OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

D

DÜŞMANLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

Allâhümme münzilel kitabi ve mücriyes sehâbi ve hâzimel ahzâbi ihzimhüm vensurnâ aleyhim.

Manası: Ey Kur’an-ı Kerim’i indiren, bulutları yürüten, düşmanları mağlup eden Allah’ım! Düşmanları mağlup et! Onlara karşı bize yardım et!
“Peygamberimiz (s.a. v) düşmanla karşılaştıkları vakit, (bu duayı) okurlardı.”
——————————————————————————–

DAMADIN NİKAHTAN SONRA OKUYACAĞI DUA

Allâhümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ aleyhi ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ aleyh.

Manası: Allah’ım! Onun ve ona verdiğin güzel ahlakın hayrını Zatı Ecelli Ala’ndan ister, onun ve ondaki kötü huyun şerrinden sana sığınırım.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sizden biriniz evlendiğiniz veya bir hizmetçi aldığınız zaman (bu duayı) okusun.”

.

——————————————————————————–

DAVUD A.S DUASI

“Rabbinden setr ü himaye edilmesini istedi, rükû ile yere kapanıp Allah’a döndü. “

Allah Teala da Davud (a.s.)’ın duasını kabul edip şöyle buyurdu:
“Biz de onu salih bir zat olarak intihap ettik. Nezdimizde muhakkak onun bir yakınlığı ve bir akibet güzelliği vardır.”
.
——————————————————————————–

DELAİL-İ HAYRAT’I OKUMAYA DENK SALAVATI ŞERİF

Allâhümme salli alâ nûril envâr. Ve sirril esrar. Ve tiryâkıl ağyâri ve miftâhı bâbil yesâr. Seyyidinâ muhammedinil muhtar. Ve âlihil athâr. Ve ashâbihil ahyâr. Adede niamillâhi ve ifdâlih.
“Allah’ım, nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz âline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun!”
Fazileti:
Bu salavat-ı şerifeyi üç defa okumak fazilet bakımından Delail-ü Hayrat’ı okumaya denktir.
Bu salavat-ı şerifeyi vird edinen, Resulüllah (s.a.v.) ile görüşme şerefini kazanır. Velilik mertebesini elde eder. Maddi ve manevi olarak rızkının artmasına vesile olur.
Sabah ve akşamları üçer kere okuyan ilahi bir çok sırlara vakıf olur. Kalp aynası açılır.
Salavat getirmenin önemi hakkında Cenabı Hakk:
“Ey iman edenler, siz ona salât edin, tam bir teslimiyetle selam verin. ” buyurmuştur.
Aşağıda gelen salavat-ı şerifeyi üç defa okumak da fazilet bakımından Delail-i Hayrat’ı hatmetme derecesindedir:
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve ıysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel murseliyne salevâtüilâhi ve selâmühû aleyhim ecmeıyn.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, Adem’e, Nuh’a, ibrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve rasullere topyekün salat ve selam eyle!”Az zamanda çok kazanç sağlamak için bu salavat-ı şerifenin kıymeti bilinmelidir.

Resulüllah buyurdu:
“Cuma günü kim bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır. Kim de günde beş yüz defa bana salavat getirirse asla muhtaç olmaz.”

Bir salavat-ı şerife daha vardır ki, onu okuyan Delail-i Hayrat’ı kırk defa okumuş gibi ecre nail olur:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî adede mâ fi ılmike salâten dâimeten bi devâmi mülkik.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, onun âline, ashabına, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle!”
Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
“Cuma günü bana çok salat ü selam getirin. Çünkü o gün meşhuddur; melekler cuma günü salat ü selam getirenlere şehadet edeceklerdir. Herhangi bir şahıs bana salat ü selam getirirse mutlaka o, anında bana arz edilir.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DELAİL-İ HAYRAT’I 70 BİN DEFA OKUMAYA DENK SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ mu ha mm edin ve alâ âlihî salâten ta’dilü cemiy’a salevâti ehli mehabbetike ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî selâmen ya’dilü selâmehüm.

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salavatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz Muhammed’e, onun âline bu zatların selamları miktarınca selam eyle!”
Fazileti:
Bu salavatın bir defa okunması Delâil-i Şerifi yetmiş bin defa okumaya denktir. Manevi makamları geçip Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşmak istersen bu salavatı kendine vird edinmelisin.

.

——————————————————————————–

DELİLİK

Rıh-i Ahmer devam ederek şöyle dedi: “Deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan basıncının, vesvesenin ve insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı yonca tohumudur. Yonca tohumu öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur.”

Şöyle devam etti:
“Bazen insanın başına vururum; bundan türlü tahayyülat gösteren kan hastalığı neş’et eder. Gözüne ateş görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahluklar görür ve şiddetli bir şekilde şiddetli bir şekilde bağırır.
Bazende elbiselerini yırtar ve başkasına saldırır.Bu hastalıkların ilacı şudur:
Kabak yağı elde edilir.bu yağ ile başı ortası şakaklar ve alın mesaj yapılır,buruna da ayrıca damlatılır.
.
——————————————————————————–

DİŞ AĞRISINA KARŞI MANEVİ BİR REÇETE

Kim diş ağrısına tutulursa akşam namazından sonra iki rekat namaz kılmaya devam eder. Her rekatında Muavvizeteyn yahut birinci rekatta Yâsîn süresindeki “E ve lem yeral insânü ennâ haleknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasıymün mübiyn.” ayetinden başlayarak sayfa sonuna kadar, ikinci rekatta ise “İzâ zülziletül ardu zilzâlehâ..” suresini okur. Veyahut dişlerin üzerine yine Yasin suresinin son ayetlerinden olan “Kale men yuhyil izâme..” ayeti sayfa sonuna kadar okunur.

.
——————————————————————————–

DİLEK VE HACET İÇİN

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilahe illallah. Ve ağninâ vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe varda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sairi âlihî ve ashâbihil kiram. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Allah.
Manası:
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve âline “Lâ ilahe illallah “ın kadr ü kıymetince salat ve selam eyle! Bizi ihtiyaç içine düşürme, bizi koru ve rızana muvaffak eyle! Bizden kötülükleri uzaklaştır. Mahlukatın en hayırlısının iki reyhanı olan Hasan ve Hüseyin’den ve diğer muhterem âl ve ashabından razı ol! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle!”
Dilek ve emeline ulaşmak isteyen, bu salavatı (1100) defa okumalıdır.
Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmek için (1000) defa okunmalıdır. Bin defa okuyana rızık kapıları açılır. Fukaralık çekmez. Mahlukat tarafından sevilir. Allah Teala o kişiyi musibetlerden muhafaza buyurur.
.
——————————————————————————–

DİNÇ KALMAK İÇİN OKUNACAK TESPİHLER

Sübhanellah…….33 Defa
Elhamdülillah……33 Defa
Allahü Ekber…….33 Defa

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:
”Ya Fatıma,yatarken bu tespihleri çekersen ihtiyarlasan bile vücudun çökmez dinç kalırsın”

.

