OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

C-Ç

CÜZZAM FELÇ VE MANEVİ KÖRLÜĞE KARŞI OKUNACAK DUA
Sübhânellâhi ve bi hamdihî.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Sabah namazını kılınca (bu teşbihi) üç defa okursan felç, cüzzam ve manevi körlükten uzak olduğun halde afiyet içinde yaşarsın.”
——————————————————————————–

CAMİDE YAPILACAK TESPİH VE ZİKİRLER

Sübhânellâh, lâ ilahe illallah, elhamdü lillâh, Allâhü ekber.
Fazileti:
Bu teşbihlerden bir tanesini camide çekmek müstehaptır. Camide Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerif, fıkıh ve diğer şer”î ilimleri okumak müstehaptır.
Cenabı Ecelli Ala Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “O evlerde (camiler), Allah onların yükseltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir.”
Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber.
Herhangi bir sebepten ötürü camiye girip de tahiyyetül mescit namazını kılamayan kimsenin bu teşbihi dört defa okuması müstehaptır.
——————————————————————————–

CAMİDE YİTİĞİNİ ARAYAN KİMSEYE SÖYLENECEK SÖZ

Lâ raddellâhü aleyk, fe innel mesâcide lem tübne li hazâ.

Manası: Allah sana yitiğini buldurmasın. Camiler bunun için yapılmamıştır.
“Kim camide yitiğini araştıran kimseyi bulursa yukarıdaki sözleri söylesin.”
Lâ vecedte, innemâ büniyetil mesâcidü limâ büniyet leh.
Manası: Bulmaz ol! Camiler yalnız namaz kılmak, Allah’ı zikretmek, ilim okumak için yapılmıştır.
“Bir gün adamın biri mescidde yitiğini araştırıyor ve: “Benim devemi gören var mı?” diye soruyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (yukarıda geçen sözleri) söyledi.”
——————————————————————————–

CAMİDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme innî eûzü bike min ibliyse ve cünûdih.

Manası: Ey Allah’ım, şeytanın ve onun taifesinin şerrinden sana sığınırım.
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Sizden birisi camiden çıkmayı murat ettiği vakit bu duayı okusun. Hiç şüphe yoktur ki, bu duayı okuyan kimseye şeytanın zararı dokunmaz.”
——————————————————————————–

CAMİYE GİDERKEN OKUNACAK DUA

Allâhümmec’al fi kalbî nûran ve fî lisânî nûran ve fî sem’ıy nûran vec’al fî besarî nûran vec’al min halfî nûran ve min emâmî nûran vec’al min fevkî nûran ve min tahtı nûrâ. Allâhümme a’tınî nûrâ.
Manası: Ey Allah’ım, kalbimde nur kıl, lisanımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, arkamda ve önümde nur kıl, üstümde ve altımda nur kıl. Ey Allah’ım bana nur ver.
“Peygamber Efendimiz, sabah ezanı okunduğu vakit namaza gelirken bu duayı okurlardı.”
Allâhümme innî es’elüke bi hakkıs sâiliyne aleyke ve bi hakkı memşâye hazâ, fe innî lem ahruc âşiran ve lâ betaran ve lâ riyâen ve lâ süm’aten ve haractüt tikâe sehatıke vebtiğâe merdâtik, es’elüke en tüıyzenî minen nâri ve en tağfira lî zünûbî, innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente.
Manası: Ya Rabbi, Zatı Ecelli Ala’ndan isteyip, taatına koşan kulların hakkı için ve benim yürümemin hakkı için Zatı Ecelli Ala’ndan talep ederim. Zira ben şirk veya azgınlık, gösteriş ve herkese işittirmek için çıkmadım, belki gadab-ı ilahiyyenden sakınmak ve rızayı bârîni tahsil etmek için çıktım. Sen’den istediğim beni cehennemden koru ve benim günahlarımı affet. Zira senden başka günahları affedici bir ilah yoktur
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Kim evinden namaz için çıktığı vakit bu duayı okursa Allah (c.c.) o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir. Onun için istiğfar ederler ve o kul namazı bitirene kadar Cenabı Ecelli Ala ona rahmeti ile nazar eder.”
——————————————————————————–

CAMİYE GİRERKEN OKUNACAK DUA

Allâhümmeftah lî ebvâbe rahmetik.

