OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

V MAKALELER
Şifalı Dualar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Şifalı Dualar

Şifalı Dualar

 

Sözlükte Şifalı Dualar seslenmek50 çağırmak, yalvarmak, davet etmek, ileri sürmek, celbetmek, istemek, teklif etmek, teşvik etmek, sevk etmek, hatırlatmak, namaz kılmak, bir şey için Allah’a yalvarmak, bir şeye karşı Allah’tan yardım dilemek,5küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz,52cinleri çağırmak, propaganda yapmak, meydan okumak, referans göstermek manalarına gelmektedir.53 Allah’a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren54, yalvarma ve yakarış için söylenen dinî metinlere de55 Şifalı Dualar denilir.

Terim olarak ise Şifalı Dualar; kulun, Allah’ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını dilemesi olarak ifade edilmektedir.56 Şifalı Dualar kul ile Allah arasında diyalog anlamı taşır. İnsanın Allah ile olan diyalogunun vasıtasız bir şekli olan Şifalı Dualar, mutlak güç ve mutlak ilim sahibi olan Allah ile münasebet kurma ve O’na yönelme halidir.57 Tanrı tecrübesinin normal bir formu olan

 

Şifalı Dualar, ruhun tanrıya yükselmesi veya yönelmesi olarak da tanımlanabilir. Şifalı Dualar, Allah ile doğrudan ilişkidir ve insanın kendisini aşmasının başlangıcıdır.59 İnsanın görünmez bir varlıkla, var olan her şeyin yaratıcısıyla, hepimizin kurtarıcısı ve sahibiyle fikren ve hissen ilişkiye geçmek için yapılan gayreti temsil eder.60 Bu anlamıyla Şifalı Dualar, bir taraftan insanın kendi ihtiyaç ve eksikliklerinin telafisini temin ederken, diğer taraftan insanı daha mükemmele ulaştıran bir diyalog vasıtası olarak karşımıza çıkar.61

Bütün işlerde sadece Allah’a güvenerek her şeyi yapanın ve yürütenin O olduğunu, varlık alanında yalnız O’nun hükmünün geçerli olduğunu düşünmek ve böylece yaratıklara değil, Yaratan’a kul olmak, insan için en büyük mutluluk kaynağıdır. Allah’a bu denli bağlılık ve Şifalı Dualar, çalışmalarımızı felce uğratan bir tembellik değil;

yapacağımız meşru işlerde daima Allah’ın yardımcımız olduğu düşüncesiyle bize güç veren bir enerji ve huzur kaynağı olarak algılanmalıdır.62

Şifalı Dualar ve tevekkül, “Allah kerimdir, her şeyi yapar” gibi düşüncelerle tembellik etmek değil, sebeplerine yapıştıktan sonra başarıya ulaştıranın Allah olduğunu düşünerek Allah’a güvenmek, başarıyı Ondan beklemektir. Şifalı Dualarda dil ile talep edilen isteğin gerçekleşmesi için aklın gösterdiği sebeplere başvurmak Hz. Peygamberin tavsiyesidir. İnanmış insan, hakkı olmayan şeye göz dikmez. Hakkı olan şeylerin olması için de yalnız Allah’a güvenir, O’na Şifalı Dualar eder. Ama işin olması için üstüne düşen görevi ihmal etmez. İnsan çalışacak, fakat işlerinde başarıya ulaşmak için maneviyatını da Allah’a güveniyle dolduracak, böylece büyük bir destek bulan ruhu yüksek bir moral ve güç kazanarak, huzurlu olacaktır. Bu güveni ve içten Şifalı Dualarsı onun başarısında maneviyatından gelen büyük bir kazanç olacaktır.63

Benlikte ilahi kudretin azametini duyma olan Şifalı Dualar, dini hayatın Allah ile olan derunî münasebetinin vasıtasız bir şeklidir.64 Şifalı Dualar ruh halimizin en zengin olanı, ruhumuzun manevi bir âleme doğru çekilişidir.65 İnsan ancak bu zengin ruh hali sayesinde kalp huzuruna kavuşabilir.66

