OTANT�K TA�

YEŞİM (NEFRİT) TAŞI DOĞAL KAYA

DOĞAL KAYALAR
Nefrit Yeşim Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
[dpsc_display_product]
Ürünün Özellikleri
 • 980 GR
 • AYNI GÜN KARGO
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • ÖZEL KOLEKSİYON GEM PARÇASI
 • TAM RENGİNDE
 • UZAKDOĞU
 • YEŞİM (NEFRİT) TAŞI

Yeşim Taşı, Farsçada yeşm , Arapçada yeşb olarak adlandırılır . “Yad, yat, yede, yada, yeda, cada, ceda, cede, cadı, kaş, büt, yağmur taşı, yad

Nefrit Yeşim Taşı

Nefrit Yeşim Taşı

boncuğu, galebe taşı” gibi taşların da Yeşim Taşı taşı olduğu sanılmaktadır . Yeşim Taşı bu şekilde adlandırılmasının sebebi, Türklerin onu rüzgar estirmekte, yağmur, kar ve dolu yağdırmakta , fırtına çıkartmakta, düşman üstüne galebe gelmekte
Yeşim Taşı kullanmasındandır . Örneğin yat, kehanet; yatlamak, sihir yaptırmak manasına gelir ve Eski Türkler bu taşla yağmur yağdırırmış .
Klasik Türk Edebiyatı’nda Yeşim Taşıin, “yeşb-i ahdar (yeşil yeşb) , yeşb-i ahmer (kırmızı yeşb), yeşb-i asfer (sarı yeşb), yeşb-i Mısrî (esmer yeşb), yeşb-i hattî (çizgilerle nakışlı olan yani damarlı yeşb)” gibi kullanımları vardır. Bu da Za’îfî’nin yedi farklı renkte Yeşim Taşı olduğu şeklinde verdiği bilgiyi doğrular niteliktedir. Ayrıca Zâ’îfî, beyaz ve yeşil renkli Yeşim Taşı diğerlerinden üstün olduğunu açıklar . Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre Yeşim Taşı, zümrüt, yakut ve pırlantadan sonra gelen en sert taştır. Bu taştan tespihler, tabaklar, fincanlar, bıçak ve kılıç kabzaları, ayna çerçeveleri, büyük küpler ve vazolar yapılırmış . Yine Yeşim Taşı dan “yüzük, bilezik,çubuk başlığı, enfiye kutusu, yayı çekmek için parmağa takılan halka, kalem sapı, eğerler ve kemerler” yapıldığı bilgiler arasında yer alır .

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE KOLEKSİYON SEVERLER İÇİN DOĞAL YEŞİM (NEFRİT) KAYA ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR.

AĞIRLIK : 980 GR  BOY: 18 CM EN :7 CM
Nef’î’nin beyitinde Yeşim Taşı taşı Sultan I. Ahmed’in kılıcına bileği taşı olmuştur: Şimşîri ki ebr-i çemen-ârâ-yı zaferdir
Seng-i yede-i nusret ana seng-i fesândır (Nef’î/Onay, 2007: 410-411)
Nev’îzâde Atâî, Nâbî ve Kâmî’nin şu beyitlerinde de yada ile yağmur yağdırma hadisesine telmih vardır:
O sâgar ki sihr eyler ağlatmada
Meğer cevheri oldu seng-i yada (Atâî/Onay, 2007: 410-411) Eşkin ol seng-dil aldıkça bu mihnet-zedenin
Zâhir oldu bana hâsıyyeti seng-i yedenin (Nâbî/Onay, 2007: 410-411)
Gösterüp gonca-i ne’ş güfteyi seng-i yada-vâr Vâdi-i gülşene bârânı boşandurdı sabâ (Kâmî CD)
Yeşm kelimesinin Farsçaya Türkçe “şimşek” anlamındaki yeşin kelimesinden geçtiği öne sürülür. OnayLehçetü’l-Lûgat’ta bu kelimenin Farsçasının yeşb, şevyeşim, heşb olarak geçtiğini söyler. Konuyla ilgiliolarak bk. (Tanyu, 1987: 45-80; Kutlar, 2005: 37-39; Onay, 2007: 410-411). Devellioğlu, age, s. 1161.
Yeşime, Yakutlar sata, Uygurlar yade, Altaylar cada, Kıpçak grubuna ait lehçeleri kullananlar cay, Fransızlar jade der. Türkistan Çînî’de kaş olarak bilinir. Ayrıca bu taş için Araplar ve Acemler yeşef, yeşep, seng-iyede, hacer-ül matar, seng-i büt gibi kelime ve tamlamaları da kullanır. Konuyla ilgili olarak bk. (Tanyu,
Sihirle yağmur yağdırma hadisesine telmih olarak Necâtî’nin “Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgân yağdırır / benzer ol Tatara kim sihr ile bârân yağdırır” beyiti ve Ahmed Paşa’nın “Sûzunu eşkimle teskin etmege gamzen komaz / Yağmuru yağdırmaz ol câdû cihân fettânıdır” (Onay, 2007: 350-351) beyiti örnek verilebilir. Ayrıca Ahmed Paşa’nın beyitindeki câdû kelimesinin iki manada kullanıldığı

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

düşünülmektedir. Tanyu’dan aktardığımız bilgide yeşim taşının cede, cada, cadı olarak da adlandırıldığını belirtmiştik. Tanyu, age, s.
Konuyla ilgili olarak bk. (Pakalın, 1983: 634; Tanyu, 1987: 38-80).
Cem Sultan’ın “Ellerinde yeşm-i ahdar la’l-i ahmerden kadeh / Her kim içer ol kadehden mest-i câvîdândur” (Kutlar, 2005: 37-39). Devellioğlu, age, s. 1161.
Pakalın’ın, “Eski Eserler Ansiklopedisi”nden naklettiği yeşimin en makbul renginin koyu yeşil ve süt beyazı olduğu, siyah ve sarı renklilerinin ise iyi olmadığı bilgisi bu bilgi ile örtüşmektedir. Yeşimin diğer iki rengi, gri ve mavi olanıdır (Kutlar, 2005: 37-39; Pakalın, 1983: 634; Rehber Ansiklopedisi, “yeşim”, C. 18, s. 171). Pakalın, age, s. 634.
Efsaneye göre Babil Kraliçesi Semiramis, kemerinde insanı delilikten koruyan sihirli yeşim taşını taşırmış Yeşimden yapılan eşyalar ve efsane için bk. (Tanyu, 1987: 45-80, 204-209).
Rivayete göre bir gece Buğu Tekin’in rüyasına ak sakallı bir ihtiyar girer ve ona fıstık şeklinde bir yeşim taşını göstererek Türkler bu kuvvet dağını elinde tuttukça dört bucağa hakim olacaklar, der.
Yeşim Taşı oluşumu ile ilgili olarak pek çok rivayet öne sürülmüştür. Bunlardan bir tanesi Dokuz Oğuzların gökten inen nur sütununun, yeryüzünde taşlaşarak Yeşim Taşıden bir kaya meydana getirdiği yönündeki inançlarıdır. Bu kayanın küçük bir parçası dahi Dokuz Oğuzların ülkesinden gitse, o ülkenin felaketi olacağına inanılır. Diğer bir rivayet bu taşın muhtelif hayvanların karınlarında oluştuğu şeklindedir .
Şirvânî Yeşim Taşı madeninin Gazne’nin kuzeyinde, Türkistan’da olduğunu söyler ve Gazne’nin bu madene yirmi günlük mesafede bulunduğunu açıklar. Tigâşî’ye göre Yeşim Taşı Kaşgar’dan gelir, gümüş madeninde bulunur . Za’îfî’nin cevâhir-nâmesi’nde Yeşim Taşıin madeni olarak yine Kaşgar ve Hıtay arasındaki Hoten’in yakınlarında, suyu Andecân’a akan bir dere yatağı gösterilir . M. Zeki Pakalın konuyla ilgili olarak, Yeşim Taşıin iyisinin Hıtay ve Kaşgar taraflarından elde edildiğini ve buradan çıkan taşın beyazının yeşilinden makbul sayıldığını söyler . Onay ise Yeşim Taşı madeni olarak Hindistan ve Maveraünnehr’i gösterir .
Günümüz kaynaklarında Yeşim Taşı iki türüne rastlanır. Bunlar “daha çok Türkistan ve Doğu Sibirya kökenli” nefrit ve jadeyittir. Nefrit, jadeyite oranla daha değersiz, fakat daha çok elde edilenidir. Kolay kırılabilme ve yağsı parlaklığıyla jadeitten ayrılır. Nefritin en önemli kaynağı Çin’deki Hoten ve Yarkent bölgeleriyle Sibirya’da Baykal Gölü’dür . Jadeyit ise nefrite göre daha değerlidir. Taneli biçimde kırılır ve parlaklığı daha camsıdır .
Hekimler, bu taşa yasf veya yasb da dermiş. Zîsokoritos, Yeşim Taşı zebercedin bir cinsi olarak tanımlarken, Gâfikî, Yeşim Taşı ve dehnenin aslının aynı olduğu görüşündedir. Farklılık adlandırmadan kaynaklanır. Bazılarına göre Yeşim Taşı dehnenin bir çeşididir. Bazılarına göre ise Yeşim Taşı dehnenin kötü olanıdır. Kimileri de Yeşim Taşı Habeş yakutudur, der. Şarklılar, Yeşim Taşıin ebûkalemûn olduğunu söyler .
Şirvânî’ye göre Yeşim Taşı iki çeşittir. Birinci çeşit iyisidir ve fildişi rengine benzer sarıdır. İkinci çeşidi Çin’den gelir. Beyaz renkte ve sahtedir. Az bulunur. Faydası ve özelliği yoktur. Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî Yeşim Taşıin madeni ve çeşidi hakkında şunları söyler:
“Yeşim Taşı Çin’de olur. Burada iki ırmak vardır. Birinin adı Akkaş’tır. Yeşim Taşın iyisi buradan çıkar ve rengi sarıya yakın beyazdır. Diğerinin adı Karakaş’tır. Donuk renkli, siyahımsıdır. Bu madenden şebeye benzer siyah ve şeffaf Yeşim Taşıları çıkar. Bu yeri yöneten kişi büyük parçaları kadeh, kaşık, yüzük ve düğme için alıp küçüklerin işçilerine verir .

