OTANT�K TA�

Şifalı Dualar

 

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

 

E

 
EŞ-ŞEKÜR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Az amel karşılığında büyük derece ve sevap verici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi kendinde nefes darlığı, vücudunda bir ağırlık veya yorgunluk hissedenler (41) defa yazarak suyunu içerler, bir
kısmını da sürünürlerse Allah’ın izni ile şifaya ererler.Kim bu mübarek ism-i şerifi kemal-i hürmet ile (41) defa bir bardak suya okur, akşamları birer yudum içer, gözlerine de sürerse, o kimsenin göğsünde ferahlık hasıl olur, gözleri de kuvvetlenir.
Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimseden Allah’ın nimetleri eksilmez. O kimse kazandığını kaybetmez. Allah vücuduna afiyet ihsan eder.
Çokça okuyan kimseye halk tarafından rağbet edilir. Hal ehli okursa bazı gizlilikler açığa çıkar.
Her kimin hayatında darlık, gönlünde keder, gözünde karanlık bulunsa ve o kişi bu ism-i şerifi su üzeri
 
——————————————————————————–

ED-DARRU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zarar veren şeyleri yaratan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Dârru” ismi celilini cuma geceleri (100)’er defa okuyan kimselere mahlukat takarrub eder.
Bulunduğu mertebeden aşağıya düşen kimse cuma gecesi veya arabi ayın on dört, on beşinci geceleri (lOO)’er defa okursa bulunduğu mertebeye ulaşır.
Bu ismi şerif düşmana hastalık, musibet musallat etmek için okunur. İnsanlara zulmeden bir zalimi, zulüm ve fenalığından vazgeçirmek ve ikaz etmek için salı gecesi sabaha karşı kıbleye dönerek (1001) defa “Yâ Dârru” zikrini okuduktan sonra:
“Ey Rabbim, filan oğlu filan, kulların hakkında zararlıdır. Onu zulmünden vazgeçirmek ve yola getirerek ümmet-i muhammedi elinden kurtarmak için “Dârr” ismi şerifin hürmetine ona sıtmayı, göz veya baş ağrısını musallat kıl. Belki bu musibetler ikaz olmasına sebep olur.” diye dua edilirse Allah’ın izni ile zalimde bir hastalık meydana gelir. Zulüm ve fenalığından tevbe ve istiğfar etmediği müddetçe hastalıktan kurtulamaz.
Cenabı Hakk’ın “Yâ Dârru ve Yâ Nâfıu” ismi şeriflerini cuma gecelerinde (lOO)’er defa okuyan kimse, sıhhat ve afiyet içinde hayatını devam ettirir. Kavmi tarafından da sevilir.
Adedi (1001), saati Merih’tir. Fena insanların şerrinden kurtulmak için okunması tavsiye edilmektedir.
(41) kere okuyup üfürse ve o su ile yüzünü yıkasa Hakk Sübhânehû ve Teala muradını yerine getirir.
——————————————————————————–

EFENDİMİZ (S.A)’i RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Sallellâhü alâ muhammed.
“Allah, Muhammed’e salat etsin!”
Sahabinin biri Efendimiz (s.a.v.)’irı huzuruna geldi:
Ya Resulallah, babam yaşlı bir zattır. Sizi görmek istiyor.
Onu bana getir, buyurdu.
Gözleri görmüyor, deyince Efendimiz:
Ona söyle, yedi gece yatarken yukarıdaki salavatı söylerse, rüyasında beni görür, buyurdu.
Bu tavsiyeyi yaptı ve o sevgililer sevgilisini rüyasında gördü.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinin nebiyyil ümmiyyi.
“Allah’ım, Efendimiz ve Ümmi Peygamber Muhammed’e salat eyle!”
benden hiç kimse sormamıştı. Ya Osman, kim (bu zikri) sabahladığı vakit on defa okursa, Allah Teala ona altı meziyet verir:
1- Şeytanın ve taifesinin şerrinden muhafaza olunur.
2-Cennette bir kıntar verilir.Hurilerle evlendirilir.
4- Kur’an’ı, Tevrat’ı, İncil’i okumuş gibi ecirverilir.
5- Cennetteki derecesi artırılır.
6- Ey Osman, ona hac ve umre yapıp da Allah Teala haccını ve umresini kabul ettiği kimsenin ecri kadar sevap ihsan eder. Okuduğu gün ölürse şehit olarak öldüğüne dair şehitlerin mührü ile mühürlenir.” buyurdu.
 
