OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

M

MALİKÜL MÜLK İSMİ-İ ŞERİFİNİN SIRLARI

“Mülkün ebedi sahibi.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Mâlikel mülk” ismi celiline devam edenler fakirlikten kurtulurlar.
2. Her gün vird halinde (100)’er defa “Yâ Allâhü, yâ Mâlikel mülk” diye zikredeni Allah Teala kimseye muhtaç etmez, tahmin etmediği yerden rızkını ihsan eder.
3. Mülkünün devam etmesini isteyen kimse bu zikri şerifi vird halinde okumalıdır.
4. Adedi (212), saati Utarid’dir. Okumayı sürdüren kimseye taht-ı riyaseti altında bulunanlar itaat ederler.
5. Kalbinde şüphe bulunan okursa şüphe ve vesveseden kalbi arınır.
6. Bu ismin hadimi ile buluşmayı arzu eden kimse bir ay boyunca hayvani gıdalardan sakınır. Kişi günde (8000) defa bu ism-i celili okumayı sürdürmeli, okuma esnasında günlük yakarak tütsü yapmalıdır. Hadim ile buluştukları zaman arzularını ona bildirmelidir.
——————————————————————————–

MÜSİBETE UĞRAYAN KİMSEYE KARŞI OKUNACAK DUA

Elhamdü lillâhillezî âfânî mimmebtelâke ve faddalenî ala kesiyrin mimmen halekake tefdıylâ.
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Bir musibete duçar olan kimseyi gören (bu duayı) okursa, (başkasında gördüğü) o bela ve musibet kendisine isabet etmez.”
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme mdeke ahtesibü musıybetî fe’cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.
Manası:
Biz Allah Teala’nın kullarıyız ve öldükten sonra da O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder.”
Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Yâ Ali, bir tehlike ile karşılaştığın vakit (bu duayı) oku. Hiç şüphe yoktur ki, Allah Teala dilerse bu dua sebebi ile çeşitli belaları senden çevirir.”
“Düşmanları ile karşılaşır karşılaşmaz Allah’ın izni ile düşmanlarını bozguna uğrattılar. Mü’minlerin arasında bulunan Davud da Calut’u öldürdü.”
——————————————————————————–

MÜMİNLERİN DUASI

Rabbena efrığ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

“Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı yarlığa, muharebede ayaklarımızı iyice diret. Kafirler güruhuna karşı bize yardım et.”
Bu dua üzerine Allah Teala şöyle buyurdu:
“Allah Teala onlara hem dünya nimeti; nusret,ganimet, şeref ve şanını, hem de ahiret sevabını,güzelliğini verdi.”
——————————————————————————–

MÜCADELE SURESİNİN SIRLARI

* Sancıdan kıvranan bir hasta üzerine Mücadele suresi okunursa, sancısı geçer ve tatlı bir uykuya dalar.
* Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse, hırsızlara karşı korunur.

——————————————————————————–

MÜDESSİR SURESİNİN SIRLARI

Müddessir suresini her zaman okumayı alışkanlık haline getiren kimseye Cenabı Hakk, Mekke’de yaşayan mü’minlerin sevabı kadar sevap ihsan eder. Haram-i Şerifte bir vakit namaz, diğer camilerde kılınan yüz bin vakit namaza denktir.

——————————————————————————–

MÜFSİD NEDİR?

S- Müfsid neye denir?
C- Orucu, abdesti ve namazı bozan şeylere denir.