Doğal Yeşim Taşı

Doğal Yeşim Taşı

Zisokoridos, Yeşim Taşıin zeberced cinsinden olduğu ve dört çeşidinin bulunduğu görüşündedir. Birinci çeşidi tıpkı zebercede benzer. İkinci çeşidinin rengi duman rengine benzer. Üçüncü çeşide Yunanlılar usturyûs derler. Manası kevkebî demektir, yani bu çeşit Yeşim Taşıin cismi parlaktır. İçinde beyaz damarlar bulunur. Dördüncü çeşide tarmînûn derler. Manası habbetü’l-hazrâya benzer demektir. Habbetü’l-hazrâ, menegüş ağacının yemişine denir. Dördüncü çeşidin rengi bu ağacın yemişinin rengindedir . 1.11.4.
İyi bir yüzük kaşı yeşim taşı değeri dört gümüş dirhem ettiği, yeşimden yapılmış kemerin beş bin filori değerinin olduğunu kaynaklarda belirtilir. Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre yeşimden kase ve tabakların yüz-yüz elli lira, fincanların otuz lira, kılıç kabzasının yüz lira ve altın çakmalı tespihlerin binlerce lira ettiği öğrenilir
Nefrit, bir amfibol aktinoliti. Nefrit aslında bir mineral değil, aktinolit mineralinin bir çeşididir. Kimyasal formülü Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2’dir. Nefrit yeşim olarak da anılan değerli taşın iki türünden birisidir. Yeşim taşı olarak anılan diğer mineral ise jadeittir. Jadeit nefritten daha değerlidir. Ayrıca nefrit jadeitten daha fazla bulunur. Genellikle yeşil (özellikle koyu yeşil), gri ya da kremimsi beyaz renginde olur. Sertliği 6.0-6.5 arasındadır. Jadeit kadar sert değildir. Mat, yağımsı bir parlaklığa sahip iri parçalar halinde bulunur.

Kültürel ve tarihi özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Nefrit binlerce yıldır Çinliler tarafından bilinir ve kullanılırdı. Çinlelerin oymaları 17. yüzyıldan sonra Burma jadeitlerinin keşfine kadar nefrit ile yapılmıştır. En önemli nefrit yatakları Çin’deki Kaşgar ve Khotan bölgelerinde bulunur. Nefrit çoğunlukla Çin, Burma (Myanmar) ve Yeni Zelanda’da kullanılırdı. Nefrit yüzyıllarca Yeni Zelanda’da Maoriler tarafından silah ve süs yapımında kullanılmıştır. Bugün hâlâ mücevher yapımı için çıkarılsa da madenciliği kısıtlanmış ve sıkı bir kontrol altına alınmıştır.

Eskiden nefritin böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülürdü. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde çok fazla değer verilen bir taştır. Britanya Kolumbiyası’nın eyalet taşı, Wyoming’in ise resmi değerli taşıdır.
Jade’in dokunan her şeyi kutsadığı söylenir ve dünyaya yaklaşık 6000 yıldır insanlığa hizmet eder. İngiliz Adaları’ndaki ilkel halklar için, tokluğu ve cila ve keskinleştirme yeteneği baltalı başlıklar, bıçaklar ve silahlar için tercih edilen bir taş yaptı. Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Yeni Zelanda yerli kabileleri, tanrı maskelerine ve ritüel eserlere oymuş, hatta taze ve bol su için su ruhlarına bir teklif olarak kuyu içine döktü. Jade, kaydedilen tarih boyunca Çin’de en çok saygı gören taş olmuş ve güzellikleri ve iyileşme ve koruma güçleri için değer vermiştir. Sonsuz çeşitli taşlar, kaplar, tütsü yakıcılar, boncuklar, mezar parçaları ve heykeller şaşırtıcı bir şekilde Jade’den oyulmuş gibi şiir yazan müzik aletleri ve kolye taşlarıyla da oyulmuştu. [Simmons, 210] [Eason, 266, 268]

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

Jade en metafizik özellikleriyle değerlidir. Eski kültürlerde ve bugün olduğu kadar ruhsal dünyaya girmek, ritüistik bilgi hakkında fikir edinmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve rüya çözmek için saygı gören nihai “Rüya Taşı” dır. [Melody, 341] [Raphaell, 161] Uzun ömür ve barışçıl bir ölüm sağlayan koruyucu bir tılsım olarak önemlidir ve güçlü bir şifa taşı olarak düşünülür. [Mella, 87] İyi şans ve dostluğun bir tılsımı olan Jade, kendisini gerçek gibi görmesi için olumsuz ve cesaretlendirici birini elinden alarak huzur içinde toplanan bilgeliği ifade eder. [Hall, 152]

Bilimsel anlamda, Jade, birbirinden tamamen farklı iki mineral – Nefrit, bir kalsiyum magnezyum silikat ve bir sodyum alüminyum silikat olan Jadeit tarafından paylaşılan addır. Farklı kompozisyonlara, sertliklere, yoğunluklara ve kristal yapılara sahip oldukları halde, her ikisi de son derece sağlam taşlar, görünüm bakımından benzer ve metafizik özelliklerde de eşit derecede değerlidirler. Her ikisi de, yeşim yeşili olarak tanımladığımız güzel zeytin tonlarında ortaya çıkıyor, ancak bazı ayrımları var.

Nefrite genellikle kremalı beyaz, orta-derin zeytin yeşili, kahverengi ve siyah renklerde bulunur. Parlak bir yüzey parlaklığı ile mumlu bir parlaklık bulunur ve daha sık bulunur. Jadeit, beyaz-gri yeşil, yapraklı yeşil, mavi veya mavi-yeşil, zümrüt yeşili, lavanta, pembe, kırmızı, turuncu, yeşilimsi-siyah veya siyah olabilir. Sert ve parlaktır, Nefrite kıyasla daha nadirdir ve genellikle daha pahalıdır. Yarı saydam, zümrüt yeşili Jadeit, krom kalıntılarıyla renklendirilmiştir ve Imperial Jade olarak adlandırılır ve en nadir ve en değerli maddedir.

Jade’nin adı ve karakteri, taşlar ve böbrekler veya mesane bozukluklarını iyileştirmek için tanınmış olan tıbbi mülküne atıfta bulunan birçok kültür ile ilişkilidir. Eski Çinlilere Yu-Stone, Mesoamericans tarafından “dalak taşı” deniyordu. Nefrit Yunanca “nephros” kelimesinden, böbrekten. İspanyollar, Yeni Dünya’yı (Latince lapis nefifazı) fethedince Piedra de hijada olarak adlandırdılar; bu da “Kemik taşı” veya “kanadın taşı” anlamına geliyor. Daha sonraki bir Fransızca çeviride, bu terim yanlış yazılmış ve “pierre le jade” olmuştur. [Fernie, 284] [Megemont, 97] [Simmons, 209]

NEFRİT TAŞI

NEFRİT TAŞI

Bu makalede ve ilgili sayfalarda ele alınan metafizik amaçlar için Nefrite ve Jadeit’in ikisi de Jade olarak geçecektir.

Bu sayfada öncelikle Jade’in genel özellikleri ve Green Jade’e özgü nitelikler ele alınacaktır .

Diğer renklerin ek özellikleri vardır ve ayrı bir sayfada tartışılabilir. Bu Jades’in tam listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayın.

Black Jade , kendini sınırlama da dahil olmak üzere, fiziksel veya psikolojik olumsuz saldırıları önlemek için güçlü ve koruyucu enerjiler üretir.

Blue Jade zihni sakinleştirir, barış ve düşünceyi cesaretlendirir ve vizyonları ve rüyaları desteklemede değerlidir.

Brown Jade topraklama yapıyor. Dünyaya bağlanır ve konfor ve güvenilirlik sağlar.

Lavanta Jade duygusal zarar hafifletir ve manevi beslenme sağlar. Enerjisi, en yüksek eterik spektruma sahiptir.

Portakal Jade sevinç getirir ve tüm varlıkların birbirine bağlılığını öğretir. Enerjiktir ve sessizce uyarıcıdır.

Mor Yeşim mutluluk ve mutluluğu teşvik eder ve kişinin aura’sını arındırır. Negatifliği ortadan kaldırır ve kişinin kendi bakış açısını arttırır.

Kırmızı Yeşim , geride bir yere sahip olan korkuyu ortadan kaldıran ve birine harekete çağıran bir yaşam gücü enerjisi taşıdır.

White Jade dikkat dağıtıcı noktaları filtreler, alakalı, yapıcı bilgilere ulaşır ve karar vermede yardımcı olur.

Sarı Jade neşeli ve enerjik, asimilasyon ve ayrımcılık taşı.

Metafiziksel kullanımlar Jade Kullanır ve Amaçlar – Genel Bakış
Jade fırtınanın ortasında sakin bir taş. Hareketleri sinirleri dengeler ve kalp ritmini hafifletir. Zaman zaman bir felce uğramak için bir cebe ya da kolye tutulan bir parça Jade, enerjiyi şarlatır ve geleneksel olarak hastalığa karşı korur. Jade hastanede ya da evden ve aileden uzakta tutulduğu çok genç ya da çok yaşlı kişinin şokunu ya da korkusunu hafifletmek için kullanılabilir. [Megemont, 99] [Eason, 266]

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

Jade, suçluluk duygularını iyileştirmek için aşırı derecede yenilikçilik vakaları için mükemmel bir çözümdür. Aynı zamanda, “patolojik normallik”, mezhep benzeri, abartılı militarizm, lider liderliği takip eden bir tutum veya genel bir görüşe katılmaya zorlayıcı istek olsa dahi, kendisini bir gruba uyarlamak için aşırı bir arzu gibi davranır. Maliyet önemli. [Megemont, 99]

Bir seyahat taşı olan Green Jade, tatil sırasında hastalıkları engeller, yalnız seyahat edenler için faydalıdır ve yolculuk ederken çocukları ve evcil hayvanları saptırmaya veya canına yakalanmaya karşı korur. [Eason, 42] Green Jade, chi’yi veya Hayat Gücü enerjilerini besler ve doğa yürüyüşü, bahçecilik veya dışarıdan rahatlama için mükemmeldir. [Simmons, 210]

Yeşil Yeşim bir aşk kristali. Yeni sevgiyi destekler ve güvenilirliği ve sadakatı arttırır. Aynı zamanda hayatta sevgiye de ilham verir. [Eason, 43]

Profesyonel bir destek taşı olan Jade, doktorları, hemşireleri, veteriner hekimleri ve tüm şifacıları pratik teşhisi ve uygulamalarını yapmaya yardımcı olur. Eğitimciler için bir destek taşı ve bir iman sembolü şeklinde oyulmuş Jade, askeri personele yükseliyor. [Mella, 130-133]

Jade kolye ve kolyeler, finansal veya cinsel kazanç için aldatmacaya ve yetkili kötülüğe karşı koruma sağlar. Jade güç kullanarak barışı ifade eder ve aynı zamanda şiddet içeren çocukların ve gençlerin zorbalık ya da yıldırma ile karşı karşıya kalan evlerde veya mesleklerde de yardımcı olur. [ Eason, 268]

Yeşim süs yeşil bir kaya. Yeşim terimi, farklı silikat minerallerinden oluşan iki farklı metamorfik kaya üzerine uygulanır:

Nefrit , kalsiyum, magnezyum-demir bakımından zengin amfibol mineral serisi tremolit (kalsiyum-magnezyum) -ferroactinolite (kalsiyum-magnezyum-demir) içeren, mikrokristalin birbirine kenetlenen lifli bir matristen oluşur. Bu serinin orta bileşimi olan orta üyesine aktinolit denir (ipeksi fibröz mineral form asbestin bir şeklidir). Demir içeriği ne kadar yüksek olursa renk o kadar yeşil olur.
Jadeit , sodyum ve alüminyumdan zengin piroksendir . Jadeit yeşiminin değerli şekli, jadeit kristallerinin mikrokristalin birbirine kenetlenen bir büyümesidir.