Manası: Ey Allah’ım, benim için rahmetinin kapılarını aç.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: “Sizden birisi camiye gireceği vakit üzerime
selam getirsin, sonra bu duayı okusun.”
Eûzü billâhil azıymi ve bi vechihil kerîmi ve sültânihil kadiymi mineş şeytânir raciym.
Amr b. As (r.a.) anlatıyor: “Resulü Ekrem,mescide girdikleri vakit bu duayı okurlar ve şöyle buyururlardı:”Bu duayı okuyan kimse için şeytan derki:”O kimse günün diğer vakitelerinde de benim şerrimden muhafaza edilir”
——————————————————————————–

CENABI PEYGAMBERİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Cenabı Peygamber’i rüyada görmek için yatsıdan evvel taze bir abdest alınarak namaz kılmaya başlanır. Her rekatta zammı sure olarak üçer defa İhlası şerif okunur. İki rekatta bir selam verilir. Yatsıya kadar devam edilir. Yatsı ezanı okununca camiye gidilir. Cemaatla namaz kılındıktan sonra vitir namazı eve bırakılır. Eve gidildiği vakit iki rekat daha Sure-i İhlas ile namaz kılınır. Bundan sonra vitir kılınır. Ondan sonra: “Ya Rabbi! Cenabı Peygamber’i istediğimden daha güzel bana göster. ” diye dua edilir. Böylece tarif edildiği şekilde yapılırsa Efendimiz (s.a.v.) rüyada bi iznillah görülür. Cenabı Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek yüz sene nafile ibadet yapmaktan daha tesirlidir. Yani yüz sene nafile ibadet eden kimse o kadar sevap kazanamaz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görebilmeyi Hızır (a.s.)’dan şöyle naklederler:
Yatsı namazından sonra secdeye var ve şu teşbihlerin her birini yedişer defa oku:
Estağfirullâhel azıyme ve etûbü ileyh. Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Sonra başını secdeden kaldır ve ellerini dergahı izzete kaldırıp bu duayı oku:
Allâhümme yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. A llâhü m m e yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. Allâhümme yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. Yâ rahmâned dünyâ ve rahıymel âhırati ve rahıymehümâ ilâhel evveliyne velâhıriyne yâ erhamer râhımiyn. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâmi salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve erinî seyyidenâ muhammeden fil menâmi vağfir lî bi rahmetike yâ rabb.
Dua bitince vitir namazını kıl; yatağa yatıncaya kadar salavat-ı şerife getirmeye devam et. Yatakta sağ tarafının üzerine kıbleye karşı yat.
Hasan-ı Basri (rahimehullah)’tan: “Kim yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılıp, her rekatında Fatiha’dan sonra birer kere (Vedduhâ, e lem neşrah leke, innâ enzelnâhü ve izâ zülzilet…) surelerini okur, ondan sonra yüz kere Allah’a istiğfarda bulunur, yüz kere Peygamber Aleyhisselam’a salat ü selam getirirse ve yüz kere de (lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym) derse, rüyasında Peygamber (s.a.v)’i görür.”
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Kim cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatında bir kere Fatiha, bir kere Ayet’el-Kürsi, onbeş defa Kul hüvallâhü ehad… okur, selam verdikten sonra da bin kere salatü selam getirirse, diğer cumaya kalmaz, mutlaka beni rüyasında görür.”
——————————————————————————–

CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUA

Allahümmağfir li hayyina ve meyyitina ve sağıyrina ve kebiyrina ve zekerina ve ünsana ve şahidina ve gaibina Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islami ve men teveffeytehu minna fe teveffehü alel iman .Allahümme la tahrimna ecrahü ve la teftinna ba’deh.
Manası:
Allahım ‘Dirilerimize,Ölülerimize,küçüklerimize,büyüklerimize,erkeklerimize,kadınlarımıza,burada
bulunanlarımıza ve bulunmayanlarınlarımıza mağfiret et.Allahım,bizden yaşatacaklarını islam üzere yaşat
Öldüreceklerine iman,islam üzerine öldür.Allahım bizi bunun ecrinden mahrum etme ve bizi bundan sonra fitneye düşünme”.
Resulüllah bir cenaze üzerine namaz kıldı ve bu duayı okudu.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
——————————————————————————–