——————————————————————————–

MÜLK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Tebârakellezî bi yedihil mülk, ve hüve alâ külli şey’in kadiyr (1) Ellezî halekal mevte vel hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ, vehüvel aziyzül ğafûr (2) Ellezî haleka seb’a semâvâtin tıbâkâ. Mâ terâ fi balkır rahmani min tefâvüt, ferciıl besara hel terâ min fütur (3) Sümmerciıl besara kerrateyni yenkalib ileykel besaru hâsien ve hüve hasiyr (4) Ve lekad zeyyennes semâed dünyâ bi mesâbiyha ve cealnâhâ rücûmen liş şeyâtıyni ve a’tednâ lehüm azâbes seıyr (5) Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbü cehennem, ve bi’sel masıyr (6) İzâ ülkü fiyhâ semiû lehâ şehiykan vehiye tefûr (7) Tekâdii temeyyezü minel ğayz, küllemâ ülkıye fîhâ fevcün seelehüm hazenetühâ elem ye’tiküm nezîr (8) Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelellâhü min şey’, in en tüm illâ fî dalâlin kebîr (9) Ve kâlû lev künnâ nesmeu ev na’kılü mâ künnâ fî eshâbis seıyr (10) Fa’terafû bi zenbihim fe sühkan li eshâbis seıyr (11) İnnellezîne yahşevne rabbehüm bil ğaybi lehüm mağfıratün ve ecrün kebîr (12) Ve esirrû kavlcküm evicherû bih, innehû aliymün bi zâtis sudur (13) Elâ ya’lemü men halak, ve hüvel latıyfül habîr (14) Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve külü min rizkıh, ve ileyhin nüşûr (15) E emintüm men fıs semai en yahsife bi kümül erda fe izâ hiye temûr (16) Em emintüm men fi s semai en yursile aleyküm hâsıbâ, fe se ta’lemûne keyfe nezîr (17) Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr (18) Evelem yerav ilat tayri fevkahüm sâffâtin ve yakbıdn, mâ yümsikühünne iller rahman, innehû bi külli şey’in basıyr (19) Emmen hâzellezî hüve cündün leküm yensuruküm min dûnir rahman, inil kâfirûne illâ fî ğurûr (20) Emmen hâzellezî yerzükukünı in emsekc rizkah, bel leccû fî utuvvin ve nüfûr (21) Efemen yemşî mükibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sıratın müstekıym (22) Kul hüvellezî enşeeküm ve ceale lekümüs sem’a vel ebsâra vel ef’ideh, kalîlen mâ teşkürûn. (23) Kul hüvellezî zeraeküm fil ardı ve ileyhi tuhşerûn (24) Ve yekûlûne metâ hâzal va’dü in küntüm sâdikıyn (25) Kul innemel ılmü mdellâh, ve innemâ ene neziyrun mübîn (26) Felemmâ raevhü zülfeten siy’et vücûhüllezîne keferû ve kıyle hâzellezî küntüm bihî teddeûn (27) Kul eraeytüm in ehlekcniyallâhü ve men meıye ev rahımenâ femen yüciyrul kâfiriyne min azâbin eliym (28) Kul hüver rahmânü âmenna bihî ve aleyhi tevekkelnâ. Fe se ta’lemûne men hüve fi dalâlin mübîn (29) Kul eraeytüm in esbaha mâüküm ğavran femen ye’tîküm bi mâin meıyn (30)

——————————————————————————–

MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ

* Bu mübarek sure Mekke’de nazil olmuştur. Otuz ayeti cehledir. Üç yüz on beş kelime ve bin üçyüz on üç harften meydana gelmiştir.
* Alûsî tefsirine göre; Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle, bu surenin her gece okunması menduptur.
* Hakim’in Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Mülk Suresi’nin her müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim.”
Diğer bir hadisi şerifte Neseî’nin Ebu’d-Derdâ’dan rivayetine göre ise şöyle buyurulüyor:
“Tebârekellezî bi yedihil mülk suresini okuyan kimseye, bu sure her gece kabrine gelerek, ondan kabir azabını defetmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar.”
* Tirmizi İbn-i Abbas (r.a.)’dan naklediyor: Ashab-ı Kiram’dan bazı şahıslar bilmeden
çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlar, bir ara kabirde bir adamın Mülk Suresi’ni okuduğunu işitmişler. Bundan çok etkilenmişler ve durumu gelip Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e haber vermişler. Bu olay üzerine Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular.:
“Mülk Suresi kabir azabına mani olan bir suredir. Azaptan da kurtarıcıdır.”
* Buhârî şerhlerinden bazılarında şöyle denilmiştir:
“Hilal görüldüğü zaman kötülüklerden korunmak ümidiyle bu surenin (30) ayetini okumak menduptur.”
Manası: Allah’ım! İyiliği, sevabı yaptıran, günahı affeden ancak Zatı Ecelli Ala’ndır. Günahtan korunmaya, Zatı Ecelli Ala’na ibadet etmeye kuvvet ve kudret ancak senin yardımınladır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sevmediğiniz bir şeyi gördüğünüz zaman (bu duayı) okuyunuz.”

