OTANT�K TA�

Lal Taşı Faydaları

V MAKALELER
LAL TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Lal Taşı Faydaları
  • MAKALE

Lal Taşı Faydaları

Kederi ve sıkıntıyı giderir.Gözün nurunu artırır. Sinirleri sağlamlaştırır ve sıhhati korur. La’lin faydaları yakutun faydalarına yakındır. Nitekim değerleri ve renkleri birbirine yakındır198:

 

Şerbet-i la’lin ilâc-ı hastadır dedim dedi

Mübtelâ-yı derd-i aşka eylemez dermân tabîb (Remzî/Güven, 2005: 30) Ol tabîb-i cân dedi etmez bu la’lim şerbeti

Derdine dermân yürü yanımdan ey bî-çâre git (Remzî/Güven, 2005: 39) La’l-i lebiyle olmadı hergiz nemek-feşân

Zahm-ı derûnum olmaya ta merhem âşinâ (Neşâtî/Kaplan, 1996: 93) Devâ-yı derd-i dil kim hokka-i la’lindedür yârün

Şifâ ümmid idüp bî-çâre ‘aşık düşmesün derde (Neşâtî/Kaplan, 1996: 145)

Sâbit’in aşağıdaki beyiti la’lin müferrih macunlara katılmasına işaret eder. La’l ile mercanın bir arada kullanılmaları, bu iki taşın benzerî hastalıklara şifa olmalarındandır:

‘Aceb mi pençe-i mercâna da teşbih iderlerse

Çekildükçe müferrih hâme-i la’l ile ahyânâ (Sâbit/Karacan, 1991: 274) Virdi hat-ı la’lün dile bir tîb-i müferrih

Ma’cûn-ı cevâhir gibi terkîb-i müferrih (Sâbit/Karacan, 1991: 375)

 

 

Bahtî, sevgilinin dudağının, cana şifa veren macunlardan olduğunu söyler: Hokka-i yâkûtdur yinse müferrih vaktidür

İdelüm la’lün bugün rûha gıdâ nevrûzdur (I. Ahmed/Kayaalp, 1999: 217)

 

 

 

Râmî, şekil itibariyle kaseye benzeyen la’l renkli lalenin, müferrih macunlardan yapmasını istiyor:

Hokka-i la’lîn-i lâle bezl-i ma’cûn eylesün

Eylesün rûha gıdâ bâd-ı sabâ nev-rûzdur (Râmî/Hamami, 2001: 391)

Lal Taşı Faydaları

V MAKALELER
LAL TAŞI
Fiyatı      :      TL
Ürünün Özellikleri
  • Lal Taşı Faydaları
  • MAKALE
Ürün Açıklaması Video Tanıtım Yorumlar

Lal Taşı Faydaları

Kederi ve sıkıntıyı giderir.Gözün nurunu artırır. Sinirleri sağlamlaştırır ve sıhhati korur. La’lin faydaları yakutun faydalarına yakındır. Nitekim değerleri ve renkleri birbirine yakındır198:

 

Şerbet-i la’lin ilâc-ı hastadır dedim dedi

Mübtelâ-yı derd-i aşka eylemez dermân tabîb (Remzî/Güven, 2005: 30) Ol tabîb-i cân dedi etmez bu la’lim şerbeti

Derdine dermân yürü yanımdan ey bî-çâre git (Remzî/Güven, 2005: 39) La’l-i lebiyle olmadı hergiz nemek-feşân

Zahm-ı derûnum olmaya ta merhem âşinâ (Neşâtî/Kaplan, 1996: 93) Devâ-yı derd-i dil kim hokka-i la’lindedür yârün

Şifâ ümmid idüp bî-çâre ‘aşık düşmesün derde (Neşâtî/Kaplan, 1996: 145)

Sâbit’in aşağıdaki beyiti la’lin müferrih macunlara katılmasına işaret eder. La’l ile mercanın bir arada kullanılmaları, bu iki taşın benzerî hastalıklara şifa olmalarındandır:

‘Aceb mi pençe-i mercâna da teşbih iderlerse

Çekildükçe müferrih hâme-i la’l ile ahyânâ (Sâbit/Karacan, 1991: 274) Virdi hat-ı la’lün dile bir tîb-i müferrih

Ma’cûn-ı cevâhir gibi terkîb-i müferrih (Sâbit/Karacan, 1991: 375)

 

 

Bahtî, sevgilinin dudağının, cana şifa veren macunlardan olduğunu söyler: Hokka-i yâkûtdur yinse müferrih vaktidür

İdelüm la’lün bugün rûha gıdâ nevrûzdur (I. Ahmed/Kayaalp, 1999: 217)

 

 

 

Râmî, şekil itibariyle kaseye benzeyen la’l renkli lalenin, müferrih macunlardan yapmasını istiyor:

Hokka-i la’lîn-i lâle bezl-i ma’cûn eylesün

Eylesün rûha gıdâ bâd-ı sabâ nev-rûzdur (Râmî/Hamami, 2001: 391)