CENAZE GEÇERKEN OKUNACAK DUA

Sübhânel hayyillezî lâ yemût.
Manası: Ölmez diriye arz-ı teşbih ederim. Cenaze geçerken bu teşbihi okumak müstehaptır.
——————————————————————————–

CENAZE KABİRE KONULURKEN OKUNACAK DUA

Bismillâhi ve alâ sünneti rasûlillâhi sallellâhü aleyhi ve sellem.
Resulü Ekrem Efendimiz cenaze kabire konulunca bu duayı okurlardı.”
——————————————————————————–

CENNETİN ANAHTARI

Şehidellâhü ennehû lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kist, lâ ilahe illâ hüvel aziyzül hakiym. İnned dîne ındellâhil islâm.
Yatarken kim bu ayeti okursa, Allah ondan kıyamete kadar onun için mağfiret dileyecek olan yetmiş bin melek yaratır. Bu ayeti okuduktan sonra da: “Allah’ın şahitlik yaptığına şahitlik ederim. Bu şehadet benim için bir emanettir.” derse Allah kıyamette şöyle buyurur:
“Katımda kuluma verilen sözüm vardır. Haydi onu cennete sokun.” buyurur.
Hatta o kimseyi cennette melekler karşılar da merasimle yerine oturturlar ve merasim sırasında o kimseye şöyle derler:
“Ey filanca! Daha dünyada iken davranışlarınla ve Kur’an’a olan saygın ve hizmetinle kazandığın makamına haydi geç, otur!”
——————————————————————————–

CİN SURESİNİN SIRLARI

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Cin suresini okuyan kimse, mevcut cin ve şeytanlar kadar köle azad etmişçesine sevaba nail olur.”

Zalim bir devlet büyüğünün ve herhangi bir zorbanın şerrini önlemek için, onlarla karşılaşmadan önce bu sure okunur ve bundan sonra
huzura çıkılırsa, beklediği genişlik, emniyet ve başarıyı elde eder.
Gizlenmesini istediği herhangi bir şey üzerine bu sureyi okuyan kimsenin gizlediği şeyi kimse bulamaz.
——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ İSTİĞFAR ETMENİN FAZİLETİ

Estağfırullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
“Cuma günü sabah namazından önce bu istiğfarı üç defa okuyan kimsenin günahları denizlerin köpüğü kadar olsa Cenabı Ecelli Ala affeder.”
“Her kim cuma namazından sonra Kul hüvallâhü ehad.. Kul eûzü bi rabbil felak, Kul eûzü bi rabbin nâs.. (sonuna kadar) yedişer defa okursa, diğer cumaya kadar Cenabı Ecelli ve Ala’nm muhafazası altındadır.”
Cuma namazlarından sonra çokça zikretmek müstehaptır. Zira Cenabı Ecelli Ala buyurdu:
“Cuma namazı kılındıktan sonra yeryüzüne dağıtınız. Allah’ın fazl-u kereminden rızık talep ediniz ve Allah Teala’yı çok zikrediniz ki, felaha eresiniz. “
——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ SALATI ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“En faziletli günlerinizden biri cumadır. O günde bana çok salavat-ı şerife getiriniz. Zira sizin o salat ü selamınız bana arzolunur.”

——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ SURE-İ KEYF’İN OKUNMASINA DAİR

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim cuma günü Sure-i Kehf i okursa, yeryüzünden semaya kadar onun için nur yükselir. O nur kıyamete kadar parlar. İki cuma arasındaki hataları da affolunur.”
“Cuma günü Sure-i Kehf i okuyan kimse sekiz gün bütün fitnelerden korunur. Deccal çıksa da onun şerrinden muhafaza olunur.”
“Bir kimse cuma günü veya gecesi Sure-i Kehf i okursa, okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar nurla dolar. Gelecek cumaya kadar üç ziyade günde günahı bağışlanır. Yetmiş bin melek de sabaha kadar affını isterler.”