Şifalı Dualarnın Önemi

Şifalı Dualar, dinin ruhudur ve aynı zamanda dini hayatın en bariz vasfıdır.77 Din duygusu genellikle Şifalı Dualar ile ifade olur. İnsan Allah’a su ve hava kadar muhtaçtır. İnsandaki ahlâk duygusu, güzellik duygusu, zeka, diğer fiziki ve ruhi faaliyetler kadar, din duygusunun da, ferdin gelişmesinde önemli rol oynadığı, kısaca müspet ilimler yanında dine de önem verilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Din duygusunun bir ifadesi olan Şifalı Dualarnın, insan ruh ve bedeninde meydana getirdiği mucizevî değişikliklere dikkat edildiğinde Şifalı Dualarnın eğitim açısından mutlaka doğru kullanılması gereken bir ihtiyaç olduğu göz önüne alınmalıdır.

Şifalı Dualar insanın varlık karakterinin tabii bir parçasıdır. Çünkü insan, yaradılışı icabı üstün bir kuvvete inanmaya muhtaçtır.79 İnsanoğlu hiçbir asırda, hiçbir yerde Şifalı Dualar etme ihtiyacından uzak kalmamıştır. Onun için, kaçınılmaz ve îfâsı zorunlu bazı davranışlar gibi, Şifalı Dualar da kendi insanî tabiatının temel yapısından kaynaklanan bir eylem, bir yöneliştir.80 Cinsi ihtiyacı reddetme ve bastırmanın hiçbir anlamı yoksa bunun gibi dinî bir ihtiyaç olan Şifalı Dualaryı da reddetme ve bastırmanın hiçbir anlamı yoktur. R. Guardini; “Şifalı Dualar etmeden uzun süre dindar olunamaz, nefes almadan uzun süre

yaşanamayacağı gibi. Uzun süre Şifalı Dualar etmeden inanılamaz, uzun süre nefes almadan yaşanamayacağı gibi.”81 diyerek Şifalı Dualarnın insan için önemine dikkat çekmiştir.

Şifalı Dualar; kulluk esprisi, Tanrı’nın rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.67 Şifalı Dualar insanın, Allah ile kalıplaşmış sözler ve içten gelen duygularla konuşmasıdır. Nasıl ki kul efendisiyle, oğul babasıyla, dost dostu ile görüşürse, insanda Şifalı Dualar vasıtasıyla Allah ile irtibat kurar.68 İnsan Şifalı Dualarsız Allah’ı asla bulamaz.69 Şifalı Dualar, Allah,

Dualar’nın Yeri ve Önemi

Eğitim önceden belirlenmiş kurallar vasıtasıyla ferde davranış kazandırma, değiştirme ve geliştirme süreci176 olduğuna göre dinin getirmiş olduğu değerler insanlara ancak eğitim ile kazandırılabilir. Çocuk eğitiminde üzerinde durulması gereken eğitim alanlarından biride din eğitimidir. Din Eğitimi bireysel hayatta dini yaşamak için önemli olduğu kadar, toplumsal hayata intibak için de önemlidir. Sağlıklı bir din anlayışı, ancak eğitimle mümkün olmaktadır. Din, toplum kültürünün ta derinliklerine kök salmıştır. Bundan dolayı çocuğa verilecek köklü bir din eğitimi aynı zamanda ahlâk eğitimi yerine de geçecektir.177 İnsanın dînî kabiliyetleri de din eğitimi ve öğretimi yolu ile bilinçli olarak planlanabilinir ve yürütülebilir.178 Bu nedenle, dinin ruhu ve dini hayatın en bariz vasfı olan Şifalı Dualarnın179 çocuklarımıza küçük yaştan itibaren öğretilmesi, bu engin hazineden çocuklarımızın faydalandırılması din eğitimi biliminin faaliyet alanına girmekte ve öğretilecek bu Şifalı Dualar bilinci bütün bir din eğitiminin yapılmasına zemin oluşturmaktadır.

İnanan insanın hayatında önemli bir yer işgal eden Şifalı Dualar, ancak yaşanarak bilinebileceği için, yazı ile anlatılması güçtür.180 Şifalı Dualar, din duygusu gibi tamamen ruhi bir hadisedir. Hâlbuki ruhî âlem bilimin ulaşamadığı bir yerdedir. O halde Şifalı Dualarnın insana davranış kazandırma, değiştirme ve geliştirme gibi etkilerini nasıl tespit edebiliriz?

