OTANT�K TA�

WATER MELON (KARPUZ) TURMALİN TAŞI

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Karpuz Turmalin Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 19 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AFGANİSTAN
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL KARPUZ TURMAİLN
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL

Turmalinitler, birincil kuvars ve büyük oranda turmalinden oluşan uyumlu tabakalardan ibarettir; turmalin, kayaç oranının % 15-20’sinden fazlasını kapsamaktadır. Çok az turmalinit dereceli tabakalarıma, çapraz katmanlaşma, çökme ve alev yapılan ve merceksel yapılar (rip-up klast) gibi sedimenter yapılar sunmaktadır. Bu gibi jeolojik özellikler, bu kayaçlann kökeninin saptanması açısından önemli sınırlamalar getirmektedir (Slack ve diğ., 1984).melon2
Şörl (fe’ce zengin)- Dravit (Mg’ca zengin) serilerinin turmaiinlerini içeren turmalinitler, Menderes Masifi’nin önemli bir kayaç tipidir. Turmalinitler en az sekiz oluşum modeline sahiptir; (1) Turmalinit şeklinde (> 15-20 % oranında turmalin içeren stratabound ve/veya stratiform olarak laminalanmış kuvars-turmaîince zengin kayaçlar)- yersel olarak önemli fakat sürekli olmayan, mika- kuvars ( ± granat) şist içindeki mercekler , (2) Mikaşist veya paragnayslar içinde özşckilliden özşekilsize değişen kristal yayılımı şeklinde; (3) Zayıf bir biçimde yoğunlaşmış inceden orta taneliye, özşekilsizden yan özşekiliiye geçiş gösteren, Menderes kristalin serisinin en eski birimi olarak gözönünde tutulan geniş felsik gnayslar içindeki kristaller şeklinde; (4) Göz biçiminde konsantrasyonlar/ nodüller ve felsik gnays birimleri içinde masif mercekler şeklinde; (5) Pegmatoid ve pegmatitler içinde, bazılan oldukça büyük olan, özşekilli kristaller şeklinde; (6) Granat mika şist içinde, kuvarsla birlikte, intrafolial aynlma şeklinde yan özşekilli-özşekilsiz kristal veya kristal topluluklan şeklinde; (7) Net olarak kesilmiş granitik gnays içinde özşekilsiz-yan özşekilli kristal bantlan şeklinde; (8) Eklenmiş ya da çatlaklara doldurulmuş şekilde, damar ya da tabaka oluşturan kuvarsla birlikte, metamorfizmaya uğramamış veya post-kinematik granit kenarlarında sülfid mineralizasyonunun eçiik ettiği yan kayaç ornatılması şeklindedir.

Turmalince zengin kayaçlar çeşitli jeolojik ortamlarda bulunmaktadır ve birçok farklı süreçte oluşabilmektedir (Slack, 1982). Turmalin konsantrasyonlarım üretebilen bu süreçler; (1) Granitik plutonik, (2) Otojenik, (3) Detritik, (4) Bölgesel metasomatik, (5) Evaporitik sabka ve (6) Denizaltı hidrotermal’dir. Slack (1982)’ye göre, yalnız son iki süreç stratabound sülfıdlerin oluşumu için önemlidir.

 

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE MUHTEŞEM 19.00 KARAT DOĞAL AFGANİSTAN WATER MELON (KARPUZ TURMALİN)  TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK VE DOĞAL BİR HEDİYE KOLEKSİYON OLARAK SAKLANABİLİR;

925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ KOLYE VEYA YÜZÜK TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR;

ÖLÇÜ:24 MM X 16 MM X 5.20

Bugüne kadar turmalinitlerin çoğunluğu, sualtı denizel ortamlarda çökelmiş olarak yorumlanan, metasedimenter serilerde açıklanmıştır (Slack ve diğ., 1984). Slack (I982)’ye göre, demir oluşumu, stratiform sülfıd çökelimleri gibi kimyasal sedimentlerle bu turmalinitlerin birçoğunun yakın birliktelikleri, bu ortamlarda borun, borca zengin sıcak kaynaklar tarafından sokulmuş olduğunu öne sürmektedir. Bu turmalinitlerin jeolojik ortamları denizaltı çökelimleri ve bazı durumlarda ise net olarak volkanik süreçlerle ilişkilidir (Slack ve diğ., 1984). Araştırıcıya göre, turrnalince zengin kayaçların klasik yorumlamaları yaygın olarak kontak metasomatizma ve metamorfık farklılaşmayı içermektedir, fakat bu yorum birçok stratiform turmalinitin, özellikle graııitik kütlelere bağlı olmayan (pegmatit içeren) çoklu kıvrım kuşaklarında sistematik stratigrafık ilişkilerde tanımlanan ve birincil sedimenter yapılar sunan turmalinitlerin açıklanmasında yetersizdir. Bu karakteristikler birçok stratiform turmalinitin oluşumunun deformasyon ve metamorfızma öncesinde meydana geldiğini ve borun yüksek konsantrasyonlarını içeren sinjenetk ve diyajenetik süreçlerle ilişkili kökenleri yansıttıklarını öne sürmektedir (Slack ve diğ., 1984).