İngiliz sözcüğü yeşim , (1565 yılında ilk kaydedilen) piedra de ijada teriminden türetilen ( Fransızca l’ejade ve Latin ilia ” kanatları , böbrek bölgesi”) [1] veya ” kaynamalı taş” Bel ve böbrek rahatsızlıkları . Nefrit İspanyol piedra de ijada’nın Latince tercümesi olan lapis nefritiklerinden türetilmiştir . [2]

Genel bakış [ düzenle ]

Bir atın yeşim heykelciklerinin baş ve gövde parçaları, Çin Doğu Han dönemi (25-220 AD)
Nefrite ve jadeit [ değiştir ]
Sertstone oymacılığı için tarih öncesi dönemlerden Nefrit ve jadeitler kullanılmıştır . Jadeit kuvartzıyla aynı sertliğe sahiptir. Nefrite biraz daha yumuşaktır ancak jadeitten daha sert (kırılmaya karşı daha dirençli). Bir Fransız mineralojisti Alexis Damour (1808-1902), “yeşim” in aslında iki farklı mineral olduğunu belirlediği 19. yüzyıla kadar değildi. [ Citation needed ]

Doğal Yeşim Taşı

Doğal Yeşim Taşı

Tarih öncesi alanlardan kazılan en eski bilinen yeşim eserler arasında boncuk, düğme ve boru şekilli basit süsler bulunmaktadır. [3] Buna ek olarak, yeşim başları, bıçakları ve hassas silahlarla şekillendirilebilen diğer silahlar için kullanıldı. Metal işleme teknolojileri kullanıma girdiğinde, yeşim taşlarının güzelliği süs eşyaları ve dekoratif nesneler için değerli hale getirdi. Jadeit, 6.0 ila 7.0 Mohs sertlik arasında ve 6.0 ila 6.5 arasında nefriti ölçer, bu nedenle kuvartz veya granat kumuyla işlenebilir ve bambu veya zemin yeşim ile cilalanabilir. [ Citation needed ]

Alışılmamış çeşitler [ düzenle ]
Nefrit kremalı beyaz bir formda (Çin’de “koyun yağı” yeşim olarak bilinir) yanı sıra çeşitli açık yeşil renklerde bulunurken, jadeit mavi, lavanta-havyar, pembe ve zümrüt gibi daha fazla renk varyasyonu gösterirken, Yeşil renkler. [ Alıntı ihtiyaç duyuldu ] İkiden, jadeit dünya çapında az 12 yerde belgelenen nadirdir. Şeffaf zümrüt yeşili, bugünün ve günümüzün en değerli çeşididir. “Quetzal” yeşim olarak, Guatemala’dan gelen parlak yeşil jadeitler Mezoamerikan kültürleri tarafından değerlendi- rildi ve Burma’dan gelen canlı yeşil kayalar “kerevit avcısı” yeşim olarak 1800 sonrası Çin emperyal bilim adamlarının ve hükümdarlar tarafından tercih edilen taş haline geldi. Burma ( Myanmar ) ve Guatemala, modern jewel jadeit’in başlıca kaynaklarıdır. Yukarı Burma’daki Myitkyina Bölgesi’ndeki Mogaung bölgesinde , jadeit koyu yeşil yılanböcekinde bir tabaka oluşturdu ve yüz yıldan uzun süre taşocakçık ve ihraç edildi. [4] Kanada, modern pamuklu nefrite ait en büyük payı sağlar. Nefrite yeşim çoğunlukla 1800’ün öncesi Çin’de olduğu kadar Yeni Zelanda’da, Pasifik Kıyısında ve Kuzey Amerika Atlas Okyanusu’nda, Neolitik Avrupa’da ve Güneydoğu Asya’da kullanıldı. Mezoamerika’ya ek olarak, jöditler Neolitik Japon ve Avrupa kültürleri tarafından kullanılmıştır.

Tarihçe [ değiştir ]
Tarih öncesi ve tarihi Çin [ değiştir ]
Ana madde: Çin yeşimi

Jade ejderha, Batı Han Hanedanlığı (M.Ö. 202 – MS 9)

Hotan Kültür Müzesi lobisinde büyük “koyun yağı” nefrite yeşim sergilendi.

2011’de Khotan’da Beyaz Jade Nehri’nde yeşim topluyor

2011 yılında Khotan’da kamyonda yeşim kayaları
Neolitik zamanlarda , Çin’de faydacı ve tören amaçlı yeşim maddeleri için bilinen nefrite yeşimlerinin başlıca kaynakları, Yangtze Nehri Deltasındaki Ningshao bölgesindeki (Liauzhu kültürü M.Ö. 3400-2250) şimdi Liaoning eyaletinin bir bölgesinde ve İç Moğolistan ( Hongshan kültürü , M.Ö. 4700-2200). [5] Dushan Jade, M.Ö. 6000 yıllarında mayınlı olarak mayına alındı. Anyang’daki Shang Hanedanlığı’nın (M.Ö. 1600 – 1050) Yin Harabelerinde, Shang krallarının mezarında Dushan Jade süsleri ortaya çıkarıldı. Jade, kapalı dekoratif malzemelerden gömme kıyafetlerine kadar pek çok faydacı ve törensel nesne yaratmak için kullanıldı. Jade “imparatorluk gem” olarak kabul edildi.

Yeşim Nefrit Taşı

Yeşim Nefrit Taşı

En eski Çin hanedanlıklarından günümüze kadar, en çok kullanılan yeşim yatakları yalnızca Batı Çin’in Sincan eyaletindeki Khotan’ın değil, Lantian, Şaanksi gibi Çin’in diğer kısımlarında da bulunuyordu . Orada, küçük ocaklarda ve Kuen-Lun dağ sırasından doğuya doğru Takla-Makan çöl alanına akan nehirlerde çakıl taşları ve kayalar olarak beyaz ve yeşilimsi nefrite yeşim bulunur. Nehir nehri koleksiyonu Yarkand , Beyaz Yeşim ( Yurungkash ) ve Siyah Yeşim ( Karakaş ) nehirlerinde yoğunlaşıyor . İpek Yolu’nun güney bacağındaki Khotan Krallığı’ndan, en değerli beyaz yeşimden oluşan yıllık haraç ödemeleri Çin İmparatorluk Mahkemesine getirildi ve tecrübeli ustalar tarafından yeşimın statü değeri olduğu gibi orada sanat nesneleri haline geldi. Altının veya gümüşün üstünde. Yeşim yoluyla yapılan nefes almanın böyle bir boruyu kullanan sigara içenlerin uzun ömürlülük kazandıracağına inanıyor olması nedeniyle, Jade, kaligraf fırçalarının yanı sıra bazı afyon borularının ağız parçaları gibi Çinli akademisyenlerin objelerinin işlenmesinde favori malzeme haline geldi. [6]

Parlak zümrüt yeşili, pembe, lavanta, turuncu ve kahverengi renkleriyle Jadeit, Burma’dan yaklaşık 1800’ten sonra Çin’e ithal edildi. Canlı yeşil çeşit Feicui (翡翠) veya Kingfisher (tüy) Jade olarak bilinirdi. Bilim adamları hâlâ bir asilzadenin sembolü olarak gördükleri nefrite (beyaz yeşim veya Kotan) güçlü bir şekilde bağlıyken nefrit kadar hızlı bir şekilde popüler oldu ve Qing Hanedanlığı’nın nouveau zenginliğinin favorisi oldu.

Çin imparatorluğu tarihinde, yeşim’in batıdaki altın ve pırlanta kıyasla özel bir önemi vardır. [7] Jade, en iyi nesneler ve kült figürleri için ve emperyal ailenin üst düzey üyeleri için mezar eşyaları için kullanıldı. [7] Çin’deki bu önem ve yükselen orta sınıf nedeniyle, günümüzde en iyi yeşim, “mutton şişman” yeşiminin nuggets’ında bulduğu zaman – mermer kıvamında beyaz tutarlılık olarak adlandırıldı – 3000 $ ons, on kat artışı On yıl önce. [8]

Çinli karakter 玉[9] , jadeit (sert玉, ‘sert yeşim’, 翡翠 için başka bir isim) ve nefrite (軟玉) gibi İngilizce’de bilinen çeşitli taş türlerini belirtmek için kullanılır (örneğin 玉器, jadewares) , ‘Yumuşak yeşim’). Fakat Çin tarihi boyunca kültürel olarak kat edilen katma değer nedeniyle, sözcük daha değerli ya da süslü taşlara atıfta bulunur [10] ve daha çok sembolik kullanımda 拋磚引 玉 / 抛砖引玉 (lit. ‘玉容 (güzel bir yüz, ‘yeşim yüzü’) ve 玉立 (ince ve zarif; ‘yeşim’), bir usta (diğer taraftan bilgelik incileri) çizmek için bir tuğla (yani konuşanın kendi sözleri) Dik durur ‘). Karakter, diğer karakterlerin parçaları olarak radikal olarak görünürken, benzer bir aralıkta bulunur.

