OTANT�K TA�

Ürünün Özellikleri
  • 1.KALİTE EL İŞÇİLİĞİ
  • 1.KALİTE HAS TAŞ TURKUAZ
  • 6GR
  • 925 AYAR GÜMÜŞ
  • HİNDİSTAN
  • NAZARLIK
  • ÖZEL KUTUSUNDA

NAZARLIK TURKUAZ TAŞLI EL YAPIMI

OTANTİK BİR ÜRÜN DAHA TAMAMEN EL YAPIMI AÇILABİLİR 925 AYAR GÜMÜŞ TURKUAZ TAŞLI NAZARLIK ZİNCİRİ HEDİYE OLARAK GÖNDERİLİR.ALAN KİŞİ HAYRINI GÖRSÜÜN.GÜLE GÜLE KULLANSIN

Göz değmesi, Nazar Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Resululllah(s.a.v.)’ın hadisleriyle sabit olmuş bir hakikattir.Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un kıssası anlatılırken, Hz. Yakup’un, oğullarını Mısır’a gönderdiği vakit onlarınş ehre girmeleri hakkında onlara şöyle tavsiyede bulunduğu zikredilmektedir:

“(Yakup) dedi: Oğullarım!

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin (ki size nazar değmesin). Yine de Allah’ın
takdir ettiği bir şeyi ben sizden gideremem Hüküm ancak Allah’ındır”

Hafız İbn-i Kesir, bu ayeti tefsir ederken selef imamlarından naklettiğine göre,Hz. Ya-kup, küçük oğlu Bünyamin’i hazırlayıp ağabeyleri ile
beraber Mısır’a göndereceği zaman, Mısır’da şehre girerkenhepsinin bir tek kapıdan değil, muhtelif kapılardan girmelerinionlaraemretmişti. Hz. Yakup’un böyle davranmasının sebebi; çocuklarının çok güzel fiziki yapıya sahip olmalarındandolayı, insanların onlara nazar etmesinden korkmasıydı.Ayrıca Yüce Allah(c.c), Resulullah(s.a.v)’a hitaben şöylebuyurmaktadır: “Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i(Kur’an’ı)
duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler.

(Senin için) ‘Hiç şüphesiz o bir delidir’ diyorlar.”4772 Bu ayette Yüce Allah(c.c), kâfirlerin kıskançlıklarından dolayı az daha
nazar değdireceklerini, aç ve kem gözlerinin kötülükleriyleellerinden gelse Resulullah(s.a.v.)’ı yok edeceklerini bildirmektedir. Demek ki öfkenin bedende bir hükmü ve tesiri olduğu gibi, gözlerin de karşılarındakine bakışlarına göre, iyi veya kötü bir hükmü vardır. Kimi elektrik
gibi dokunur, kimi de aldığı etkiyle kıskançlığından bir öfkeye düşer, tuzaklara kalkışır ki maddi veya manevi bunun hangisi olursa olsun hedefine ulaştığında göz değmesi veya nazar denilen şey olur.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Ebu’s-Suud bu ayeti şöyle açıklar: Onlar, sana olan düşmanlıklarından dolayı, Kur’an’ı işittikleri zaman, seninayaklarını kaydırarak seni devirmek için sana nazar değdirmeye çalışı-yorlardı. Rivayete göre, Araplardannazarı çok kuvvetli bir adam vardı. Baktığını yere deviriyordu. Kâfirler, o adamdan Resulullah(s.a.v.)’a danazar etmesini istediler. O da kabul etti ve Resulullah(s.a.v.) için şu sözleri söyledi: “Senin kavmin seni
seyyid sanıyor. Ben ise; senin, nazara uğramış bir seyyid olduğunu sanıyorum”. Böylece nazara uğrayan Resulullah(s.a.v.)’ı Allah korudu ve O’na bu ayeti indirdi. Zemahşeri; nazara uğrayan birinin şifasının buayeti okumakta olduğunu , bildirir.