Karpuz Turmalin Özellikleri

Karpuz Turmalin Özellikleri

Sinjenetik ve diyajenetik süreçlerin çözümsel kritik tartışması, turmalinitlerin sedimenter yapıları ve bu kayaçlardaki yüksek bor miktarıdır. Bu sedimenter yapıların bazıları (tabakalanma, çapraz katrnanlanrna) muhtamelen geç diyajenez boyunca tercihli ornatım veya bölgesel metamorfızma sürecindeki olaylar tarafından meydana gelmiş olmasına karşın, Broken Hill bölgesi ve Kuzey Kayalık Dağları turmalinitlerinde gözlenen rip-up clast yapıları (Ethier ve Campbell, 1977) herhangi geç evre ornatılma ihtimaline engel olmaktadır (Slack ve diğ., 1984). Araştırıcılara göre, sinjenetik ve diyajenetik süreçler açıkça, borun yüksek konsantrasyonlarını içeren bu nadir kayaçların oluşumu için sorumlu tutulmalıdır. Alternatif olarak, bu sedimenter yapılar, türbidit akıntılarında kuvars ve turmalinin mekanik taşınmasının bir kanıtı olarak ya da daha masif turmaiinin ikincil yeniden hareketi olarak yorumlanabilir (Slack ve diğ., 1984).
Slack ve diğ (1984)’e göre, turmalinitler için en uygun köken birincil borca zengin çökelimin erken diyajenetik modifikasyonunu içermektedir. Bu gibi çökelimler ya borca zengin bir jelden (Ethier ve Campbell, 1977) ya da değişik kuvars-turmalin karışımına benzer hacim bileşimine sahip uygun bir ilk sedimentten oluşabilmektedir (Slack ve diğ., 1984).
Turmalin, stratil’orm ve stratabound mineral çökelimleri ile birlikte ortaya çıkabilmektedir (Slack, 1996). Bu gibi turmalinlerin kimyası, hidrotermal cevher oluşum sistemlerinin kökeni ve evriminin iyi bir anahtarıdır ve aynı zamanda mineral araştırmalarında maden arama rehberi olarak kullanılabilmektedir (örn, Taylor ve Slack, 1984, Plimer, 1986, Slack ve Coad, 1989; Slack ve diğ., 1993; Hellingwerf ve diğ., 1994; Jiang ve diğ., 1995,1998; Grinin ve diğ., 1996).
Plimer (1988), Alt-Orta Proterozoyik yaşlı turmalince zengin kayaçlarııı oluşum yerleri ve zamanları ile ilgili olarak çeşitli bölgelerden örnekler vermektedir. Buna göre, bu turmalince zengin kayaçlar stratigrafik olarak Pb-Zn-Ag, Au, W, Sn denizaltı ekshalatif yatakların altında (örn; Broken Hill, stratiform şeelit, Dome Rock Cu, Co), içinde (örn; Golden Dyke, Au), stratigrafik olarak eşleniğinde (örn; Golden Dyke, Broken Hill Pb, Zn) ve üzerinde (örn; Pegmont) oluşmaktadır. Ayrıca bu turmalince zengin kayaçların mutlaka bir cevher yatağı ile birarada bulunmasına Gerek vnktur törıı Olarv Block Rum JunnleV Arastırıcıva. ı/öre bu turmalince

zengin kayaçlar, kabul edilir şekilde, yeşil şist (Golden Dyke, Rum Jungle), amfibolit (Mt. İsa Orogen, Olary Block) ve granulit (Broken Hill Block) fasiyes ortamlarında tabakalanma, dereceli katmanlarıma, çapraz katmanlanma, oluşuk içi slump ve pull- apart yapıları göstermektedir. Bununla birlikte, stratigrafik devamlılık, stratigrafik olarak topluluk oluşturan denizaltı ekshalatif mineralizasyon, sedimenter yapılar, genel topluluk oluşturan granitik veya metasomatizma geçirmiş kayaçlarııı eksikliği, metamorfik dokular ve deformasyoıı yapılarının tümü turmalince zengin kayaçlarııı örten kayaçiaria birlikte aynı metamorfızma ve deformasyonu geçirdiğine ve stratigrafik paketin bir bölümü olduğuna işaret etmektedir. Bu yüzden Plimer (1988)5e göre, turmalince zengin kayaçlar ilksel sedimenter, eşsediıııenter birim olarak oluşmuştur ve denizaltı sıcak kaynak çökelimi ile birlikte bulunan borca zengin ekshalitler şeklinde yorumlanmaktadır.

