OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

Ş

ŞEFAAT-I NEBİYE NAİL OLMAK

Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrabe minke yevmel kıyâmeh.

“Allah’ım, Muhammed’e salat eyle, onu kıyamet gününde senin nezd-i ilahine yakın bir mevkiye getir!”
* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Kim bu salavat-ı şerifeyi okuyarak üzerime salavat getirirse, şefaatim ona vacip olmuştur. “
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onların bu şekilde dua etmelerini tavsiye ederdi.”
Esselâmü aleyküm yâ ehlel kubûri yağfirullâhü lenâ ve leküm entüm selefünâ ve nahnü bil eser.
Manası:
Ey ehl-i kubur, Allah Teala’nın selamı üzerinize olsun. Allah (c.c.) bizi ve sizi mağfiret etsin. Siz bizim selefimizsiniz, biz de sizi takiben geleceğiz.
* “Resulü Ekrem, Medine’de bir kabristana uğradı ve onlara dönerek bu selamı verdi.
——————————————————————————–

ŞEHİT OLARAK RESÜLÜ EKREMİN BELDESİNDE ÖLMEK İÇİN DUA

Allâhümmerzuknî şehâdeten fî sebîlike vec’al mevti fi beledi rasûlike sallellâhü aleyhi ve sellem.

Manası: Allah’ım! Beni senin yolunda şehit olarak ölmekle rızıklandır ve ölümümü Resulünün beldesinde kıl.
——————————————————————————–

ŞEMS SURESİNİN SIRLARI

* Şems suresini okuyan kimsenin hem nasibi bol olur, hem de gittiği yerde iltifat görür ve başarılı olur.
* Bir kimse bu sureyi yazıp içilecek bir su içerisine bırakır ve o sudan içerse, önceden meydana gelmiş bulunan titreme ve haykırmakla ilgili hastalıkları şifa bulur.

——————————————————————————–

ŞEYTANI ŞAŞKINA ÇEVİRİP KAHREDEN DUA

Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ yerânâ hüve ve kabilühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ kemâ âyestehû min rahmetike ve kanmthü minnâ kemâ kannattehû min afvike ve eb’ıd beynenâ ve beynehû kemâ eb’adte beynehû ve beyne cennetike inneke alâ külli şey’in kadiyr.

Manası: Allah’ım, bize bir düşman musallat kıldın. Kötülüklerimizi ve bizi görüyor. Fakat biz onu göremiyoruz. Allah’ım! Ona rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir. Bize musallat olan ve her işimizi karıştırmak isteyen şeytanı, affından mahrum bıraktığın gibi, bizden de mahrum et. Allah’ım, cennetle onun arasını uzaklaştırdığın gibi, bizimle onun arasını da uzaklaştır. Çünkü her şeye kadir olan ancak sensin.
Hikmeti:
“Muhammed b. Vasi Hazretleri her sabah bu duayı okumayı adet haline getirmişti. Şeytan bir gün Vasi Hazretleri’nin önüne çıktı ve ona:
“Beni tanıyor musun?” dedi.
Muhammed b. Vasi Hazretleri:
“Hayır tanımıyorum.” diye cevap verdi. Şeytan:
“Ben her sabah şer ve kötülüğünden Allah’a sığındığın şeytanım. Bu duayı kimseye öğretmemeni rica için sana geldim. Ne olur, bu duayı kimseye öğretme. Sana bundan sonra hiç dokunmayacağım.”
Bunun üzerine Muhammed b. Vasi Hazretleri şeytana:
“Allah’a yemin ederim ki, bu duayı bundan sonra her isteyene öğreteceğim.” dedi.
——————————————————————————–

ŞEYTANI KAHREDEN DUA

İmam-ı Şafii (rahimehüllâh) diyor ki: “Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. Hem öylesine üzüldüm ki onun derecesini Allah’tan başkası bilmez. Ertesi gece biri rüyamda bana şöyle hitab etti: ‘Ey İdrisoğlu Muhammed, şu duayı oku:

