OTANT�K TA�

YEMEN AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yemen Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • yemen akiği

YEMEN AKİK TAŞI

Arazi çalışmaları sırasında derlenen örnekler, petrografik tanımlamaları yapılarak mineralojik, petrografik, dokusal ve yapısal özelliklerin belirlenmesi amacıyla ince kesitleri yapılmıştır. İnce kesit yapımı için İngiliz yapımı Petrocut ve Petrothin kesme, traşlama ve parlatma aletleri kullanılmıştır.

İnce kesitlerin mikroskopta incelenmesi sonucunda mineralojik analiz için uygun olan örnekler belirlenmiş ve ayrıca elektron mikroskop analizleri gerçekleştirilecek Yemen Akik Taşı ve opal örnekleri tespit edilmiştir.

Yemen Akik Taşı

Yemen Akik Taşı

İnce kesit tanımlamalarının ardından bütün ince kesitlerden Leitz Ortoplan mikroskopu + Ortomat otomatik fotoğraf çekme ünitesi ve dijital fotoğraf makinesi ile önemli fabrik ve mineral resimleri çekilmiştir. Petrografik ince kesit çalışmaları İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, Petrografi Laboratuarında yapılmıştır.
1.5.2.2. XRD Çalışmaları

XRD çalışmaları özellikle ince kesit incelemeleri sonucunda kesin sonuç alınmayan örnekler üzerinde yapılmıştır. Ayrıca Yemen Akik Taşı örneklerinde kuvars grubu mineraller haricinde hangi minerallerin olabileceğini araştırmak amacıyla da bu yöntem kullanılmıştır.

Yemen Akik Taşı ve opal örneklerinden, selektif örnekler hazırlanmıştır. Bu örnekler, taze yerlerden kırılarak, alınmış ve değirmenlerde 300 mesh boyutuna kadar öğütülerek toz haline getirilmiştir. XRD analizleri; İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı laboratuarlarındaki Philips marka PW-1430 model cihazda yapılmıştır.
1.5.2.3. Elektron Mikroskop Çalışmaları

Elektron mikroskop çalışmasında öncelikle kripto kristalen opal ve Yemen Akik Taşı örnekleri incelenmesi amacıyla Jeol/JSM-6335F/INCA-EDS model SEM (Taramalı Elektron Mikroskop ve Yarı Kantitatif Element Analiz Sistemi) cihazı kullanılmıştır.

SEM tekniğinde üretilen ışın numune üzerine düşürüldükten sonra dönen ışının yansıma geometrisine göre görüntü elde edilir. Bu yöntemde analiz için seçilen örneklerden belirlenen kısımlar küçük parçalar halinde kırılarak preparatlara yapıştırılmış daha sonra da üzerleri iletgenliği sağlamak amacıyla altınla kaplanmıştır. Bu amaçla hazırlanan üç örnekden 15 adet imaj, 5 adet yarı kantitatif analiz yapılmıştır. Elektron Mikroskop Çalışmaları TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Malzeme Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir.

 

1.5.3. Büro Çalışmaları

Saha çalışmaları ve laboratuar çalışmaları sonucunda elde edilen veriler uzun bir büro çalışmasını gerekli kılmıştır. Büro çalışmalarında öncelikli çalışma elde edilen sonuçlar ışığında 1/10.000 ölçekli jeolojik haritanın bilgisayar ortamında çizilmesi olmuştur. Jeolojik harita ve enine jeoloji kesitleri çizilip hazırlandıktan sonra bölgenin stratigrafisi ortaya konmuştur. Çizimlerde ağırlıklı olarak CorelDraw 9 Programı kullanılmıştır.
2. JEOLOJİ