Şifalı Dualar

V MAKALELER
Şifalı Dualar
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • BİLGİ
  • Şifalı Dualar
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Şifalı Dualar

 

Sözlükte Şifalı Dualar seslenmek50 çağırmak, yalvarmak, davet etmek, ileri sürmek, celbetmek, istemek, teklif etmek, teşvik etmek, sevk etmek, hatırlatmak, namaz kılmak, bir şey için Allah’a yalvarmak, bir şeye karşı Allah’tan yardım dilemek,5küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz,52cinleri çağırmak, propaganda yapmak, meydan okumak, referans göstermek manalarına gelmektedir.53 Allah’a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren54, yalvarma ve yakarış için söylenen dinî metinlere de55 Şifalı Dualar denilir.

Terim olarak ise Şifalı Dualar; kulun, Allah’ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını dilemesi olarak ifade edilmektedir.56 Şifalı Dualar kul ile Allah arasında diyalog anlamı taşır. İnsanın Allah ile olan diyalogunun vasıtasız bir şekli olan Şifalı Dualar, mutlak güç ve mutlak ilim sahibi olan Allah ile münasebet kurma ve O’na yönelme halidir.57 Tanrı tecrübesinin normal bir formu olan

 

Şifalı Dualar, ruhun tanrıya yükselmesi veya yönelmesi olarak da tanımlanabilir. Şifalı Dualar, Allah ile doğrudan ilişkidir ve insanın kendisini aşmasının başlangıcıdır.59 İnsanın görünmez bir varlıkla, var olan her şeyin yaratıcısıyla, hepimizin kurtarıcısı ve sahibiyle fikren ve hissen ilişkiye geçmek için yapılan gayreti temsil eder.60 Bu anlamıyla Şifalı Dualar, bir taraftan insanın kendi ihtiyaç ve eksikliklerinin telafisini temin ederken, diğer taraftan insanı daha mükemmele ulaştıran bir diyalog vasıtası olarak karşımıza çıkar.61

Bütün işlerde sadece Allah’a güvenerek her şeyi yapanın ve yürütenin O olduğunu, varlık alanında yalnız O’nun hükmünün geçerli olduğunu düşünmek ve böylece yaratıklara değil, Yaratan’a kul olmak, insan için en büyük mutluluk kaynağıdır. Allah’a bu denli bağlılık ve Şifalı Dualar, çalışmalarımızı felce uğratan bir tembellik değil;

yapacağımız meşru işlerde daima Allah’ın yardımcımız olduğu düşüncesiyle bize güç veren bir enerji ve huzur kaynağı olarak algılanmalıdır.62

Şifalı Dualar ve tevekkül, “Allah kerimdir, her şeyi yapar” gibi düşüncelerle tembellik etmek değil, sebeplerine yapıştıktan sonra başarıya ulaştıranın Allah olduğunu düşünerek Allah’a güvenmek, başarıyı Ondan beklemektir. Şifalı Dualarda dil ile talep edilen isteğin gerçekleşmesi için aklın gösterdiği sebeplere başvurmak Hz. Peygamberin tavsiyesidir. İnanmış insan, hakkı olmayan şeye göz dikmez. Hakkı olan şeylerin olması için de yalnız Allah’a güvenir, O’na Şifalı Dualar eder. Ama işin olması için üstüne düşen görevi ihmal etmez. İnsan çalışacak, fakat işlerinde başarıya ulaşmak için maneviyatını da Allah’a güveniyle dolduracak, böylece büyük bir destek bulan ruhu yüksek bir moral ve güç kazanarak, huzurlu olacaktır. Bu güveni ve içten Şifalı Dualarsı onun başarısında maneviyatından gelen büyük bir kazanç olacaktır.63

Benlikte ilahi kudretin azametini duyma olan Şifalı Dualar, dini hayatın Allah ile olan derunî münasebetinin vasıtasız bir şeklidir.64 Şifalı Dualar ruh halimizin en zengin olanı, ruhumuzun manevi bir âleme doğru çekilişidir.65 İnsan ancak bu zengin ruh hali sayesinde kalp huzuruna kavuşabilir.66