Allâhümme innî lâ emlikü li nefsi darran ve lâ nef an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve estetıy’u en ecide illâ mâ a’taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhüme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fi âfiyeh.
Sabah olunca bunu tekrarladım. Akşama doğru Allah işimi kolaylaştırdı. Sıkıntıdan beni kurtarıp dileğimi verdi. Gafil olmayın. Siz de üzüntüden kurtulmak için bu duayı okuyun.”
——————————————————————————–

ŞEYTANDAN KORUNMA DUASI

Allah’ın Rasulü (s.a.v.) buyuruyor: “Yatağa yattığında kim Ayet’el-Kürsi’yi sonuna kadar okursa, Allah tarafından ona bir koruyucu gönderilir ve sabaha kadar şeytan ona yaklaşamaz Yattığında kim (Kul yâ eyyühel kâfirini) suresini okursa şirkten beri olur. Kim de (Elhâkümüt tekâsür) suresini okursa bin ayet okumuş gibi ecir alır. Geceleyin bunu okuyan kimse o geceyi taat ve ibadetle geçirmiş gibi addedilir.

——————————————————————————–

ŞEYTANLARI YAKAN VE HELAK EDEN DUA

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmeti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü mines semai ve min şerri mâ ya’rucü fîhâ ve min şerri fîtnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikin illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahman.

Bu duanın fazileti:
“Resulü Ekrem (s.a.v.) miraca çıkacağı vakit şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Resulü Ekrem’i yakmak için saldırmaya başladılar.
Bunun üzerine Cebrail (a.s.) geldi ve:
“Ya Muhammed, (bu duayı) oku.” dedi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı okuyunca onların ateşleri söndü, kendilerini de Allah Teala helak etti.”
* Bu mübarek duayı yazarak üzerinde taşıyanlar, şeytanların ve cinlerin şerrinden halas olurlar.
——————————————————————————–

ŞEYTANLARIN VE CİNLERİN KAHRI İÇİN NAME-İ PEYGAMBERİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hazâ kitâbün min muhammedin rasûli rabbil âlemiyn. İlâ men tarakad dâra minel ummâri vez züvvâri ves sâlihıyne illâ târikin yatruku bi hayrin yâ rahmânü emmâ ba’dü; fe inne lenâ ve leküm fil hakkı siaten fe in tekü âşikan mûlian ev fâciran muktehımen ev râıyen hakkan mübtılen hazâ kitâbüllâhi yentıku aleynâ ve aleyküm bil hakkı innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûne ve rusülünâ yektübûne mâ küntüm temkürûne ütrukû sahibe kitabî hazâ ventalikû ilâ abedetil asnâmi ve ilâ men yez’umü enne meallâhi ilahen âhara lâ ilahe illâ hüve küllü şey’in hâlikün illâ vechehû lehül hükmü ve ileyhi türceûne tuğlebûne hâ miym lâ tünsarûne hâ miym ayn siyn kâf. Teferraka a’dâüllâhi ve beleğat huccetüllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi fe se yekfiykehümüllâhü ve hüves semiy’ul aliym.

Fazileti:
Ebu Dücane (r.a.), Allah Resulü (s.a.v.)’nün huzuruna gelip:
“Ya Resulellah! Yatağıma yattığım zaman değirmen sesi, arı vızıltıları gibi sesler işitiyorum. Şimşek parıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah ve uzun gölge gibi bir şeyin olduğunu görüyorum. Yakalamak için elimi uzattığımda derisinin üzerindeki kılların kirpi kılları gibi olduğunu ve ağzından yüzüme doğru ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyor, uyuyamıyorum, korkuyorum.” dedi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdular:
“Ey Ebu Dücâne, evinize gelen korkunç bir mahluktur. Bana bir kağıt ve kalem getiriniz.”
Getirilen kağıt ve kalemi Hazreti Ali (k.v.)’ye verdi ve “Bismillah diyerek (yukarıdaki duayı) yaz.” buyurdu.
Ebu Dücane (r.a.) diyor ki:
“Resulü Ekrem (s. a. v.)’in yazdırdığı bu mektubu götürüp yastığımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmıştım. Kulağıma şöyle bir korkunç ses geldi:
– Lat ve Uzza’ya yemin ederim ki bizi yaktın. Bu mektubun sahibi hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine bir daha gelmeyeceğiz.
Ebu Dücane (r.a.) diyor ki:
“Sabahleyin erkenden kalkıp Resulü Ekrem (s.a.v.)’in arkasında sabah namazı kıldım. Cinlerin feryadını Resulü Ekrem (s.a.v.)’e haber verdim.
Resulü Ekrem (s.a.v.) bana şöyle buyurdu:
“Ey E bu Dücane! O mektubu kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki eğer o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar.
——————————————————————————–