——————————————————————————–

CUMA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Yüsebbihu lillâhi mâ fıs semâvâti ve mâ fil ardıl melikil kuddûsil aziyzil hakiym. Hüvellezî bease fil ümmiyyîne rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtihî ve yüzekkîhim ve yüallimühümül kitabe vel hikmete ve in kânû min kablü le fî dalâlin mübiyn. Ve âharîne minhüm lemmâ yelhakû bihim ve hüvel aziyzül hakiym. Zâlike fadlüllâhi yü’tîhi men ycşâ’ vellâhü zül fadlil azıym. Meselüllezîne hummilüt tevrâte sümme lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilü esfârâ, bi’se meselül kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh, vellâhü lâ yehdil kavmez zâlimîn. Kul yâ eyyühellezîne hâdû in zeamtüm enneküm evliyâü lillâhi min dûnin nâsi fe temennevül mevte in küntüm sâdikıyn. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vellâhü aliymün biz zâlimîn. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm sümme türaddûne ilâ âlimil ğaybi veş şehâdeti fe yünebbiüküm bi mâ küntüm ta’melun. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lis sâlâti min yevmil cümüati fes’av ilâ zikri ilâhi ve zerul bey’, zâliküm hayrun leküm in küntüm ta’lemûn. Fe izâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil ardı vebteğû nıin fadlillâhi vezkürullâhe kesîran lealleküm tüflihûn. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ, kul mâ ındellâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârah vellâhu hayrur râzikıyn.
——————————————————————————–

Cuma Suresinin Manası

Bu sure, Medine döneminde inmiştir. Onbir ayettir. Surede Cuma namazından bahsedildiği için aynı adı almıştır.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla..

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi mülkün sahibi, noksanlardan münezzeh, yegane güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı teşbih eder.
Okuma yazma bilmeyen araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderen O’dur. Bu peygamber onlara Allah’ın ayetlerini okuyor; onları şirkten temizliyor; onlara Kitab’ı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki bundan önceleri apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Ve daha onlardan başkalarına ki, henüz onlar yetişmemişlerdir. O, güçlü, hikmet sahibidir.
O, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez.
Ey Muhammedi De ki: “Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!”
Yaptıklarından ötürü, ölümü asla
dileyemezler. Allah, zalimleri bilendir.
De ki: “Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O, size bütün işlediklerinizi haber verecektir.
Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilesiniz, bu sizin için daha iyidir.
Namaz bitince yeryüzüne yayılın; Allah’ınlütfundan rızık isteyin. Allah’ı çok anın ki saadete erişesiniz.
Ey Muhammedi Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yönelmeyi diler.
De ki: “Allah katında olan, eğlenceden de kazançtan da daha hayırlıdır. Allah rızkı verenlerin en iyisidir.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
——————————————————————————–

CUMA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR

“Sure-i Cuma’yı okumayı adet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir.”

Bir kimse, Cuma Suresini fırsat buldukça okumaya devam ederse, şeytanın vesvesesinden kurtulur. Bir kimse aşağıda gelecek ayeti kerimeyi bir sadef üzerine yazdırıp, yazım işini herhangi bir Cuma gününe rastlatsa ve aynı gün zahire ambarı veya eşya deposu gibi servetinin yığılı olduğu yere koysa, o mal veya servet her türlü tehlikeye karşı korunduğu gibi, bereketlenmesine ve hayırlı sonuçlar alınmasına vesile olur.
Ayet şudur:
Zâlike fadlüllâhi yü’tîhi men yeşâ’, vellâhü zül fadlil azıym.
——————————————————————————–

ÇOCUĞU DOĞAN KİMSEYE KARŞI YAPILACAK DUA
Bârakellâhü leke fil mevhûbi leke ve şekertel vâhibe ve beleğa eşüddehû ve rüzıkte birrahû.

Manası: Sana verileni Allah mübarek etsin. Verene karşı şükretmiş olasın. Çocuğunun kemâle erip sana itaat etmesini Allah nasip etsin.
Çocuğu doğanı bu şekilde tebrik etmek müstehaptır
——————————————————————————–

ÇOCUKLARI ŞEYTANDAN KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA
Üıyzüke bi kelimâtillâhit tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.