——————————————————————————–

MÜLK SURESİNİN MANASI

Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Oluz ayettir. Allah’ın hükümranlık sıfatından bahsettiği için bu manaya gelen “Mülk” adını almıştır.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla…
1. Mutlak hükümranlık elinde tasarrufunda olan Allah, yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü yeter.
2. O Allah ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayandır.
3. O ki, birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allah’ın yaratmasında hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bozukluk görebiliyor musun?
4. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.
5. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6. Rabblerini inkar edenler için cehennem azabı
vardır. O, ne kötü dönüştür.
7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: “Size bu azab ile korkutan bir peygamber gelmemiş miydi?” diye sorarlar.
9. Onlar şöyle cevap verirler: “Evet, doğrusu bize bu azab ile korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz onu yalan saymış ve: “Allah’ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa açık bir sapıklık içindesiniz.” demiştik.”
10. Ve: “Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık.” diye ilave ederler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah’ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları!
12. Fakat daha görmeden Rabblerinin
azabından korkanlara gelince, onlar için gerçekten
hem bağışlanma, hem de büyük mükafat vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, kalplerde olanı bilmektedir.
14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Şu halde yerin sırtlarında dolaşın ve Allah’ın rızkındanyiyin. Dönüş ancak O’nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batın vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman sarsıldıkça sarsılır.
17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Öyleyse bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz.
18. Andolsun ki onlardan öncekileri de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama benim intikamım nasıl olmuştu?
19. Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir.
20. Yahut Rahman olan Allah’ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir?
21. Allah, size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verecek başka kim vardır? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnmektedirler.
22. Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
23. Ey Muhammedi De ki: “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”
24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25. “Doğru söylüyorsanız söyleyin, bu tehdidhani ne zaman gerçekleşecek?” derler.
26. De ki: “O bilgi, ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
27. Azabı yaklaşırken gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri çirkinleşip kararır. Onlara: “Sizin arayıp durduğunuz işte budur.” denir.
28. De ki: “Allah, beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder veya isterse merhamet eder. Söyleyin, bu takdirde inkarcıları, can yakıcı azabdan kim alıkoyabilir?”
29. De ki: “Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah’tır. Kimin apaçık bir sapıklık üzerinde olduğunu yakında bileceksiniz.”
30. De ki: “Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?”

——————————————————————————–

MÜSLÜMANIN TEBESSÜM ETTİĞİNİ GÖRENİN OKUYACAĞI DUA

Adhakellâhü sinnek.
Manası:
Cenabı Ecelli ve Ala yüzünü güldürsün.
“Müslüman kardeşinin güldüğünü, tebessümünü gören kimse (bu duayı) okur.”
——————————————————————————–

MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER

S- Müslüman olan bir kimse akıl ve baliğ olduğu saatten itibaren ne gibi şeyleri işlemekle mükelleftir?
1 – Farz,
2- Vacip,
3- Sünnet,
4- Müstehab,
5- Mubahları işlemek,
6- Haramı terk etmek,
7- Mekruhlardan uzak durmak
8- Müfsid olan şeyleri terk edip işlememekle mükelleftir.

——————————————————————————–

MÜSTEHAB NEDİR?

S- Müstehab neye denir? Anlatır mısınız?
C- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömürlerinde, birkaç defa işledikleri şeylere müstehab denir.
S- Ne gibi, söyler misiniz?
C- Sadaka vermek ve mübarek günlerde oruç tutmak müstehabtır.
S- Müstehabı işleyen kimse ne olur?
C- Sevap kazanmış olur.