2.1. Stratigrafi

İnceleme alanında Mesozoyik’den günümüze çeşitli kaya-stratigrafi birimleri bulunmaktadır (Şekil 2-1). Bölgedeki birimler gençten yaşlıya doğru aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
> Alüvyon
> Bazalt
> Höyüklü Formasyonu (Volkanojenik çakıl ve kum taşları)
> Ofiyolit (Serpantinit)
> Metamorfikler (İnönü Metamorfitleri)
Ş ekil 2-1. Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (ölçeksiz).
2.1.1.İnönü Metamorfitleri

İnönü Metamorfitleri, İnönü ve güneyinde yer alan ofiyolitler altında tektonik konumlu olarak görülmektedir. Şentürk ve Karaköse (1981) çalışma sahasındaki metamorfikleri mavişist olarak adlandırmıştır. İnönü mavişistleri, İnönü güneyinde Esnemez ve Yörükyayla Köyleri arasında peridotitler altında tektonik konumlu olarak yüzeylenirler. Yörükyayla köyü doğusunda oldukça geniş bir yayılım alanı sunan İnönü mavişistleri, İnönü mermerleri ile geçişli olan metabazit ve metakuvarsitlerden meydana gelirler. Aralarında kalkşist bantları görülür.

Metakuvarsitler çalışma sahasının KB’sında yer alan Eceköy’ün KD’sında gözlenmektedir (Şekil 2-2). Arazi gözlemlerinde foliasyon düzlemlerine paralel kuvars ve kuvarsit mercekleri tespit edilmiştir. İnönü metamorfiklerinin Triyas yaşlı olduğu düşünülmektedir (Gözler ve diğerleri 1997).
Yapılan petrografi incelemelerinde görülen rekristalize kuvars dokusu, arazi gözlemlerini desteklemektedir. (Şekil 2-3).
2.1.2 .Ofiyolit

Çalışma sahası içinde yer alan ofiyolitler, manyezitleşmenin yoğun izlendiği serpantinitler ile temsil edilirler. Serpantinitler yaklaşık D-B doğrultusunda yüzeylenmektedir. Serpantinitler; yeşil, koyu yeşil renklerde, çoğunlukla peridotitlerin serpantinleşmesi neticesi oluşmuştur. Bu kayaçlar blok şeklinde melanj içinde yer alırlar. Serpantinit kütlelerinin dokanaklarında ezilmeler ve parçalanmalar görülmektedir. Bu serpantinitler içinde kırık ve çatlak zonlarında ağsal (stockwork tipi) manyezit damar ve damarcıkları sıklıkla gözlenmiştir. Eceköyün KD’sundaki yaklaşık D-B doğrultulu bir fay zonunda yerleşmiş olan manyezit ocakları ekonomik olarak çalıştırılmaktadır.

Manyezit cevherinin, tamamiyle serpantinitlerin yapısal denetimi altında D-B yönündeki gerilme çatlak ve yarıkların içine dolgu biçiminde yerleştiği, damar ve merceksel yataklanmalara ilaveten düzensiz ve ağsal yataklanmalar geçişleri gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 2-4).
Seçilmiş örneklerin ince kesit incelemelerinde kayaca ait olivin ve piroksenler, kalıntı kristaller şeklinde gözlenmektedir. Bu minerallerin kenarlarından ve çatlaklarından itibaren ince-ağsı damarlar şeklinde oluşmuş serpantin mineralleri kristalerin tamamını sarmıştır. Serpantinitler tipik elek (ağsal) dokusu göstermektedir (Şekil 2-5). Ayrıca ortopiroksenlerin çoğunlukla bastitleştiği gözlenmiştir (Şekil 2-6).

Köken kayaca ait olivin mineralleri, yüksek girişim rengi gösteren yuvarlak kristaller ile kolayca ayırt edilebilmektedir. Yer yer amfibollere dönüşmüş piroksen minerallerine de rastlanmaktadır.

Manyezit cevherleşmesinin yoğun olduğu faylı bölgede ayrıca silisleşme ve lisvenitleşmede oldukça yaygındır. Serpantinitlerde makro ve mikro yapılarda silisleşme izleri saptanmıştır (Şekil 2-7).

