OTANT�K TA�

TURKUAZ TAŞI (FİRUZE) EL YAPIMI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
FİRUZE TAŞI ERKEK YÜZÜK
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 1.KALİTE EL İŞÇİLİĞİ
 • 1.KALİTE HAS TAŞ
 • 925 AYAR
 • ARİZONA TURKUAZI
 • MEKSİKA
 • ÖZEL KUTUSUNDA

TURKUAZ TAŞI (FİRUZE) EL YAPIMI YÜZÜK

925 AYAR EL İŞÇİLİĞİ KESİNLİK İLE SIKMA DEĞİLDİR.HAS ARİZONA TURKUAZ TAŞI BAKIR MUHTEVASI BELİRGİN SEVİYEDE RESİMDEN DAHİ BELLİ OLUYOR… EŞİ VE BENZERİ YOK ALAN KİŞİ HAYRINI GÖRSÜN….

Firuze Taşı (Fîrûze, Pîrûze)

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

Fransızca’da “Türk” anlamına gelen “pierre turquois” kelimesiyle anıldığı görüşü yaygındır229. Divanü
Lûgat-it-Türk’te ve Sultan Veled’in Türkçe şiirlerinde firûze yerine “çeş”, “çeç” ve kafiye nedeniyle “çaç”
kelimeleriyle karşılaşıldığı, bu taşı üzerinde taşıyan kişiyi düşmanın yenemeyeceği inancından dolayı da
“hacerü’l-galebe” ve “hacerü’l-câh” adının verildiği kaynaklar arasında yer alır230.
Klasik Türk Şiiri’nde firuze, renginden dolayı göz231, deniz,
felek, gökyüzü için kullanılır:
Gün-be-gün olsun ziyâde ‘ömri tâ her subh ide
Mesned-i pîrûze-i çarha şeh-i hâver cülûs (Fehîm/Üzgör,
1991: 294)
Yâkûta döne günbed-i fîrûze-i eflâk
Çıksaydı eger sînedeki âteş-i âhum (Hâletî/Kaya, 2003: 241)
Hokka-i fîrûze-i gerdûna bakmazsam n’ola
Girmemişdür ana hiç dârû-yı dermânum benüm
(Hâletî/Kaya, 2003: 244)
Renk benzerliğinden dolayı ağaç yaprakları ve çimenle ilişki
kurulur, sevgilinin ayva tüylerine benzetilir232:
Alup berâde-i elmâsı çerh hakkâki
Konuyla ilgili olarak bk. Büyük Laroussu Sözlük ve
Ansiklopedisi, “Türkuvaz”, C. 23, s. 11886; Ana Britannica,

Mavi gözlü biri için çeşm-i fîrûze tamlamasının FİRUZE TAŞI
kullanılmasıyla ilgili olarak bk. Pakalın, 1983: 631-632. Firuzenin sevgilinin ayva tüyüne benzetilmesiyle
ilgili olarak Ahmet Paşa’nın “Lûtf bahrinde ne sözün gibi gevher buluna / Hüsn kânında ne hattın gibi pîrûze
gele” (Pala, 2007: 256) beyiti örnek verilebilir. Ağaç yaprağı-çemen-firuze ilişkisi için bk. (Pala, 2007: 158;
Kutlar, 2005: 30-32).
Döküldi hurde-i pîrûzesi çemen-zârun (Hâletî/Kaya, 2003: 212)
Edebiyatımızda “fîrûze-deryâ (mavi deniz, mec. gök), fîrûze-fâm (mavi, renkli, gök renkli), fîrûze-gâh
(gökyüzü, semâ), fîrûze-gûn (firuze renkli), fîrûze-reng (gök mavisi), fîrûze-rivâk (gökyüzü)”233 gibi isim

 

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

ve sıfatlarla sıkça karşılaşılır. Fîrûzende ise meşhur bir lâle çeşididir234. Ayrıca fîrûze-taht, cennetin mavi
çatısı, gök manasını taşır235. Firuzeden yapılmış kadehler, tabaklar236, kaseler, tespihler, yüzük kaşları,
taçlar, firuze kakmalı silahlar oldukça meşhurdur:
Gonca mıdır sebz-gûn berk içre yâ almış ele
Bâde-i surh ile pür bir sâgar-ı pîrûze gül (Nef’î/Akkuş, 1993: 315)
Başka bir rif’at dahı bulurdı gerdûn itse
Hâtem-i pîrûzesinde nâmını nakş-ı nigîn (Hâletî/Kaya, 2003: 195)
Firuzeden çadırlar, tahtlar, saraylar beyitleri süslemektedir: Az zamân içre o fîrûze serây-ı âlî
Oldu mi’mârî-i lutfunla nigârende-i Çîn (Nâilî/İpekten, 1990: 75)
Felek fîrûzeden bir taht-ı âlî kurdu şâhâne
Ana bir ak dîbâ perde çekdi subh-ı nûrânî (Nef’î/Akkuş, 1993: 81)
Tâ ola bu hayme-i pîrûze reng-i zer-nigâr
Arsa-i âlemde ber-pâ bî-sütûn u bî-tınâb (Nef’î/Akkuş, 1993: 236) Gedâ şâhâne işret edicek demdir ki
olmuşdur
Zemîn evreng-i pîrûze zamân eyyâm-ı pîrûzı (Nef’î/Akkuş, 1993: 345)