Resulü Ekrem, Hasan ve Hüseyin (r.a.)’a bu duayı okuyarak sizi bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden bütün gözlerin şerrinden Cenabı Ecelli Ala’nın

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

C-Ç

CÜZZAM FELÇ VE MANEVİ KÖRLÜĞE KARŞI OKUNACAK DUA
Sübhânellâhi ve bi hamdihî.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Sabah namazını kılınca (bu teşbihi) üç defa okursan felç, cüzzam ve manevi körlükten uzak olduğun halde afiyet içinde yaşarsın.”
——————————————————————————–

CAMİDE YAPILACAK TESPİH VE ZİKİRLER

Sübhânellâh, lâ ilahe illallah, elhamdü lillâh, Allâhü ekber.
Fazileti:
Bu teşbihlerden bir tanesini camide çekmek müstehaptır. Camide Kur’an-ı Kerim, hadis-i şerif, fıkıh ve diğer şer”î ilimleri okumak müstehaptır.
Cenabı Ecelli Ala Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “O evlerde (camiler), Allah onların yükseltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir.”
Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber.
Herhangi bir sebepten ötürü camiye girip de tahiyyetül mescit namazını kılamayan kimsenin bu teşbihi dört defa okuması müstehaptır.
——————————————————————————–

CAMİDE YİTİĞİNİ ARAYAN KİMSEYE SÖYLENECEK SÖZ

Lâ raddellâhü aleyk, fe innel mesâcide lem tübne li hazâ.

Manası: Allah sana yitiğini buldurmasın. Camiler bunun için yapılmamıştır.
“Kim camide yitiğini araştıran kimseyi bulursa yukarıdaki sözleri söylesin.”
Lâ vecedte, innemâ büniyetil mesâcidü limâ büniyet leh.
Manası: Bulmaz ol! Camiler yalnız namaz kılmak, Allah’ı zikretmek, ilim okumak için yapılmıştır.
“Bir gün adamın biri mescidde yitiğini araştırıyor ve: “Benim devemi gören var mı?” diye soruyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (yukarıda geçen sözleri) söyledi.”
——————————————————————————–

CAMİDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme innî eûzü bike min ibliyse ve cünûdih.

Manası: Ey Allah’ım, şeytanın ve onun taifesinin şerrinden sana sığınırım.
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Sizden birisi camiden çıkmayı murat ettiği vakit bu duayı okusun. Hiç şüphe yoktur ki, bu duayı okuyan kimseye şeytanın zararı dokunmaz.”
——————————————————————————–

CAMİYE GİDERKEN OKUNACAK DUA

Allâhümmec’al fi kalbî nûran ve fî lisânî nûran ve fî sem’ıy nûran vec’al fî besarî nûran vec’al min halfî nûran ve min emâmî nûran vec’al min fevkî nûran ve min tahtı nûrâ. Allâhümme a’tınî nûrâ.
Manası: Ey Allah’ım, kalbimde nur kıl, lisanımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, arkamda ve önümde nur kıl, üstümde ve altımda nur kıl. Ey Allah’ım bana nur ver.
“Peygamber Efendimiz, sabah ezanı okunduğu vakit namaza gelirken bu duayı okurlardı.”
Allâhümme innî es’elüke bi hakkıs sâiliyne aleyke ve bi hakkı memşâye hazâ, fe innî lem ahruc âşiran ve lâ betaran ve lâ riyâen ve lâ süm’aten ve haractüt tikâe sehatıke vebtiğâe merdâtik, es’elüke en tüıyzenî minen nâri ve en tağfira lî zünûbî, innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente.
Manası: Ya Rabbi, Zatı Ecelli Ala’ndan isteyip, taatına koşan kulların hakkı için ve benim yürümemin hakkı için Zatı Ecelli Ala’ndan talep ederim. Zira ben şirk veya azgınlık, gösteriş ve herkese işittirmek için çıkmadım, belki gadab-ı ilahiyyenden sakınmak ve rızayı bârîni tahsil etmek için çıktım. Sen’den istediğim beni cehennemden koru ve benim günahlarımı affet. Zira senden başka günahları affedici bir ilah yoktur
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Kim evinden namaz için çıktığı vakit bu duayı okursa Allah (c.c.) o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir. Onun için istiğfar ederler ve o kul namazı bitirene kadar Cenabı Ecelli Ala ona rahmeti ile nazar eder.”
——————————————————————————–

CAMİYE GİRERKEN OKUNACAK DUA

Allâhümmeftah lî ebvâbe rahmetik.