Tarih öncesi ve tarihi Hindistan [ değiştir ]

Hançer, Hindistan’ın 17.-18. Yüzyılındaki Yeşim oyuğu ile birlikte. Louvre
Hindistan’ın Andhra Pradesh kentindeki Nalgonda bölgesinde bulunan Kolanpak’daki Jain tapınağı , 1,5 metre yüksekliğindeki , yeşim taşlarından oyulmuş Mahavira’nın yüksek bir heykele ev sahipliği yapıyor . Dünyadaki tek bir taş yeşim taşından yapılmış en büyük heykeldir. Hindistan da, zanaatkârların büyük miktarda yeşil serpantin veya sahte yeşim kullanmaktan ziyade, öncelikle Afganistan’dan, kuyumculuk ve süs eşyalarının kılıç sapları ve hançer kolları gibi moda olabilmesi için elde edildiği geleneği ile dikkat çekiyor. [4]

Tarihöncesi ve erken tarihi Kore [ değiştir ]

Altıncı taç , Kore Ulusal Müzesi’ndeki Silla’dan beşinci veya altıncı yüzyıldan kalma yeşim sarkıtları ile.
Yeşim ve diğer yeşil taş kullanımı, Kore’de uzun vadeli bir gelenekti (M.Ö. 850 – MS 668). Jade küçük çukur evleri ve mezarlarda bulunur . Güney Kore’de yeşim, mikroklin , jasper vb. Malzemeler kullanarak küçük virgül biçiminde ve tüp şeklindeki “jade” lerin zanaat üretiminde Ortadoğu’daki Mumun Çanak Çömlekleri döneminden (M.Ö. 850-550) kaynaklanmaktadır. [11] Virgül şeklindeki yeşim, Silla kraliyetinin (c 300 / 400-668 AD) altın taçlarının bazılarında ve Kore Üç Krallık’larının görkemli elit mezarlarında bulunur. Silla devleti Kore Yarımadasını 668 yılında birleştirdikten sonra, Budizm ile ilgili ölüm ritüellerinin yaygınlaştırılması, yeşim tahtındaki prestij cehresi malları olarak kullanımının azalmasına neden oldu.

Güneydoğu Asya [ değiştir ]
Günümüzde Burma’nın dünyanın yüksek kaliteli jadeit tedarikinin yüzde 70’inden fazlasının kökeni olduğu tahmin edilmektedir. Burma’da mayalanan jaditlerin çoğu, Burma’da kullanılmak üzere kesilmiyor; bunun yerine, başta Asya olmak üzere diğer ülkelere takı ve diğer ürünler için kullanılmak üzere naklediliyor. Burma’nın kuzey bölgelerinde bulunan Kachinland’de bulunan jadeit yatakları, Çin’deki kaynaklar tarafından 10. yüzyıla kadar giden yolda değerli sayılan dünyadaki en yüksek kaliteli jadeittir. Burma’daki Jadarit, öncelikle Uyu Nehri’nin 25 ile 26 arasındaki paralel bölgelerini kuşatan kuzey Burma’daki Kaçin Eyaletindeki Lonkin Kasabasında bulunan “Yeşim Kanalı” nda bulunur. Bu bölgede günümüzde yeşim ekstraksiyonu, Phakant-gyi, Maw Se Za, Kalay-Kalay ve Khansee madenlerinde gerçekleşir. Khansee, bir tür yeşim olan Maw Sit Sit’ı üreten tek madendir. [3] Tawmao ve Hweka’daki mayınlar çoğunlukla bitti. 1964-1981 yılları arasında madencilik sadece Myanmar hükümetinin bir teşebbüsüydi. 1981, 1985 ve 1995’te, Gemstone yasaları özel girişimciliğin artmasına izin vermek için değiştirildi. Bu bölgeye ilaveten, komşu Sagaing Bölgesinde, Nasibon, Natmaw ve Hkamti kasabalarına yakın önemli madenler bulunmaktadır. Sagaing, etnik Kachin Eyaleti değil, Myanmar’daki bir bölgedir. Arkeologlar Tayvan’da Filipinler, Doğu Malezya, Orta ve Güney Vietnam ile hatta doğu Kamboçya ve Tayland yarımadasında uzanan iki yeşim türünü keşfettiler. Bu iki form, üç sivri çevresel projeksiyona ve çift hayvan başlı kulaklığa sahip linling-o penannular küpe denir. Formların boyutları birbirine çok benzer ve çapı 30-35 mm arasında değişiyor. Ayrıca, radyokarbon tarihleri Güneydoğu Asya’da M.Ö. 500’den MS 500’e kadar bu formları tarihlendirmiştir. [12] Elektron mikroskopisi, bu iki eserin ham maddesinin Fengtian nefrite denilen Tayvan’dan nefrite jade olduğunu gösteriyor. Tayvan, Filipinler ve anakaradaki güneydoğudaki birden fazla bölgeden çıkan kanıt, Tayvan’ın bu tür yeşim değişiminin ana kaynağı olduğunu önermektedir. Güneydoğu Asya Demir Çağı boyunca, Güney Çin Denizi kıyı şeridi boyunca Tayvan’dan Güneydoğu Asya’ya hareketli ustalar olabilir, bu da yöre sakinleri için yeşim süslemeleri yapar. [13]

Māori [ değiştir ]
Yeni Zelanda’daki nefrit yeşim, Māori dilinde pounamu olarak bilinir (çoğunlukla Yeni Zelanda İngilizcesinde “yeşil taş” olarak adlandırılır ) ve Māori kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. Bir taonga veya hazine olarak düşünülür ve bu nedenle Waitangi Antlaşması uyarınca korunur ve onun sömürüsü kısıtlanır ve yakından takip edilir. Sadece Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda, Māori’de Te Wai Pounamu olarak bilinir – “Greenstone Suyunun Ülkesi” veya Te Wahi Pounamu – “Greenstone’un Yeri”.

Aletler, silahlar ve süsler yapıldı; Özellikle de adzes, ‘ sadece ‘ (kısa klüp) ve Hei-tiki (boyun askısı). Bunların, değerli yadigârlar olarak teslim edilen kendi manalarına sahip olduklarına ve önemli anlaşmaları mühürlemek için hediye olarak verildiğine inanılıyordu. Maori tasarımının Nefrite takıları yerliler ve turistler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı, buna rağmen kullanılan yeşimlerin bazıları şimdi British Columbia’dan ve başka yerlerden ithal edilmektedir. [14]

Kanada [ değiştir ]
Jade ilk Kanada’da 1886 yılında British Columbia’da Çinli yerleşimciler tarafından tespit edildi. Yeşim, şu anda altın aradığı için değersiz sayıldı. Jade, 1970’li yıllara kadar Kanada’da ticarileştirilmedi. İki Kaliforniyalı tarafından başlatılan madencilik şirketi Loex James Ltd, 1972’de Kanada yeşim madeninin ticaretine başladı. [15]

Madencilik [ değiştir ]
Madencilik zengin yeşim birikimlerini içeren büyük kayalardan yapılır. Jade, numuneleri çıkarmak için elmas uçlu çekirdek matkaplarını kullanarak maruz bırakılır. Bu, yeşimlerin gereksinimleri karşıladığından emin olmak için yapılır. Daha sonra hidrolik serpiciler kaya içindeki yarılma noktalarına yerleştirilir, böylece yeşim koparılabilir. Kayalar kaldırıldıktan ve yeşim erişilebilir olduktan sonra, su soğutmalı elmas testereleri kullanarak daha yönetilebilir 10 tonluk parçalara bölünür. Yeşim kamyonlara yüklenir ve uygun depolama tesislerine taşınır. [16]

Mesoamerika [ değiştir ]
Ana madde: Mesoamerica’da Yeşim kullanımı

Maya Klasik döneminden (195 mm veya 7,7 yüksek) Jadeit pektoral renkler
Jade, Kolomb öncesi Mezoamerica’da nadir bulunan ve değer verilen bir materyaldi . Olmec ve Maya gibi çeşitli yerli kültürlerin yeşim elde edebildiği tek kaynak Guatemala’daki Motagua Nehri vadisinde bulunmaktaydı . Jade büyük oranda seçkin bir iyiydi ve genellikle hiyerogliflerin üzerine yazıldığı veya sembolik figürlerle şekillendirildiği bir ortam olarak hizmet edip etmese de çeşitli şekillerde oyuldu . Genel olarak, malzeme son derece sembolikti ve genellikle ideolojik uygulamaların ve ritüellerin icrasında kullanılıyordu.

Geliştirme [ değiştir ]
Jade geliştirilebilir (bazen “stabilize” olarak adlandırılır). Bazı tüccarların bunlara notlar olarak atıfta bulunacağını unutmayın; ancak geliştirme derecesinin renk ve doku kalitesinden farklı olduğunu aklınızda tutmanız önemlidir. Bir başka deyişle, Tip A jadeitleri geliştirilmez, ancak zayıf renk ve dokuya sahip olabilirler. Bazen ABC Arıtma Sistemi diye anılacak olan üç ana iyileştirme yöntemi vardır: [17]

Tip A jadeit yüzey lekeli haricinde herhangi bir muamele görmemiştir.
Tip B muamelesi, umut verici fakat boyanmış bir jadeit parçasını kimyasal ağartıcılara ve / veya asitlere maruz bırakmayı ve onu berrak bir polimer reçinesini emprenye etmeyi içerir. Bu saydamlık ve malzemenin renginde belirgin bir iyileşme ile sonuçlanır. Günümüzde kızıl ötesi spektroskopi , jadeit polimer tespitinde en doğru testtir.
C tipi yeşim yapay olarak boyandı veya boyandı. Etkiler biraz kontrol edilemez ve donuk bir kahverengiye neden olabilir. Her durumda, şeffaflık genellikle kaybolur.
B + C yeşim , B ve C’nin birleşimidir: hem emprenye edilmiş hem de yapay olarak boyanmıştır.
Tip D yeşim, plastik sırtlı, yeşim taşı üstten oluşan bir çiftli gibi bir kompozit taşı ifade eder.