——————————————————————————–

DUALARIN TAMAMINI KAPSAYAN DUA

Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Manası:
Allah’ım! Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselam’ın, Zatı Ecelli Alâ’ndan istediklerini isterim. Senin Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in sana sığındığı şeylerin şerrinden de Sana sığınırım. Yardım ancak Zatı Ecelli Alâ’ndan beklenir. Dünyada da ahirette de istenilen şeye ulaştıracak ancak Sen’sin. Kuvvet ve kudret ancak senin yardımınladır.
Ebu Ümame (r.a.), Resulü Ekrem (s.a.v.)’e:
“Ya Resulellah! Siz çok dua ediyorsunuz, onlardan hafızamızda bir şey kalmıyor. ” dedi. Bunun üzerine Resulü Ekrem:
“Size bütün duaları içine alan bir dua öğreteyim de bu duayı okursunuz. ” buyurdu.
.
——————————————————————————–

DUANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:
“Sizden birisi duada bulunduğu vakit evvela Rabbına hamdü sena, Resulüne salat ü selam getirdikten sonra dilediği kadar dua etsin.”
“Dua, Muhammed’e ve onun ehl-i beytine salat ü selam getirmedikçe Hakk teala’ya ulaşmaz.”
“Dua ibadettir.”
“Dua ibadetin özüdür.”
“Cenabı Ecelli Ala’ya duadan daha sevgili bir şey yoktur.”
“Zat-ı Ecelli Ala’sına duada bulunup istemeyenlere Allah (c.c.) gazab eder.”
“Dua belayı def eder.”
“Kaza-i ilahiyyeyi ancak dua çevirir.”
“Dua, gelmiş ve gelecek olan bütün musibetleri def eder. Ey Allah’ın kulları! Dua etmeye devam ediniz.”
“Dua, Allah Teala’nın askerlerinden hazır bir kuvvettir.”
“Allah Teala, haya ve kerem sahibidir. Kulu, ellerini Zat-ı Ecelli Ala’sına kaldırdığı vakit onları boş çevirmekten haya eder.”
“Allah Teala’nın fazlı kereminden isteyiniz. Zira Allah, Zat-ı Ecelli Ala’sından isteyeni sever.”

.
——————————————————————————–

DUANIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR

*Ezanla kamet arasında yapılan dualar.
*Harp meydanında yapılan dualar.
*Gece yarısından sonra yapılan dualar.
*Yağmur yağarken yapılan dualar.
*Kâbe-i Muazzama görüldüğü vakit yapılan dualar.
*Rüzgâr eserken yapılan dualar.
*Zeval vaktinde yapılan dualar.
*Arefe günü yapılan dualar.
*Recep ayının ilk gecesi yapılan dualar.
*Cuma gecesi yapılan dualar.
*Bayram gecelerinde yapılan dualar.
*Ramazan ayında yapılan dualar.
*Kur’an-ı Kerim hatmedildiği vakit yapılan dualar.
*Farz namazlarından sonra yapılan dualar.
*İnsanların gaflet içinde bulunduğu vakit yapılan dualar.
*Allah Teala’dan başka kimsenin bulunmadığı, ıssız yerlerde yapılan dualar.
*Bütün arkadaşları kaçtığı halde düşmanın karşısında yalnız kalan kimsenin yaptığı dualar.
*Allah Teala’nın korkusundan vücut titrediği ve gözler yaşardığı vakit yapılan dualar.
*Berat ve kandil gecelerinde yapılan dualar.
*Seher vaktinde yapılan dualar.
*Arafat’ta yapılan dualar.
*Müzdelife’de yapılan dualar.
*Mültezime ve Hacer’ül-Esved’de yapılan dualar.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Üç kimse vardır ki dualarının kabul olunmasında şüphe yoktur:
Mazlumun duası,Misafirin duası, Baba ve annenin evladı için yaptıkları dualar. “

“Babanın evladı için yaptığı dua hicabı deler, anında Allah Teala’ya vasıl olur.”
“Zulme uğrayan facir de olsa, Allah Teala’nın nezdinde duası makbuldür. Onun facirliği kendi aleyhinedir.”
“Üç kimse vardır ki duası geri çevrilmez:
*Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua.
*Adil hükümdarın duası.
*Zulme uğrayan kimsenin yaptığı dua. “
“Üç kimse vardır ki, Allah Teala onların duasını geri çevirmez. Allah Teala’yı çok zikreden zakirlerin, zulme uğrayan mazlumların, adaletle hükmeden imamların duası geri çevrilmez.”
“Dört kimsenin duası kabule şayandır. Adil hükümdarın, mazlumun, babanın evladına ve müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.”
“İki kimse vardır ki onların duası ile Allah Teala’nın arasında perde yoktur. Onlar da zulme uğrayan mazlumun ve müslümanın müslüman kardeşi arkasından yaptığı duadır.”
* “Müslümanın, müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua müstecabdır. Başucunda duran bir melek vardır. Ne vakit müslüman kardeşine hayır dua ederse “âmîn” der ve yaptığın duanın bir misli de senin için olsun der.”
* “Her nebinin makbul bir duası vardır. O nebi onunla dua eder. Ben de duamı ahirette ümmetime şefaat olmak üzere gizlemek isterim.”
“Beş kimse vardır. Onların duaları Allah Teala’nın katında makbuldür:
*Mazlumun nusrete erene kadar yaptığı dua.
*Hacının, hac farizasını ifa edene kadar yaptığı dua.
*Gazinin harpten dönene kadar yaptığı dua.
*Müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua.
*Hastanın iyi olana kadar yaptığı duadır. Kabul olmak yönünden bunların en süratlisi, mü’minin mü’min kardeşinin gıyabında yaptığı hayır duadır.”
“Hastanın yanma girdiğinde ona söyle, sana hayır duada bulunsun. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.”
“Hastaları ziyaret ediniz. Onlardan hayır dua talep ediniz. Zira hastanın duası makbul ve günahı affolunmuştur.”
“Hamil-i Kur’an, ilmi ile amil olan hafızın duası makbuldür. O ne için dua ederse, duası kabul olunur.”
“Sıkıntı ve kederli zamanlarında duasının kabul olunmasını isteyen kimse, rahatlık anında duayı çok yapsın.”
“Hangi cemaat bir yere toplanır da onlardan bazısı dua eder, bazısı âmîn derse, Allah (c.c.) onların bu duasını kabul eder.”
* “Kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntısının giderilmesini arzu ederse, darda kalan kimseye yardım etsin.”
* “Darda kalan kimsenin duasından korkun.”
“Kendi aleyhinize, çocuklarınız ve mallarınız hakkında beddua etmeyin. Duaların kabul olunduğu bir saate tesadüf edersiniz de bedduanız kabul olunur.”
“Kabul olacağını yakinen bilerek Allah’a dua ediniz. Biliniz ki, Allahü Azimüşşan gaflette bulunan bir kalple yapılan duayı kabul etmez.”
.
——————————————————————————–

DUHA NAMAZINI KILMANIN FAZİLETİNE DAİR

Resulü Ekrem buyurdu:
“İki rekat duha namazı kılmaya devam eden kimsenin günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.”