YEMEN AKİK TAŞI

V MAKALELER
Yemen Akik Taşı
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • MAKALE
  • yemen akiği
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

YEMEN AKİK TAŞI

Arazi çalışmaları sırasında derlenen örnekler, petrografik tanımlamaları yapılarak mineralojik, petrografik, dokusal ve yapısal özelliklerin belirlenmesi amacıyla ince kesitleri yapılmıştır. İnce kesit yapımı için İngiliz yapımı Petrocut ve Petrothin kesme, traşlama ve parlatma aletleri kullanılmıştır.

İnce kesitlerin mikroskopta incelenmesi sonucunda mineralojik analiz için uygun olan örnekler belirlenmiş ve ayrıca elektron mikroskop analizleri gerçekleştirilecek Yemen Akik Taşı ve opal örnekleri tespit edilmiştir.

Yemen Akik Taşı

Yemen Akik Taşı

İnce kesit tanımlamalarının ardından bütün ince kesitlerden Leitz Ortoplan mikroskopu + Ortomat otomatik fotoğraf çekme ünitesi ve dijital fotoğraf makinesi ile önemli fabrik ve mineral resimleri çekilmiştir. Petrografik ince kesit çalışmaları İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, Petrografi Laboratuarında yapılmıştır.
1.5.2.2. XRD Çalışmaları

XRD çalışmaları özellikle ince kesit incelemeleri sonucunda kesin sonuç alınmayan örnekler üzerinde yapılmıştır. Ayrıca Yemen Akik Taşı örneklerinde kuvars grubu mineraller haricinde hangi minerallerin olabileceğini araştırmak amacıyla da bu yöntem kullanılmıştır.

Yemen Akik Taşı ve opal örneklerinden, selektif örnekler hazırlanmıştır. Bu örnekler, taze yerlerden kırılarak, alınmış ve değirmenlerde 300 mesh boyutuna kadar öğütülerek toz haline getirilmiştir. XRD analizleri; İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı laboratuarlarındaki Philips marka PW-1430 model cihazda yapılmıştır.
1.5.2.3. Elektron Mikroskop Çalışmaları

Elektron mikroskop çalışmasında öncelikle kripto kristalen opal ve Yemen Akik Taşı örnekleri incelenmesi amacıyla Jeol/JSM-6335F/INCA-EDS model SEM (Taramalı Elektron Mikroskop ve Yarı Kantitatif Element Analiz Sistemi) cihazı kullanılmıştır.

SEM tekniğinde üretilen ışın numune üzerine düşürüldükten sonra dönen ışının yansıma geometrisine göre görüntü elde edilir. Bu yöntemde analiz için seçilen örneklerden belirlenen kısımlar küçük parçalar halinde kırılarak preparatlara yapıştırılmış daha sonra da üzerleri iletgenliği sağlamak amacıyla altınla kaplanmıştır. Bu amaçla hazırlanan üç örnekden 15 adet imaj, 5 adet yarı kantitatif analiz yapılmıştır. Elektron Mikroskop Çalışmaları TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Malzeme Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir.

 

1.5.3. Büro Çalışmaları

Saha çalışmaları ve laboratuar çalışmaları sonucunda elde edilen veriler uzun bir büro çalışmasını gerekli kılmıştır. Büro çalışmalarında öncelikli çalışma elde edilen sonuçlar ışığında 1/10.000 ölçekli jeolojik haritanın bilgisayar ortamında çizilmesi olmuştur. Jeolojik harita ve enine jeoloji kesitleri çizilip hazırlandıktan sonra bölgenin stratigrafisi ortaya konmuştur. Çizimlerde ağırlıklı olarak CorelDraw 9 Programı kullanılmıştır.
2. JEOLOJİ

