OTANT�K TA�

Gümüş Bileklik Fiyatları

V MAKALELER
Gümüş
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri

Gümüş Bileklik Fiyatları

Rize Altın Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Rize sınırlan içinde yer alan oluşumda; kuvarslı gang içinde galen adeseleri söz konusudur. Galenin yanısıra; malakit ve kalkopirit’ de bulunmaktadır. MTA tarafından alınan bir numunede 7 g/ton Au ve 1036 g/ton Ag belirlenmiştir.

Sivas-Aktepe Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Bölge cevherleşmesi genç yaşlıdır. Cevher genellikle galen aynca; çinko ve Gümüş Bileklik Fiyatları içermektedir. Ortalama % 27.7 Pb, % 3.4 Zn ve 102,6 g/ton Gümüş Bileklik Fiyatları içeren 500.000 ton mümkün rezerv saptanmıştır.
Akdağmadeni Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Gümüş Bileklik Fiyatları içeren kurşun çinko yataklarında 1800′ lü yıllarda madencilik yapılmışür. Cevher mineralleri demirce zengin çinkoblend, Gümüş Bileklik Fiyatlarıçe zengin galen ve pirit’ dir. Ortalama metal içeriği % 8 Pb+Zn’ dir.

Ayrıca yukarıda sözü edilen bu oluşumların dışında; özel maden şirketleri tarafından önümüzdeki yıllarda üretilmesi düşünülen; Bergama-Ovacık, Eskişehir Kaymaz, Artvin-Cerattepe ve Balikesir-Küçükdere altın -Gümüş Bileklik Fiyatları oluşumlarında toplam 1093 ton Gümüş Bileklik Fiyatları rezervi bulunmaktadır [19]. Türkiye’ nin Gümüş Bileklik Fiyatları rezervi ise 6385 ton metal olarak belirlenmiştir [37].

Türkiye’ de halen Gümüş Bileklik Fiyatları üretimi Etibank tarafından 100. Yıl Kütahya Gümüş Bileklik Fiyatları işletmesi’ nde gerçekleşmektedir. 1987 ydında üretime geçen işletmede; yılda 1 milyon ton cevher üretimi ve 122 ton saf Gümüş Bileklik Fiyatları üretimi öngörülmüştür [17,20]. Ancak kırma ve eleme ünitesindeki teknik sorunlar nedeni ile bu kapasiteye henüz ulaşılamamıştır, işletmenin 1992-1995 arasında yıllara göre saf Gümüş Bileklik Fiyatları üretimleri aşağıda verilmektedir [21].

Etibank 100. Yıl Gümüş Bileklik Fiyatları İşletmesi Saf Gümüş Bileklik Fiyatları Üretim Değerleri

Yıl Üretim (Ton)
1992 77.188 ton
1993 70.907 ton
1994 68.070 ton
1995 47.759 ton
1996 70.000 ton
2.3. Gümüş Bileklik Fiyatları Cevherlerinin Zenginleştirilmesi

 

Altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherler doğada hem metalik hem de kompleks yapılarda bulunabildiğinden; bu cevherlerin zenginleştirilmesine yönelik, günümüze kadar, en basit özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme sistemlerinden, karmaşık biyokimyasal sistemlere kadar pek çok yöntem geliştirilmiştir. Gümüş Bileklik Fiyatlarıün kazanımına yönelik proseslerin başlangıcı antik çağlara kadar uzanmaktadır. Amalgamlaştırma, ergitme, flotasyon+amalgamlaştırma, hiposülfıt çözündürmesi, klorlayıcı kavurma ve patio prosesi gibi yöntemler 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar uygulanmıştır. 20.Yüzyılın başlarında siyanür ile çözündürme yönteminin keşfedilmesi altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları kazanımmda bir devrim niteliğinde olmuştur [1].