Yine Yüce Allah(c.c.), hasedcinin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Hasedci, Cenab-ı Hakk’ ın, kuluna verdiği nimeti çekemez ve o nimetin yok olmasını ister. Bu, genelde bilinen bir durumdur.Yukarıda geçen ayetler, göz değmesinin hak ve gerçek olduğuna birer delildir.Kalem, 68/51.Resulullah(s.a.v.)’ın hadislerinde de nazarın hak olduğu ve nazara uğrayan birinin yapması gerekenlerhakkında bilgi mevcuttur. İbn-i Abbas(r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah(s.a.v.) şöylebuyurmaktadır: “Göz değmesi haktır. Eğer kaderi delip geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.
Yıkanmanız talep edilirse yıkanın.”
Buhari’de geçen bir rivayette, Hz. Aişe(r.a.), Resulullah(s.a.v)’ın nazara karşı rukye yapılmasını emrettiğini
bildirmektedir.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

İbn-i Hacer, nazarın ilahi bir kanunla cereyan ettiğini belirttikten sonra: “Burada gözden çıkan görülmez gizlibir cevherin varlığından söz edilebilir mi, edilemez mi?” diye sorar ve şöyle devam eder: “Bu muhtemeldir,kesin bir iddia ileri sürülemez. İslam’a intisab eden tabi-atçılardan bazısı kesin olarak; bakanın gözünden,görülmeyen latif cevherlerin fışkırıp, gözzedeye ulaşıp derideki mesamattan içeri girdiğini, Hak Teala’nın da
zehir içince helakı yarattığı gibi, bu hulul ile birlikte helakı yarattığını iddia eder. Ancak burada kesin iddiada
bulunan hata eder. Bunun kat’i bir şey olmaksızın bir adet-i ilahi olması caizdir.”

Gözü değen insan, kendini bu kötü duruma uydurduğu zaman, gözünden zehirli bir güç gönderir,gönderdiği güç, nazara uğrayan varlığa ulaşır ulaşmaz o varlık zarar görür. Engerek yılanının gönderdiğizehirli gücün insana ulaşır ulaşmaz insanı öldürdüğü nasıl inkâr edilemezse bunun gibi nazar gerçeği deinkâr edilemez.
Resulullah(s.a.v.) göz değmesinin hak olduğunu beyan edince, ondan korunmanın çaresini de yine O’nunbeyan etmesi tabiidir. Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesini tedavi yollarından biri rukyedir. Yukarıda geçenhadiste Hz. Aişe’nin(r.a.) Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesine karşı okunmayı emrettiği şeklindeki rivayetibuna delil teşkil eder. Bu okunma, Ayete’l-Kürsi gibi esma ve sıfat-ı ilahiyeyi ve Allah’ ı zikri içeren ayetlerin,
temiz kişilik sahipleri diliyle göz değmesine uğramış hastalara okunması suretiyle gerçekleşir.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesini tedavi yöntemlerinden biri de, gözü değen kişiye abdest aldırılıp,gözzedenin üzerine dökülmesidir. Hz. Aişe(r.a.) anlatıyor: “Gözü değene ab-dest alması emredilir, onunabdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan yıkanırdı.”Sehl b.Hanif(r.a), Amir b. Rebia(r.a.)’nın nazarına uğradı ve derhal şiddetli bir rahatsızlığa yakalandı ve yereyıkıldı. Durumdan haberdar olan Resulullah(s.a.v.) Amir’i çağırtıp kendisine kızdı ve “Sizden biri niye kardeşini öldürüyor? Niye “Barekellah” demedin? Onun için abdest al!” buyurdu. Göz değmesi bazen insanı
öldürür. Bazen de kendisine göz değen kimse hasta düşer. Eğer bu oklar, Amir denilen kişiden Sehl’e isabetettiği gibi isabet ederse kişi hasta olur. Ancak Sehl’in başvurduğu yöntemle(abdestle) ortadan kalkar.