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

Turmalin, geniş bir katyon alanını içine alabilen kristalografik yapısı ve birçok nıineıal çökelimiııde yaygın oluşumundan dolayı hidrotermal akışkan bileşiminin ideal bir anahtarıdır (Jiaııg ve diğ., 1998). Dünyada, masif sülfıd yatakları ile birlikte bulunan turmalinler, geniş bir kimyasal bileşim sunmaktadırlar, fakat bunun yanında dravilik olma eğilimindedirler (Slack, 1996). Buna karşın istisnalar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Broken Hill (Avustralya) bölgesinin maden serisindeki turmalinler, ana metasedimenter kayacın Fe’ce zengin ve Mg’ca fakir kimyasının etkisinden dolayı önemli bir şörl bileşeni içermektedir (Plimer, 1983; Slack ve diğ., 1993; cf. Slack ve Steveııs, 1994). Nagpur (Hindistan) bölgesindeki masif sülfıdlerle bulunan Fe’ce zengin turmalinler aynı zamanda ana klastik sedimentlerin Fe/(Fe+Mg) oranı ile kontrol edilmekledir. Bıı çalışmalar, düşük su/kayaç oranı koşulları altında, turmalin kimyası üzerindeki ana kontrolün, ana kayacın hacim bileşimi olduğunu öne sürmektedir (Jiaııg ve diğ., 1998).
Cleland ve diğ. (1996)’ya göre, turmalin konsantrasyonları sadece borun, evaporit serisinde olduğu gibi, tercihli olarak çökeldiği ve korunduğu sedimenter ortamlarda oluşacaktır. Bu turmalin, diyajeııetik ve/veya metamorfik süreçlerde bu sedimentler içinde oluşacaktır Araştırıcıya göre, denizaltı hidrotermal sistemler, turmaliıılerin oluşabileceği ikinci bir uygun ortamı temsil etmektedirler. Bu ortamda stratiform turmalinitler, tuz gölü (brine pool) içinde sediment-su arayiizeyinde hem deniz tabanı ornatımı ve hem de ekshalatif süreçlerle depolanabilmektedir (Slack, 1993, 1996). Ornatım tipi turmalinitler, hem uyumsuz hem de uyumlu olabilmektedirler; İkincisi karakteristik olarak turmalin oluşumlu seriler ve ana sedimentlerin benzer hacim bileşimlerine sahip olabildiği, geçirgen tabakalar boyunca gelişmektedir. Bu yerleşim ortamında, turmalin kimyası Fe’ce zengin hidrotermal akışkanların içerilmesi ve akışkan/kayaç oranları ile ilişkili ana kayacın bileşimi ile kontrol edilmektedir (Cleland ve diğ., 1996).
Şekil 1.2 premetamorfık sedimentler içindeki turmalinitlerin çeşitli tiplerinin oluşum ortamlarını gösteren ideal bir şemadır (Slack, 1996). Bu şema, çeşitli lokasyonlardan alınan, özellikle deformasyon ve metamorfızma etkilerinin ikincil olduğu Kayalık Dağları’nın yeşil şist fasiyesi Belt-Purcell supergruplarından (Orta
Proterozoyik) alınan verilere dayandırılmaktadır (Ethier ve Campbell, 1977; Slack, 1993). Bu model aynı zamanda sualtı riyolitik kuşaklara da uygulanabilmektedir. Slack (1996)’ya göre bu model sırasıyla, sediment-denizsuyu arayüzeyinde ve bu yüzeyin altında gelişen, eksalatif ve ornatım turmalinitlerinin oluşum ortamlarını tanımlamaktadır. Borca zengin akışkanlar muhtemelen sinsedimenter olarak gelişen faylar ve kırıklar boyunca derinden gelmektedir. Kum tabakaları veya mercekleri lokal akiler görevi görmektedir. Kilce zengin sedimentlerin ornatımı, belirgin olarak permeabiliteyi arttıran, yüksek akışkan sıcaklıklarıyla (örn; -200-3 00°C) kolaylaştırmaktadır (Morin ve Silva, 1984). Sediment sütununda, yüksek hidrostatik basınç altındaki akışkanların hızlı bir şekilde salınması ile gelişen kırıklı breş kütleleri turmalinitlerin ana kayası olabilir ve/veya bunların oluşum odağını teşkil edebilir (Delaney, 1991; Ilöy, 1993; Turner ve diğ., 1995a).

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Siyah turmalin kristali
(Resim: Nikand4 / iStock / Getty Images)
Turmalinin Özellikleri
Turmalin, temizleyen ve arındırıcı bir dengeleme taşıdır. Manevi enerjiyi topraklar ve çakraları temizlemeye ve dengelemeye yardımcı olur. Şamanlar bu taşı törenlerde onları korumak için kullanırlar ve ayrıca korkutmak için kullanılırlar. Hoşgörü ve merhameti çekeceği ve mağduriyet duygularını yasaklarken ilham ve refahı arttırdığı düşünülmektedir.

Turmalin ayrıca bitki ve bahçeler için de faydalıdır. Doğal bir böcek ilacı olarak zararlıları uzak tutar. Toprağa gömülü ise, bitki ve çiçeklerin büyümesini ve sağlığını teşvik eder.

Turmalinin Farklı Renkleri
Bu mücevher hemen hemen her renkte bulunabilir, ancak en güçlüsü siyah, yeşil, pembe ve karpuz olarak kabul edilir – aslında dilimlenmiş karpuz gibi görünen bir taş.

Siyah turmalin, olumsuzluğa karşı bir koruyucu olarak en kullanışlıdır ve cep telefonları ve bilgisayarlar tarafından verilen elektromanyetik titreşimleri giderir.

Yeşil gençleştiricidir; pembe ise afrodizyak iken, erkek ve dişi enerjileri dengeler.

Karpuz turmalin sabır getirir ve dokunuş öğretir, ruhtan gelen şefkat ile fiziksel bedenden gelen tutkuyu birleştirerek sevgi yaratır.

Diğer Turmalin Özellikleri
Turmalinden komple bir çakra taşı seti yapmak mümkündür, çünkü çok fazla renk varyasyonu vardır, ancak siyah, temel çakra için, kalp için yeşil, boğaz için mavi ve taç çakra için net turmalin için kullanılır.

“Yeşil turmalin, yaşam gücünüzü ve şefkatinizi güçlendiren alıcı bir taş.” Ayrıca auradaki delikleri de iyileştirir ve psişik kalkan olarak kullanılabilir.

Turmalin Taşı Özellikleri Faydaları

Turmalin Taşı Özellikleri Faydaları

Turmalin kullanmak
Turmalin kullanmanın birçok yolu vardır. Kendinize faydalarını hissetmek için seçtiğiniz turmalin rengini bir takıya takabilir veya pozitif ve negatif enerjileri dengelemek için evin etrafına taşlar yerleştirilebilir. Örneğin, siyah bir turmalinin bir bilgisayar tarafından yerleştirilmesi, elektromanyetik enerjileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olacaktır; kalbe yakın bir kolye üzerine giyilen yeşil bir turmalin kalp çakrasının iyileşmesine yardımcı olacaktır.Verdelite olarak da bilinen Yeşil Turmalin, belki de, doğanın fiziksel kalbinin en iyi şifa veren kristalidir, elektrik enerjilerini kişinin varlığının merkezine yönlendirir ve vücudun ve kendisinin tüm kısımlarına sağlıklı bir enerji akışı oluşturur. Pembe Turmalinin dişil kalp enerjilerinin eril veya yang karşılığıdır ve cesaret ve güç, dayanıklılık ve zindeliği arttırır. Ruhsal titreşimleri, Kalp Çakrası’nı açarken ve İlahi Sevgiye karşı güçlü bir rezonansı uyarırken, Dünya’nın enerjileriyle uyum içindedir. [Simmons, 410] [Ahsian, 411]