Değerli metallerin kazanımmda geliştirilen yöntemler; ana başlıklarına göre[19];

1-Özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme
2-Amalgamlaştırma
3-Flotasyon
4-Pirometalurjik yöntemler 5-Hidrometalurjik yöntemler
6-İlk beş yöntemin kombinasyonları şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerin yapılarına bağlı olarak uygulanabilecek yöntemler ise aşağıda verilmektedir [22,23,24].
1-Sülfürlü Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-flotasyon+ergitme
2-Oksitli, temiz Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-siyanür ile çözündürme
3-Kompleks Gümüş Bileklik Fiyatları sülfürler-flotasyon
4-Arjento ferrous galen cevherleri-flotasyon
5-Arjento jarosit cevherleri-her yöntemle zor
6-Sülfürlü manganez içeren Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-flotasyon

Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerden, Gümüş Bileklik Fiyatları kazanımına yönelik ve Dünyada yaygın olarak uygulama alanı bulmuş olan yöntemler fiziksel ve kimyasal yöntemler olarak iki ana başlıkta verilmektedir.
2.3.1. Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
Gümüş Bileklik Fiyatları cevherlerinin fiziksel zenginleştirmesinde uygulanan başlıca yöntemler, özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme, flotasyon ve amalgamlaştırma yöntemleridir.

Özgül Ağırlık Farkına Göre Zenginleştirme:

İri boyutta metalik Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme uygulanmaktadır. Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin, cevherde bulunan, gang minerallerine göre sahip oldukları yüksek özgül ağırlıklarından yararlanılmaktadır. Bu yöntem; cevher yapısına bağlı olarak ön zenginleştirme, ya da son ürün elde etmek amacıyla uygulanabilmektedir. Özgül ağırlık farkına göre Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin zenginleştirilmesi sırasında; oluklar, jigler, spiraller, sarsıntılı masalar, akışkan yataklı santrüfuj üniteleri, koniler (Reichert Cone ) ve hidrosiklonlar kullanılabilmektedir [24-29].

Nihai ürün eldesine yönelik özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme özellikle plaser yataklarda; flotasyon ya da kimyasal çözündürme yöntemlerine göre önemli avantajlara sahiptir [24,26]. Bunlar;

-Düşük yatırım maliyeti,
-Düşük enerji ve işletme giderleri,
-Çevre kirliliği açısından avantaj oluşturmasıdır.

Özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme yöntemi, kimyasal çözündürme öncesi ön zenginleştirme amacıyla uygulandığında da getirmiş olduğu önemli avantajları vardır. Bu avantajlar;-

-İri boyutlu ve serbest altın-Gümüş Bileklik Fiyatları tanelerinin siyanür ile çözünmesi uzun sürede gerçekleşeceğinden, bu tanelerin siyanür prosesi öncesi özgül ağırlık farkından yararlanarak ayrılması ile daha küçük kapasiteli bir siyanür ile zenginleştirme tesisi yeterli olacaktır.
-İri boyutlu ve başka minerallerle kaplanmış taneler siyanür ile çözündürmeye direnç göstereceklerinden siyanür tüketiminin artmasına ve çözünme süresinin uzamasına neden olmaktadırlar. Bu gibi tanelerin özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme ile uzaklaştırılması, siyanür prosesindeki çözünme verimini arttıracaktır.
-Reaktif tüketimi azalacaktır.
-Siyanür ile çözündürme amacıyla küçük boyutlara öğütülen, iri boyutlu serbest altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları taneleri kolaylıkla levhasal hale gelerek değirmen cidarlarına yapışabilmekte dolayısıyla tesis bazında altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları kayıpları sözkonusu olabilmektedir. İri boyutlu, serbest altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları tanelerinin özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme ile önceden ayrılması, öğütme sırasında bu şekilde oluşabilecek kayıplara da engel olacaktır.

Güney Afrika altın madenlerinin % 50′ den fazlasında siyanür prosesi öncesi özgül ağırlık farkına göre ön zenginleştirme uygulanmaktadır [26].