——————————————————————————–

MÜZZEMMİL SURESİNİN SIRLARI

Ubey (r.a.)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:
“Müzzemmil suresini okumayı adet haline getiren kimsenin Cenabı Hakk gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır.”

——————————————————————————–

MAİDE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ DAİR HADİSLER

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sure-i Mâide’ye melekût aleminde kurtarıcı diye çağrılır. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır.”
“Sure-i Maide, Resulü Ekrem’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve Resulü Ekrem’i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulü Ekrem deveden indi.”

——————————————————————————–

MEARİC SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse her akşam yatarken Meâric Suresini okumayı adet haline getirirse, Cenabı Hakk o kimseyi korkulu düş görmekten muhafaza buyurur.

——————————————————————————–

MEKRUH NEDİR?

S- Mekruh neye denir?
C- işlenmesi kötü olan işe denir.
S- Ne gibi, anlatır mısınız?
C- Güneş doğarken ve zevaldeyken namaz kılmak gibi.
S- Güneş batarken hiç namaz kılınmaz mı?
C- Kaza ve nafile namazları kılınmaz. Yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.

——————————————————————————–

MERYEM SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Allah Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“Meryem ve Tâhâ surelerini okuyan kimseye muhacir ve ensarın sevabı gibi sevap verilir.”
* Bir kimse camdan yapılmış bir kab içerisine Meryem suresini yazıp, evin bir tarafına koyar veya asarsa, Cenabı Hakk o evin hayır ve bereketini artırır.
* Sureyi yazıp evinin içine asan kimse, bir türlü halledemediği ve çözemediği bir müşkilini rüya yolu ile görmeye muvaffak olur.
* Bir kimse bu sure-i celileyi yazıp evinin herhangi bir duvarına asarsa, ev hırsızdan ve hırsızlıktan korunur.
* Korku kabusları geçirmekte olan bir kimse, bu surenin yazılıp bir su kabının içerisine konması ve bu kabdan su içmesiyle rahat ve huzura kavuşur.

——————————————————————————–

MUHAMMED SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse Muhammed suresini baştan sona kadar okursa, Cennet serabından içmeye hak kazanır. Bir kimse, bu surenin tamamını bir kağıda yazıp, içi zemzem dolu bir kabın içerisine batırır ve bu sudan içerse, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kimse olur. Aynı zamanda işittiği hiç bir şey bir daha hatırından çıkmaz. Surenin tamamının yazılı olanı herhangi bir su içerisine bırakılır ve bu sudan herhangi bir hastaya içirilirse, hastalığın cinsi ne olursa olsun çok iyi gelmektedir.

——————————————————————————–

MUSA A.S DUASI

Rabbişrah lî sadri. Ve yessir lî emrî. Vahlül ukdeten min lisânı. Yefkahû kavlî. Vec’al lî veziyran min ehlî. Hârûne ehıy. Üşdüd bihî ezrî. Ve eşrikhü fî emrî. Key nüsebbihake kesiyrâ. Ve nezkürake kesiyrâ. İnneke künte binâ besıyrâ.
“Rabbim, benim ruhuma ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki şu düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir ver. Biraderim Harun’u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl, ta ki seni çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphe yok ki, sen bizi hakkıyla görensin. “
Allah Teala Musa (a.s.)’m bu duasını kabul etti ve:
“£y Musa! Duan kabul edilmiş, istediğin sana verilmiştir.”” buyurdu.
——————————————————————————–

MUSİBETE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme ındeke ahtesibü musıybetî fe’cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.
Manası: Biz Allah Teala’nın kullarıyız ve öldükten sonra da O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder.”