ŞİFA AYETLERİ

Şeyh Ebu’l Kasım’dan nakledilmiştir:
“Çocuğum şiddetli bir hastalığa yakalandı, ızdırap içinde kıvranıyordu. Ciğerpare yavrumun durumu beni çok etkilemişti ki, o gece Hazreti
Peygamber Aleyhisselam’ı rüyamda gördüm:
“Yâ Resul eli âh, oğlum çok hastadır, üzüntüm büyüktür. ” dedim.
Bana:
“Şifa ayetlerim bilmiyor musun?” buyurdu.
Bu müjde üzerine uyandığımda, Kur’an-ı Kerim’deki şifa ayetlerini bir araya toplayarak bir kağıda yazdım. Temiz bir suyun içerisine bıraktım. Suyu hastaya içirdim. Allah Teala şifa ihsan buyurdu.”

Şifa ayetleri bunlardır:
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîne ve şifâün li mâ fîs sudur. Yahrucü min butûnihâ şerâbün muhteliflin elvânühû fiyhi şifâün lin nâs. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’miniyn. Ve izâ mendtüfehüveyeşfıyn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ.
——————————————————————————–

ŞUAYB A.S DUASI

Şuayb (a.s.) Allah Teala’ya niyaz etti:

Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn.
“Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
Şuayb (a.s.)’m duası üzerine Allahü Teala şöyle buyurdu:
“Onları o müthiş zelzele yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü çöken, helaka uğrayan kimseler oldular

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

Ş

ŞEFAAT-I NEBİYE NAİL OLMAK

Allâhümme salli alâ muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrabe minke yevmel kıyâmeh.

“Allah’ım, Muhammed’e salat eyle, onu kıyamet gününde senin nezd-i ilahine yakın bir mevkiye getir!”
* Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Kim bu salavat-ı şerifeyi okuyarak üzerime salavat getirirse, şefaatim ona vacip olmuştur. “
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onların bu şekilde dua etmelerini tavsiye ederdi.”
Esselâmü aleyküm yâ ehlel kubûri yağfirullâhü lenâ ve leküm entüm selefünâ ve nahnü bil eser.
Manası:
Ey ehl-i kubur, Allah Teala’nın selamı üzerinize olsun. Allah (c.c.) bizi ve sizi mağfiret etsin. Siz bizim selefimizsiniz, biz de sizi takiben geleceğiz.
* “Resulü Ekrem, Medine’de bir kabristana uğradı ve onlara dönerek bu selamı verdi.
——————————————————————————–

ŞEHİT OLARAK RESÜLÜ EKREMİN BELDESİNDE ÖLMEK İÇİN DUA

Allâhümmerzuknî şehâdeten fî sebîlike vec’al mevti fi beledi rasûlike sallellâhü aleyhi ve sellem.

Manası: Allah’ım! Beni senin yolunda şehit olarak ölmekle rızıklandır ve ölümümü Resulünün beldesinde kıl.
——————————————————————————–

ŞEMS SURESİNİN SIRLARI

* Şems suresini okuyan kimsenin hem nasibi bol olur, hem de gittiği yerde iltifat görür ve başarılı olur.
* Bir kimse bu sureyi yazıp içilecek bir su içerisine bırakır ve o sudan içerse, önceden meydana gelmiş bulunan titreme ve haykırmakla ilgili hastalıkları şifa bulur.

——————————————————————————–

ŞEYTANI ŞAŞKINA ÇEVİRİP KAHREDEN DUA

Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ yerânâ hüve ve kabilühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ kemâ âyestehû min rahmetike ve kanmthü minnâ kemâ kannattehû min afvike ve eb’ıd beynenâ ve beynehû kemâ eb’adte beynehû ve beyne cennetike inneke alâ külli şey’in kadiyr.