Hadisi kudside Allah Teala buyurdu:
“Ey ademoğlu, gündüzün evvelinde dört rekat
duha namazı kıl ki, seni bütün gün kendi himayemde muhafaza edeyim.”
Resulü Ekrem buyurdu:
“İki rekat duha namazı kılan kimse, gafiller zümresinden yazılmaz.”
“Her kim sabah namazını cemaatla kılar sonra da oturur kimse ile konuşmadan ve güneş doğduktan sonra kırk dakika geçene kadar Allah Teala’yı zikreder, sonra kalkar, iki rekat duha namazı kılarsa, onun için tam bir hac ve bir de umre sevabı yazılır.”
“Bir kimse kuşluk namazını iki rekat kılarsa gafiller zümresinden yazılmaz, dört rekat kılarsa abidler zümresinden yazılır. Altı rekat kılarsa, o gün Allah Teala’nın tahtı himayesinde olur. Sekiz rekat kılarsa çok ibadet edenlerin zümresinden yazılır. On iki rekat kılarsa, cennette onun için bir ev ihsan olunur.”
.
——————————————————————————–

DUHA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbüke ve mâ kalâ. Velel âhıratü hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terdâ. E lem yecidke yetiymen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke ailen fe ağnâ. Fe emmel yetiyme felâ takhar. Ve emmes sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi nı’meti rabbike fe haddis.

Manası:
Kuşluk vakti ile, karanlığı ile alemi kaplayan geceye kasem ederim ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Muhakkak Rabbin sana hoşnut olacağın şeyi verecektir. O, senin bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedi mi? O halde yetime kahretme. Dilenciye gelince onu azarlayıp kovma. Bununla beraber, Rabbinin nimetini durmayıp söyle.
Bu sure hakkında Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Sure-i Duha’yı okuyan kimseye Arafat’ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir.”
“Sure-i Duhâ’yı okuyan kimseye mü’min erkeklerin ve mü’mine kadınların ecri kadar ecir verilir.”
“Cenab-ı Ecelli ve Alâ, Sure-i Duhâ’yı okuyan kimseye, mahşer günü ehli beytine, akrabalarına, komşularına ve dostlarına şefaat izni verir. “
Bu sure-i edilenin bazı sırları:
Bu sure-i celi leyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi kaybolmaz. Evinden bir şeyi çalınmaz. Evine geçimsizlik, veba, taun ve cin giremez. Hırsız ve cin girmek isterlerse manevi olarak evin demir bir sur içinde olduğunu görürler.
İmam-ı Gazalî diyor ki:
“Seleften bir cemaattan edilen bir rivayette, onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sureyi okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.”
* Kaybolan bir kimsenin ismi üzerine Duha Suresi okunursa, kısa zamanda geri dönüp ayrıldığı yere gelir. Kaybedilen bir şeyin yeri bilinemiyorsa, onun bulunması niyetiyle Duha Suresi okunur. Bi iznillah kendisine kaybın yeri bildirilir. Yahut unutulan yer bilinmiyorsa, o yer kendisine hatırlatılır.
* Zeynüddin el-Bekrî’den rivayette deniliyor ki: “Kim her gün kırk defa okumak üzere kırk gün
Duhâ suresine devam eder ve her gün bu sureyi belirtilen sayıda okuduktan sonra:
“Allah’ım! Yâ Ganiyy! Beni öyle bir zenginleştir ki, ondan sonra bir daha fakirlikten korkmayayım. Beni doğru yola eriştir. Çünkü ben cahilim. ” duasını okursa, Allah Teala ona her halinde kendisine hikmet öğretecek bir kimseyi gönderir. “

.

——————————————————————————–

DUHAN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hâ miym. Vel kitâbil mübiyn. İnnâ enzelnâhü fi leyletin mübâraketin innâ künnâ münzirîn. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakiym. Emran min ındinâ, innâ künnâ mursiliyn. Rahmeten min rabbik, innehû hüves semiy’ul aliym. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehümâ, in küntüm mûkıniyn. Lâ ilahe illâ hüve yuhyî ve yümiyt, rabbüküm ve rabbü âbâikümül evveliyn. Bel hüm fi şekkin yel’abûn. Fertekıb yevme te’tis semâü bi dühânin mübiyn. Yağşen nâs, hazâ azâbün eliym. Rabbenekşif annel azâbeinnâ mü’mimin. Ennâ lehümüz zikrâ ve kad câehüm rasûlün mübiyn. Sümme tevellev anhü ve kâlû muallemün mecnûn. İnnâ kâşifül azâbi kaliylen inneküm âidûn. Yevme nebtışül batşetel kübrâ, innâ müntekımûn. Ve le kad fetennâ kablehüm kavme fir’avne ve câehüm rasûlün keriym. En eddû ileyye ıbâdellâh, innî leküm rasûlün emiyn. Ve en lâ ta’lû alellâh, innî âtîküm bi sultanin mübiyn. Ve innî uztü bi rabbî ve rabbiküm en tercumûn. Ve in. lem tü’minû lî fa’tezilûn. Fe deâ rabbehû enne hâülâi kavmün mücrimûn. Fe esri bi ıbâdî leylen irmeküm müttebeûn. Vetrükil bahra rahvâ, innehüm cündün muğrakûn. Kem terakû min cennâtin ve uyun. Ve zürûın ve mekâmin keriym. Ve na’metin kânû fîyHıâ fâkihiyn. Kezâlik, ve evrasnâhâ kavmen âhariyn. Femâ beket aleyhimüs semâü vel ardu vemâ kânû münzariyn.
Ve lekad necceynâ benî isrâiyle minel azabil mühiyn. Min fir’avn, innehû kâne âliyen minel nıüsrifiyn. Ve lekadıhternâhüm alâ ilmin alel âlemiyn. Ve âteynâhüm minel âyâti mâ fîhi belâün mübiyn. İnne hâülâi le yekûlûn. İn hiye illâ mevtetünel ûlâ ve mâ nahnü bi münşeriyn. Fe’tû bi âbâinâ in küntüm sâdikıyn. E hüm hayrını em kavmü tübbeın velleziyne min kablihim, ehleknâhttm innehüm kânû nıücrimiyn. Ve mâ halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehümâ lâıbiyn. Mâ halaknâhümâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahüm lâ ya’lemûn. İnne yevmel fasli miykâtühüm ecmeıyn. Yevme lâ yuğnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hüm yünsarûn. İllâ men rahımellâh, innehû hüvel aziyzür rahıym. İnne şeceratez zekkûm. Taâmül esiym. Kel mühl, yağlî fil bütün. Ke ğalyil hamiym. Huzûhü fa’tilûhü ilâ sevâil cehıym. Sümme subbû fevka ra’sihî min azabil hamiym. Zuk, inneke entel aziyzül keriym. İnne hazâ mâ küntüm bihî temterûn. İnnel müttekıyne fî mekâmin emiyn. Fî cennâtin ve uyun. Yelbesûne min sündüsin ve istebrakın mütekâbiliyn. Kezâlik, ve zevvecnâhüm bi hurin ıyn. Yed’ûne fîhâ bi külli fâkihetin âminiyn. Lâ yezûkûne fiyhel mevte illel mevtetel ûlâ, ve vekâhüm azâbel cehıym. Fadlen min rabbik, zâlike hüvel fevzül azıym. Fe innemâ yessernâhü bi lisânike leallehüm yetezekkerûn. Fertekıb innehüm mürtekıbûn.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DUHAN SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bu sure-i celile hakkında Resulü Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Her kim Sure-i Duhan’ı geceleyin okursa, yetmiş bin melaike o kimse için sabaha kadar istiğfar ederler, affolunmasını Cenab-ı Ecelli Alâ’dan taleb ederler.”
Diğer hadis-i şerifte:
“Her kim Sure-i Duhan ‘ı cuma geceleri okursa affolunur.”
“Her kim Sure-i Duhan’ı cuma günü yahut gecesi okursa Cenabı Ecelli Alâ o kimse için cennette bir köşk bina eder” buyurmuşlardır.
“Kim geceleyin Sure-i Duhan ile namaz kılar da yatarsa yetmiş bin melek onun için istiğfar getirir.”
“Bir kimse Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenabı Hakk, o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.”
* Bir kimse bu surenin tamamını yazıp üzerinde taşırsa, şeytanın şerrinden kurtulur. İnsanlar arasında sayılan bir duruma gelir.

