OTANT�K TA�

Yaş Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • yaş günü hediyeleri

Yaş Günü Hediyeleri; insanların, hatırlamak, hatırlanmak, değer verdiğini ve sevdiğini göstermek, bir başarıyı kutlamak ve günlük hayatın sıkıntılarından ve rutininden kurtulmak için alma, verme, karşılığında verme döngüsel davranışından oluşan, katı kurallar içermeyen, kuralsız da olmayan gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan Yaş Günü Hediyeleri ler ise bir toplumun geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ile bağlantı kurup bu topluma ait kültürel değerlerin aktarımı sağlayan araçlar olarak görülebilmektedir.

Yaş Günü Hediyeleri leşme kavramı kimi zaman geleneksel törenlerin içinde yer almakta, kimi zaman da başlı başına bir tören niteliği taşımaktadır.

Araştırmanın amacı, kapsamı ve yönteminin belirlendiği giriş bölümünde Yaş Günü Hediyeleri ve eş anlamlısı olarak görülen armağan kelimeleri kavramsal açıdan incelenmiş ve bu kavram ile ilgili olan diğer kelimelerin de sözlük taraması yapılmıştır. Yapılan sözlük çalışmasında Yaş Günü Hediyeleri ile anlam bakımından karıştırılan kelimeler tespit edilmiş ve bu kelimelerin gerçek anlamlan verilmiştir.

Araştırmanın birinci bölümünde Türk kültüründe Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği tarihsel dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Tarih kitaplarından faydalanılarak Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Selçuklu Devleti, Beylikler Devri ve Osmanlı İmparatorluğu şeklinde beş dönemde incelenen Yaş Günü Hediyelerileşme geleneğinin geçmişten günümüze olan değişimleri tespit edilmiştir.

Araştırmanın ikinci bölümünün konusunu “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi” Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği oluşturmaktadır. Bu dönemdeki Yaş Günü Hediyelerileşme gelenekleri; geçiş dönemlerinde, özel günlerde, kentsel yaşamda ve Türk sözlü edebiyatında olmak üzere dört başlık altına incelenmiştir. Yapılan çalışmada Yaş Günü Hediyelerileşme ve Yaş Günü Hediyeleri kavramının gelişen teknoloji ve değişen sosyal yapı ile Türkiye Cumhuriyeti döneminde nasıl değişikliğe uğradığı gözler önüne serilmektedir. Geleneksel Yaş Günü Hediyelerileşme ile kent kökenli Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği arasındaki farklılıklar tespit edilen bu konu örnekler ve konu ile ilgili resimlerle zenginleştirilmiştir.

Araştırmanın üçüncü bölümünde Yaş Günü Hediyelerileşme geleneğinin delilleri olan Yaş Günü Hediyeleri örnekleri incelenmiş; bu Yaş Günü Hediyelerilerin işlevsel özellikleri ve simgesel anlamlan üzerinde durulmuştur.

Araştırmanın dördüncü bölümünde Yaş Günü Hediyelerilerin ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel işlevleri tespit edilmiş ve bu işlevsel özellikler ayrıntılarıyla açıklanmış ve bu geleneğin, pek çok işleviyle Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur.

Araştırmanın sonuç bölümünde ise “Türk Kültüründe Yaş Günü Hediyeleri leşme Geleneği ve Yaş Günü Hediyeleriler” adlı bu çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölümde Yaş Günü Hediyeleri üzerine yapılacak çalışmalann, bir taraftan Türk kültür tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunacağı, diğer taraftan da Türk sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamında meydana gelen değişmeleri ayrıntılı bir şekilde açıklayacağı vurgulanmıştır.

Yaş Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • yaş günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Yaş Günü Hediyeleri; insanların, hatırlamak, hatırlanmak, değer verdiğini ve sevdiğini göstermek, bir başarıyı kutlamak ve günlük hayatın sıkıntılarından ve rutininden kurtulmak için alma, verme, karşılığında verme döngüsel davranışından oluşan, katı kurallar içermeyen, kuralsız da olmayan gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan Yaş Günü Hediyeleri ler ise bir toplumun geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ile bağlantı kurup bu topluma ait kültürel değerlerin aktarımı sağlayan araçlar olarak görülebilmektedir.

Yaş Günü Hediyeleri leşme kavramı kimi zaman geleneksel törenlerin içinde yer almakta, kimi zaman da başlı başına bir tören niteliği taşımaktadır.

Araştırmanın amacı, kapsamı ve yönteminin belirlendiği giriş bölümünde Yaş Günü Hediyeleri ve eş anlamlısı olarak görülen armağan kelimeleri kavramsal açıdan incelenmiş ve bu kavram ile ilgili olan diğer kelimelerin de sözlük taraması yapılmıştır. Yapılan sözlük çalışmasında Yaş Günü Hediyeleri ile anlam bakımından karıştırılan kelimeler tespit edilmiş ve bu kelimelerin gerçek anlamlan verilmiştir.

Araştırmanın birinci bölümünde Türk kültüründe Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği tarihsel dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Tarih kitaplarından faydalanılarak Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Selçuklu Devleti, Beylikler Devri ve Osmanlı İmparatorluğu şeklinde beş dönemde incelenen Yaş Günü Hediyelerileşme geleneğinin geçmişten günümüze olan değişimleri tespit edilmiştir.

Araştırmanın ikinci bölümünün konusunu “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi” Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği oluşturmaktadır. Bu dönemdeki Yaş Günü Hediyelerileşme gelenekleri; geçiş dönemlerinde, özel günlerde, kentsel yaşamda ve Türk sözlü edebiyatında olmak üzere dört başlık altına incelenmiştir. Yapılan çalışmada Yaş Günü Hediyelerileşme ve Yaş Günü Hediyeleri kavramının gelişen teknoloji ve değişen sosyal yapı ile Türkiye Cumhuriyeti döneminde nasıl değişikliğe uğradığı gözler önüne serilmektedir. Geleneksel Yaş Günü Hediyelerileşme ile kent kökenli Yaş Günü Hediyelerileşme geleneği arasındaki farklılıklar tespit edilen bu konu örnekler ve konu ile ilgili resimlerle zenginleştirilmiştir.

Araştırmanın üçüncü bölümünde Yaş Günü Hediyelerileşme geleneğinin delilleri olan Yaş Günü Hediyeleri örnekleri incelenmiş; bu Yaş Günü Hediyelerilerin işlevsel özellikleri ve simgesel anlamlan üzerinde durulmuştur.

Araştırmanın dördüncü bölümünde Yaş Günü Hediyelerilerin ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel işlevleri tespit edilmiş ve bu işlevsel özellikler ayrıntılarıyla açıklanmış ve bu geleneğin, pek çok işleviyle Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur.

Araştırmanın sonuç bölümünde ise “Türk Kültüründe Yaş Günü Hediyeleri leşme Geleneği ve Yaş Günü Hediyeleriler” adlı bu çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölümde Yaş Günü Hediyeleri üzerine yapılacak çalışmalann, bir taraftan Türk kültür tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunacağı, diğer taraftan da Türk sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamında meydana gelen değişmeleri ayrıntılı bir şekilde açıklayacağı vurgulanmıştır.