Soluk açık yeşilden en karanlık zümrüt tonuna, bazen de zeytin tonlarına kadar uzanan Green Tourmaline, devik alemlere açılan bir geçit taşıdır ve yaşayan ve büyüyen her şeye yararlı bir etki sağlar. Meditasyonda Doğa ruhları ile iletişim kurmak ve bitkilerin ve hayvanların ruhları ile fiziksel olarak bağlantı kurmak için kullanılabilir. Gençleştirici nitelikleri, onu yeşil hayat veren tüm taşlar arasında en uygun hale getirir. [Simmons 410] [Raphaell 130]

Her kıtada Turmalin bulunmasına rağmen, ince kristal numuneler ve taşlar hala nadir görülür ve oldukça pahalı olabilir. Değerli taş olarak en büyük popülaritesi, 1876 yılında, mineralog ve kuyumcu George Kunz, Maine’den New York’taki ünlü Tiffany and Co.’ya yeşil bir Turmalin sattığında ve arzu edilebilirliği yayıldığında başladı. Daha yakın zamanlarda, çok yönlü enerji özellikleri nedeniyle metafizik koleksiyonerlerin ve pratisyenlerin gözdesi oldu. [Simmons, 406]

Turmalin, demir, magnezyum ya da bileşenlerinin oranlarına bağlı olarak kırmızı, pembe, sarı, kahverengi, siyah, yeşil, mavi ya da menekşe şeklinde oluşabilecek çeşitli metallerle karıştırılmış karmaşık bir alüminyum borosilikat ailesine aittir. Prizmatik, dikey olarak çizgili kristalleri uzun ve ince ya da kalın ve sütunlu olabilir ve kesit bakımından benzersiz şekilde üçgen şeklinde olabilir. Genellikle tek bir örnek içindeki renklendirmede, uzunlamasına veya enine kesitlerde değişirler ve saydam veya opak olabilirler. Tourmaline ismi, “karışık renkli değerli taş” anlamına gelen eski bir Sinhalese kelimesi turmali veya “dünyadan küçük bir şey” anlamına gelen turamali kelimesinden gelir. [Mella, 110] [Simmons, 406] [Megemont, 182]

Turmalinler arasında bir favori, dış yeşil “kabuğu” ile çevrili pembe merkezi olarak adlandırılan Karpuz Turmalin olarak bilinen bir çeşittir. Bu kombinasyon Kalp Çakrasının süper aktivatörü olarak kabul edilir. Pembe Turmalin duygularla ilişkiliyken Yeşil Turmalin kişinin fiziksel varlığında faydalıdır. Birlikte daha yüksek benliğe bağlanırlar ve kişinin yaşamına ve ilişkilerine gerçek neşe getirdiğine inanılır. [Simmons, 410-411] [Melody, 660] [Hall, 302-303]

Tourmaline’in en ayırt edici özelliklerinden biri, sadece ısıtmak veya ovalamak suretiyle elektriksel olarak yüklenebilmesidir. Yüklendiğinde, bir uç pozitif, diğeri negatif hale gelir, böylece toz veya kağıt parçacıklarını çekmesine izin verir. Piroelektrik (ısıdan) veya piezoelektriklik (basınç veya sürtünme) özelliklerinden biri, 1700’lerin Hollandalı tüccarları tarafından, Turmalin’i Meerschaum borularından kül almak, taş Aschentrekker veya “kül çektirmesi” olarak adlandırmak için kullananlardır. [Simmons, 406]

metafiziksel kullanımlar Yeşil Turmalin Kullanımları ve Amaçları – Genel Bakış
Yeşil Turmalin şans, başarı, bolluk ve refah çekiyor. Yaratıcılığa ilham verir ve hedeflerini yansıtmak, oluşturmak ve tezahür ettirmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, bir işi veya hobiyi bir işe dönüştürerek ikinci bir gelir elde etme fırsatını artırabilir. [Raphaell, 130] [Eason, 288] [Melodi, 657]

Bir enerji ve dayanıklılık taşı olan Green Tourmaline, sporcular ve sporcular için ve sıkı bir faaliyet gerektiren işlerde çalışanlar için mükemmeldir. [Eason, 288]

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Yeşil Turmalin, bitki krallığının özünü taşır ve bitkilerin iyileşmesine ve bahçelerin gelişmesine yardımcı olur. Herbalizm çalışmasını ve pratiğini destekler ve şifalığımızdaki bitki ve bitkilerin etkinliğini arttırır. [Melodi, 656-657] [Simmons, 410] [Salon, 300]

Yeşil Turmalin, bir baba figürüyle veya kişinin hayatındaki diğer erkek kuvvetleriyle ilişkili duygusal sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur. [Melodi, 657] [Salon, 300]

Turmalin, ritüel çalışmalar sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Korkutmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak bir sorun veya suçlu nedenini işaret etmek ve hareket etmek için iyi bir yön belirtmek için kullanılır. [Hall, 297]

Turmalin koku alma duyusunu güçlendirir ve bu bakımdan afrodizyak etkisi oluşturan feromon algısını da artırabilir. [Megemont, 184]

Turmalin özellikle hareket hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca parlaklığı geri kazanmada ve saçlara ve tırnaklarda parlamaya yardımcı olabilir. [Megemont, 184]

Sanayide, Turmalinler, televizyon ve radyo frekanslarını iletmek için elektriksel ayar devreleri olarak oldukça değerlidir. Birçok kristalin yaptığı gibi, yüksek frekanslar paramparça olmadan içinden geçilebildiği için dayanıklılıkları için kullanılırlar. [Mella, 110]