.
——————————————————————————–

DUHAN SURESİNİN MANASI

*Ya Muhammed, Hayy ve Kayyûm hakkı için, hak ve batıl arasını ayırt edici Kur’an hakkı için.
*Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Onunla küffarı korkuturuz.
*O gecede gelecek senenin o gecesine kadar her hüküm olunmuş işler ayırt edilir.
*Bizim katımızdan sadır olan Peygamberler göndeririz.
*Bu Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere… O işitir ve bilir.
*O, semaların, yerin ve onların arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer inanırsanız böyle bilin.
*O’ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir.
*Belki kafirler şek ve şüphede olup oynarlar.
*Sen semadan aşikar bir duman geldiği günü
bekle!
*O duman insanları kapladıkda, derler ki bu bize acıklı bir azaptır.
*O vakit; Ya Rabbi, bu azabı bizden kaldır, iman ederiz, derler.
*Onlarda düşünmek nerede, kendilerine açık sözlü bir Peygamber gelmişti.
*Sonra ondan da yüz çevirip, “öğrenmiş mecnundur” dediler.
*Biz azabı az bir şey kaldırsak, siz küfre dönersiniz.
* Ulu bir hışımla onları yakalıyacağımız gün, onlardan intikam alırız.
*Onlardan evvel firavunun kavmini imtihan ettik ve onlara değerli bir Peygamber gelmişti. (Hz. Musa)
*Allah’ın kullarını bana verin. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim.
*Allah’a karşı yücelik taslamayın. Çünkü ben size bir burhan (mucize) getiriyorum.
*Muhakkak ben, beni taşlamanızdan benim ve sizin Rabbinize sığındım.
*Eğer bana iman etmezseniz bari benden el çekiniz, dedi.
* Onlar imanı kabul etmediklerinden Musa,
Rabbine bunlar suçlu bir kavimdir, diye beddua etti.
* Kullarımla geceleyin yola çık, belki sizi
takip edecekler.
*Denizi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
*Geriye ne bahçeler ve pınarlar.
*Ne ekinler, ne güzel konaklar.
*İçinde zevk ü sefa sürdükleri ne nimetler bırakmışlardı.
*Böyle yaptık ve onlara diğer kavmi mirasçı kıldık.
*Onların üzerine ne gök ve ne de yer ağladı.
*Ve onlara mühlet de verilmedi.
*Ve Beni İsrail’i zelil edici azaptan kurtardık.
*Firavundan, çünkü o kibirli müsriflerdendi.
*And olsun, biz îsrailoğullarını bile bile alemlerin üzerine seçtik.
*Onlara, aşikar imtihanı hâvi mucizeler gönderdik. Bunlara Mekke müşrikleri derler ki:
“Bu ölüm bizim ilk ölümümüzdür, yenidendirileceğimiz de yok.
*Eğer sözünüzde sadık iseniz haydi babalarımızı getirin.
*Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa tubba’ın kavmi mi? Onları yok etik. Çünkü onlar azgın, suçlu kavimlerdir.
*Biz gökleri ve yerleri aralarındaki şeyleri oyuncak olarak yaratmadık.
*Biz onları ancak hak olarak yarattık. Lakin ekserisi bunu bilmezler.
*Hakla batılın ayırt olunduğu gün, insanların toplanacağı vakittir.
*O gün bir dost bir dosttan bir şey gideremez. Ve onlara yardım da olunmaz.
*Ancak Allah’ın rahmet ettiklerine yardım olunurlar. Belli ki güçlü ve acıyıcı O’dur.
*Muhakkak ki, zakkum ağacı,
*Günahkarların yemeği olacaktır.
*Erimiş bakır gibi karınlarında kaynar.
*Sıcak suyun kaynadığı gibi.
*Onu tutun ve sürüyerek cehennemin ortasına götürün.
*Sonra başından kaynar su azabını dökün, emri verilir.
*Zebaniler onlarla alay ederler. Derler ki bu azabı tad. Zira sen kavminin aziz ve kerimi idin.
*50. Dünyada şüphe ettiğiniz bu azaptır, derler.
*Şüphesiz ki, Allah’tan korkanlar emin yerdedirler.
*Cennetlerde, su başlarında.
*İnce ve kalın kumaşlar giymiş olarak karşı karşıya otururlar.
*Bunlarla beraber onları gözleri güzel hurilerle evlendiririz.
*Orada her yemişten emin oldukları halde isterler.
*Orada onlara ölüm yoktur. Ancak ilk ölümlerinden başka ölüm acısını tadmazlar. Onları cehennem azabından da korumuştur.
*Onlar, bunlara Rabbinden fazlu kerem olarak nail olurlar. Bu büyük bir kurtuluştur.
*Biz Kur’an’ı olur ki, öğüt alırlar diye senin dilinle kolaylaştırdık.
*Onlara gelecek azabı bekle. Onlar senin kötü halini ve ölümünü beklerler.

 

Şifalı Dualar

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

D

DÜŞMANLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

Allâhümme münzilel kitabi ve mücriyes sehâbi ve hâzimel ahzâbi ihzimhüm vensurnâ aleyhim.