Amagözdeğdiren kişi abdestten kaçınırsa o halde göz değdiren kişinin bir elbisesi alınır, ıslatılır ve göz değen
kişiye giydirilir, Allah’ın izniyle fayda görür.Abdest suyu ile gözzedenin tedavisi arasında akl-ı selimin reddetmeyeceği kesin bir bağ vardır. Nitekim
yılan zehrine karşı kullanılan panzehir de yılanın etinden yapılır. Öfkelenmiş nefislere tavsiye edilen ilaç daöyle; öfkelinin bedenine kendi elini koymakla öfkesi gider. Şu halde, bu göz değmesinin tesiri de beden üzerine düşen bir ateş parçası gibidir, sanki ab-destle bu ateş söndürülmektedir.

Nazar değen kişinin abdest suyunda şifa bulunduğunun sahih hadislerle bize aktarılmış olması, iyi bir
laboratuar ve klinik çalışmasına davet etmektedir. Derisi ile de solunum yapan insan, devamlı terleme de
yapmaktadır. Bu ter ile birlikte, vücuttaki bazı zararlı madde-ler(toksin ve antijenler) de atılmaktadır. Abdest
suyu ile toplanan bu maddelerin nazar değen kişide aşı etkisi uyandırarak, tedavi edici etkisinin olabileceği
düşünülebilir.

Göz değmesinin yalnız İslamiyet’te değil, Hıristiyanlıkta, Yahudi dinine mensup olanlarda ve tarihinkaydettiği eski kavimlerde de var olduğu tarih sayfalarında kayıtlıdır. Yaşanmış olaylardan birisi, gözdeğmesiyle meşhur bir kadının 200 sene evvel İstanbul’dan sürülmesi hadisesidir. O zamanki Emniyet zaptiyeleri ile kadın bir arabada Divanyolu caddesinden geçirilirken, gözü büyük ağaçlara isabet eden kadının: “Bunlar ne büyük ağaçlarmış” demesi ile asırlık ağaç kollarının parça parça yere düştüğü tarihtemeşhurdur. Bu gibi vakaların tarihte emsali çoktu

NAZARLIK TURKUAZ TAŞLI EL YAPIMI

OTANTİK BİR ÜRÜN DAHA TAMAMEN EL YAPIMI AÇILABİLİR 925 AYAR GÜMÜŞ TURKUAZ TAŞLI NAZARLIK ZİNCİRİ HEDİYE OLARAK GÖNDERİLİR.ALAN KİŞİ HAYRINI GÖRSÜÜN.GÜLE GÜLE KULLANSIN

Göz değmesi, Nazar Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Resululllah(s.a.v.)’ın hadisleriyle sabit olmuş bir hakikattir.Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un kıssası anlatılırken, Hz. Yakup’un, oğullarını Mısır’a gönderdiği vakit onlarınş ehre girmeleri hakkında onlara şöyle tavsiyede bulunduğu zikredilmektedir:

“(Yakup) dedi: Oğullarım!

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin (ki size nazar değmesin). Yine de Allah’ın
takdir ettiği bir şeyi ben sizden gideremem Hüküm ancak Allah’ındır”

Hafız İbn-i Kesir, bu ayeti tefsir ederken selef imamlarından naklettiğine göre,Hz. Ya-kup, küçük oğlu Bünyamin’i hazırlayıp ağabeyleri ile
beraber Mısır’a göndereceği zaman, Mısır’da şehre girerkenhepsinin bir tek kapıdan değil, muhtelif kapılardan girmelerinionlaraemretmişti. Hz. Yakup’un böyle davranmasının sebebi; çocuklarının çok güzel fiziki yapıya sahip olmalarındandolayı, insanların onlara nazar etmesinden korkmasıydı.Ayrıca Yüce Allah(c.c), Resulullah(s.a.v)’a hitaben şöylebuyurmaktadır: “Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i(Kur’an’ı)
duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler.