Manası: Allah’ım, bize bir düşman musallat kıldın. Kötülüklerimizi ve bizi görüyor. Fakat biz onu göremiyoruz. Allah’ım! Ona rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir. Bize musallat olan ve her işimizi karıştırmak isteyen şeytanı, affından mahrum bıraktığın gibi, bizden de mahrum et. Allah’ım, cennetle onun arasını uzaklaştırdığın gibi, bizimle onun arasını da uzaklaştır. Çünkü her şeye kadir olan ancak sensin.
Hikmeti:
“Muhammed b. Vasi Hazretleri her sabah bu duayı okumayı adet haline getirmişti. Şeytan bir gün Vasi Hazretleri’nin önüne çıktı ve ona:
“Beni tanıyor musun?” dedi.
Muhammed b. Vasi Hazretleri:
“Hayır tanımıyorum.” diye cevap verdi. Şeytan:
“Ben her sabah şer ve kötülüğünden Allah’a sığındığın şeytanım. Bu duayı kimseye öğretmemeni rica için sana geldim. Ne olur, bu duayı kimseye öğretme. Sana bundan sonra hiç dokunmayacağım.”
Bunun üzerine Muhammed b. Vasi Hazretleri şeytana:
“Allah’a yemin ederim ki, bu duayı bundan sonra her isteyene öğreteceğim.” dedi.
——————————————————————————–

ŞEYTANI KAHREDEN DUA

İmam-ı Şafii (rahimehüllâh) diyor ki: “Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. Hem öylesine üzüldüm ki onun derecesini Allah’tan başkası bilmez. Ertesi gece biri rüyamda bana şöyle hitab etti: ‘Ey İdrisoğlu Muhammed, şu duayı oku:

Allâhümme innî lâ emlikü li nefsi darran ve lâ nef an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve estetıy’u en ecide illâ mâ a’taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhüme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fi âfiyeh.
Sabah olunca bunu tekrarladım. Akşama doğru Allah işimi kolaylaştırdı. Sıkıntıdan beni kurtarıp dileğimi verdi. Gafil olmayın. Siz de üzüntüden kurtulmak için bu duayı okuyun.”
——————————————————————————–

ŞEYTANDAN KORUNMA DUASI

Allah’ın Rasulü (s.a.v.) buyuruyor: “Yatağa yattığında kim Ayet’el-Kürsi’yi sonuna kadar okursa, Allah tarafından ona bir koruyucu gönderilir ve sabaha kadar şeytan ona yaklaşamaz Yattığında kim (Kul yâ eyyühel kâfirini) suresini okursa şirkten beri olur. Kim de (Elhâkümüt tekâsür) suresini okursa bin ayet okumuş gibi ecir alır. Geceleyin bunu okuyan kimse o geceyi taat ve ibadetle geçirmiş gibi addedilir.

——————————————————————————–

ŞEYTANLARI YAKAN VE HELAK EDEN DUA

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmeti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü mines semai ve min şerri mâ ya’rucü fîhâ ve min şerri fîtnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikin illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahman.

Bu duanın fazileti:
“Resulü Ekrem (s.a.v.) miraca çıkacağı vakit şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Resulü Ekrem’i yakmak için saldırmaya başladılar.
Bunun üzerine Cebrail (a.s.) geldi ve:
“Ya Muhammed, (bu duayı) oku.” dedi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı okuyunca onların ateşleri söndü, kendilerini de Allah Teala helak etti.”
* Bu mübarek duayı yazarak üzerinde taşıyanlar, şeytanların ve cinlerin şerrinden halas olurlar.
——————————————————————————–