TURKUAZ TAŞI (FİRUZE) EL YAPIMI YÜZÜK

OTANTİK YÜZÜKLER
FİRUZE TAŞI ERKEK YÜZÜK
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 1.KALİTE EL İŞÇİLİĞİ
 • 1.KALİTE HAS TAŞ
 • 925 AYAR
 • ARİZONA TURKUAZI
 • MEKSİKA
 • ÖZEL KUTUSUNDA
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

TURKUAZ TAŞI (FİRUZE) EL YAPIMI YÜZÜK

925 AYAR EL İŞÇİLİĞİ KESİNLİK İLE SIKMA DEĞİLDİR.HAS ARİZONA TURKUAZ TAŞI BAKIR MUHTEVASI BELİRGİN SEVİYEDE RESİMDEN DAHİ BELLİ OLUYOR… EŞİ VE BENZERİ YOK ALAN KİŞİ HAYRINI GÖRSÜN….

Firuze Taşı (Fîrûze, Pîrûze)

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

Fransızca’da “Türk” anlamına gelen “pierre turquois” kelimesiyle anıldığı görüşü yaygındır229. Divanü
Lûgat-it-Türk’te ve Sultan Veled’in Türkçe şiirlerinde firûze yerine “çeş”, “çeç” ve kafiye nedeniyle “çaç”
kelimeleriyle karşılaşıldığı, bu taşı üzerinde taşıyan kişiyi düşmanın yenemeyeceği inancından dolayı da
“hacerü’l-galebe” ve “hacerü’l-câh” adının verildiği kaynaklar arasında yer alır230.
Klasik Türk Şiiri’nde firuze, renginden dolayı göz231, deniz,
felek, gökyüzü için kullanılır:
Gün-be-gün olsun ziyâde ‘ömri tâ her subh ide
Mesned-i pîrûze-i çarha şeh-i hâver cülûs (Fehîm/Üzgör,
1991: 294)
Yâkûta döne günbed-i fîrûze-i eflâk
Çıksaydı eger sînedeki âteş-i âhum (Hâletî/Kaya, 2003: 241)
Hokka-i fîrûze-i gerdûna bakmazsam n’ola
Girmemişdür ana hiç dârû-yı dermânum benüm
(Hâletî/Kaya, 2003: 244)
Renk benzerliğinden dolayı ağaç yaprakları ve çimenle ilişki
kurulur, sevgilinin ayva tüylerine benzetilir232:
Alup berâde-i elmâsı çerh hakkâki
Konuyla ilgili olarak bk. Büyük Laroussu Sözlük ve
Ansiklopedisi, “Türkuvaz”, C. 23, s. 11886; Ana Britannica,

Mavi gözlü biri için çeşm-i fîrûze tamlamasının FİRUZE TAŞI
kullanılmasıyla ilgili olarak bk. Pakalın, 1983: 631-632. Firuzenin sevgilinin ayva tüyüne benzetilmesiyle
ilgili olarak Ahmet Paşa’nın “Lûtf bahrinde ne sözün gibi gevher buluna / Hüsn kânında ne hattın gibi pîrûze
gele” (Pala, 2007: 256) beyiti örnek verilebilir. Ağaç yaprağı-çemen-firuze ilişkisi için bk. (Pala, 2007: 158;
Kutlar, 2005: 30-32).
Döküldi hurde-i pîrûzesi çemen-zârun (Hâletî/Kaya, 2003: 212)
Edebiyatımızda “fîrûze-deryâ (mavi deniz, mec. gök), fîrûze-fâm (mavi, renkli, gök renkli), fîrûze-gâh
(gökyüzü, semâ), fîrûze-gûn (firuze renkli), fîrûze-reng (gök mavisi), fîrûze-rivâk (gökyüzü)”233 gibi isim

 

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

EL YAPIMI FİRUZE YÜZÜK

ve sıfatlarla sıkça karşılaşılır. Fîrûzende ise meşhur bir lâle çeşididir234. Ayrıca fîrûze-taht, cennetin mavi
çatısı, gök manasını taşır235. Firuzeden yapılmış kadehler, tabaklar236, kaseler, tespihler, yüzük kaşları,
taçlar, firuze kakmalı silahlar oldukça meşhurdur:
Gonca mıdır sebz-gûn berk içre yâ almış ele
Bâde-i surh ile pür bir sâgar-ı pîrûze gül (Nef’î/Akkuş, 1993: 315)
Başka bir rif’at dahı bulurdı gerdûn itse
Hâtem-i pîrûzesinde nâmını nakş-ı nigîn (Hâletî/Kaya, 2003: 195)
Firuzeden çadırlar, tahtlar, saraylar beyitleri süslemektedir: Az zamân içre o fîrûze serây-ı âlî
Oldu mi’mârî-i lutfunla nigârende-i Çîn (Nâilî/İpekten, 1990: 75)
Felek fîrûzeden bir taht-ı âlî kurdu şâhâne
Ana bir ak dîbâ perde çekdi subh-ı nûrânî (Nef’î/Akkuş, 1993: 81)
Tâ ola bu hayme-i pîrûze reng-i zer-nigâr
Arsa-i âlemde ber-pâ bî-sütûn u bî-tınâb (Nef’î/Akkuş, 1993: 236) Gedâ şâhâne işret edicek demdir ki
olmuşdur
Zemîn evreng-i pîrûze zamân eyyâm-ı pîrûzı (Nef’î/Akkuş, 1993: 345)