WATER MELON (KARPUZ) TURMALİN TAŞI

GEMSTONE (DEĞERLİ TAŞLAR)
Karpuz Turmalin Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 19 KARAT
 • 925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ ÜCRETSİZ
 • AFGANİSTAN
 • AYNI GÜN KARGO
 • DOĞAL KARPUZ TURMAİLN
 • EŞİ YOKTUR
 • KDV DAHİL
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Turmalinitler, birincil kuvars ve büyük oranda turmalinden oluşan uyumlu tabakalardan ibarettir; turmalin, kayaç oranının % 15-20’sinden fazlasını kapsamaktadır. Çok az turmalinit dereceli tabakalarıma, çapraz katmanlaşma, çökme ve alev yapılan ve merceksel yapılar (rip-up klast) gibi sedimenter yapılar sunmaktadır. Bu gibi jeolojik özellikler, bu kayaçlann kökeninin saptanması açısından önemli sınırlamalar getirmektedir (Slack ve diğ., 1984).melon2
Şörl (fe’ce zengin)- Dravit (Mg’ca zengin) serilerinin turmaiinlerini içeren turmalinitler, Menderes Masifi’nin önemli bir kayaç tipidir. Turmalinitler en az sekiz oluşum modeline sahiptir; (1) Turmalinit şeklinde (> 15-20 % oranında turmalin içeren stratabound ve/veya stratiform olarak laminalanmış kuvars-turmaîince zengin kayaçlar)- yersel olarak önemli fakat sürekli olmayan, mika- kuvars ( ± granat) şist içindeki mercekler , (2) Mikaşist veya paragnayslar içinde özşckilliden özşekilsize değişen kristal yayılımı şeklinde; (3) Zayıf bir biçimde yoğunlaşmış inceden orta taneliye, özşekilsizden yan özşekiliiye geçiş gösteren, Menderes kristalin serisinin en eski birimi olarak gözönünde tutulan geniş felsik gnayslar içindeki kristaller şeklinde; (4) Göz biçiminde konsantrasyonlar/ nodüller ve felsik gnays birimleri içinde masif mercekler şeklinde; (5) Pegmatoid ve pegmatitler içinde, bazılan oldukça büyük olan, özşekilli kristaller şeklinde; (6) Granat mika şist içinde, kuvarsla birlikte, intrafolial aynlma şeklinde yan özşekilli-özşekilsiz kristal veya kristal topluluklan şeklinde; (7) Net olarak kesilmiş granitik gnays içinde özşekilsiz-yan özşekilli kristal bantlan şeklinde; (8) Eklenmiş ya da çatlaklara doldurulmuş şekilde, damar ya da tabaka oluşturan kuvarsla birlikte, metamorfizmaya uğramamış veya post-kinematik granit kenarlarında sülfid mineralizasyonunun eçiik ettiği yan kayaç ornatılması şeklindedir.

Turmalince zengin kayaçlar çeşitli jeolojik ortamlarda bulunmaktadır ve birçok farklı süreçte oluşabilmektedir (Slack, 1982). Turmalin konsantrasyonlarım üretebilen bu süreçler; (1) Granitik plutonik, (2) Otojenik, (3) Detritik, (4) Bölgesel metasomatik, (5) Evaporitik sabka ve (6) Denizaltı hidrotermal’dir. Slack (1982)’ye göre, yalnız son iki süreç stratabound sülfıdlerin oluşumu için önemlidir.

 

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE MUHTEŞEM 19.00 KARAT DOĞAL AFGANİSTAN WATER MELON (KARPUZ TURMALİN)  TAŞI ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR;SEVDİKLERİNİZ İÇİN FANTASTİK VE DOĞAL BİR HEDİYE KOLEKSİYON OLARAK SAKLANABİLİR;

925 AYAR GÜMÜŞ EL İŞÇİLİĞİ KOLYE VEYA YÜZÜK TARAFIMIZCA ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR;

ÖLÇÜ:24 MM X 16 MM X 5.20

Bugüne kadar turmalinitlerin çoğunluğu, sualtı denizel ortamlarda çökelmiş olarak yorumlanan, metasedimenter serilerde açıklanmıştır (Slack ve diğ., 1984). Slack (I982)’ye göre, demir oluşumu, stratiform sülfıd çökelimleri gibi kimyasal sedimentlerle bu turmalinitlerin birçoğunun yakın birliktelikleri, bu ortamlarda borun, borca zengin sıcak kaynaklar tarafından sokulmuş olduğunu öne sürmektedir. Bu turmalinitlerin jeolojik ortamları denizaltı çökelimleri ve bazı durumlarda ise net olarak volkanik süreçlerle ilişkilidir (Slack ve diğ., 1984). Araştırıcıya göre, turrnalince zengin kayaçların klasik yorumlamaları yaygın olarak kontak metasomatizma ve metamorfık farklılaşmayı içermektedir, fakat bu yorum birçok stratiform turmalinitin, özellikle graııitik kütlelere bağlı olmayan (pegmatit içeren) çoklu kıvrım kuşaklarında sistematik stratigrafık ilişkilerde tanımlanan ve birincil sedimenter yapılar sunan turmalinitlerin açıklanmasında yetersizdir. Bu karakteristikler birçok stratiform turmalinitin oluşumunun deformasyon ve metamorfızma öncesinde meydana geldiğini ve borun yüksek konsantrasyonlarını içeren sinjenetk ve diyajenetik süreçlerle ilişkili kökenleri yansıttıklarını öne sürmektedir (Slack ve diğ., 1984).