Flotasyon ile zenginleştirme:

Özellikle refrakter cevherlerde; Gümüş Bileklik Fiyatlarıün kurşun, çinko, bakır ve altın ile birlikte bulunması durumunda, bu metallerin flotasyon ile kazanılması söz konusu olmaktadır. Flotasyonun; doğrudan ya da kimyasal çözündürme ile beraber uygulanabilmesi için; cevherin Gümüş Bileklik Fiyatları içeriğinin ve yapısının yeterli verimlilikte ürün alınabilmesine izin vermesi gerekmektedir [5, 22, 23, 24, 26, 30]. Çizelge 2.5′ de yaygın olarak görülen Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin flotasyon karakteristikleri verilmektedir.

Kuzey Amerika’da endüstriyel bir uygulamada, % 1.5 altın ve Gümüş Bileklik Fiyatlarılü pirit içeren cevhere siyanür ile çözündürme öncesi flotasyon ile ön işlem uygulanmaktadır. Flotasyon konsantresi % 25 FeS içeriği ve % 99 pirit kazanma verimi ile elde edilmektedir [26].

A.B.D.’nin Kuzey baüsında yer alan, altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları üreten Cannon madeninde; nabit altın, elektrum, pirarjirit, akantit ve pirit içeren cevher yatağının zenginleştirilmesinde flotasyon yöntemi uygulanarak altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları % 90 verimle elde edilmektedir.

Kunda tarafından yapılan bir çalışmada, Kanada Great Bear Lake bölgesinde yer alan Terra Maden İşletmesine ait Gümüş Bileklik Fiyatları cevherlerinden jig ve flotasyon yöntemleri ile yüksek Gümüş Bileklik Fiyatları içerikli konsantreler elde edilmektedir. Konsantrelerden daha sonra HN03 ve H2SO4 ortamında basınçlı liç ile Gümüş Bileklik Fiyatları kazanılmaktadır [27]

 

Gümüş Bileklik Fiyatları

V MAKALELER
Gümüş
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Gümüş Bileklik Fiyatları

Rize Altın Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Rize sınırlan içinde yer alan oluşumda; kuvarslı gang içinde galen adeseleri söz konusudur. Galenin yanısıra; malakit ve kalkopirit’ de bulunmaktadır. MTA tarafından alınan bir numunede 7 g/ton Au ve 1036 g/ton Ag belirlenmiştir.

Sivas-Aktepe Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Bölge cevherleşmesi genç yaşlıdır. Cevher genellikle galen aynca; çinko ve Gümüş Bileklik Fiyatları içermektedir. Ortalama % 27.7 Pb, % 3.4 Zn ve 102,6 g/ton Gümüş Bileklik Fiyatları içeren 500.000 ton mümkün rezerv saptanmıştır.
Akdağmadeni Gümüş Bileklik Fiyatları Oluşumu; Gümüş Bileklik Fiyatları içeren kurşun çinko yataklarında 1800′ lü yıllarda madencilik yapılmışür. Cevher mineralleri demirce zengin çinkoblend, Gümüş Bileklik Fiyatlarıçe zengin galen ve pirit’ dir. Ortalama metal içeriği % 8 Pb+Zn’ dir.

Ayrıca yukarıda sözü edilen bu oluşumların dışında; özel maden şirketleri tarafından önümüzdeki yıllarda üretilmesi düşünülen; Bergama-Ovacık, Eskişehir Kaymaz, Artvin-Cerattepe ve Balikesir-Küçükdere altın -Gümüş Bileklik Fiyatları oluşumlarında toplam 1093 ton Gümüş Bileklik Fiyatları rezervi bulunmaktadır [19]. Türkiye’ nin Gümüş Bileklik Fiyatları rezervi ise 6385 ton metal olarak belirlenmiştir [37].