YEŞİM (NEFRİT) TAŞI DOĞAL KAYA

DOĞAL KAYALAR
Nefrit Yeşim Taşı
Fiyatı      :      SATILDI TL
Ürünün Özellikleri
 • 980 GR
 • AYNI GÜN KARGO
 • EŞİ YOK
 • KDV DAHİL
 • ÖZEL KOLEKSİYON GEM PARÇASI
 • TAM RENGİNDE
 • UZAKDOĞU
 • YEŞİM (NEFRİT) TAŞI
[dpsc_display_product]
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Yeşim Taşı, Farsçada yeşm , Arapçada yeşb olarak adlandırılır . “Yad, yat, yede, yada, yeda, cada, ceda, cede, cadı, kaş, büt, yağmur taşı, yad

Nefrit Yeşim Taşı

Nefrit Yeşim Taşı

boncuğu, galebe taşı” gibi taşların da Yeşim Taşı taşı olduğu sanılmaktadır . Yeşim Taşı bu şekilde adlandırılmasının sebebi, Türklerin onu rüzgar estirmekte, yağmur, kar ve dolu yağdırmakta , fırtına çıkartmakta, düşman üstüne galebe gelmekte
Yeşim Taşı kullanmasındandır . Örneğin yat, kehanet; yatlamak, sihir yaptırmak manasına gelir ve Eski Türkler bu taşla yağmur yağdırırmış .
Klasik Türk Edebiyatı’nda Yeşim Taşıin, “yeşb-i ahdar (yeşil yeşb) , yeşb-i ahmer (kırmızı yeşb), yeşb-i asfer (sarı yeşb), yeşb-i Mısrî (esmer yeşb), yeşb-i hattî (çizgilerle nakışlı olan yani damarlı yeşb)” gibi kullanımları vardır. Bu da Za’îfî’nin yedi farklı renkte Yeşim Taşı olduğu şeklinde verdiği bilgiyi doğrular niteliktedir. Ayrıca Zâ’îfî, beyaz ve yeşil renkli Yeşim Taşı diğerlerinden üstün olduğunu açıklar . Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre Yeşim Taşı, zümrüt, yakut ve pırlantadan sonra gelen en sert taştır. Bu taştan tespihler, tabaklar, fincanlar, bıçak ve kılıç kabzaları, ayna çerçeveleri, büyük küpler ve vazolar yapılırmış . Yine Yeşim Taşı dan “yüzük, bilezik,çubuk başlığı, enfiye kutusu, yayı çekmek için parmağa takılan halka, kalem sapı, eğerler ve kemerler” yapıldığı bilgiler arasında yer alır .

OTANTİK TAŞ KALİTESİ VE FARKI İLE KOLEKSİYON SEVERLER İÇİN DOĞAL YEŞİM (NEFRİT) KAYA ÜRÜNÜMÜZ TEK PARÇA OLUP SATILDIĞINDA REYONUMUZDAN KALKAR.

AĞIRLIK : 980 GR  BOY: 18 CM EN :7 CM
Nef’î’nin beyitinde Yeşim Taşı taşı Sultan I. Ahmed’in kılıcına bileği taşı olmuştur: Şimşîri ki ebr-i çemen-ârâ-yı zaferdir
Seng-i yede-i nusret ana seng-i fesândır (Nef’î/Onay, 2007: 410-411)
Nev’îzâde Atâî, Nâbî ve Kâmî’nin şu beyitlerinde de yada ile yağmur yağdırma hadisesine telmih vardır:
O sâgar ki sihr eyler ağlatmada
Meğer cevheri oldu seng-i yada (Atâî/Onay, 2007: 410-411) Eşkin ol seng-dil aldıkça bu mihnet-zedenin
Zâhir oldu bana hâsıyyeti seng-i yedenin (Nâbî/Onay, 2007: 410-411)
Gösterüp gonca-i ne’ş güfteyi seng-i yada-vâr Vâdi-i gülşene bârânı boşandurdı sabâ (Kâmî CD)
Yeşm kelimesinin Farsçaya Türkçe “şimşek” anlamındaki yeşin kelimesinden geçtiği öne sürülür. OnayLehçetü’l-Lûgat’ta bu kelimenin Farsçasının yeşb, şevyeşim, heşb olarak geçtiğini söyler. Konuyla ilgiliolarak bk. (Tanyu, 1987: 45-80; Kutlar, 2005: 37-39; Onay, 2007: 410-411). Devellioğlu, age, s. 1161.
Yeşime, Yakutlar sata, Uygurlar yade, Altaylar cada, Kıpçak grubuna ait lehçeleri kullananlar cay, Fransızlar jade der. Türkistan Çînî’de kaş olarak bilinir. Ayrıca bu taş için Araplar ve Acemler yeşef, yeşep, seng-iyede, hacer-ül matar, seng-i büt gibi kelime ve tamlamaları da kullanır. Konuyla ilgili olarak bk. (Tanyu,
Sihirle yağmur yağdırma hadisesine telmih olarak Necâtî’nin “Gamzeler kim cân iline tîr-i müjgân yağdırır / benzer ol Tatara kim sihr ile bârân yağdırır” beyiti ve Ahmed Paşa’nın “Sûzunu eşkimle teskin etmege gamzen komaz / Yağmuru yağdırmaz ol câdû cihân fettânıdır” (Onay, 2007: 350-351) beyiti örnek verilebilir. Ayrıca Ahmed Paşa’nın beyitindeki câdû kelimesinin iki manada kullanıldığı

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

düşünülmektedir. Tanyu’dan aktardığımız bilgide yeşim taşının cede, cada, cadı olarak da adlandırıldığını belirtmiştik. Tanyu, age, s.
Konuyla ilgili olarak bk. (Pakalın, 1983: 634; Tanyu, 1987: 38-80).
Cem Sultan’ın “Ellerinde yeşm-i ahdar la’l-i ahmerden kadeh / Her kim içer ol kadehden mest-i câvîdândur” (Kutlar, 2005: 37-39). Devellioğlu, age, s. 1161.
Pakalın’ın, “Eski Eserler Ansiklopedisi”nden naklettiği yeşimin en makbul renginin koyu yeşil ve süt beyazı olduğu, siyah ve sarı renklilerinin ise iyi olmadığı bilgisi bu bilgi ile örtüşmektedir. Yeşimin diğer iki rengi, gri ve mavi olanıdır (Kutlar, 2005: 37-39; Pakalın, 1983: 634; Rehber Ansiklopedisi, “yeşim”, C. 18, s. 171). Pakalın, age, s. 634.
Efsaneye göre Babil Kraliçesi Semiramis, kemerinde insanı delilikten koruyan sihirli yeşim taşını taşırmış Yeşimden yapılan eşyalar ve efsane için bk. (Tanyu, 1987: 45-80, 204-209).
Rivayete göre bir gece Buğu Tekin’in rüyasına ak sakallı bir ihtiyar girer ve ona fıstık şeklinde bir yeşim taşını göstererek Türkler bu kuvvet dağını elinde tuttukça dört bucağa hakim olacaklar, der.
Yeşim Taşı oluşumu ile ilgili olarak pek çok rivayet öne sürülmüştür. Bunlardan bir tanesi Dokuz Oğuzların gökten inen nur sütununun, yeryüzünde taşlaşarak Yeşim Taşıden bir kaya meydana getirdiği yönündeki inançlarıdır. Bu kayanın küçük bir parçası dahi Dokuz Oğuzların ülkesinden gitse, o ülkenin felaketi olacağına inanılır. Diğer bir rivayet bu taşın muhtelif hayvanların karınlarında oluştuğu şeklindedir .
Şirvânî Yeşim Taşı madeninin Gazne’nin kuzeyinde, Türkistan’da olduğunu söyler ve Gazne’nin bu madene yirmi günlük mesafede bulunduğunu açıklar. Tigâşî’ye göre Yeşim Taşı Kaşgar’dan gelir, gümüş madeninde bulunur . Za’îfî’nin cevâhir-nâmesi’nde Yeşim Taşıin madeni olarak yine Kaşgar ve Hıtay arasındaki Hoten’in yakınlarında, suyu Andecân’a akan bir dere yatağı gösterilir . M. Zeki Pakalın konuyla ilgili olarak, Yeşim Taşıin iyisinin Hıtay ve Kaşgar taraflarından elde edildiğini ve buradan çıkan taşın beyazının yeşilinden makbul sayıldığını söyler . Onay ise Yeşim Taşı madeni olarak Hindistan ve Maveraünnehr’i gösterir .
Günümüz kaynaklarında Yeşim Taşı iki türüne rastlanır. Bunlar “daha çok Türkistan ve Doğu Sibirya kökenli” nefrit ve jadeyittir. Nefrit, jadeyite oranla daha değersiz, fakat daha çok elde edilenidir. Kolay kırılabilme ve yağsı parlaklığıyla jadeitten ayrılır. Nefritin en önemli kaynağı Çin’deki Hoten ve Yarkent bölgeleriyle Sibirya’da Baykal Gölü’dür . Jadeyit ise nefrite göre daha değerlidir. Taneli biçimde kırılır ve parlaklığı daha camsıdır .
Hekimler, bu taşa yasf veya yasb da dermiş. Zîsokoritos, Yeşim Taşı zebercedin bir cinsi olarak tanımlarken, Gâfikî, Yeşim Taşı ve dehnenin aslının aynı olduğu görüşündedir. Farklılık adlandırmadan kaynaklanır. Bazılarına göre Yeşim Taşı dehnenin bir çeşididir. Bazılarına göre ise Yeşim Taşı dehnenin kötü olanıdır. Kimileri de Yeşim Taşı Habeş yakutudur, der. Şarklılar, Yeşim Taşıin ebûkalemûn olduğunu söyler .
Şirvânî’ye göre Yeşim Taşı iki çeşittir. Birinci çeşit iyisidir ve fildişi rengine benzer sarıdır. İkinci çeşidi Çin’den gelir. Beyaz renkte ve sahtedir. Az bulunur. Faydası ve özelliği yoktur. Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî Yeşim Taşıin madeni ve çeşidi hakkında şunları söyler:
“Yeşim Taşı Çin’de olur. Burada iki ırmak vardır. Birinin adı Akkaş’tır. Yeşim Taşın iyisi buradan çıkar ve rengi sarıya yakın beyazdır. Diğerinin adı Karakaş’tır. Donuk renkli, siyahımsıdır. Bu madenden şebeye benzer siyah ve şeffaf Yeşim Taşıları çıkar. Bu yeri yöneten kişi büyük parçaları kadeh, kaşık, yüzük ve düğme için alıp küçüklerin işçilerine verir .