Manası: Ey Allah’ım, benim için rahmetinin kapılarını aç.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: “Sizden birisi camiye gireceği vakit üzerime
selam getirsin, sonra bu duayı okusun.”
Eûzü billâhil azıymi ve bi vechihil kerîmi ve sültânihil kadiymi mineş şeytânir raciym.
Amr b. As (r.a.) anlatıyor: “Resulü Ekrem,mescide girdikleri vakit bu duayı okurlar ve şöyle buyururlardı:”Bu duayı okuyan kimse için şeytan derki:”O kimse günün diğer vakitelerinde de benim şerrimden muhafaza edilir”
——————————————————————————–

CENABI PEYGAMBERİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Cenabı Peygamber’i rüyada görmek için yatsıdan evvel taze bir abdest alınarak namaz kılmaya başlanır. Her rekatta zammı sure olarak üçer defa İhlası şerif okunur. İki rekatta bir selam verilir. Yatsıya kadar devam edilir. Yatsı ezanı okununca camiye gidilir. Cemaatla namaz kılındıktan sonra vitir namazı eve bırakılır. Eve gidildiği vakit iki rekat daha Sure-i İhlas ile namaz kılınır. Bundan sonra vitir kılınır. Ondan sonra: “Ya Rabbi! Cenabı Peygamber’i istediğimden daha güzel bana göster. ” diye dua edilir. Böylece tarif edildiği şekilde yapılırsa Efendimiz (s.a.v.) rüyada bi iznillah görülür. Cenabı Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek yüz sene nafile ibadet yapmaktan daha tesirlidir. Yani yüz sene nafile ibadet eden kimse o kadar sevap kazanamaz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görebilmeyi Hızır (a.s.)’dan şöyle naklederler:
Yatsı namazından sonra secdeye var ve şu teşbihlerin her birini yedişer defa oku:
Estağfirullâhel azıyme ve etûbü ileyh. Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Sonra başını secdeden kaldır ve ellerini dergahı izzete kaldırıp bu duayı oku:
Allâhümme yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. A llâhü m m e yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. Allâhümme yâ rabbi yâ rabbi yâ Allah. Yâ rahmâned dünyâ ve rahıymel âhırati ve rahıymehümâ ilâhel evveliyne velâhıriyne yâ erhamer râhımiyn. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikrâmi salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve erinî seyyidenâ muhammeden fil menâmi vağfir lî bi rahmetike yâ rabb.
Dua bitince vitir namazını kıl; yatağa yatıncaya kadar salavat-ı şerife getirmeye devam et. Yatakta sağ tarafının üzerine kıbleye karşı yat.
Hasan-ı Basri (rahimehullah)’tan: “Kim yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılıp, her rekatında Fatiha’dan sonra birer kere (Vedduhâ, e lem neşrah leke, innâ enzelnâhü ve izâ zülzilet…) surelerini okur, ondan sonra yüz kere Allah’a istiğfarda bulunur, yüz kere Peygamber Aleyhisselam’a salat ü selam getirirse ve yüz kere de (lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym) derse, rüyasında Peygamber (s.a.v)’i görür.”
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Kim cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatında bir kere Fatiha, bir kere Ayet’el-Kürsi, onbeş defa Kul hüvallâhü ehad… okur, selam verdikten sonra da bin kere salatü selam getirirse, diğer cumaya kalmaz, mutlaka beni rüyasında görür.”
——————————————————————————–

CENAZE NAMAZINDA OKUNACAK DUA

Allahümmağfir li hayyina ve meyyitina ve sağıyrina ve kebiyrina ve zekerina ve ünsana ve şahidina ve gaibina Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islami ve men teveffeytehu minna fe teveffehü alel iman .Allahümme la tahrimna ecrahü ve la teftinna ba’deh.
Manası:
Allahım ‘Dirilerimize,Ölülerimize,küçüklerimize,büyüklerimize,erkeklerimize,kadınlarımıza,burada
bulunanlarımıza ve bulunmayanlarınlarımıza mağfiret et.Allahım,bizden yaşatacaklarını islam üzere yaşat
Öldüreceklerine iman,islam üzerine öldür.Allahım bizi bunun ecrinden mahrum etme ve bizi bundan sonra fitneye düşünme”.
Resulüllah bir cenaze üzerine namaz kıldı ve bu duayı okudu.
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
——————————————————————————–