(Senin için) ‘Hiç şüphesiz o bir delidir’ diyorlar.”4772 Bu ayette Yüce Allah(c.c), kâfirlerin kıskançlıklarından dolayı az daha
nazar değdireceklerini, aç ve kem gözlerinin kötülükleriyleellerinden gelse Resulullah(s.a.v.)’ı yok edeceklerini bildirmektedir. Demek ki öfkenin bedende bir hükmü ve tesiri olduğu gibi, gözlerin de karşılarındakine bakışlarına göre, iyi veya kötü bir hükmü vardır. Kimi elektrik
gibi dokunur, kimi de aldığı etkiyle kıskançlığından bir öfkeye düşer, tuzaklara kalkışır ki maddi veya manevi bunun hangisi olursa olsun hedefine ulaştığında göz değmesi veya nazar denilen şey olur.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Ebu’s-Suud bu ayeti şöyle açıklar: Onlar, sana olan düşmanlıklarından dolayı, Kur’an’ı işittikleri zaman, seninayaklarını kaydırarak seni devirmek için sana nazar değdirmeye çalışı-yorlardı. Rivayete göre, Araplardannazarı çok kuvvetli bir adam vardı. Baktığını yere deviriyordu. Kâfirler, o adamdan Resulullah(s.a.v.)’a danazar etmesini istediler. O da kabul etti ve Resulullah(s.a.v.) için şu sözleri söyledi: “Senin kavmin seni
seyyid sanıyor. Ben ise; senin, nazara uğramış bir seyyid olduğunu sanıyorum”. Böylece nazara uğrayan Resulullah(s.a.v.)’ı Allah korudu ve O’na bu ayeti indirdi. Zemahşeri; nazara uğrayan birinin şifasının buayeti okumakta olduğunu , bildirir.

Yine Yüce Allah(c.c.), hasedcinin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Hasedci, Cenab-ı Hakk’ ın, kuluna verdiği nimeti çekemez ve o nimetin yok olmasını ister. Bu, genelde bilinen bir durumdur.Yukarıda geçen ayetler, göz değmesinin hak ve gerçek olduğuna birer delildir.Kalem, 68/51.Resulullah(s.a.v.)’ın hadislerinde de nazarın hak olduğu ve nazara uğrayan birinin yapması gerekenlerhakkında bilgi mevcuttur. İbn-i Abbas(r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah(s.a.v.) şöylebuyurmaktadır: “Göz değmesi haktır. Eğer kaderi delip geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu.
Yıkanmanız talep edilirse yıkanın.”
Buhari’de geçen bir rivayette, Hz. Aişe(r.a.), Resulullah(s.a.v)’ın nazara karşı rukye yapılmasını emrettiğini
bildirmektedir.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

İbn-i Hacer, nazarın ilahi bir kanunla cereyan ettiğini belirttikten sonra: “Burada gözden çıkan görülmez gizlibir cevherin varlığından söz edilebilir mi, edilemez mi?” diye sorar ve şöyle devam eder: “Bu muhtemeldir,kesin bir iddia ileri sürülemez. İslam’a intisab eden tabi-atçılardan bazısı kesin olarak; bakanın gözünden,görülmeyen latif cevherlerin fışkırıp, gözzedeye ulaşıp derideki mesamattan içeri girdiğini, Hak Teala’nın da
zehir içince helakı yarattığı gibi, bu hulul ile birlikte helakı yarattığını iddia eder. Ancak burada kesin iddiada
bulunan hata eder. Bunun kat’i bir şey olmaksızın bir adet-i ilahi olması caizdir.”