Manası: Ey Kur’an-ı Kerim’i indiren, bulutları yürüten, düşmanları mağlup eden Allah’ım! Düşmanları mağlup et! Onlara karşı bize yardım et!
“Peygamberimiz (s.a. v) düşmanla karşılaştıkları vakit, (bu duayı) okurlardı.”
——————————————————————————–

DAMADIN NİKAHTAN SONRA OKUYACAĞI DUA

Allâhümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ aleyhi ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ aleyh.

Manası: Allah’ım! Onun ve ona verdiğin güzel ahlakın hayrını Zatı Ecelli Ala’ndan ister, onun ve ondaki kötü huyun şerrinden sana sığınırım.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Sizden biriniz evlendiğiniz veya bir hizmetçi aldığınız zaman (bu duayı) okusun.”

.

——————————————————————————–

DAVUD A.S DUASI

“Rabbinden setr ü himaye edilmesini istedi, rükû ile yere kapanıp Allah’a döndü. “

Allah Teala da Davud (a.s.)’ın duasını kabul edip şöyle buyurdu:
“Biz de onu salih bir zat olarak intihap ettik. Nezdimizde muhakkak onun bir yakınlığı ve bir akibet güzelliği vardır.”
.
——————————————————————————–

DELAİL-İ HAYRAT’I OKUMAYA DENK SALAVATI ŞERİF

Allâhümme salli alâ nûril envâr. Ve sirril esrar. Ve tiryâkıl ağyâri ve miftâhı bâbil yesâr. Seyyidinâ muhammedinil muhtar. Ve âlihil athâr. Ve ashâbihil ahyâr. Adede niamillâhi ve ifdâlih.
“Allah’ım, nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz âline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun!”
Fazileti:
Bu salavat-ı şerifeyi üç defa okumak fazilet bakımından Delail-ü Hayrat’ı okumaya denktir.
Bu salavat-ı şerifeyi vird edinen, Resulüllah (s.a.v.) ile görüşme şerefini kazanır. Velilik mertebesini elde eder. Maddi ve manevi olarak rızkının artmasına vesile olur.
Sabah ve akşamları üçer kere okuyan ilahi bir çok sırlara vakıf olur. Kalp aynası açılır.
Salavat getirmenin önemi hakkında Cenabı Hakk:
“Ey iman edenler, siz ona salât edin, tam bir teslimiyetle selam verin. ” buyurmuştur.
Aşağıda gelen salavat-ı şerifeyi üç defa okumak da fazilet bakımından Delail-i Hayrat’ı hatmetme derecesindedir:
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve ıysâ ve mâ beynehüm minen nebiyyîne vel murseliyne salevâtüilâhi ve selâmühû aleyhim ecmeıyn.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, Adem’e, Nuh’a, ibrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve rasullere topyekün salat ve selam eyle!”Az zamanda çok kazanç sağlamak için bu salavat-ı şerifenin kıymeti bilinmelidir.

Resulüllah buyurdu:
“Cuma günü kim bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır. Kim de günde beş yüz defa bana salavat getirirse asla muhtaç olmaz.”

Bir salavat-ı şerife daha vardır ki, onu okuyan Delail-i Hayrat’ı kırk defa okumuş gibi ecre nail olur:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî adede mâ fi ılmike salâten dâimeten bi devâmi mülkik.
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, onun âline, ashabına, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle!”
Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:
“Cuma günü bana çok salat ü selam getirin. Çünkü o gün meşhuddur; melekler cuma günü salat ü selam getirenlere şehadet edeceklerdir. Herhangi bir şahıs bana salat ü selam getirirse mutlaka o, anında bana arz edilir.”
Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DELAİL-İ HAYRAT’I 70 BİN DEFA OKUMAYA DENK SALAVAT

Allâhümme salli alâ seyyidinâ mu ha mm edin ve alâ âlihî salâten ta’dilü cemiy’a salevâti ehli mehabbetike ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî selâmen ya’dilü selâmehüm.

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve onun âline, senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salavatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz Muhammed’e, onun âline bu zatların selamları miktarınca selam eyle!”
Fazileti:
Bu salavatın bir defa okunması Delâil-i Şerifi yetmiş bin defa okumaya denktir. Manevi makamları geçip Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşmak istersen bu salavatı kendine vird edinmelisin.

.

——————————————————————————–

DELİLİK

Rıh-i Ahmer devam ederek şöyle dedi: “Deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan basıncının, vesvesenin ve insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı yonca tohumudur. Yonca tohumu öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur.”

Şöyle devam etti:
“Bazen insanın başına vururum; bundan türlü tahayyülat gösteren kan hastalığı neş’et eder. Gözüne ateş görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahluklar görür ve şiddetli bir şekilde şiddetli bir şekilde bağırır.
Bazende elbiselerini yırtar ve başkasına saldırır.Bu hastalıkların ilacı şudur:
Kabak yağı elde edilir.bu yağ ile başı ortası şakaklar ve alın mesaj yapılır,buruna da ayrıca damlatılır.
.
——————————————————————————–

DİŞ AĞRISINA KARŞI MANEVİ BİR REÇETE

Kim diş ağrısına tutulursa akşam namazından sonra iki rekat namaz kılmaya devam eder. Her rekatında Muavvizeteyn yahut birinci rekatta Yâsîn süresindeki “E ve lem yeral insânü ennâ haleknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasıymün mübiyn.” ayetinden başlayarak sayfa sonuna kadar, ikinci rekatta ise “İzâ zülziletül ardu zilzâlehâ..” suresini okur. Veyahut dişlerin üzerine yine Yasin suresinin son ayetlerinden olan “Kale men yuhyil izâme..” ayeti sayfa sonuna kadar okunur.

.
——————————————————————————–

DİLEK VE HACET İÇİN

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilahe illallah. Ve ağninâ vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe varda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sairi âlihî ve ashâbihil kiram. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Allah.
Manası:
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve âline “Lâ ilahe illallah “ın kadr ü kıymetince salat ve selam eyle! Bizi ihtiyaç içine düşürme, bizi koru ve rızana muvaffak eyle! Bizden kötülükleri uzaklaştır. Mahlukatın en hayırlısının iki reyhanı olan Hasan ve Hüseyin’den ve diğer muhterem âl ve ashabından razı ol! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle!”
Dilek ve emeline ulaşmak isteyen, bu salavatı (1100) defa okumalıdır.
Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada görmek için (1000) defa okunmalıdır. Bin defa okuyana rızık kapıları açılır. Fukaralık çekmez. Mahlukat tarafından sevilir. Allah Teala o kişiyi musibetlerden muhafaza buyurur.
.
——————————————————————————–

DİNÇ KALMAK İÇİN OKUNACAK TESPİHLER

Sübhanellah…….33 Defa
Elhamdülillah……33 Defa
Allahü Ekber…….33 Defa

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:
”Ya Fatıma,yatarken bu tespihleri çekersen ihtiyarlasan bile vücudun çökmez dinç kalırsın”

.

