OTANT�K TA�

Facebook Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • facebook doğum günü hediyeleri

Bir  Facebook Doğum Günü Hediyeleri  folklor ürününün oluşması için en gerekli şey halkın ve halkın oluşturduğu bir kültürün varlığıdır. Buna göre “en az bir müşterek unsuru (dil, din, meslek, kader vb.) paylaşan insan grubu” (Dundes 1977:17-35; Günay 1985: 92) şeklinde tammlanan halk tarafından oluşturulan kültür, Yıldırım tarafından “toplum hayatında sözel ve yazılı ortamlar içinde vücut bulan faaliyetlerin yarattığı metinler toplamı” (Yıldırım 2000: 36) olarak tanımlanırken; Çobanoğlu tarafından da “insanların biyolojik kalıtımlarının ötesindeki ihtiyaçlar, doyumlar ve duyumsuzlukların şekillendirdiği ve insanların öğrenme yoluyla kazandığı, edindiği, inşa ettiği maddî ve manevî birikimi, değerleri, yönelimleri, duygu ve düşünce dünyaları, sosyal davranışları, teknolojileri ve sanatlarının tamamım ifade eden ve doğaya (nature) eklenmiş yaratmalar, donatmalar bütününün adı” (Çobanoğlu 1999: 2) şeklinde tamrnlanmaktadnr.

Yıldınm’m yaptığı kültür tanımında yer alan ‘metin’ kavramı halkbilimi çalışmalarının temelini oluşurmaktadır. Buna göre bir metnin oluşumu şu şekilde gerçekleşmektedir: “Malzemesi ne olursa olsun, yaratıcısı kim <Tann, insan> olursa olsun, insanın çevresi içinde gördüğü, algıladığı, biçim ve anlam yüklediği ne varsa <tabiat, iklimler, gök ve kâinat>, onları kendisi için anlaşılır ve ifade edüebilir bir anlatıma <genelde ve özelde> kavuşturmuş ise, bütün bunların her biri bir zihnî yaratıcılık içinde bir ‘metin’ biçimi ve içeriği kazanmaktadrr.” Yddırım’a göre yaratılan nesne ya da ürünün “metin” olabilmesi için o nesne ya da ürünün “toplum üyelerine kendini anlatır bir bitmişlik, tamamlanmışlık içinde” olması gerekir. Malzemesi ne olursa olsun, bütün metinler dil ile vardır. (Yıldırım 2000:39) Yıldırım’ın tanımından yola çıkarak “Türk Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğT’nin de bir “metin” olduğu söylenebilmektedir. Facebook Doğum Günü Hediyelerinin hangi malzemeden nasıl yapıldığı değil bu Facebook Doğum Günü Hediyelerinin toplum üyelerine kendini kabul ettirmiş olması ve sözel kültürde Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğinin var olmasıdır. Türk Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğinin geçmişini, bugününü ve yarınını mcelediğimizde bu kültürel metnin hangi kısunlanmn günümüzde yaşadığım, hangi kısımlarının yeni nesil tarafından atıl vaziyette bırakddığı tespit edebilmek mümkündür. Buna göre bir kültürel metin olarak Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak son derece önemlidir.

Medeniyet ve kültürlerin gelişmesi, insanlığın en eski geleneklerinden biri olan Facebook Doğum Günü Hediyeleşmeyi de farklılaştrrmıştir. Araştirmanmn amacı; genelde Türklük tarihi ve özelde Anadolu Türklerinin Facebook Doğum Günü Hediyeleri alıp verme geleneğini, bütün yönleriyle incelemek; toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal işlevlerini belirlemek ve açıklamaktır.

Konusu olan “Türk Kültüründe Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme Geleneği ve Facebook Doğum Günü Hediyeleriler” bu tez, farklı açılardan Türk toplumsal yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneği, pek çok işleviyle Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.üzerine yapılacak çalışmalar, bir taraftan Türk kültür tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunacak, diğer taraftan da Türk sosyokültürel, ekonomik ve siyasal yaşamında meydana gelen değişmeleri de açıklayacaktır.