CENAZE GEÇERKEN OKUNACAK DUA

Sübhânel hayyillezî lâ yemût.
Manası: Ölmez diriye arz-ı teşbih ederim. Cenaze geçerken bu teşbihi okumak müstehaptır.
——————————————————————————–

CENAZE KABİRE KONULURKEN OKUNACAK DUA

Bismillâhi ve alâ sünneti rasûlillâhi sallellâhü aleyhi ve sellem.
Resulü Ekrem Efendimiz cenaze kabire konulunca bu duayı okurlardı.”
——————————————————————————–

CENNETİN ANAHTARI

Şehidellâhü ennehû lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kist, lâ ilahe illâ hüvel aziyzül hakiym. İnned dîne ındellâhil islâm.
Yatarken kim bu ayeti okursa, Allah ondan kıyamete kadar onun için mağfiret dileyecek olan yetmiş bin melek yaratır. Bu ayeti okuduktan sonra da: “Allah’ın şahitlik yaptığına şahitlik ederim. Bu şehadet benim için bir emanettir.” derse Allah kıyamette şöyle buyurur:
“Katımda kuluma verilen sözüm vardır. Haydi onu cennete sokun.” buyurur.
Hatta o kimseyi cennette melekler karşılar da merasimle yerine oturturlar ve merasim sırasında o kimseye şöyle derler:
“Ey filanca! Daha dünyada iken davranışlarınla ve Kur’an’a olan saygın ve hizmetinle kazandığın makamına haydi geç, otur!”
——————————————————————————–

CİN SURESİNİN SIRLARI

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Cin suresini okuyan kimse, mevcut cin ve şeytanlar kadar köle azad etmişçesine sevaba nail olur.”

Zalim bir devlet büyüğünün ve herhangi bir zorbanın şerrini önlemek için, onlarla karşılaşmadan önce bu sure okunur ve bundan sonra
huzura çıkılırsa, beklediği genişlik, emniyet ve başarıyı elde eder.
Gizlenmesini istediği herhangi bir şey üzerine bu sureyi okuyan kimsenin gizlediği şeyi kimse bulamaz.
——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ İSTİĞFAR ETMENİN FAZİLETİ

Estağfırullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
“Cuma günü sabah namazından önce bu istiğfarı üç defa okuyan kimsenin günahları denizlerin köpüğü kadar olsa Cenabı Ecelli Ala affeder.”
“Her kim cuma namazından sonra Kul hüvallâhü ehad.. Kul eûzü bi rabbil felak, Kul eûzü bi rabbin nâs.. (sonuna kadar) yedişer defa okursa, diğer cumaya kadar Cenabı Ecelli ve Ala’nm muhafazası altındadır.”
Cuma namazlarından sonra çokça zikretmek müstehaptır. Zira Cenabı Ecelli Ala buyurdu:
“Cuma namazı kılındıktan sonra yeryüzüne dağıtınız. Allah’ın fazl-u kereminden rızık talep ediniz ve Allah Teala’yı çok zikrediniz ki, felaha eresiniz. “
——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ SALATI ŞERİFE GETİRMENİN FAZİLETİ

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“En faziletli günlerinizden biri cumadır. O günde bana çok salavat-ı şerife getiriniz. Zira sizin o salat ü selamınız bana arzolunur.”

——————————————————————————–

CUMA GÜNÜ SURE-İ KEYF’İN OKUNMASINA DAİR

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
“Her kim cuma günü Sure-i Kehf i okursa, yeryüzünden semaya kadar onun için nur yükselir. O nur kıyamete kadar parlar. İki cuma arasındaki hataları da affolunur.”
“Cuma günü Sure-i Kehf i okuyan kimse sekiz gün bütün fitnelerden korunur. Deccal çıksa da onun şerrinden muhafaza olunur.”
“Bir kimse cuma günü veya gecesi Sure-i Kehf i okursa, okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar nurla dolar. Gelecek cumaya kadar üç ziyade günde günahı bağışlanır. Yetmiş bin melek de sabaha kadar affını isterler.”