Şifalı Dualarnın Önemi

Şifalı Dualar, dinin ruhudur ve aynı zamanda dini hayatın en bariz vasfıdır.77 Din duygusu genellikle Şifalı Dualar ile ifade olur. İnsan Allah’a su ve hava kadar muhtaçtır. İnsandaki ahlâk duygusu, güzellik duygusu, zeka, diğer fiziki ve ruhi faaliyetler kadar, din duygusunun da, ferdin gelişmesinde önemli rol oynadığı, kısaca müspet ilimler yanında dine de önem verilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Din duygusunun bir ifadesi olan Şifalı Dualarnın, insan ruh ve bedeninde meydana getirdiği mucizevî değişikliklere dikkat edildiğinde Şifalı Dualarnın eğitim açısından mutlaka doğru kullanılması gereken bir ihtiyaç olduğu göz önüne alınmalıdır.

Şifalı Dualar insanın varlık karakterinin tabii bir parçasıdır. Çünkü insan, yaradılışı icabı üstün bir kuvvete inanmaya muhtaçtır.79 İnsanoğlu hiçbir asırda, hiçbir yerde Şifalı Dualar etme ihtiyacından uzak kalmamıştır. Onun için, kaçınılmaz ve îfâsı zorunlu bazı davranışlar gibi, Şifalı Dualar da kendi insanî tabiatının temel yapısından kaynaklanan bir eylem, bir yöneliştir.80 Cinsi ihtiyacı reddetme ve bastırmanın hiçbir anlamı yoksa bunun gibi dinî bir ihtiyaç olan Şifalı Dualaryı da reddetme ve bastırmanın hiçbir anlamı yoktur. R. Guardini; “Şifalı Dualar etmeden uzun süre dindar olunamaz, nefes almadan uzun süre

yaşanamayacağı gibi. Uzun süre Şifalı Dualar etmeden inanılamaz, uzun süre nefes almadan yaşanamayacağı gibi.”81 diyerek Şifalı Dualarnın insan için önemine dikkat çekmiştir.

Şifalı Dualar; kulluk esprisi, Tanrı’nın rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.67 Şifalı Dualar insanın, Allah ile kalıplaşmış sözler ve içten gelen duygularla konuşmasıdır. Nasıl ki kul efendisiyle, oğul babasıyla, dost dostu ile görüşürse, insanda Şifalı Dualar vasıtasıyla Allah ile irtibat kurar.68 İnsan Şifalı Dualarsız Allah’ı asla bulamaz.69 Şifalı Dualar, Allah,

Dualar’nın Yeri ve Önemi

Eğitim önceden belirlenmiş kurallar vasıtasıyla ferde davranış kazandırma, değiştirme ve geliştirme süreci176 olduğuna göre dinin getirmiş olduğu değerler insanlara ancak eğitim ile kazandırılabilir. Çocuk eğitiminde üzerinde durulması gereken eğitim alanlarından biride din eğitimidir. Din Eğitimi bireysel hayatta dini yaşamak için önemli olduğu kadar, toplumsal hayata intibak için de önemlidir. Sağlıklı bir din anlayışı, ancak eğitimle mümkün olmaktadır. Din, toplum kültürünün ta derinliklerine kök salmıştır. Bundan dolayı çocuğa verilecek köklü bir din eğitimi aynı zamanda ahlâk eğitimi yerine de geçecektir.177 İnsanın dînî kabiliyetleri de din eğitimi ve öğretimi yolu ile bilinçli olarak planlanabilinir ve yürütülebilir.178 Bu nedenle, dinin ruhu ve dini hayatın en bariz vasfı olan Şifalı Dualarnın179 çocuklarımıza küçük yaştan itibaren öğretilmesi, bu engin hazineden çocuklarımızın faydalandırılması din eğitimi biliminin faaliyet alanına girmekte ve öğretilecek bu Şifalı Dualar bilinci bütün bir din eğitiminin yapılmasına zemin oluşturmaktadır.

İnanan insanın hayatında önemli bir yer işgal eden Şifalı Dualar, ancak yaşanarak bilinebileceği için, yazı ile anlatılması güçtür.180 Şifalı Dualar, din duygusu gibi tamamen ruhi bir hadisedir. Hâlbuki ruhî âlem bilimin ulaşamadığı bir yerdedir. O halde Şifalı Dualarnın insana davranış kazandırma, değiştirme ve geliştirme gibi etkilerini nasıl tespit edebiliriz?