Karpuz Turmalin Özellikleri

Karpuz Turmalin Özellikleri

Sinjenetik ve diyajenetik süreçlerin çözümsel kritik tartışması, turmalinitlerin sedimenter yapıları ve bu kayaçlardaki yüksek bor miktarıdır. Bu sedimenter yapıların bazıları (tabakalanma, çapraz katrnanlanrna) muhtamelen geç diyajenez boyunca tercihli ornatım veya bölgesel metamorfızma sürecindeki olaylar tarafından meydana gelmiş olmasına karşın, Broken Hill bölgesi ve Kuzey Kayalık Dağları turmalinitlerinde gözlenen rip-up clast yapıları (Ethier ve Campbell, 1977) herhangi geç evre ornatılma ihtimaline engel olmaktadır (Slack ve diğ., 1984). Araştırıcılara göre, sinjenetik ve diyajenetik süreçler açıkça, borun yüksek konsantrasyonlarını içeren bu nadir kayaçların oluşumu için sorumlu tutulmalıdır. Alternatif olarak, bu sedimenter yapılar, türbidit akıntılarında kuvars ve turmalinin mekanik taşınmasının bir kanıtı olarak ya da daha masif turmaiinin ikincil yeniden hareketi olarak yorumlanabilir (Slack ve diğ., 1984).
Slack ve diğ (1984)’e göre, turmalinitler için en uygun köken birincil borca zengin çökelimin erken diyajenetik modifikasyonunu içermektedir. Bu gibi çökelimler ya borca zengin bir jelden (Ethier ve Campbell, 1977) ya da değişik kuvars-turmalin karışımına benzer hacim bileşimine sahip uygun bir ilk sedimentten oluşabilmektedir (Slack ve diğ., 1984).
Turmalin, stratil’orm ve stratabound mineral çökelimleri ile birlikte ortaya çıkabilmektedir (Slack, 1996). Bu gibi turmalinlerin kimyası, hidrotermal cevher oluşum sistemlerinin kökeni ve evriminin iyi bir anahtarıdır ve aynı zamanda mineral araştırmalarında maden arama rehberi olarak kullanılabilmektedir (örn, Taylor ve Slack, 1984, Plimer, 1986, Slack ve Coad, 1989; Slack ve diğ., 1993; Hellingwerf ve diğ., 1994; Jiang ve diğ., 1995,1998; Grinin ve diğ., 1996).
Plimer (1988), Alt-Orta Proterozoyik yaşlı turmalince zengin kayaçlarııı oluşum yerleri ve zamanları ile ilgili olarak çeşitli bölgelerden örnekler vermektedir. Buna göre, bu turmalince zengin kayaçlar stratigrafik olarak Pb-Zn-Ag, Au, W, Sn denizaltı ekshalatif yatakların altında (örn; Broken Hill, stratiform şeelit, Dome Rock Cu, Co), içinde (örn; Golden Dyke, Au), stratigrafik olarak eşleniğinde (örn; Golden Dyke, Broken Hill Pb, Zn) ve üzerinde (örn; Pegmont) oluşmaktadır. Ayrıca bu turmalince zengin kayaçların mutlaka bir cevher yatağı ile birarada bulunmasına Gerek vnktur törıı Olarv Block Rum JunnleV Arastırıcıva. ı/öre bu turmalince

zengin kayaçlar, kabul edilir şekilde, yeşil şist (Golden Dyke, Rum Jungle), amfibolit (Mt. İsa Orogen, Olary Block) ve granulit (Broken Hill Block) fasiyes ortamlarında tabakalanma, dereceli katmanlarıma, çapraz katmanlanma, oluşuk içi slump ve pull- apart yapıları göstermektedir. Bununla birlikte, stratigrafik devamlılık, stratigrafik olarak topluluk oluşturan denizaltı ekshalatif mineralizasyon, sedimenter yapılar, genel topluluk oluşturan granitik veya metasomatizma geçirmiş kayaçlarııı eksikliği, metamorfik dokular ve deformasyoıı yapılarının tümü turmalince zengin kayaçlarııı örten kayaçiaria birlikte aynı metamorfızma ve deformasyonu geçirdiğine ve stratigrafik paketin bir bölümü olduğuna işaret etmektedir. Bu yüzden Plimer (1988)5e göre, turmalince zengin kayaçlar ilksel sedimenter, eşsediıııenter birim olarak oluşmuştur ve denizaltı sıcak kaynak çökelimi ile birlikte bulunan borca zengin ekshalitler şeklinde yorumlanmaktadır.