Türkiye’ de halen Gümüş Bileklik Fiyatları üretimi Etibank tarafından 100. Yıl Kütahya Gümüş Bileklik Fiyatları işletmesi’ nde gerçekleşmektedir. 1987 ydında üretime geçen işletmede; yılda 1 milyon ton cevher üretimi ve 122 ton saf Gümüş Bileklik Fiyatları üretimi öngörülmüştür [17,20]. Ancak kırma ve eleme ünitesindeki teknik sorunlar nedeni ile bu kapasiteye henüz ulaşılamamıştır, işletmenin 1992-1995 arasında yıllara göre saf Gümüş Bileklik Fiyatları üretimleri aşağıda verilmektedir [21].

Etibank 100. Yıl Gümüş Bileklik Fiyatları İşletmesi Saf Gümüş Bileklik Fiyatları Üretim Değerleri

Yıl Üretim (Ton)
1992 77.188 ton
1993 70.907 ton
1994 68.070 ton
1995 47.759 ton
1996 70.000 ton
2.3. Gümüş Bileklik Fiyatları Cevherlerinin Zenginleştirilmesi

 

Altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherler doğada hem metalik hem de kompleks yapılarda bulunabildiğinden; bu cevherlerin zenginleştirilmesine yönelik, günümüze kadar, en basit özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme sistemlerinden, karmaşık biyokimyasal sistemlere kadar pek çok yöntem geliştirilmiştir. Gümüş Bileklik Fiyatlarıün kazanımına yönelik proseslerin başlangıcı antik çağlara kadar uzanmaktadır. Amalgamlaştırma, ergitme, flotasyon+amalgamlaştırma, hiposülfıt çözündürmesi, klorlayıcı kavurma ve patio prosesi gibi yöntemler 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar uygulanmıştır. 20.Yüzyılın başlarında siyanür ile çözündürme yönteminin keşfedilmesi altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları kazanımmda bir devrim niteliğinde olmuştur [1].

Değerli metallerin kazanımmda geliştirilen yöntemler; ana başlıklarına göre[19];

1-Özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme
2-Amalgamlaştırma
3-Flotasyon
4-Pirometalurjik yöntemler 5-Hidrometalurjik yöntemler
6-İlk beş yöntemin kombinasyonları şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerin yapılarına bağlı olarak uygulanabilecek yöntemler ise aşağıda verilmektedir [22,23,24].
1-Sülfürlü Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-flotasyon+ergitme
2-Oksitli, temiz Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-siyanür ile çözündürme
3-Kompleks Gümüş Bileklik Fiyatları sülfürler-flotasyon
4-Arjento ferrous galen cevherleri-flotasyon
5-Arjento jarosit cevherleri-her yöntemle zor
6-Sülfürlü manganez içeren Gümüş Bileklik Fiyatları cevherleri-flotasyon

Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerden, Gümüş Bileklik Fiyatları kazanımına yönelik ve Dünyada yaygın olarak uygulama alanı bulmuş olan yöntemler fiziksel ve kimyasal yöntemler olarak iki ana başlıkta verilmektedir.
2.3.1. Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri
Gümüş Bileklik Fiyatları cevherlerinin fiziksel zenginleştirmesinde uygulanan başlıca yöntemler, özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme, flotasyon ve amalgamlaştırma yöntemleridir.

Özgül Ağırlık Farkına Göre Zenginleştirme:

İri boyutta metalik Gümüş Bileklik Fiyatları içeren cevherlerin zenginleştirilmesinde özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme uygulanmaktadır. Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin, cevherde bulunan, gang minerallerine göre sahip oldukları yüksek özgül ağırlıklarından yararlanılmaktadır. Bu yöntem; cevher yapısına bağlı olarak ön zenginleştirme, ya da son ürün elde etmek amacıyla uygulanabilmektedir. Özgül ağırlık farkına göre Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin zenginleştirilmesi sırasında; oluklar, jigler, spiraller, sarsıntılı masalar, akışkan yataklı santrüfuj üniteleri, koniler (Reichert Cone ) ve hidrosiklonlar kullanılabilmektedir [24-29].