Günay tarafından “millî kültür denilen pek çok unsurdan oluşan biriMmin tarihî-gelişim içinde bir milletin çeşitli grupları tarafından farklı ölçülerde yaşanılan verilerinin varyantlarına ve verileri inceleyen ilme verilen isim” (1987: 29) olarak tanımlanan folklorun mahiyetini Yıldırım; sözlü olma, geleneğe bağlılık, çeşitlenme, anonimlik, kalıplaşma şeklinde beş başlık altoda incelemiştir (1998:68-69):

Facebook Doğum Günü Hediyeleri

V MAKALELER
DOĞUM GÜNÜ HEDİYELERİ
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • facebook doğum günü hediyeleri
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Bir  Facebook Doğum Günü Hediyeleri  folklor ürününün oluşması için en gerekli şey halkın ve halkın oluşturduğu bir kültürün varlığıdır. Buna göre “en az bir müşterek unsuru (dil, din, meslek, kader vb.) paylaşan insan grubu” (Dundes 1977:17-35; Günay 1985: 92) şeklinde tammlanan halk tarafından oluşturulan kültür, Yıldırım tarafından “toplum hayatında sözel ve yazılı ortamlar içinde vücut bulan faaliyetlerin yarattığı metinler toplamı” (Yıldırım 2000: 36) olarak tanımlanırken; Çobanoğlu tarafından da “insanların biyolojik kalıtımlarının ötesindeki ihtiyaçlar, doyumlar ve duyumsuzlukların şekillendirdiği ve insanların öğrenme yoluyla kazandığı, edindiği, inşa ettiği maddî ve manevî birikimi, değerleri, yönelimleri, duygu ve düşünce dünyaları, sosyal davranışları, teknolojileri ve sanatlarının tamamım ifade eden ve doğaya (nature) eklenmiş yaratmalar, donatmalar bütününün adı” (Çobanoğlu 1999: 2) şeklinde tamrnlanmaktadnr.

Yıldınm’m yaptığı kültür tanımında yer alan ‘metin’ kavramı halkbilimi çalışmalarının temelini oluşurmaktadır. Buna göre bir metnin oluşumu şu şekilde gerçekleşmektedir: “Malzemesi ne olursa olsun, yaratıcısı kim <Tann, insan> olursa olsun, insanın çevresi içinde gördüğü, algıladığı, biçim ve anlam yüklediği ne varsa <tabiat, iklimler, gök ve kâinat>, onları kendisi için anlaşılır ve ifade edüebilir bir anlatıma <genelde ve özelde> kavuşturmuş ise, bütün bunların her biri bir zihnî yaratıcılık içinde bir ‘metin’ biçimi ve içeriği kazanmaktadrr.” Yddırım’a göre yaratılan nesne ya da ürünün “metin” olabilmesi için o nesne ya da ürünün “toplum üyelerine kendini anlatır bir bitmişlik, tamamlanmışlık içinde” olması gerekir. Malzemesi ne olursa olsun, bütün metinler dil ile vardır. (Yıldırım 2000:39) Yıldırım’ın tanımından yola çıkarak “Türk Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğT’nin de bir “metin” olduğu söylenebilmektedir. Facebook Doğum Günü Hediyelerinin hangi malzemeden nasıl yapıldığı değil bu Facebook Doğum Günü Hediyelerinin toplum üyelerine kendini kabul ettirmiş olması ve sözel kültürde Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğinin var olmasıdır. Türk Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğinin geçmişini, bugününü ve yarınını mcelediğimizde bu kültürel metnin hangi kısunlanmn günümüzde yaşadığım, hangi kısımlarının yeni nesil tarafından atıl vaziyette bırakddığı tespit edebilmek mümkündür. Buna göre bir kültürel metin olarak Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak son derece önemlidir.

Medeniyet ve kültürlerin gelişmesi, insanlığın en eski geleneklerinden biri olan Facebook Doğum Günü Hediyeleşmeyi de farklılaştrrmıştir. Araştirmanmn amacı; genelde Türklük tarihi ve özelde Anadolu Türklerinin Facebook Doğum Günü Hediyeleri alıp verme geleneğini, bütün yönleriyle incelemek; toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal işlevlerini belirlemek ve açıklamaktır.

Konusu olan “Türk Kültüründe Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme Geleneği ve Facebook Doğum Günü Hediyeleriler” bu tez, farklı açılardan Türk toplumsal yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Facebook Doğum Günü Hediyelerileşme geleneği, pek çok işleviyle Türk toplumunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.üzerine yapılacak çalışmalar, bir taraftan Türk kültür tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunacak, diğer taraftan da Türk sosyokültürel, ekonomik ve siyasal yaşamında meydana gelen değişmeleri de açıklayacaktır.

Günay tarafından “millî kültür denilen pek çok unsurdan oluşan biriMmin tarihî-gelişim içinde bir milletin çeşitli grupları tarafından farklı ölçülerde yaşanılan verilerinin varyantlarına ve verileri inceleyen ilme verilen isim” (1987: 29) olarak tanımlanan folklorun mahiyetini Yıldırım; sözlü olma, geleneğe bağlılık, çeşitlenme, anonimlik, kalıplaşma şeklinde beş başlık altoda incelemiştir (1998:68-69):