değeri sıradan bir elmas değerinin binlerce katıdır.

Bu temel kriterlerin dışında taşınabilirlik, kesilebilirlik, parlatılabilme, ışık yansıtma, renk oyunları, bünyesinde safsızlıklar içerme gibi bazı özellikler de taşların değerlerini belirleyen ve arttıran diğer unsurlardır.

Kıymetli taşları, yarı kıymetli taşlardan ayıran kesin bir tanımlama yoktur. Yüzyıllardan bu yana sürüp gelen geleneğe uyularak elmas, zümrüt, safir ve yakut kıymetli taşlar , diğerleri ise yarı kıymetli taşlar kategorisinde yer alır. Bu dört kıymetli taş traşlandığında asil taş kategorisine dahil olur. Ancak burada elmasın çok özel bir konumu olduğunu hemen belirtmek gerekmektedir. Dünya kıymetli taş piyasasının değer olarak % 80′ den fazlasını, tek başına elmas oluşturmaktadır. Bu nedenle de süs taşı terminolojisinde elmas ve elmas dışı renkli taşlar kavramı oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (Türeli ve diğerleri 2000).

Gemoloji (Süs taşı bilimi) mineralojinin çok yeni bir alt disiplini olarak yukarıda adı geçen malzemenin incelenmesi, tanımlanması ve sınıflanması konusunda çalışır. Amaç süs taşını gerek ham, gerekse işlenmiş haliyle, üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiçbir test yapmadan en doğru şekilde tanımlamaktır. Malzemeye maddi bir değer biçmek ise deneyime dayalı kişisel bir tercihtir. Keza taş kesimi (lapidary) ve mücevher yapımı (kuyumculuk) gemoloji ile çok yakından ilgilidir.
4.3. Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır ve Opalin Tanımı, Türkiye’deki Durumu
4.3.1 Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır
4.5. Türk Maden Yasasında Kıymetli-Yarı Kıymetli Taşlar ve Yapılan Başvurular

Halen yürürlükte olan ve 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3213 Sayılı Maden Kanununda, kıymetli ve yarı kıymetli taş ayırımı yapılmadan “KIYMETLİ TAŞLAR” başlığı altında şunlar sıralanmıştır;

Elmas, Korundum, Morganit, Zümrüt, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Beril, Yakut, (Rubi), Safir (Gök Yakut), Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır, Yosunlu Gerçek Akik Taşı Nasıl Anlaşılır, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Opal (İrize Opal), Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opali, Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ Kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü (Morion), Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars (Rose), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Zirkon, Topaz, Aytaşı (Moonstone), Turkuaz (Firuze), Spodumen, Kehribar, Lazurit (Lapis Lazuri), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zoisit, Tanzanit), Olivin (Zebercet), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jade, Radonit, Radokrozit, Granö Mineralleri (Spessartin, Grossular, Hessonite, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemerrerit.

Aynı Kanunda ek not olarak “Burada zikredilmemiş bir madde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kanun hükümlerine tabi tutulur” ibaresi geçmektedir.

Türkiye’deki tüm maden ve endüstriyel hammaddelerin yanısıra, kıymetli-yarı kıymetli taşların da ruhsat başvurularının yapıldığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde proje kapsamında bir araştırma yapılmıştır. Buna göre aşağıda adı ve lokasyonları belirtilen süs taşları için çeşitli kişi ve kuruluşlarca Arama ve Ön İşletme ruhsatları için başvuruda bulunulmuştur (Tablo 4-3).
Tablo 4-3. Türkiye’de ruhsat başvuruları yapılan kuvars grubu ve yarı kıymetli taşlar (Türeli ve diğerleri 2000).