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

M

MALİKÜL MÜLK İSMİ-İ ŞERİFİNİN SIRLARI

“Mülkün ebedi sahibi.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Mâlikel mülk” ismi celiline devam edenler fakirlikten kurtulurlar.
2. Her gün vird halinde (100)’er defa “Yâ Allâhü, yâ Mâlikel mülk” diye zikredeni Allah Teala kimseye muhtaç etmez, tahmin etmediği yerden rızkını ihsan eder.
3. Mülkünün devam etmesini isteyen kimse bu zikri şerifi vird halinde okumalıdır.
4. Adedi (212), saati Utarid’dir. Okumayı sürdüren kimseye taht-ı riyaseti altında bulunanlar itaat ederler.
5. Kalbinde şüphe bulunan okursa şüphe ve vesveseden kalbi arınır.
6. Bu ismin hadimi ile buluşmayı arzu eden kimse bir ay boyunca hayvani gıdalardan sakınır. Kişi günde (8000) defa bu ism-i celili okumayı sürdürmeli, okuma esnasında günlük yakarak tütsü yapmalıdır. Hadim ile buluştukları zaman arzularını ona bildirmelidir.
——————————————————————————–

MÜSİBETE UĞRAYAN KİMSEYE KARŞI OKUNACAK DUA

Elhamdü lillâhillezî âfânî mimmebtelâke ve faddalenî ala kesiyrin mimmen halekake tefdıylâ.
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Bir musibete duçar olan kimseyi gören (bu duayı) okursa, (başkasında gördüğü) o bela ve musibet kendisine isabet etmez.”
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme mdeke ahtesibü musıybetî fe’cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.
Manası:
Biz Allah Teala’nın kullarıyız ve öldükten sonra da O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder.”
Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Yâ Ali, bir tehlike ile karşılaştığın vakit (bu duayı) oku. Hiç şüphe yoktur ki, Allah Teala dilerse bu dua sebebi ile çeşitli belaları senden çevirir.”
“Düşmanları ile karşılaşır karşılaşmaz Allah’ın izni ile düşmanlarını bozguna uğrattılar. Mü’minlerin arasında bulunan Davud da Calut’u öldürdü.”
——————————————————————————–

MÜMİNLERİN DUASI

Rabbena efrığ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

“Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı yarlığa, muharebede ayaklarımızı iyice diret. Kafirler güruhuna karşı bize yardım et.”
Bu dua üzerine Allah Teala şöyle buyurdu:
“Allah Teala onlara hem dünya nimeti; nusret,ganimet, şeref ve şanını, hem de ahiret sevabını,güzelliğini verdi.”
——————————————————————————–

MÜCADELE SURESİNİN SIRLARI

* Sancıdan kıvranan bir hasta üzerine Mücadele suresi okunursa, sancısı geçer ve tatlı bir uykuya dalar.
* Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse, hırsızlara karşı korunur.

——————————————————————————–

MÜDESSİR SURESİNİN SIRLARI

Müddessir suresini her zaman okumayı alışkanlık haline getiren kimseye Cenabı Hakk, Mekke’de yaşayan mü’minlerin sevabı kadar sevap ihsan eder. Haram-i Şerifte bir vakit namaz, diğer camilerde kılınan yüz bin vakit namaza denktir.

——————————————————————————–

MÜFSİD NEDİR?

S- Müfsid neye denir?
C- Orucu, abdesti ve namazı bozan şeylere denir.