Gözü değen insan, kendini bu kötü duruma uydurduğu zaman, gözünden zehirli bir güç gönderir,gönderdiği güç, nazara uğrayan varlığa ulaşır ulaşmaz o varlık zarar görür. Engerek yılanının gönderdiğizehirli gücün insana ulaşır ulaşmaz insanı öldürdüğü nasıl inkâr edilemezse bunun gibi nazar gerçeği deinkâr edilemez.
Resulullah(s.a.v.) göz değmesinin hak olduğunu beyan edince, ondan korunmanın çaresini de yine O’nunbeyan etmesi tabiidir. Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesini tedavi yollarından biri rukyedir. Yukarıda geçenhadiste Hz. Aişe’nin(r.a.) Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesine karşı okunmayı emrettiği şeklindeki rivayetibuna delil teşkil eder. Bu okunma, Ayete’l-Kürsi gibi esma ve sıfat-ı ilahiyeyi ve Allah’ ı zikri içeren ayetlerin,
temiz kişilik sahipleri diliyle göz değmesine uğramış hastalara okunması suretiyle gerçekleşir.

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

NAZARLIK FİRUZE TAŞLI

Resulullah(s.a.v.)’ın göz değmesini tedavi yöntemlerinden biri de, gözü değen kişiye abdest aldırılıp,gözzedenin üzerine dökülmesidir. Hz. Aişe(r.a.) anlatıyor: “Gözü değene ab-dest alması emredilir, onunabdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan yıkanırdı.”Sehl b.Hanif(r.a), Amir b. Rebia(r.a.)’nın nazarına uğradı ve derhal şiddetli bir rahatsızlığa yakalandı ve yereyıkıldı. Durumdan haberdar olan Resulullah(s.a.v.) Amir’i çağırtıp kendisine kızdı ve “Sizden biri niye kardeşini öldürüyor? Niye “Barekellah” demedin? Onun için abdest al!” buyurdu. Göz değmesi bazen insanı
öldürür. Bazen de kendisine göz değen kimse hasta düşer. Eğer bu oklar, Amir denilen kişiden Sehl’e isabetettiği gibi isabet ederse kişi hasta olur. Ancak Sehl’in başvurduğu yöntemle(abdestle) ortadan kalkar.

Amagözdeğdiren kişi abdestten kaçınırsa o halde göz değdiren kişinin bir elbisesi alınır, ıslatılır ve göz değen
kişiye giydirilir, Allah’ın izniyle fayda görür.Abdest suyu ile gözzedenin tedavisi arasında akl-ı selimin reddetmeyeceği kesin bir bağ vardır. Nitekim
yılan zehrine karşı kullanılan panzehir de yılanın etinden yapılır. Öfkelenmiş nefislere tavsiye edilen ilaç daöyle; öfkelinin bedenine kendi elini koymakla öfkesi gider. Şu halde, bu göz değmesinin tesiri de beden üzerine düşen bir ateş parçası gibidir, sanki ab-destle bu ateş söndürülmektedir.

Nazar değen kişinin abdest suyunda şifa bulunduğunun sahih hadislerle bize aktarılmış olması, iyi bir
laboratuar ve klinik çalışmasına davet etmektedir. Derisi ile de solunum yapan insan, devamlı terleme de
yapmaktadır. Bu ter ile birlikte, vücuttaki bazı zararlı madde-ler(toksin ve antijenler) de atılmaktadır. Abdest
suyu ile toplanan bu maddelerin nazar değen kişide aşı etkisi uyandırarak, tedavi edici etkisinin olabileceği
düşünülebilir.

Göz değmesinin yalnız İslamiyet’te değil, Hıristiyanlıkta, Yahudi dinine mensup olanlarda ve tarihinkaydettiği eski kavimlerde de var olduğu tarih sayfalarında kayıtlıdır. Yaşanmış olaylardan birisi, gözdeğmesiyle meşhur bir kadının 200 sene evvel İstanbul’dan sürülmesi hadisesidir. O zamanki Emniyet zaptiyeleri ile kadın bir arabada Divanyolu caddesinden geçirilirken, gözü büyük ağaçlara isabet eden kadının: “Bunlar ne büyük ağaçlarmış” demesi ile asırlık ağaç kollarının parça parça yere düştüğü tarihtemeşhurdur. Bu gibi vakaların tarihte emsali çoktu