ŞEYTANLARIN VE CİNLERİN KAHRI İÇİN NAME-İ PEYGAMBERİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hazâ kitâbün min muhammedin rasûli rabbil âlemiyn. İlâ men tarakad dâra minel ummâri vez züvvâri ves sâlihıyne illâ târikin yatruku bi hayrin yâ rahmânü emmâ ba’dü; fe inne lenâ ve leküm fil hakkı siaten fe in tekü âşikan mûlian ev fâciran muktehımen ev râıyen hakkan mübtılen hazâ kitâbüllâhi yentıku aleynâ ve aleyküm bil hakkı innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûne ve rusülünâ yektübûne mâ küntüm temkürûne ütrukû sahibe kitabî hazâ ventalikû ilâ abedetil asnâmi ve ilâ men yez’umü enne meallâhi ilahen âhara lâ ilahe illâ hüve küllü şey’in hâlikün illâ vechehû lehül hükmü ve ileyhi türceûne tuğlebûne hâ miym lâ tünsarûne hâ miym ayn siyn kâf. Teferraka a’dâüllâhi ve beleğat huccetüllâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi fe se yekfiykehümüllâhü ve hüves semiy’ul aliym.

Fazileti:
Ebu Dücane (r.a.), Allah Resulü (s.a.v.)’nün huzuruna gelip:
“Ya Resulellah! Yatağıma yattığım zaman değirmen sesi, arı vızıltıları gibi sesler işitiyorum. Şimşek parıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin orta yerinde siyah ve uzun gölge gibi bir şeyin olduğunu görüyorum. Yakalamak için elimi uzattığımda derisinin üzerindeki kılların kirpi kılları gibi olduğunu ve ağzından yüzüme doğru ateş parçaları attığını görüp beni yakacağını zannediyor, uyuyamıyorum, korkuyorum.” dedi.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdular:
“Ey Ebu Dücâne, evinize gelen korkunç bir mahluktur. Bana bir kağıt ve kalem getiriniz.”
Getirilen kağıt ve kalemi Hazreti Ali (k.v.)’ye verdi ve “Bismillah diyerek (yukarıdaki duayı) yaz.” buyurdu.
Ebu Dücane (r.a.) diyor ki:
“Resulü Ekrem (s. a. v.)’in yazdırdığı bu mektubu götürüp yastığımın altına koydum ve yattım. Gece yarısı uyanmıştım. Kulağıma şöyle bir korkunç ses geldi:
– Lat ve Uzza’ya yemin ederim ki bizi yaktın. Bu mektubun sahibi hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine bir daha gelmeyeceğiz.
Ebu Dücane (r.a.) diyor ki:
“Sabahleyin erkenden kalkıp Resulü Ekrem (s.a.v.)’in arkasında sabah namazı kıldım. Cinlerin feryadını Resulü Ekrem (s.a.v.)’e haber verdim.
Resulü Ekrem (s.a.v.) bana şöyle buyurdu:
“Ey E bu Dücane! O mektubu kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki eğer o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar.
——————————————————————————–

ŞİFA AYETLERİ

Şeyh Ebu’l Kasım’dan nakledilmiştir:
“Çocuğum şiddetli bir hastalığa yakalandı, ızdırap içinde kıvranıyordu. Ciğerpare yavrumun durumu beni çok etkilemişti ki, o gece Hazreti
Peygamber Aleyhisselam’ı rüyamda gördüm:
“Yâ Resul eli âh, oğlum çok hastadır, üzüntüm büyüktür. ” dedim.
Bana:
“Şifa ayetlerim bilmiyor musun?” buyurdu.
Bu müjde üzerine uyandığımda, Kur’an-ı Kerim’deki şifa ayetlerini bir araya toplayarak bir kağıda yazdım. Temiz bir suyun içerisine bıraktım. Suyu hastaya içirdim. Allah Teala şifa ihsan buyurdu.”

Şifa ayetleri bunlardır:
Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîne ve şifâün li mâ fîs sudur. Yahrucü min butûnihâ şerâbün muhteliflin elvânühû fiyhi şifâün lin nâs. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’miniyn. Ve izâ mendtüfehüveyeşfıyn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ.
——————————————————————————–

ŞUAYB A.S DUASI

Şuayb (a.s.) Allah Teala’ya niyaz etti:

Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn.
“Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
Şuayb (a.s.)’m duası üzerine Allahü Teala şöyle buyurdu:
“Onları o müthiş zelzele yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü çöken, helaka uğrayan kimseler oldular