Water Melon Turmalin

Water Melon Turmalin

Turmalin, geniş bir katyon alanını içine alabilen kristalografik yapısı ve birçok nıineıal çökelimiııde yaygın oluşumundan dolayı hidrotermal akışkan bileşiminin ideal bir anahtarıdır (Jiaııg ve diğ., 1998). Dünyada, masif sülfıd yatakları ile birlikte bulunan turmalinler, geniş bir kimyasal bileşim sunmaktadırlar, fakat bunun yanında dravilik olma eğilimindedirler (Slack, 1996). Buna karşın istisnalar da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Broken Hill (Avustralya) bölgesinin maden serisindeki turmalinler, ana metasedimenter kayacın Fe’ce zengin ve Mg’ca fakir kimyasının etkisinden dolayı önemli bir şörl bileşeni içermektedir (Plimer, 1983; Slack ve diğ., 1993; cf. Slack ve Steveııs, 1994). Nagpur (Hindistan) bölgesindeki masif sülfıdlerle bulunan Fe’ce zengin turmalinler aynı zamanda ana klastik sedimentlerin Fe/(Fe+Mg) oranı ile kontrol edilmekledir. Bıı çalışmalar, düşük su/kayaç oranı koşulları altında, turmalin kimyası üzerindeki ana kontrolün, ana kayacın hacim bileşimi olduğunu öne sürmektedir (Jiaııg ve diğ., 1998).
Cleland ve diğ. (1996)’ya göre, turmalin konsantrasyonları sadece borun, evaporit serisinde olduğu gibi, tercihli olarak çökeldiği ve korunduğu sedimenter ortamlarda oluşacaktır. Bu turmalin, diyajeııetik ve/veya metamorfik süreçlerde bu sedimentler içinde oluşacaktır Araştırıcıya göre, denizaltı hidrotermal sistemler, turmaliıılerin oluşabileceği ikinci bir uygun ortamı temsil etmektedirler. Bu ortamda stratiform turmalinitler, tuz gölü (brine pool) içinde sediment-su arayiizeyinde hem deniz tabanı ornatımı ve hem de ekshalatif süreçlerle depolanabilmektedir (Slack, 1993, 1996). Ornatım tipi turmalinitler, hem uyumsuz hem de uyumlu olabilmektedirler; İkincisi karakteristik olarak turmalin oluşumlu seriler ve ana sedimentlerin benzer hacim bileşimlerine sahip olabildiği, geçirgen tabakalar boyunca gelişmektedir. Bu yerleşim ortamında, turmalin kimyası Fe’ce zengin hidrotermal akışkanların içerilmesi ve akışkan/kayaç oranları ile ilişkili ana kayacın bileşimi ile kontrol edilmektedir (Cleland ve diğ., 1996).
Şekil 1.2 premetamorfık sedimentler içindeki turmalinitlerin çeşitli tiplerinin oluşum ortamlarını gösteren ideal bir şemadır (Slack, 1996). Bu şema, çeşitli lokasyonlardan alınan, özellikle deformasyon ve metamorfızma etkilerinin ikincil olduğu Kayalık Dağları’nın yeşil şist fasiyesi Belt-Purcell supergruplarından (Orta
Proterozoyik) alınan verilere dayandırılmaktadır (Ethier ve Campbell, 1977; Slack, 1993). Bu model aynı zamanda sualtı riyolitik kuşaklara da uygulanabilmektedir. Slack (1996)’ya göre bu model sırasıyla, sediment-denizsuyu arayüzeyinde ve bu yüzeyin altında gelişen, eksalatif ve ornatım turmalinitlerinin oluşum ortamlarını tanımlamaktadır. Borca zengin akışkanlar muhtemelen sinsedimenter olarak gelişen faylar ve kırıklar boyunca derinden gelmektedir. Kum tabakaları veya mercekleri lokal akiler görevi görmektedir. Kilce zengin sedimentlerin ornatımı, belirgin olarak permeabiliteyi arttıran, yüksek akışkan sıcaklıklarıyla (örn; -200-3 00°C) kolaylaştırmaktadır (Morin ve Silva, 1984). Sediment sütununda, yüksek hidrostatik basınç altındaki akışkanların hızlı bir şekilde salınması ile gelişen kırıklı breş kütleleri turmalinitlerin ana kayası olabilir ve/veya bunların oluşum odağını teşkil edebilir (Delaney, 1991; Ilöy, 1993; Turner ve diğ., 1995a).

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Siyah turmalin kristali
(Resim: Nikand4 / iStock / Getty Images)
Turmalinin Özellikleri
Turmalin, temizleyen ve arındırıcı bir dengeleme taşıdır. Manevi enerjiyi topraklar ve çakraları temizlemeye ve dengelemeye yardımcı olur. Şamanlar bu taşı törenlerde onları korumak için kullanırlar ve ayrıca korkutmak için kullanılırlar. Hoşgörü ve merhameti çekeceği ve mağduriyet duygularını yasaklarken ilham ve refahı arttırdığı düşünülmektedir.

Turmalin ayrıca bitki ve bahçeler için de faydalıdır. Doğal bir böcek ilacı olarak zararlıları uzak tutar. Toprağa gömülü ise, bitki ve çiçeklerin büyümesini ve sağlığını teşvik eder.

Turmalinin Farklı Renkleri
Bu mücevher hemen hemen her renkte bulunabilir, ancak en güçlüsü siyah, yeşil, pembe ve karpuz olarak kabul edilir – aslında dilimlenmiş karpuz gibi görünen bir taş.

Siyah turmalin, olumsuzluğa karşı bir koruyucu olarak en kullanışlıdır ve cep telefonları ve bilgisayarlar tarafından verilen elektromanyetik titreşimleri giderir.

Yeşil gençleştiricidir; pembe ise afrodizyak iken, erkek ve dişi enerjileri dengeler.

Karpuz turmalin sabır getirir ve dokunuş öğretir, ruhtan gelen şefkat ile fiziksel bedenden gelen tutkuyu birleştirerek sevgi yaratır.

Diğer Turmalin Özellikleri
Turmalinden komple bir çakra taşı seti yapmak mümkündür, çünkü çok fazla renk varyasyonu vardır, ancak siyah, temel çakra için, kalp için yeşil, boğaz için mavi ve taç çakra için net turmalin için kullanılır.

“Yeşil turmalin, yaşam gücünüzü ve şefkatinizi güçlendiren alıcı bir taş.” Ayrıca auradaki delikleri de iyileştirir ve psişik kalkan olarak kullanılabilir.

Turmalin Taşı Özellikleri Faydaları

Turmalin Taşı Özellikleri Faydaları

Turmalin kullanmak
Turmalin kullanmanın birçok yolu vardır. Kendinize faydalarını hissetmek için seçtiğiniz turmalin rengini bir takıya takabilir veya pozitif ve negatif enerjileri dengelemek için evin etrafına taşlar yerleştirilebilir. Örneğin, siyah bir turmalinin bir bilgisayar tarafından yerleştirilmesi, elektromanyetik enerjileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olacaktır; kalbe yakın bir kolye üzerine giyilen yeşil bir turmalin kalp çakrasının iyileşmesine yardımcı olacaktır.Verdelite olarak da bilinen Yeşil Turmalin, belki de, doğanın fiziksel kalbinin en iyi şifa veren kristalidir, elektrik enerjilerini kişinin varlığının merkezine yönlendirir ve vücudun ve kendisinin tüm kısımlarına sağlıklı bir enerji akışı oluşturur. Pembe Turmalinin dişil kalp enerjilerinin eril veya yang karşılığıdır ve cesaret ve güç, dayanıklılık ve zindeliği arttırır. Ruhsal titreşimleri, Kalp Çakrası’nı açarken ve İlahi Sevgiye karşı güçlü bir rezonansı uyarırken, Dünya’nın enerjileriyle uyum içindedir. [Simmons, 410] [Ahsian, 411]