——————————————————————————–

CUMA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Yüsebbihu lillâhi mâ fıs semâvâti ve mâ fil ardıl melikil kuddûsil aziyzil hakiym. Hüvellezî bease fil ümmiyyîne rasûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtihî ve yüzekkîhim ve yüallimühümül kitabe vel hikmete ve in kânû min kablü le fî dalâlin mübiyn. Ve âharîne minhüm lemmâ yelhakû bihim ve hüvel aziyzül hakiym. Zâlike fadlüllâhi yü’tîhi men ycşâ’ vellâhü zül fadlil azıym. Meselüllezîne hummilüt tevrâte sümme lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilü esfârâ, bi’se meselül kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh, vellâhü lâ yehdil kavmez zâlimîn. Kul yâ eyyühellezîne hâdû in zeamtüm enneküm evliyâü lillâhi min dûnin nâsi fe temennevül mevte in küntüm sâdikıyn. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vellâhü aliymün biz zâlimîn. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm sümme türaddûne ilâ âlimil ğaybi veş şehâdeti fe yünebbiüküm bi mâ küntüm ta’melun. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lis sâlâti min yevmil cümüati fes’av ilâ zikri ilâhi ve zerul bey’, zâliküm hayrun leküm in küntüm ta’lemûn. Fe izâ kudıyetis salâtü fenteşirû fil ardı vebteğû nıin fadlillâhi vezkürullâhe kesîran lealleküm tüflihûn. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ, kul mâ ındellâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârah vellâhu hayrur râzikıyn.
——————————————————————————–

Cuma Suresinin Manası

Bu sure, Medine döneminde inmiştir. Onbir ayettir. Surede Cuma namazından bahsedildiği için aynı adı almıştır.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla..

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi mülkün sahibi, noksanlardan münezzeh, yegane güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı teşbih eder.
Okuma yazma bilmeyen araplar içinde kendilerinden bir peygamber gönderen O’dur. Bu peygamber onlara Allah’ın ayetlerini okuyor; onları şirkten temizliyor; onlara Kitab’ı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki bundan önceleri apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Ve daha onlardan başkalarına ki, henüz onlar yetişmemişlerdir. O, güçlü, hikmet sahibidir.
O, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Kendilerine Tevrat öğretildiği halde onun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez.
Ey Muhammedi De ki: “Ey Yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz, ölümü dilesenize!”
Yaptıklarından ötürü, ölümü asla
dileyemezler. Allah, zalimleri bilendir.
De ki: “Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O, size bütün işlediklerinizi haber verecektir.
Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilesiniz, bu sizin için daha iyidir.
Namaz bitince yeryüzüne yayılın; Allah’ınlütfundan rızık isteyin. Allah’ı çok anın ki saadete erişesiniz.
Ey Muhammedi Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yönelmeyi diler.
De ki: “Allah katında olan, eğlenceden de kazançtan da daha hayırlıdır. Allah rızkı verenlerin en iyisidir.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
——————————————————————————–

CUMA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR

“Sure-i Cuma’yı okumayı adet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir.”

Bir kimse, Cuma Suresini fırsat buldukça okumaya devam ederse, şeytanın vesvesesinden kurtulur. Bir kimse aşağıda gelecek ayeti kerimeyi bir sadef üzerine yazdırıp, yazım işini herhangi bir Cuma gününe rastlatsa ve aynı gün zahire ambarı veya eşya deposu gibi servetinin yığılı olduğu yere koysa, o mal veya servet her türlü tehlikeye karşı korunduğu gibi, bereketlenmesine ve hayırlı sonuçlar alınmasına vesile olur.
Ayet şudur:
Zâlike fadlüllâhi yü’tîhi men yeşâ’, vellâhü zül fadlil azıym.
——————————————————————————–

ÇOCUĞU DOĞAN KİMSEYE KARŞI YAPILACAK DUA
Bârakellâhü leke fil mevhûbi leke ve şekertel vâhibe ve beleğa eşüddehû ve rüzıkte birrahû.

Manası: Sana verileni Allah mübarek etsin. Verene karşı şükretmiş olasın. Çocuğunun kemâle erip sana itaat etmesini Allah nasip etsin.
Çocuğu doğanı bu şekilde tebrik etmek müstehaptır
——————————————————————————–

ÇOCUKLARI ŞEYTANDAN KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA
Üıyzüke bi kelimâtillâhit tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.

Resulü Ekrem, Hasan ve Hüseyin (r.a.)’a bu duayı okuyarak sizi bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden bütün gözlerin şerrinden Cenabı Ecelli Ala’nın