——————————————————————————–

MÜLK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Tebârakellezî bi yedihil mülk, ve hüve alâ külli şey’in kadiyr (1) Ellezî halekal mevte vel hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ, vehüvel aziyzül ğafûr (2) Ellezî haleka seb’a semâvâtin tıbâkâ. Mâ terâ fi balkır rahmani min tefâvüt, ferciıl besara hel terâ min fütur (3) Sümmerciıl besara kerrateyni yenkalib ileykel besaru hâsien ve hüve hasiyr (4) Ve lekad zeyyennes semâed dünyâ bi mesâbiyha ve cealnâhâ rücûmen liş şeyâtıyni ve a’tednâ lehüm azâbes seıyr (5) Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbü cehennem, ve bi’sel masıyr (6) İzâ ülkü fiyhâ semiû lehâ şehiykan vehiye tefûr (7) Tekâdii temeyyezü minel ğayz, küllemâ ülkıye fîhâ fevcün seelehüm hazenetühâ elem ye’tiküm nezîr (8) Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelellâhü min şey’, in en tüm illâ fî dalâlin kebîr (9) Ve kâlû lev künnâ nesmeu ev na’kılü mâ künnâ fî eshâbis seıyr (10) Fa’terafû bi zenbihim fe sühkan li eshâbis seıyr (11) İnnellezîne yahşevne rabbehüm bil ğaybi lehüm mağfıratün ve ecrün kebîr (12) Ve esirrû kavlcküm evicherû bih, innehû aliymün bi zâtis sudur (13) Elâ ya’lemü men halak, ve hüvel latıyfül habîr (14) Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve külü min rizkıh, ve ileyhin nüşûr (15) E emintüm men fıs semai en yahsife bi kümül erda fe izâ hiye temûr (16) Em emintüm men fi s semai en yursile aleyküm hâsıbâ, fe se ta’lemûne keyfe nezîr (17) Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr (18) Evelem yerav ilat tayri fevkahüm sâffâtin ve yakbıdn, mâ yümsikühünne iller rahman, innehû bi külli şey’in basıyr (19) Emmen hâzellezî hüve cündün leküm yensuruküm min dûnir rahman, inil kâfirûne illâ fî ğurûr (20) Emmen hâzellezî yerzükukünı in emsekc rizkah, bel leccû fî utuvvin ve nüfûr (21) Efemen yemşî mükibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sıratın müstekıym (22) Kul hüvellezî enşeeküm ve ceale lekümüs sem’a vel ebsâra vel ef’ideh, kalîlen mâ teşkürûn. (23) Kul hüvellezî zeraeküm fil ardı ve ileyhi tuhşerûn (24) Ve yekûlûne metâ hâzal va’dü in küntüm sâdikıyn (25) Kul innemel ılmü mdellâh, ve innemâ ene neziyrun mübîn (26) Felemmâ raevhü zülfeten siy’et vücûhüllezîne keferû ve kıyle hâzellezî küntüm bihî teddeûn (27) Kul eraeytüm in ehlekcniyallâhü ve men meıye ev rahımenâ femen yüciyrul kâfiriyne min azâbin eliym (28) Kul hüver rahmânü âmenna bihî ve aleyhi tevekkelnâ. Fe se ta’lemûne men hüve fi dalâlin mübîn (29) Kul eraeytüm in esbaha mâüküm ğavran femen ye’tîküm bi mâin meıyn (30)

——————————————————————————–

MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ

* Bu mübarek sure Mekke’de nazil olmuştur. Otuz ayeti cehledir. Üç yüz on beş kelime ve bin üçyüz on üç harften meydana gelmiştir.
* Alûsî tefsirine göre; Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle, bu surenin her gece okunması menduptur.
* Hakim’in Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayetine göre Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Mülk Suresi’nin her müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim.”
Diğer bir hadisi şerifte Neseî’nin Ebu’d-Derdâ’dan rivayetine göre ise şöyle buyurulüyor:
“Tebârekellezî bi yedihil mülk suresini okuyan kimseye, bu sure her gece kabrine gelerek, ondan kabir azabını defetmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar.”
* Tirmizi İbn-i Abbas (r.a.)’dan naklediyor: Ashab-ı Kiram’dan bazı şahıslar bilmeden
çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlar, bir ara kabirde bir adamın Mülk Suresi’ni okuduğunu işitmişler. Bundan çok etkilenmişler ve durumu gelip Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e haber vermişler. Bu olay üzerine Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular.:
“Mülk Suresi kabir azabına mani olan bir suredir. Azaptan da kurtarıcıdır.”
* Buhârî şerhlerinden bazılarında şöyle denilmiştir:
“Hilal görüldüğü zaman kötülüklerden korunmak ümidiyle bu surenin (30) ayetini okumak menduptur.”
Manası: Allah’ım! İyiliği, sevabı yaptıran, günahı affeden ancak Zatı Ecelli Ala’ndır. Günahtan korunmaya, Zatı Ecelli Ala’na ibadet etmeye kuvvet ve kudret ancak senin yardımınladır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sevmediğiniz bir şeyi gördüğünüz zaman (bu duayı) okuyunuz.”