——————————————————————————–

DUALARIN TAMAMINI KAPSAYAN DUA

Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Manası:
Allah’ım! Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselam’ın, Zatı Ecelli Alâ’ndan istediklerini isterim. Senin Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in sana sığındığı şeylerin şerrinden de Sana sığınırım. Yardım ancak Zatı Ecelli Alâ’ndan beklenir. Dünyada da ahirette de istenilen şeye ulaştıracak ancak Sen’sin. Kuvvet ve kudret ancak senin yardımınladır.
Ebu Ümame (r.a.), Resulü Ekrem (s.a.v.)’e:
“Ya Resulellah! Siz çok dua ediyorsunuz, onlardan hafızamızda bir şey kalmıyor. ” dedi. Bunun üzerine Resulü Ekrem:
“Size bütün duaları içine alan bir dua öğreteyim de bu duayı okursunuz. ” buyurdu.
.
——————————————————————————–

DUANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:
“Sizden birisi duada bulunduğu vakit evvela Rabbına hamdü sena, Resulüne salat ü selam getirdikten sonra dilediği kadar dua etsin.”
“Dua, Muhammed’e ve onun ehl-i beytine salat ü selam getirmedikçe Hakk teala’ya ulaşmaz.”
“Dua ibadettir.”
“Dua ibadetin özüdür.”
“Cenabı Ecelli Ala’ya duadan daha sevgili bir şey yoktur.”
“Zat-ı Ecelli Ala’sına duada bulunup istemeyenlere Allah (c.c.) gazab eder.”
“Dua belayı def eder.”
“Kaza-i ilahiyyeyi ancak dua çevirir.”
“Dua, gelmiş ve gelecek olan bütün musibetleri def eder. Ey Allah’ın kulları! Dua etmeye devam ediniz.”
“Dua, Allah Teala’nın askerlerinden hazır bir kuvvettir.”
“Allah Teala, haya ve kerem sahibidir. Kulu, ellerini Zat-ı Ecelli Ala’sına kaldırdığı vakit onları boş çevirmekten haya eder.”
“Allah Teala’nın fazlı kereminden isteyiniz. Zira Allah, Zat-ı Ecelli Ala’sından isteyeni sever.”

.
——————————————————————————–

DUANIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR

*Ezanla kamet arasında yapılan dualar.
*Harp meydanında yapılan dualar.
*Gece yarısından sonra yapılan dualar.
*Yağmur yağarken yapılan dualar.
*Kâbe-i Muazzama görüldüğü vakit yapılan dualar.
*Rüzgâr eserken yapılan dualar.
*Zeval vaktinde yapılan dualar.
*Arefe günü yapılan dualar.
*Recep ayının ilk gecesi yapılan dualar.
*Cuma gecesi yapılan dualar.
*Bayram gecelerinde yapılan dualar.
*Ramazan ayında yapılan dualar.
*Kur’an-ı Kerim hatmedildiği vakit yapılan dualar.
*Farz namazlarından sonra yapılan dualar.
*İnsanların gaflet içinde bulunduğu vakit yapılan dualar.
*Allah Teala’dan başka kimsenin bulunmadığı, ıssız yerlerde yapılan dualar.
*Bütün arkadaşları kaçtığı halde düşmanın karşısında yalnız kalan kimsenin yaptığı dualar.
*Allah Teala’nın korkusundan vücut titrediği ve gözler yaşardığı vakit yapılan dualar.
*Berat ve kandil gecelerinde yapılan dualar.
*Seher vaktinde yapılan dualar.
*Arafat’ta yapılan dualar.
*Müzdelife’de yapılan dualar.
*Mültezime ve Hacer’ül-Esved’de yapılan dualar.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Üç kimse vardır ki dualarının kabul olunmasında şüphe yoktur:
Mazlumun duası,Misafirin duası, Baba ve annenin evladı için yaptıkları dualar. “

“Babanın evladı için yaptığı dua hicabı deler, anında Allah Teala’ya vasıl olur.”
“Zulme uğrayan facir de olsa, Allah Teala’nın nezdinde duası makbuldür. Onun facirliği kendi aleyhinedir.”
“Üç kimse vardır ki duası geri çevrilmez:
*Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua.
*Adil hükümdarın duası.
*Zulme uğrayan kimsenin yaptığı dua. “
“Üç kimse vardır ki, Allah Teala onların duasını geri çevirmez. Allah Teala’yı çok zikreden zakirlerin, zulme uğrayan mazlumların, adaletle hükmeden imamların duası geri çevrilmez.”
“Dört kimsenin duası kabule şayandır. Adil hükümdarın, mazlumun, babanın evladına ve müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.”
“İki kimse vardır ki onların duası ile Allah Teala’nın arasında perde yoktur. Onlar da zulme uğrayan mazlumun ve müslümanın müslüman kardeşi arkasından yaptığı duadır.”
* “Müslümanın, müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua müstecabdır. Başucunda duran bir melek vardır. Ne vakit müslüman kardeşine hayır dua ederse “âmîn” der ve yaptığın duanın bir misli de senin için olsun der.”
* “Her nebinin makbul bir duası vardır. O nebi onunla dua eder. Ben de duamı ahirette ümmetime şefaat olmak üzere gizlemek isterim.”
“Beş kimse vardır. Onların duaları Allah Teala’nın katında makbuldür:
*Mazlumun nusrete erene kadar yaptığı dua.
*Hacının, hac farizasını ifa edene kadar yaptığı dua.
*Gazinin harpten dönene kadar yaptığı dua.
*Müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua.
*Hastanın iyi olana kadar yaptığı duadır. Kabul olmak yönünden bunların en süratlisi, mü’minin mü’min kardeşinin gıyabında yaptığı hayır duadır.”
“Hastanın yanma girdiğinde ona söyle, sana hayır duada bulunsun. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.”
“Hastaları ziyaret ediniz. Onlardan hayır dua talep ediniz. Zira hastanın duası makbul ve günahı affolunmuştur.”
“Hamil-i Kur’an, ilmi ile amil olan hafızın duası makbuldür. O ne için dua ederse, duası kabul olunur.”
“Sıkıntı ve kederli zamanlarında duasının kabul olunmasını isteyen kimse, rahatlık anında duayı çok yapsın.”
“Hangi cemaat bir yere toplanır da onlardan bazısı dua eder, bazısı âmîn derse, Allah (c.c.) onların bu duasını kabul eder.”
* “Kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntısının giderilmesini arzu ederse, darda kalan kimseye yardım etsin.”
* “Darda kalan kimsenin duasından korkun.”
“Kendi aleyhinize, çocuklarınız ve mallarınız hakkında beddua etmeyin. Duaların kabul olunduğu bir saate tesadüf edersiniz de bedduanız kabul olunur.”
“Kabul olacağını yakinen bilerek Allah’a dua ediniz. Biliniz ki, Allahü Azimüşşan gaflette bulunan bir kalple yapılan duayı kabul etmez.”
.
——————————————————————————–

DUHA NAMAZINI KILMANIN FAZİLETİNE DAİR

Resulü Ekrem buyurdu:
“İki rekat duha namazı kılmaya devam eden kimsenin günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.”