Nihai ürün eldesine yönelik özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme özellikle plaser yataklarda; flotasyon ya da kimyasal çözündürme yöntemlerine göre önemli avantajlara sahiptir [24,26]. Bunlar;

-Düşük yatırım maliyeti,
-Düşük enerji ve işletme giderleri,
-Çevre kirliliği açısından avantaj oluşturmasıdır.

Özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme yöntemi, kimyasal çözündürme öncesi ön zenginleştirme amacıyla uygulandığında da getirmiş olduğu önemli avantajları vardır. Bu avantajlar;-

-İri boyutlu ve serbest altın-Gümüş Bileklik Fiyatları tanelerinin siyanür ile çözünmesi uzun sürede gerçekleşeceğinden, bu tanelerin siyanür prosesi öncesi özgül ağırlık farkından yararlanarak ayrılması ile daha küçük kapasiteli bir siyanür ile zenginleştirme tesisi yeterli olacaktır.
-İri boyutlu ve başka minerallerle kaplanmış taneler siyanür ile çözündürmeye direnç göstereceklerinden siyanür tüketiminin artmasına ve çözünme süresinin uzamasına neden olmaktadırlar. Bu gibi tanelerin özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme ile uzaklaştırılması, siyanür prosesindeki çözünme verimini arttıracaktır.
-Reaktif tüketimi azalacaktır.
-Siyanür ile çözündürme amacıyla küçük boyutlara öğütülen, iri boyutlu serbest altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları taneleri kolaylıkla levhasal hale gelerek değirmen cidarlarına yapışabilmekte dolayısıyla tesis bazında altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları kayıpları sözkonusu olabilmektedir. İri boyutlu, serbest altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları tanelerinin özgül ağırlık farkına göre zenginleştirme ile önceden ayrılması, öğütme sırasında bu şekilde oluşabilecek kayıplara da engel olacaktır.

Güney Afrika altın madenlerinin % 50′ den fazlasında siyanür prosesi öncesi özgül ağırlık farkına göre ön zenginleştirme uygulanmaktadır [26].

Flotasyon ile zenginleştirme:

Özellikle refrakter cevherlerde; Gümüş Bileklik Fiyatlarıün kurşun, çinko, bakır ve altın ile birlikte bulunması durumunda, bu metallerin flotasyon ile kazanılması söz konusu olmaktadır. Flotasyonun; doğrudan ya da kimyasal çözündürme ile beraber uygulanabilmesi için; cevherin Gümüş Bileklik Fiyatları içeriğinin ve yapısının yeterli verimlilikte ürün alınabilmesine izin vermesi gerekmektedir [5, 22, 23, 24, 26, 30]. Çizelge 2.5′ de yaygın olarak görülen Gümüş Bileklik Fiyatları minerallerinin flotasyon karakteristikleri verilmektedir.

Kuzey Amerika’da endüstriyel bir uygulamada, % 1.5 altın ve Gümüş Bileklik Fiyatlarılü pirit içeren cevhere siyanür ile çözündürme öncesi flotasyon ile ön işlem uygulanmaktadır. Flotasyon konsantresi % 25 FeS içeriği ve % 99 pirit kazanma verimi ile elde edilmektedir [26].

A.B.D.’nin Kuzey baüsında yer alan, altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları üreten Cannon madeninde; nabit altın, elektrum, pirarjirit, akantit ve pirit içeren cevher yatağının zenginleştirilmesinde flotasyon yöntemi uygulanarak altın ve Gümüş Bileklik Fiyatları % 90 verimle elde edilmektedir.

Kunda tarafından yapılan bir çalışmada, Kanada Great Bear Lake bölgesinde yer alan Terra Maden İşletmesine ait Gümüş Bileklik Fiyatları cevherlerinden jig ve flotasyon yöntemleri ile yüksek Gümüş Bileklik Fiyatları içerikli konsantreler elde edilmektedir. Konsantrelerden daha sonra HN03 ve H2SO4 ortamında basınçlı liç ile Gümüş Bileklik Fiyatları kazanılmaktadır [27]