——————————————————————————–

MÜLK SURESİNİN MANASI

Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Oluz ayettir. Allah’ın hükümranlık sıfatından bahsettiği için bu manaya gelen “Mülk” adını almıştır.
Rahman ve Rahıym olan Allah’ın adıyla…
1. Mutlak hükümranlık elinde tasarrufunda olan Allah, yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü yeter.
2. O Allah ki, hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayandır.
3. O ki, birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allah’ın yaratmasında hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bozukluk görebiliyor musun?
4. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.
5. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6. Rabblerini inkar edenler için cehennem azabı
vardır. O, ne kötü dönüştür.
7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: “Size bu azab ile korkutan bir peygamber gelmemiş miydi?” diye sorarlar.
9. Onlar şöyle cevap verirler: “Evet, doğrusu bize bu azab ile korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz onu yalan saymış ve: “Allah’ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa açık bir sapıklık içindesiniz.” demiştik.”
10. Ve: “Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık.” diye ilave ederler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah’ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları!
12. Fakat daha görmeden Rabblerinin
azabından korkanlara gelince, onlar için gerçekten
hem bağışlanma, hem de büyük mükafat vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, kalplerde olanı bilmektedir.
14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Şu halde yerin sırtlarında dolaşın ve Allah’ın rızkındanyiyin. Dönüş ancak O’nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batın vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman sarsıldıkça sarsılır.
17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Öyleyse bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz.
18. Andolsun ki onlardan öncekileri de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama benim intikamım nasıl olmuştu?
19. Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir.
20. Yahut Rahman olan Allah’ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir?
21. Allah, size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verecek başka kim vardır? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnmektedirler.
22. Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
23. Ey Muhammedi De ki: “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”
24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25. “Doğru söylüyorsanız söyleyin, bu tehdidhani ne zaman gerçekleşecek?” derler.
26. De ki: “O bilgi, ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
27. Azabı yaklaşırken gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri çirkinleşip kararır. Onlara: “Sizin arayıp durduğunuz işte budur.” denir.
28. De ki: “Allah, beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder veya isterse merhamet eder. Söyleyin, bu takdirde inkarcıları, can yakıcı azabdan kim alıkoyabilir?”
29. De ki: “Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah’tır. Kimin apaçık bir sapıklık üzerinde olduğunu yakında bileceksiniz.”
30. De ki: “Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?”

——————————————————————————–

MÜSLÜMANIN TEBESSÜM ETTİĞİNİ GÖRENİN OKUYACAĞI DUA

Adhakellâhü sinnek.
Manası:
Cenabı Ecelli ve Ala yüzünü güldürsün.
“Müslüman kardeşinin güldüğünü, tebessümünü gören kimse (bu duayı) okur.”
——————————————————————————–

MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER

S- Müslüman olan bir kimse akıl ve baliğ olduğu saatten itibaren ne gibi şeyleri işlemekle mükelleftir?
1 – Farz,
2- Vacip,
3- Sünnet,
4- Müstehab,
5- Mubahları işlemek,
6- Haramı terk etmek,
7- Mekruhlardan uzak durmak
8- Müfsid olan şeyleri terk edip işlememekle mükelleftir.

——————————————————————————–

MÜSTEHAB NEDİR?

S- Müstehab neye denir? Anlatır mısınız?
C- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömürlerinde, birkaç defa işledikleri şeylere müstehab denir.
S- Ne gibi, söyler misiniz?
C- Sadaka vermek ve mübarek günlerde oruç tutmak müstehabtır.
S- Müstehabı işleyen kimse ne olur?
C- Sevap kazanmış olur.