Hadisi kudside Allah Teala buyurdu:
“Ey ademoğlu, gündüzün evvelinde dört rekat
duha namazı kıl ki, seni bütün gün kendi himayemde muhafaza edeyim.”
Resulü Ekrem buyurdu:
“İki rekat duha namazı kılan kimse, gafiller zümresinden yazılmaz.”
“Her kim sabah namazını cemaatla kılar sonra da oturur kimse ile konuşmadan ve güneş doğduktan sonra kırk dakika geçene kadar Allah Teala’yı zikreder, sonra kalkar, iki rekat duha namazı kılarsa, onun için tam bir hac ve bir de umre sevabı yazılır.”
“Bir kimse kuşluk namazını iki rekat kılarsa gafiller zümresinden yazılmaz, dört rekat kılarsa abidler zümresinden yazılır. Altı rekat kılarsa, o gün Allah Teala’nın tahtı himayesinde olur. Sekiz rekat kılarsa çok ibadet edenlerin zümresinden yazılır. On iki rekat kılarsa, cennette onun için bir ev ihsan olunur.”
.
——————————————————————————–

DUHA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbüke ve mâ kalâ. Velel âhıratü hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terdâ. E lem yecidke yetiymen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke ailen fe ağnâ. Fe emmel yetiyme felâ takhar. Ve emmes sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi nı’meti rabbike fe haddis.

Manası:
Kuşluk vakti ile, karanlığı ile alemi kaplayan geceye kasem ederim ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Muhakkak Rabbin sana hoşnut olacağın şeyi verecektir. O, senin bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedi mi? O halde yetime kahretme. Dilenciye gelince onu azarlayıp kovma. Bununla beraber, Rabbinin nimetini durmayıp söyle.
Bu sure hakkında Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Sure-i Duha’yı okuyan kimseye Arafat’ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir.”
“Sure-i Duhâ’yı okuyan kimseye mü’min erkeklerin ve mü’mine kadınların ecri kadar ecir verilir.”
“Cenab-ı Ecelli ve Alâ, Sure-i Duhâ’yı okuyan kimseye, mahşer günü ehli beytine, akrabalarına, komşularına ve dostlarına şefaat izni verir. “
Bu sure-i edilenin bazı sırları:
Bu sure-i celi leyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi kaybolmaz. Evinden bir şeyi çalınmaz. Evine geçimsizlik, veba, taun ve cin giremez. Hırsız ve cin girmek isterlerse manevi olarak evin demir bir sur içinde olduğunu görürler.
İmam-ı Gazalî diyor ki:
“Seleften bir cemaattan edilen bir rivayette, onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sureyi okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.”
* Kaybolan bir kimsenin ismi üzerine Duha Suresi okunursa, kısa zamanda geri dönüp ayrıldığı yere gelir. Kaybedilen bir şeyin yeri bilinemiyorsa, onun bulunması niyetiyle Duha Suresi okunur. Bi iznillah kendisine kaybın yeri bildirilir. Yahut unutulan yer bilinmiyorsa, o yer kendisine hatırlatılır.
* Zeynüddin el-Bekrî’den rivayette deniliyor ki: “Kim her gün kırk defa okumak üzere kırk gün
Duhâ suresine devam eder ve her gün bu sureyi belirtilen sayıda okuduktan sonra:
“Allah’ım! Yâ Ganiyy! Beni öyle bir zenginleştir ki, ondan sonra bir daha fakirlikten korkmayayım. Beni doğru yola eriştir. Çünkü ben cahilim. ” duasını okursa, Allah Teala ona her halinde kendisine hikmet öğretecek bir kimseyi gönderir. “

.

——————————————————————————–

DUHAN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hâ miym. Vel kitâbil mübiyn. İnnâ enzelnâhü fi leyletin mübâraketin innâ künnâ münzirîn. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakiym. Emran min ındinâ, innâ künnâ mursiliyn. Rahmeten min rabbik, innehû hüves semiy’ul aliym. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehümâ, in küntüm mûkıniyn. Lâ ilahe illâ hüve yuhyî ve yümiyt, rabbüküm ve rabbü âbâikümül evveliyn. Bel hüm fi şekkin yel’abûn. Fertekıb yevme te’tis semâü bi dühânin mübiyn. Yağşen nâs, hazâ azâbün eliym. Rabbenekşif annel azâbeinnâ mü’mimin. Ennâ lehümüz zikrâ ve kad câehüm rasûlün mübiyn. Sümme tevellev anhü ve kâlû muallemün mecnûn. İnnâ kâşifül azâbi kaliylen inneküm âidûn. Yevme nebtışül batşetel kübrâ, innâ müntekımûn. Ve le kad fetennâ kablehüm kavme fir’avne ve câehüm rasûlün keriym. En eddû ileyye ıbâdellâh, innî leküm rasûlün emiyn. Ve en lâ ta’lû alellâh, innî âtîküm bi sultanin mübiyn. Ve innî uztü bi rabbî ve rabbiküm en tercumûn. Ve in. lem tü’minû lî fa’tezilûn. Fe deâ rabbehû enne hâülâi kavmün mücrimûn. Fe esri bi ıbâdî leylen irmeküm müttebeûn. Vetrükil bahra rahvâ, innehüm cündün muğrakûn. Kem terakû min cennâtin ve uyun. Ve zürûın ve mekâmin keriym. Ve na’metin kânû fîyHıâ fâkihiyn. Kezâlik, ve evrasnâhâ kavmen âhariyn. Femâ beket aleyhimüs semâü vel ardu vemâ kânû münzariyn.
Ve lekad necceynâ benî isrâiyle minel azabil mühiyn. Min fir’avn, innehû kâne âliyen minel nıüsrifiyn. Ve lekadıhternâhüm alâ ilmin alel âlemiyn. Ve âteynâhüm minel âyâti mâ fîhi belâün mübiyn. İnne hâülâi le yekûlûn. İn hiye illâ mevtetünel ûlâ ve mâ nahnü bi münşeriyn. Fe’tû bi âbâinâ in küntüm sâdikıyn. E hüm hayrını em kavmü tübbeın velleziyne min kablihim, ehleknâhttm innehüm kânû nıücrimiyn. Ve mâ halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehümâ lâıbiyn. Mâ halaknâhümâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahüm lâ ya’lemûn. İnne yevmel fasli miykâtühüm ecmeıyn. Yevme lâ yuğnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hüm yünsarûn. İllâ men rahımellâh, innehû hüvel aziyzür rahıym. İnne şeceratez zekkûm. Taâmül esiym. Kel mühl, yağlî fil bütün. Ke ğalyil hamiym. Huzûhü fa’tilûhü ilâ sevâil cehıym. Sümme subbû fevka ra’sihî min azabil hamiym. Zuk, inneke entel aziyzül keriym. İnne hazâ mâ küntüm bihî temterûn. İnnel müttekıyne fî mekâmin emiyn. Fî cennâtin ve uyun. Yelbesûne min sündüsin ve istebrakın mütekâbiliyn. Kezâlik, ve zevvecnâhüm bi hurin ıyn. Yed’ûne fîhâ bi külli fâkihetin âminiyn. Lâ yezûkûne fiyhel mevte illel mevtetel ûlâ, ve vekâhüm azâbel cehıym. Fadlen min rabbik, zâlike hüvel fevzül azıym. Fe innemâ yessernâhü bi lisânike leallehüm yetezekkerûn. Fertekıb innehüm mürtekıbûn.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar
.
——————————————————————————–