——————————————————————————–

EHLİ MÜNASABETTE BULUNACAKLARIN OKUYACAĞI DUA

Bismillâhi allâhümme cennibneş şeytâne ve cennibiş şeytâne mâ rezaktenâ.
Manası: Bismillah. Allah’ım, şeytanı bizden ve bizi rızıklandıracağın evlattan uzaklaştır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:
“Sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulunduğunda (bu duayı) okur da bir çocuğu olursa şeytan ebediyyen ona zarar vermez.” buyurmuştur.
 
——————————————————————————–

EL-GAFUR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Günahkarlardan istediğini ziyadesiyle affedici”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Çeşitli elemlere ve sıtmaya karşı bu ism-i şerif üç defa yazılarak tanışınırsa şifaya erdirir.
“Seyyidül istiğfar” son nefesinde konuşamıyan hastalara yazılarak su içine bırakılır. Elde edilen bu sudan hastanın ağzına
damlatılırsa dili çözülür ve kolay can verir.
2. Bu ism-i şerifin adedi (1286), saati Güneş’tir. Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye edilmiştir.
3. İç alemini karışıklıktan kurtarmak isteyen bu mübarek ism-i şerifi okumayı adet edinmelidir.
4-Her farz namazın peşinden okumaya devam edenlere ruhaniler gelerek dilek ve hacetlerini gidermek için yardımcı olurlar.
5-İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. Barışmak isteyen üzerinde taşır.
 
——————————————————————————–

EL-GAFFAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok bağışlayıcı.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Ğaffâr” ismi şerifini cuma
namazlarından sonra okuyanlar Allah’ın affına nail
olurlar.
2. Allah’ın sonsuz mağfiretinden yararlanmakisteyenler, bu mübarek ismi okumaya devam
etmelidirler. Cuma namazlarından sonra (lOO)’er defaokuyanlarda, rahmeti ilahiyyenin eserleri belirir.
Kurşun bir levha üzerine yazarak taşıyanlar zalimlerin şerrinden korunur.Adedi (1200), saati Zöhre’dir. Maddi ve manevi halini düzeltip ıslah etmek için okumak mücerreptir.Bu mübarek ismi okumayı vird edinen kul, bazı gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Esrar perdeleri aradan kalkar.Sinirlenip, parlayan kimselerin bu mübarek zikri okumaya devam etmeleri halinde gazapları teskin olur.
 
——————————————————————————–

EL-GANİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok zengin ve her şeyden müstağni. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Ğaniyyü” ismi celili hasta üzerine okunursa şifaya kavuşur. Bu ismi celili okuyan kimse maddi ve manevi zenginliğe nail olur.
Bu ism-i şerif cismani bir hastalık üzerine okunursa Allah’ın izni ile hastalık şifa bulur.
Adedi (1060), saati Zühal’dir. Mezkur adede devam edenleri Allah Teala namerde muhtaç etmez.
Bir hastalık veya musibetin izalesi için okunursa, sözü edilen hususlar sona erer. (1000)’er defa okuyan fukaralıktan kurtulur. Okuyarak eline üfleyip vücudunu sıvazlayan hastalıklardan korunur.
Cuma günü birinci saatte yazılır, ticaret mahalline aşılırsa, orada bereket meydana gelir.
Bu mübarek ismi şerifi “Yâ Ğaniyyü” diye okumayı vird haline getirenlere rızık kapıları açılır. Kimseye muhtaç olmazlar.
 