2.1. Stratigrafi

İnceleme alanında Mesozoyik’den günümüze çeşitli kaya-stratigrafi birimleri bulunmaktadır (Şekil 2-1). Bölgedeki birimler gençten yaşlıya doğru aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
> Alüvyon
> Bazalt
> Höyüklü Formasyonu (Volkanojenik çakıl ve kum taşları)
> Ofiyolit (Serpantinit)
> Metamorfikler (İnönü Metamorfitleri)
Ş ekil 2-1. Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (ölçeksiz).
2.1.1.İnönü Metamorfitleri

İnönü Metamorfitleri, İnönü ve güneyinde yer alan ofiyolitler altında tektonik konumlu olarak görülmektedir. Şentürk ve Karaköse (1981) çalışma sahasındaki metamorfikleri mavişist olarak adlandırmıştır. İnönü mavişistleri, İnönü güneyinde Esnemez ve Yörükyayla Köyleri arasında peridotitler altında tektonik konumlu olarak yüzeylenirler. Yörükyayla köyü doğusunda oldukça geniş bir yayılım alanı sunan İnönü mavişistleri, İnönü mermerleri ile geçişli olan metabazit ve metakuvarsitlerden meydana gelirler. Aralarında kalkşist bantları görülür.

Metakuvarsitler çalışma sahasının KB’sında yer alan Eceköy’ün KD’sında gözlenmektedir (Şekil 2-2). Arazi gözlemlerinde foliasyon düzlemlerine paralel kuvars ve kuvarsit mercekleri tespit edilmiştir. İnönü metamorfiklerinin Triyas yaşlı olduğu düşünülmektedir (Gözler ve diğerleri 1997).
Yapılan petrografi incelemelerinde görülen rekristalize kuvars dokusu, arazi gözlemlerini desteklemektedir. (Şekil 2-3).
2.1.2 .Ofiyolit

Çalışma sahası içinde yer alan ofiyolitler, manyezitleşmenin yoğun izlendiği serpantinitler ile temsil edilirler. Serpantinitler yaklaşık D-B doğrultusunda yüzeylenmektedir. Serpantinitler; yeşil, koyu yeşil renklerde, çoğunlukla peridotitlerin serpantinleşmesi neticesi oluşmuştur. Bu kayaçlar blok şeklinde melanj içinde yer alırlar. Serpantinit kütlelerinin dokanaklarında ezilmeler ve parçalanmalar görülmektedir. Bu serpantinitler içinde kırık ve çatlak zonlarında ağsal (stockwork tipi) manyezit damar ve damarcıkları sıklıkla gözlenmiştir. Eceköyün KD’sundaki yaklaşık D-B doğrultulu bir fay zonunda yerleşmiş olan manyezit ocakları ekonomik olarak çalıştırılmaktadır.

Manyezit cevherinin, tamamiyle serpantinitlerin yapısal denetimi altında D-B yönündeki gerilme çatlak ve yarıkların içine dolgu biçiminde yerleştiği, damar ve merceksel yataklanmalara ilaveten düzensiz ve ağsal yataklanmalar geçişleri gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 2-4).
Seçilmiş örneklerin ince kesit incelemelerinde kayaca ait olivin ve piroksenler, kalıntı kristaller şeklinde gözlenmektedir. Bu minerallerin kenarlarından ve çatlaklarından itibaren ince-ağsı damarlar şeklinde oluşmuş serpantin mineralleri kristalerin tamamını sarmıştır. Serpantinitler tipik elek (ağsal) dokusu göstermektedir (Şekil 2-5). Ayrıca ortopiroksenlerin çoğunlukla bastitleştiği gözlenmiştir (Şekil 2-6).

Köken kayaca ait olivin mineralleri, yüksek girişim rengi gösteren yuvarlak kristaller ile kolayca ayırt edilebilmektedir. Yer yer amfibollere dönüşmüş piroksen minerallerine de rastlanmaktadır.

Manyezit cevherleşmesinin yoğun olduğu faylı bölgede ayrıca silisleşme ve lisvenitleşmede oldukça yaygındır. Serpantinitlerde makro ve mikro yapılarda silisleşme izleri saptanmıştır (Şekil 2-7).