DUHAN SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER

Bu sure-i celile hakkında Resulü Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Her kim Sure-i Duhan’ı geceleyin okursa, yetmiş bin melaike o kimse için sabaha kadar istiğfar ederler, affolunmasını Cenab-ı Ecelli Alâ’dan taleb ederler.”
Diğer hadis-i şerifte:
“Her kim Sure-i Duhan ‘ı cuma geceleri okursa affolunur.”
“Her kim Sure-i Duhan’ı cuma günü yahut gecesi okursa Cenabı Ecelli Alâ o kimse için cennette bir köşk bina eder” buyurmuşlardır.
“Kim geceleyin Sure-i Duhan ile namaz kılar da yatarsa yetmiş bin melek onun için istiğfar getirir.”
“Bir kimse Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenabı Hakk, o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.”
* Bir kimse bu surenin tamamını yazıp üzerinde taşırsa, şeytanın şerrinden kurtulur. İnsanlar arasında sayılan bir duruma gelir.

.
——————————————————————————–

DUHAN SURESİNİN MANASI

*Ya Muhammed, Hayy ve Kayyûm hakkı için, hak ve batıl arasını ayırt edici Kur’an hakkı için.
*Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Onunla küffarı korkuturuz.
*O gecede gelecek senenin o gecesine kadar her hüküm olunmuş işler ayırt edilir.
*Bizim katımızdan sadır olan Peygamberler göndeririz.
*Bu Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere… O işitir ve bilir.
*O, semaların, yerin ve onların arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer inanırsanız böyle bilin.
*O’ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir.
*Belki kafirler şek ve şüphede olup oynarlar.
*Sen semadan aşikar bir duman geldiği günü
bekle!
*O duman insanları kapladıkda, derler ki bu bize acıklı bir azaptır.
*O vakit; Ya Rabbi, bu azabı bizden kaldır, iman ederiz, derler.
*Onlarda düşünmek nerede, kendilerine açık sözlü bir Peygamber gelmişti.
*Sonra ondan da yüz çevirip, “öğrenmiş mecnundur” dediler.
*Biz azabı az bir şey kaldırsak, siz küfre dönersiniz.
* Ulu bir hışımla onları yakalıyacağımız gün, onlardan intikam alırız.
*Onlardan evvel firavunun kavmini imtihan ettik ve onlara değerli bir Peygamber gelmişti. (Hz. Musa)
*Allah’ın kullarını bana verin. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim.
*Allah’a karşı yücelik taslamayın. Çünkü ben size bir burhan (mucize) getiriyorum.
*Muhakkak ben, beni taşlamanızdan benim ve sizin Rabbinize sığındım.
*Eğer bana iman etmezseniz bari benden el çekiniz, dedi.
* Onlar imanı kabul etmediklerinden Musa,
Rabbine bunlar suçlu bir kavimdir, diye beddua etti.
* Kullarımla geceleyin yola çık, belki sizi
takip edecekler.
*Denizi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
*Geriye ne bahçeler ve pınarlar.
*Ne ekinler, ne güzel konaklar.
*İçinde zevk ü sefa sürdükleri ne nimetler bırakmışlardı.
*Böyle yaptık ve onlara diğer kavmi mirasçı kıldık.
*Onların üzerine ne gök ve ne de yer ağladı.
*Ve onlara mühlet de verilmedi.
*Ve Beni İsrail’i zelil edici azaptan kurtardık.
*Firavundan, çünkü o kibirli müsriflerdendi.
*And olsun, biz îsrailoğullarını bile bile alemlerin üzerine seçtik.
*Onlara, aşikar imtihanı hâvi mucizeler gönderdik. Bunlara Mekke müşrikleri derler ki:
“Bu ölüm bizim ilk ölümümüzdür, yenidendirileceğimiz de yok.
*Eğer sözünüzde sadık iseniz haydi babalarımızı getirin.
*Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa tubba’ın kavmi mi? Onları yok etik. Çünkü onlar azgın, suçlu kavimlerdir.
*Biz gökleri ve yerleri aralarındaki şeyleri oyuncak olarak yaratmadık.
*Biz onları ancak hak olarak yarattık. Lakin ekserisi bunu bilmezler.
*Hakla batılın ayırt olunduğu gün, insanların toplanacağı vakittir.
*O gün bir dost bir dosttan bir şey gideremez. Ve onlara yardım da olunmaz.
*Ancak Allah’ın rahmet ettiklerine yardım olunurlar. Belli ki güçlü ve acıyıcı O’dur.
*Muhakkak ki, zakkum ağacı,
*Günahkarların yemeği olacaktır.
*Erimiş bakır gibi karınlarında kaynar.
*Sıcak suyun kaynadığı gibi.
*Onu tutun ve sürüyerek cehennemin ortasına götürün.
*Sonra başından kaynar su azabını dökün, emri verilir.
*Zebaniler onlarla alay ederler. Derler ki bu azabı tad. Zira sen kavminin aziz ve kerimi idin.
*50. Dünyada şüphe ettiğiniz bu azaptır, derler.
*Şüphesiz ki, Allah’tan korkanlar emin yerdedirler.
*Cennetlerde, su başlarında.
*İnce ve kalın kumaşlar giymiş olarak karşı karşıya otururlar.
*Bunlarla beraber onları gözleri güzel hurilerle evlendiririz.
*Orada her yemişten emin oldukları halde isterler.
*Orada onlara ölüm yoktur. Ancak ilk ölümlerinden başka ölüm acısını tadmazlar. Onları cehennem azabından da korumuştur.
*Onlar, bunlara Rabbinden fazlu kerem olarak nail olurlar. Bu büyük bir kurtuluştur.
*Biz Kur’an’ı olur ki, öğüt alırlar diye senin dilinle kolaylaştırdık.
*Onlara gelecek azabı bekle. Onlar senin kötü halini ve ölümünü beklerler.