Doğal Yeşim Taşı

Doğal Yeşim Taşı

Zisokoridos, Yeşim Taşıin zeberced cinsinden olduğu ve dört çeşidinin bulunduğu görüşündedir. Birinci çeşidi tıpkı zebercede benzer. İkinci çeşidinin rengi duman rengine benzer. Üçüncü çeşide Yunanlılar usturyûs derler. Manası kevkebî demektir, yani bu çeşit Yeşim Taşıin cismi parlaktır. İçinde beyaz damarlar bulunur. Dördüncü çeşide tarmînûn derler. Manası habbetü’l-hazrâya benzer demektir. Habbetü’l-hazrâ, menegüş ağacının yemişine denir. Dördüncü çeşidin rengi bu ağacın yemişinin rengindedir . 1.11.4.
İyi bir yüzük kaşı yeşim taşı değeri dört gümüş dirhem ettiği, yeşimden yapılmış kemerin beş bin filori değerinin olduğunu kaynaklarda belirtilir. Pakalın’ın “Eski Eserler Ansiklopedisinden aktardığı bilgiye göre yeşimden kase ve tabakların yüz-yüz elli lira, fincanların otuz lira, kılıç kabzasının yüz lira ve altın çakmalı tespihlerin binlerce lira ettiği öğrenilir
Nefrit, bir amfibol aktinoliti. Nefrit aslında bir mineral değil, aktinolit mineralinin bir çeşididir. Kimyasal formülü Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2’dir. Nefrit yeşim olarak da anılan değerli taşın iki türünden birisidir. Yeşim taşı olarak anılan diğer mineral ise jadeittir. Jadeit nefritten daha değerlidir. Ayrıca nefrit jadeitten daha fazla bulunur. Genellikle yeşil (özellikle koyu yeşil), gri ya da kremimsi beyaz renginde olur. Sertliği 6.0-6.5 arasındadır. Jadeit kadar sert değildir. Mat, yağımsı bir parlaklığa sahip iri parçalar halinde bulunur.

Kültürel ve tarihi özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
Nefrit binlerce yıldır Çinliler tarafından bilinir ve kullanılırdı. Çinlelerin oymaları 17. yüzyıldan sonra Burma jadeitlerinin keşfine kadar nefrit ile yapılmıştır. En önemli nefrit yatakları Çin’deki Kaşgar ve Khotan bölgelerinde bulunur. Nefrit çoğunlukla Çin, Burma (Myanmar) ve Yeni Zelanda’da kullanılırdı. Nefrit yüzyıllarca Yeni Zelanda’da Maoriler tarafından silah ve süs yapımında kullanılmıştır. Bugün hâlâ mücevher yapımı için çıkarılsa da madenciliği kısıtlanmış ve sıkı bir kontrol altına alınmıştır.

Eskiden nefritin böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülürdü. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde çok fazla değer verilen bir taştır. Britanya Kolumbiyası’nın eyalet taşı, Wyoming’in ise resmi değerli taşıdır.
Jade’in dokunan her şeyi kutsadığı söylenir ve dünyaya yaklaşık 6000 yıldır insanlığa hizmet eder. İngiliz Adaları’ndaki ilkel halklar için, tokluğu ve cila ve keskinleştirme yeteneği baltalı başlıklar, bıçaklar ve silahlar için tercih edilen bir taş yaptı. Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Yeni Zelanda yerli kabileleri, tanrı maskelerine ve ritüel eserlere oymuş, hatta taze ve bol su için su ruhlarına bir teklif olarak kuyu içine döktü. Jade, kaydedilen tarih boyunca Çin’de en çok saygı gören taş olmuş ve güzellikleri ve iyileşme ve koruma güçleri için değer vermiştir. Sonsuz çeşitli taşlar, kaplar, tütsü yakıcılar, boncuklar, mezar parçaları ve heykeller şaşırtıcı bir şekilde Jade’den oyulmuş gibi şiir yazan müzik aletleri ve kolye taşlarıyla da oyulmuştu. [Simmons, 210] [Eason, 266, 268]

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

Jade en metafizik özellikleriyle değerlidir. Eski kültürlerde ve bugün olduğu kadar ruhsal dünyaya girmek, ritüistik bilgi hakkında fikir edinmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve rüya çözmek için saygı gören nihai “Rüya Taşı” dır. [Melody, 341] [Raphaell, 161] Uzun ömür ve barışçıl bir ölüm sağlayan koruyucu bir tılsım olarak önemlidir ve güçlü bir şifa taşı olarak düşünülür. [Mella, 87] İyi şans ve dostluğun bir tılsımı olan Jade, kendisini gerçek gibi görmesi için olumsuz ve cesaretlendirici birini elinden alarak huzur içinde toplanan bilgeliği ifade eder. [Hall, 152]

Bilimsel anlamda, Jade, birbirinden tamamen farklı iki mineral – Nefrit, bir kalsiyum magnezyum silikat ve bir sodyum alüminyum silikat olan Jadeit tarafından paylaşılan addır. Farklı kompozisyonlara, sertliklere, yoğunluklara ve kristal yapılara sahip oldukları halde, her ikisi de son derece sağlam taşlar, görünüm bakımından benzer ve metafizik özelliklerde de eşit derecede değerlidirler. Her ikisi de, yeşim yeşili olarak tanımladığımız güzel zeytin tonlarında ortaya çıkıyor, ancak bazı ayrımları var.

Nefrite genellikle kremalı beyaz, orta-derin zeytin yeşili, kahverengi ve siyah renklerde bulunur. Parlak bir yüzey parlaklığı ile mumlu bir parlaklık bulunur ve daha sık bulunur. Jadeit, beyaz-gri yeşil, yapraklı yeşil, mavi veya mavi-yeşil, zümrüt yeşili, lavanta, pembe, kırmızı, turuncu, yeşilimsi-siyah veya siyah olabilir. Sert ve parlaktır, Nefrite kıyasla daha nadirdir ve genellikle daha pahalıdır. Yarı saydam, zümrüt yeşili Jadeit, krom kalıntılarıyla renklendirilmiştir ve Imperial Jade olarak adlandırılır ve en nadir ve en değerli maddedir.

Jade’nin adı ve karakteri, taşlar ve böbrekler veya mesane bozukluklarını iyileştirmek için tanınmış olan tıbbi mülküne atıfta bulunan birçok kültür ile ilişkilidir. Eski Çinlilere Yu-Stone, Mesoamericans tarafından “dalak taşı” deniyordu. Nefrit Yunanca “nephros” kelimesinden, böbrekten. İspanyollar, Yeni Dünya’yı (Latince lapis nefifazı) fethedince Piedra de hijada olarak adlandırdılar; bu da “Kemik taşı” veya “kanadın taşı” anlamına geliyor. Daha sonraki bir Fransızca çeviride, bu terim yanlış yazılmış ve “pierre le jade” olmuştur. [Fernie, 284] [Megemont, 97] [Simmons, 209]

NEFRİT TAŞI

NEFRİT TAŞI

Bu makalede ve ilgili sayfalarda ele alınan metafizik amaçlar için Nefrite ve Jadeit’in ikisi de Jade olarak geçecektir.

Bu sayfada öncelikle Jade’in genel özellikleri ve Green Jade’e özgü nitelikler ele alınacaktır .

Diğer renklerin ek özellikleri vardır ve ayrı bir sayfada tartışılabilir. Bu Jades’in tam listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayın.

Black Jade , kendini sınırlama da dahil olmak üzere, fiziksel veya psikolojik olumsuz saldırıları önlemek için güçlü ve koruyucu enerjiler üretir.

Blue Jade zihni sakinleştirir, barış ve düşünceyi cesaretlendirir ve vizyonları ve rüyaları desteklemede değerlidir.

Brown Jade topraklama yapıyor. Dünyaya bağlanır ve konfor ve güvenilirlik sağlar.

Lavanta Jade duygusal zarar hafifletir ve manevi beslenme sağlar. Enerjisi, en yüksek eterik spektruma sahiptir.

Portakal Jade sevinç getirir ve tüm varlıkların birbirine bağlılığını öğretir. Enerjiktir ve sessizce uyarıcıdır.

Mor Yeşim mutluluk ve mutluluğu teşvik eder ve kişinin aura’sını arındırır. Negatifliği ortadan kaldırır ve kişinin kendi bakış açısını arttırır.

Kırmızı Yeşim , geride bir yere sahip olan korkuyu ortadan kaldıran ve birine harekete çağıran bir yaşam gücü enerjisi taşıdır.

White Jade dikkat dağıtıcı noktaları filtreler, alakalı, yapıcı bilgilere ulaşır ve karar vermede yardımcı olur.

Sarı Jade neşeli ve enerjik, asimilasyon ve ayrımcılık taşı.

Metafiziksel kullanımlar Jade Kullanır ve Amaçlar – Genel Bakış
Jade fırtınanın ortasında sakin bir taş. Hareketleri sinirleri dengeler ve kalp ritmini hafifletir. Zaman zaman bir felce uğramak için bir cebe ya da kolye tutulan bir parça Jade, enerjiyi şarlatır ve geleneksel olarak hastalığa karşı korur. Jade hastanede ya da evden ve aileden uzakta tutulduğu çok genç ya da çok yaşlı kişinin şokunu ya da korkusunu hafifletmek için kullanılabilir. [Megemont, 99] [Eason, 266]

Yeşim Taşı

Yeşim Taşı

Jade, suçluluk duygularını iyileştirmek için aşırı derecede yenilikçilik vakaları için mükemmel bir çözümdür. Aynı zamanda, “patolojik normallik”, mezhep benzeri, abartılı militarizm, lider liderliği takip eden bir tutum veya genel bir görüşe katılmaya zorlayıcı istek olsa dahi, kendisini bir gruba uyarlamak için aşırı bir arzu gibi davranır. Maliyet önemli. [Megemont, 99]

Bir seyahat taşı olan Green Jade, tatil sırasında hastalıkları engeller, yalnız seyahat edenler için faydalıdır ve yolculuk ederken çocukları ve evcil hayvanları saptırmaya veya canına yakalanmaya karşı korur. [Eason, 42] Green Jade, chi’yi veya Hayat Gücü enerjilerini besler ve doğa yürüyüşü, bahçecilik veya dışarıdan rahatlama için mükemmeldir. [Simmons, 210]