——————————————————————————–

MÜZZEMMİL SURESİNİN SIRLARI

Ubey (r.a.)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdular:
“Müzzemmil suresini okumayı adet haline getiren kimsenin Cenabı Hakk gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır.”

——————————————————————————–

MAİDE SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ DAİR HADİSLER

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sure-i Mâide’ye melekût aleminde kurtarıcı diye çağrılır. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır.”
“Sure-i Maide, Resulü Ekrem’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve Resulü Ekrem’i yüklenmeye takat getiremedi ve Resulü Ekrem deveden indi.”

——————————————————————————–

MEARİC SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse her akşam yatarken Meâric Suresini okumayı adet haline getirirse, Cenabı Hakk o kimseyi korkulu düş görmekten muhafaza buyurur.

——————————————————————————–

MEKRUH NEDİR?

S- Mekruh neye denir?
C- işlenmesi kötü olan işe denir.
S- Ne gibi, anlatır mısınız?
C- Güneş doğarken ve zevaldeyken namaz kılmak gibi.
S- Güneş batarken hiç namaz kılınmaz mı?
C- Kaza ve nafile namazları kılınmaz. Yalnız o günün ikindi namazının farzı kılınır.

——————————————————————————–

MERYEM SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER

Allah Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:
“Meryem ve Tâhâ surelerini okuyan kimseye muhacir ve ensarın sevabı gibi sevap verilir.”
* Bir kimse camdan yapılmış bir kab içerisine Meryem suresini yazıp, evin bir tarafına koyar veya asarsa, Cenabı Hakk o evin hayır ve bereketini artırır.
* Sureyi yazıp evinin içine asan kimse, bir türlü halledemediği ve çözemediği bir müşkilini rüya yolu ile görmeye muvaffak olur.
* Bir kimse bu sure-i celileyi yazıp evinin herhangi bir duvarına asarsa, ev hırsızdan ve hırsızlıktan korunur.
* Korku kabusları geçirmekte olan bir kimse, bu surenin yazılıp bir su kabının içerisine konması ve bu kabdan su içmesiyle rahat ve huzura kavuşur.

——————————————————————————–

MUHAMMED SURESİNİN SIRLARI

Bir kimse Muhammed suresini baştan sona kadar okursa, Cennet serabından içmeye hak kazanır. Bir kimse, bu surenin tamamını bir kağıda yazıp, içi zemzem dolu bir kabın içerisine batırır ve bu sudan içerse, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kimse olur. Aynı zamanda işittiği hiç bir şey bir daha hatırından çıkmaz. Surenin tamamının yazılı olanı herhangi bir su içerisine bırakılır ve bu sudan herhangi bir hastaya içirilirse, hastalığın cinsi ne olursa olsun çok iyi gelmektedir.

——————————————————————————–

MUSA A.S DUASI

Rabbişrah lî sadri. Ve yessir lî emrî. Vahlül ukdeten min lisânı. Yefkahû kavlî. Vec’al lî veziyran min ehlî. Hârûne ehıy. Üşdüd bihî ezrî. Ve eşrikhü fî emrî. Key nüsebbihake kesiyrâ. Ve nezkürake kesiyrâ. İnneke künte binâ besıyrâ.
“Rabbim, benim ruhuma ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki şu düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir ver. Biraderim Harun’u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl, ta ki seni çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphe yok ki, sen bizi hakkıyla görensin. “
Allah Teala Musa (a.s.)’m bu duasını kabul etti ve:
“£y Musa! Duan kabul edilmiş, istediğin sana verilmiştir.”” buyurdu.
——————————————————————————–

MUSİBETE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme ındeke ahtesibü musıybetî fe’cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ.
Manası: Biz Allah Teala’nın kullarıyız ve öldükten sonra da O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Uğradığım musibetin ecrini ihsan eyle ve bu musibeti hayra tebdil et.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hakk onu maruz bulunduğu musibetten dolayı sevaplandırır ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder.”