Soluk açık yeşilden en karanlık zümrüt tonuna, bazen de zeytin tonlarına kadar uzanan Green Tourmaline, devik alemlere açılan bir geçit taşıdır ve yaşayan ve büyüyen her şeye yararlı bir etki sağlar. Meditasyonda Doğa ruhları ile iletişim kurmak ve bitkilerin ve hayvanların ruhları ile fiziksel olarak bağlantı kurmak için kullanılabilir. Gençleştirici nitelikleri, onu yeşil hayat veren tüm taşlar arasında en uygun hale getirir. [Simmons 410] [Raphaell 130]

Her kıtada Turmalin bulunmasına rağmen, ince kristal numuneler ve taşlar hala nadir görülür ve oldukça pahalı olabilir. Değerli taş olarak en büyük popülaritesi, 1876 yılında, mineralog ve kuyumcu George Kunz, Maine’den New York’taki ünlü Tiffany and Co.’ya yeşil bir Turmalin sattığında ve arzu edilebilirliği yayıldığında başladı. Daha yakın zamanlarda, çok yönlü enerji özellikleri nedeniyle metafizik koleksiyonerlerin ve pratisyenlerin gözdesi oldu. [Simmons, 406]

Turmalin, demir, magnezyum ya da bileşenlerinin oranlarına bağlı olarak kırmızı, pembe, sarı, kahverengi, siyah, yeşil, mavi ya da menekşe şeklinde oluşabilecek çeşitli metallerle karıştırılmış karmaşık bir alüminyum borosilikat ailesine aittir. Prizmatik, dikey olarak çizgili kristalleri uzun ve ince ya da kalın ve sütunlu olabilir ve kesit bakımından benzersiz şekilde üçgen şeklinde olabilir. Genellikle tek bir örnek içindeki renklendirmede, uzunlamasına veya enine kesitlerde değişirler ve saydam veya opak olabilirler. Tourmaline ismi, “karışık renkli değerli taş” anlamına gelen eski bir Sinhalese kelimesi turmali veya “dünyadan küçük bir şey” anlamına gelen turamali kelimesinden gelir. [Mella, 110] [Simmons, 406] [Megemont, 182]

Turmalinler arasında bir favori, dış yeşil “kabuğu” ile çevrili pembe merkezi olarak adlandırılan Karpuz Turmalin olarak bilinen bir çeşittir. Bu kombinasyon Kalp Çakrasının süper aktivatörü olarak kabul edilir. Pembe Turmalin duygularla ilişkiliyken Yeşil Turmalin kişinin fiziksel varlığında faydalıdır. Birlikte daha yüksek benliğe bağlanırlar ve kişinin yaşamına ve ilişkilerine gerçek neşe getirdiğine inanılır. [Simmons, 410-411] [Melody, 660] [Hall, 302-303]

Tourmaline’in en ayırt edici özelliklerinden biri, sadece ısıtmak veya ovalamak suretiyle elektriksel olarak yüklenebilmesidir. Yüklendiğinde, bir uç pozitif, diğeri negatif hale gelir, böylece toz veya kağıt parçacıklarını çekmesine izin verir. Piroelektrik (ısıdan) veya piezoelektriklik (basınç veya sürtünme) özelliklerinden biri, 1700’lerin Hollandalı tüccarları tarafından, Turmalin’i Meerschaum borularından kül almak, taş Aschentrekker veya “kül çektirmesi” olarak adlandırmak için kullananlardır. [Simmons, 406]

metafiziksel kullanımlar Yeşil Turmalin Kullanımları ve Amaçları – Genel Bakış
Yeşil Turmalin şans, başarı, bolluk ve refah çekiyor. Yaratıcılığa ilham verir ve hedeflerini yansıtmak, oluşturmak ve tezahür ettirmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, bir işi veya hobiyi bir işe dönüştürerek ikinci bir gelir elde etme fırsatını artırabilir. [Raphaell, 130] [Eason, 288] [Melodi, 657]

Bir enerji ve dayanıklılık taşı olan Green Tourmaline, sporcular ve sporcular için ve sıkı bir faaliyet gerektiren işlerde çalışanlar için mükemmeldir. [Eason, 288]

Karpuz Turmalin Taşı

Karpuz Turmalin Taşı

Yeşil Turmalin, bitki krallığının özünü taşır ve bitkilerin iyileşmesine ve bahçelerin gelişmesine yardımcı olur. Herbalizm çalışmasını ve pratiğini destekler ve şifalığımızdaki bitki ve bitkilerin etkinliğini arttırır. [Melodi, 656-657] [Simmons, 410] [Salon, 300]

Yeşil Turmalin, bir baba figürüyle veya kişinin hayatındaki diğer erkek kuvvetleriyle ilişkili duygusal sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur. [Melodi, 657] [Salon, 300]

Turmalin, ritüel çalışmalar sırasında koruma sağlayan şamanik bir taştır. Korkutmak için kullanılabilir ve geleneksel olarak bir sorun veya suçlu nedenini işaret etmek ve hareket etmek için iyi bir yön belirtmek için kullanılır. [Hall, 297]

Turmalin koku alma duyusunu güçlendirir ve bu bakımdan afrodizyak etkisi oluşturan feromon algısını da artırabilir. [Megemont, 184]

Turmalin özellikle hareket hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca parlaklığı geri kazanmada ve saçlara ve tırnaklarda parlamaya yardımcı olabilir. [Megemont, 184]

Sanayide, Turmalinler, televizyon ve radyo frekanslarını iletmek için elektriksel ayar devreleri olarak oldukça değerlidir. Birçok kristalin yaptığı gibi, yüksek frekanslar paramparça olmadan içinden geçilebildiği için dayanıklılıkları için kullanılırlar. [Mella, 110]