Yeşil Yeşim bir aşk kristali. Yeni sevgiyi destekler ve güvenilirliği ve sadakatı arttırır. Aynı zamanda hayatta sevgiye de ilham verir. [Eason, 43]

Profesyonel bir destek taşı olan Jade, doktorları, hemşireleri, veteriner hekimleri ve tüm şifacıları pratik teşhisi ve uygulamalarını yapmaya yardımcı olur. Eğitimciler için bir destek taşı ve bir iman sembolü şeklinde oyulmuş Jade, askeri personele yükseliyor. [Mella, 130-133]

Jade kolye ve kolyeler, finansal veya cinsel kazanç için aldatmacaya ve yetkili kötülüğe karşı koruma sağlar. Jade güç kullanarak barışı ifade eder ve aynı zamanda şiddet içeren çocukların ve gençlerin zorbalık ya da yıldırma ile karşı karşıya kalan evlerde veya mesleklerde de yardımcı olur. [ Eason, 268]

Yeşim süs yeşil bir kaya. Yeşim terimi, farklı silikat minerallerinden oluşan iki farklı metamorfik kaya üzerine uygulanır:

Nefrit , kalsiyum, magnezyum-demir bakımından zengin amfibol mineral serisi tremolit (kalsiyum-magnezyum) -ferroactinolite (kalsiyum-magnezyum-demir) içeren, mikrokristalin birbirine kenetlenen lifli bir matristen oluşur. Bu serinin orta bileşimi olan orta üyesine aktinolit denir (ipeksi fibröz mineral form asbestin bir şeklidir). Demir içeriği ne kadar yüksek olursa renk o kadar yeşil olur.
Jadeit , sodyum ve alüminyumdan zengin piroksendir . Jadeit yeşiminin değerli şekli, jadeit kristallerinin mikrokristalin birbirine kenetlenen bir büyümesidir.

İngiliz sözcüğü yeşim , (1565 yılında ilk kaydedilen) piedra de ijada teriminden türetilen ( Fransızca l’ejade ve Latin ilia ” kanatları , böbrek bölgesi”) [1] veya ” kaynamalı taş” Bel ve böbrek rahatsızlıkları . Nefrit İspanyol piedra de ijada’nın Latince tercümesi olan lapis nefritiklerinden türetilmiştir . [2]

Genel bakış [ düzenle ]

Bir atın yeşim heykelciklerinin baş ve gövde parçaları, Çin Doğu Han dönemi (25-220 AD)
Nefrite ve jadeit [ değiştir ]
Sertstone oymacılığı için tarih öncesi dönemlerden Nefrit ve jadeitler kullanılmıştır . Jadeit kuvartzıyla aynı sertliğe sahiptir. Nefrite biraz daha yumuşaktır ancak jadeitten daha sert (kırılmaya karşı daha dirençli). Bir Fransız mineralojisti Alexis Damour (1808-1902), “yeşim” in aslında iki farklı mineral olduğunu belirlediği 19. yüzyıla kadar değildi. [ Citation needed ]

Doğal Yeşim Taşı

Doğal Yeşim Taşı

Tarih öncesi alanlardan kazılan en eski bilinen yeşim eserler arasında boncuk, düğme ve boru şekilli basit süsler bulunmaktadır. [3] Buna ek olarak, yeşim başları, bıçakları ve hassas silahlarla şekillendirilebilen diğer silahlar için kullanıldı. Metal işleme teknolojileri kullanıma girdiğinde, yeşim taşlarının güzelliği süs eşyaları ve dekoratif nesneler için değerli hale getirdi. Jadeit, 6.0 ila 7.0 Mohs sertlik arasında ve 6.0 ila 6.5 arasında nefriti ölçer, bu nedenle kuvartz veya granat kumuyla işlenebilir ve bambu veya zemin yeşim ile cilalanabilir. [ Citation needed ]

Alışılmamış çeşitler [ düzenle ]
Nefrit kremalı beyaz bir formda (Çin’de “koyun yağı” yeşim olarak bilinir) yanı sıra çeşitli açık yeşil renklerde bulunurken, jadeit mavi, lavanta-havyar, pembe ve zümrüt gibi daha fazla renk varyasyonu gösterirken, Yeşil renkler. [ Alıntı ihtiyaç duyuldu ] İkiden, jadeit dünya çapında az 12 yerde belgelenen nadirdir. Şeffaf zümrüt yeşili, bugünün ve günümüzün en değerli çeşididir. “Quetzal” yeşim olarak, Guatemala’dan gelen parlak yeşil jadeitler Mezoamerikan kültürleri tarafından değerlendi- rildi ve Burma’dan gelen canlı yeşil kayalar “kerevit avcısı” yeşim olarak 1800 sonrası Çin emperyal bilim adamlarının ve hükümdarlar tarafından tercih edilen taş haline geldi. Burma ( Myanmar ) ve Guatemala, modern jewel jadeit’in başlıca kaynaklarıdır. Yukarı Burma’daki Myitkyina Bölgesi’ndeki Mogaung bölgesinde , jadeit koyu yeşil yılanböcekinde bir tabaka oluşturdu ve yüz yıldan uzun süre taşocakçık ve ihraç edildi. [4] Kanada, modern pamuklu nefrite ait en büyük payı sağlar. Nefrite yeşim çoğunlukla 1800’ün öncesi Çin’de olduğu kadar Yeni Zelanda’da, Pasifik Kıyısında ve Kuzey Amerika Atlas Okyanusu’nda, Neolitik Avrupa’da ve Güneydoğu Asya’da kullanıldı. Mezoamerika’ya ek olarak, jöditler Neolitik Japon ve Avrupa kültürleri tarafından kullanılmıştır.

Tarihçe [ değiştir ]
Tarih öncesi ve tarihi Çin [ değiştir ]
Ana madde: Çin yeşimi

Jade ejderha, Batı Han Hanedanlığı (M.Ö. 202 – MS 9)

Hotan Kültür Müzesi lobisinde büyük “koyun yağı” nefrite yeşim sergilendi.

2011’de Khotan’da Beyaz Jade Nehri’nde yeşim topluyor

2011 yılında Khotan’da kamyonda yeşim kayaları
Neolitik zamanlarda , Çin’de faydacı ve tören amaçlı yeşim maddeleri için bilinen nefrite yeşimlerinin başlıca kaynakları, Yangtze Nehri Deltasındaki Ningshao bölgesindeki (Liauzhu kültürü M.Ö. 3400-2250) şimdi Liaoning eyaletinin bir bölgesinde ve İç Moğolistan ( Hongshan kültürü , M.Ö. 4700-2200). [5] Dushan Jade, M.Ö. 6000 yıllarında mayınlı olarak mayına alındı. Anyang’daki Shang Hanedanlığı’nın (M.Ö. 1600 – 1050) Yin Harabelerinde, Shang krallarının mezarında Dushan Jade süsleri ortaya çıkarıldı. Jade, kapalı dekoratif malzemelerden gömme kıyafetlerine kadar pek çok faydacı ve törensel nesne yaratmak için kullanıldı. Jade “imparatorluk gem” olarak kabul edildi.

Yeşim Nefrit Taşı

Yeşim Nefrit Taşı

En eski Çin hanedanlıklarından günümüze kadar, en çok kullanılan yeşim yatakları yalnızca Batı Çin’in Sincan eyaletindeki Khotan’ın değil, Lantian, Şaanksi gibi Çin’in diğer kısımlarında da bulunuyordu . Orada, küçük ocaklarda ve Kuen-Lun dağ sırasından doğuya doğru Takla-Makan çöl alanına akan nehirlerde çakıl taşları ve kayalar olarak beyaz ve yeşilimsi nefrite yeşim bulunur. Nehir nehri koleksiyonu Yarkand , Beyaz Yeşim ( Yurungkash ) ve Siyah Yeşim ( Karakaş ) nehirlerinde yoğunlaşıyor . İpek Yolu’nun güney bacağındaki Khotan Krallığı’ndan, en değerli beyaz yeşimden oluşan yıllık haraç ödemeleri Çin İmparatorluk Mahkemesine getirildi ve tecrübeli ustalar tarafından yeşimın statü değeri olduğu gibi orada sanat nesneleri haline geldi. Altının veya gümüşün üstünde. Yeşim yoluyla yapılan nefes almanın böyle bir boruyu kullanan sigara içenlerin uzun ömürlülük kazandıracağına inanıyor olması nedeniyle, Jade, kaligraf fırçalarının yanı sıra bazı afyon borularının ağız parçaları gibi Çinli akademisyenlerin objelerinin işlenmesinde favori malzeme haline geldi. [6]

Parlak zümrüt yeşili, pembe, lavanta, turuncu ve kahverengi renkleriyle Jadeit, Burma’dan yaklaşık 1800’ten sonra Çin’e ithal edildi. Canlı yeşil çeşit Feicui (翡翠) veya Kingfisher (tüy) Jade olarak bilinirdi. Bilim adamları hâlâ bir asilzadenin sembolü olarak gördükleri nefrite (beyaz yeşim veya Kotan) güçlü bir şekilde bağlıyken nefrit kadar hızlı bir şekilde popüler oldu ve Qing Hanedanlığı’nın nouveau zenginliğinin favorisi oldu.

Çin imparatorluğu tarihinde, yeşim’in batıdaki altın ve pırlanta kıyasla özel bir önemi vardır. [7] Jade, en iyi nesneler ve kült figürleri için ve emperyal ailenin üst düzey üyeleri için mezar eşyaları için kullanıldı. [7] Çin’deki bu önem ve yükselen orta sınıf nedeniyle, günümüzde en iyi yeşim, “mutton şişman” yeşiminin nuggets’ında bulduğu zaman – mermer kıvamında beyaz tutarlılık olarak adlandırıldı – 3000 $ ons, on kat artışı On yıl önce. [8]

Çinli karakter 玉[9] , jadeit (sert玉, ‘sert yeşim’, 翡翠 için başka bir isim) ve nefrite (軟玉) gibi İngilizce’de bilinen çeşitli taş türlerini belirtmek için kullanılır (örneğin 玉器, jadewares) , ‘Yumuşak yeşim’). Fakat Çin tarihi boyunca kültürel olarak kat edilen katma değer nedeniyle, sözcük daha değerli ya da süslü taşlara atıfta bulunur [10] ve daha çok sembolik kullanımda 拋磚引 玉 / 抛砖引玉 (lit. ‘玉容 (güzel bir yüz, ‘yeşim yüzü’) ve 玉立 (ince ve zarif; ‘yeşim’), bir usta (diğer taraftan bilgelik incileri) çizmek için bir tuğla (yani konuşanın kendi sözleri) Dik durur ‘). Karakter, diğer karakterlerin parçaları olarak radikal olarak görünürken, benzer bir aralıkta bulunur.

Tarih öncesi ve tarihi Hindistan [ değiştir ]

Hançer, Hindistan’ın 17.-18. Yüzyılındaki Yeşim oyuğu ile birlikte. Louvre
Hindistan’ın Andhra Pradesh kentindeki Nalgonda bölgesinde bulunan Kolanpak’daki Jain tapınağı , 1,5 metre yüksekliğindeki , yeşim taşlarından oyulmuş Mahavira’nın yüksek bir heykele ev sahipliği yapıyor . Dünyadaki tek bir taş yeşim taşından yapılmış en büyük heykeldir. Hindistan da, zanaatkârların büyük miktarda yeşil serpantin veya sahte yeşim kullanmaktan ziyade, öncelikle Afganistan’dan, kuyumculuk ve süs eşyalarının kılıç sapları ve hançer kolları gibi moda olabilmesi için elde edildiği geleneği ile dikkat çekiyor. [4]

Tarihöncesi ve erken tarihi Kore [ değiştir ]

Altıncı taç , Kore Ulusal Müzesi’ndeki Silla’dan beşinci veya altıncı yüzyıldan kalma yeşim sarkıtları ile.
Yeşim ve diğer yeşil taş kullanımı, Kore’de uzun vadeli bir gelenekti (M.Ö. 850 – MS 668). Jade küçük çukur evleri ve mezarlarda bulunur . Güney Kore’de yeşim, mikroklin , jasper vb. Malzemeler kullanarak küçük virgül biçiminde ve tüp şeklindeki “jade” lerin zanaat üretiminde Ortadoğu’daki Mumun Çanak Çömlekleri döneminden (M.Ö. 850-550) kaynaklanmaktadır. [11] Virgül şeklindeki yeşim, Silla kraliyetinin (c 300 / 400-668 AD) altın taçlarının bazılarında ve Kore Üç Krallık’larının görkemli elit mezarlarında bulunur. Silla devleti Kore Yarımadasını 668 yılında birleştirdikten sonra, Budizm ile ilgili ölüm ritüellerinin yaygınlaştırılması, yeşim tahtındaki prestij cehresi malları olarak kullanımının azalmasına neden oldu.

Güneydoğu Asya [ değiştir ]
Günümüzde Burma’nın dünyanın yüksek kaliteli jadeit tedarikinin yüzde 70’inden fazlasının kökeni olduğu tahmin edilmektedir. Burma’da mayalanan jaditlerin çoğu, Burma’da kullanılmak üzere kesilmiyor; bunun yerine, başta Asya olmak üzere diğer ülkelere takı ve diğer ürünler için kullanılmak üzere naklediliyor. Burma’nın kuzey bölgelerinde bulunan Kachinland’de bulunan jadeit yatakları, Çin’deki kaynaklar tarafından 10. yüzyıla kadar giden yolda değerli sayılan dünyadaki en yüksek kaliteli jadeittir. Burma’daki Jadarit, öncelikle Uyu Nehri’nin 25 ile 26 arasındaki paralel bölgelerini kuşatan kuzey Burma’daki Kaçin Eyaletindeki Lonkin Kasabasında bulunan “Yeşim Kanalı” nda bulunur. Bu bölgede günümüzde yeşim ekstraksiyonu, Phakant-gyi, Maw Se Za, Kalay-Kalay ve Khansee madenlerinde gerçekleşir. Khansee, bir tür yeşim olan Maw Sit Sit’ı üreten tek madendir. [3] Tawmao ve Hweka’daki mayınlar çoğunlukla bitti. 1964-1981 yılları arasında madencilik sadece Myanmar hükümetinin bir teşebbüsüydi. 1981, 1985 ve 1995’te, Gemstone yasaları özel girişimciliğin artmasına izin vermek için değiştirildi. Bu bölgeye ilaveten, komşu Sagaing Bölgesinde, Nasibon, Natmaw ve Hkamti kasabalarına yakın önemli madenler bulunmaktadır. Sagaing, etnik Kachin Eyaleti değil, Myanmar’daki bir bölgedir. Arkeologlar Tayvan’da Filipinler, Doğu Malezya, Orta ve Güney Vietnam ile hatta doğu Kamboçya ve Tayland yarımadasında uzanan iki yeşim türünü keşfettiler. Bu iki form, üç sivri çevresel projeksiyona ve çift hayvan başlı kulaklığa sahip linling-o penannular küpe denir. Formların boyutları birbirine çok benzer ve çapı 30-35 mm arasında değişiyor. Ayrıca, radyokarbon tarihleri Güneydoğu Asya’da M.Ö. 500’den MS 500’e kadar bu formları tarihlendirmiştir. [12] Elektron mikroskopisi, bu iki eserin ham maddesinin Fengtian nefrite denilen Tayvan’dan nefrite jade olduğunu gösteriyor. Tayvan, Filipinler ve anakaradaki güneydoğudaki birden fazla bölgeden çıkan kanıt, Tayvan’ın bu tür yeşim değişiminin ana kaynağı olduğunu önermektedir. Güneydoğu Asya Demir Çağı boyunca, Güney Çin Denizi kıyı şeridi boyunca Tayvan’dan Güneydoğu Asya’ya hareketli ustalar olabilir, bu da yöre sakinleri için yeşim süslemeleri yapar. [13]

Māori [ değiştir ]
Yeni Zelanda’daki nefrit yeşim, Māori dilinde pounamu olarak bilinir (çoğunlukla Yeni Zelanda İngilizcesinde “yeşil taş” olarak adlandırılır ) ve Māori kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. Bir taonga veya hazine olarak düşünülür ve bu nedenle Waitangi Antlaşması uyarınca korunur ve onun sömürüsü kısıtlanır ve yakından takip edilir. Sadece Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda, Māori’de Te Wai Pounamu olarak bilinir – “Greenstone Suyunun Ülkesi” veya Te Wahi Pounamu – “Greenstone’un Yeri”.

Aletler, silahlar ve süsler yapıldı; Özellikle de adzes, ‘ sadece ‘ (kısa klüp) ve Hei-tiki (boyun askısı). Bunların, değerli yadigârlar olarak teslim edilen kendi manalarına sahip olduklarına ve önemli anlaşmaları mühürlemek için hediye olarak verildiğine inanılıyordu. Maori tasarımının Nefrite takıları yerliler ve turistler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı, buna rağmen kullanılan yeşimlerin bazıları şimdi British Columbia’dan ve başka yerlerden ithal edilmektedir. [14]

Kanada [ değiştir ]
Jade ilk Kanada’da 1886 yılında British Columbia’da Çinli yerleşimciler tarafından tespit edildi. Yeşim, şu anda altın aradığı için değersiz sayıldı. Jade, 1970’li yıllara kadar Kanada’da ticarileştirilmedi. İki Kaliforniyalı tarafından başlatılan madencilik şirketi Loex James Ltd, 1972’de Kanada yeşim madeninin ticaretine başladı. [15]

Madencilik [ değiştir ]
Madencilik zengin yeşim birikimlerini içeren büyük kayalardan yapılır. Jade, numuneleri çıkarmak için elmas uçlu çekirdek matkaplarını kullanarak maruz bırakılır. Bu, yeşimlerin gereksinimleri karşıladığından emin olmak için yapılır. Daha sonra hidrolik serpiciler kaya içindeki yarılma noktalarına yerleştirilir, böylece yeşim koparılabilir. Kayalar kaldırıldıktan ve yeşim erişilebilir olduktan sonra, su soğutmalı elmas testereleri kullanarak daha yönetilebilir 10 tonluk parçalara bölünür. Yeşim kamyonlara yüklenir ve uygun depolama tesislerine taşınır. [16]

Mesoamerika [ değiştir ]
Ana madde: Mesoamerica’da Yeşim kullanımı

Maya Klasik döneminden (195 mm veya 7,7 yüksek) Jadeit pektoral renkler
Jade, Kolomb öncesi Mezoamerica’da nadir bulunan ve değer verilen bir materyaldi . Olmec ve Maya gibi çeşitli yerli kültürlerin yeşim elde edebildiği tek kaynak Guatemala’daki Motagua Nehri vadisinde bulunmaktaydı . Jade büyük oranda seçkin bir iyiydi ve genellikle hiyerogliflerin üzerine yazıldığı veya sembolik figürlerle şekillendirildiği bir ortam olarak hizmet edip etmese de çeşitli şekillerde oyuldu . Genel olarak, malzeme son derece sembolikti ve genellikle ideolojik uygulamaların ve ritüellerin icrasında kullanılıyordu.

Geliştirme [ değiştir ]
Jade geliştirilebilir (bazen “stabilize” olarak adlandırılır). Bazı tüccarların bunlara notlar olarak atıfta bulunacağını unutmayın; ancak geliştirme derecesinin renk ve doku kalitesinden farklı olduğunu aklınızda tutmanız önemlidir. Bir başka deyişle, Tip A jadeitleri geliştirilmez, ancak zayıf renk ve dokuya sahip olabilirler. Bazen ABC Arıtma Sistemi diye anılacak olan üç ana iyileştirme yöntemi vardır: [17]

Tip A jadeit yüzey lekeli haricinde herhangi bir muamele görmemiştir.
Tip B muamelesi, umut verici fakat boyanmış bir jadeit parçasını kimyasal ağartıcılara ve / veya asitlere maruz bırakmayı ve onu berrak bir polimer reçinesini emprenye etmeyi içerir. Bu saydamlık ve malzemenin renginde belirgin bir iyileşme ile sonuçlanır. Günümüzde kızıl ötesi spektroskopi , jadeit polimer tespitinde en doğru testtir.
C tipi yeşim yapay olarak boyandı veya boyandı. Etkiler biraz kontrol edilemez ve donuk bir kahverengiye neden olabilir. Her durumda, şeffaflık genellikle kaybolur.
B + C yeşim , B ve C’nin birleşimidir: hem emprenye edilmiş hem de yapay olarak boyanmıştır.
Tip D yeşim, plastik sırtlı, yeşim taşı üstten oluşan bir çiftli gibi bir kompozit taşı ifade eder.