——————————————————————————–

EL-ŞEHİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Herşeyi inceliği ile görüp bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“..Bu mübarek ism-i celil, asilerin ıslahı için içirir. Âna-babasına isyan edenin başından ııiLiuLirak “Yâ Şehîdü” ism-i celili bir kaç defa okunur. Kocasını isyan eden kadına karşı da okunursa aynı tesiri icra eder.
*1 Adedi (319), saati Müşteri’dir. Şehitlik mertebesine ulaşmak için okunması mücerrebtir.
* iftiraya uğrayan kimse “Yâ Allâhü, yâ Şehîdü diye gece yarısı (329) defa okursa, Allah Teala onu iftiradan kurtarır.
* Seher vaktinde (21) defa isyankar çocuğun veya kadının üzerine okunursa Allah Teala .durumlarını salaha çevirir.
*Haksız olarak zulme uğrayan bir kimse bir ay müddetle (319) defa okur da “Ey her şeye şahid olan .Allah’ım, bana zulmeden den hakkımı al onu sana havale ediyorum.” derse Allah Teala hakkını ondan alır.
 
——————————————————————————–

EL-ADLÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Gerçek adaletin sahibi. Her işi ve her şeyi layıkıyla yapan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celil yirmi parça ekmeğe yazılır ve yenirse bütün mahlukat ona itaat eder.
Bu mübarek ismin adedi (104), saati Güneş’tir. Mezkur adet, saatinde okunursa maddi ve manevi durumu ve işleri bozuk olanın durumunda bir salah meydana gelir.
Her kim bu mübarek ism-i şerifi bir parça ekmek üzerine yazarak yerse,
kalp kırıcı kimseleri kendisine muti eder.
Cuma gecesi bir ekmek üzerine (20) defa yazılarak yenirse kalpleri kendine teshir eder.
İnsanlara zulmeden zalimlere karşı okunursa zalimi hizaya getirir, zulmünden vazgeçer.
Kim güneş doğmadan önce (92) defa “Yâ Adlü celle Celâlühû” diye okursa başkalarına karşı kendinde adalet belirtileri meydana gelir.
 
——————————————————————————–

EL-AFÜVV İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Tevbeleri kabul eden.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Afüvvü” ismi celilini okumaya devam edenler Cenabı Hakk’ın rızasına nail olurlar.Adedi (156), saati Güneş’tir.
Nefs-i emmâreyi dize getirmek için bu ismi celil zikir olarak çekilmelidir. Bu ismi celili okumak Allah’ın hoşnutluğunu sağlar.
Öfkelendiği zaman bu ismi celili (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin hırsı, sönerek sakinleşir.
Günde (2000) defa okuyan, Allah’a karşı işlediği günahlardan utanır, günah işlemekten çekinir. İlahi affın üzerindeki tesirini hisseder.
 
——————————————————————————–

EL-AHİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığının sonu olmayan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ âhıru” ismini günde (100) defa okumaya devam edenlerin kalbinden Hakk’tan başkası çıkar.
Adedi (801), saati Merih’tir. Tevhid ehlini zalimlerin sultasından korumak için okunmalıdır.
Yatsı namazlarının sonunda “Yâ âhıru celle celâlühû” diye (100)’er defa okuyanın ömrünün sonu hayırla nihayete erer.
Düşmanları tarafından sıkıştırılan, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, artık ona karşı düşmanlık yapamazlar.
Allah (c.c.) düşmanlarına karşı kendisine güç ve kuvvet ihsan eder.
Günde (100) defa okuyan, kalbini temizler. (800) defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar. (1000)defa okuyanın kalbi Allah sevgisi ile dolar. Cuma günleri (lOOO)’er defa okuyanın rızkı artar.”Yâ âhıru celle celâlühû” ismi celilini okumayı sürdürenlere düşmanlık edenler, helak olurlar.
 
——————————————————————————–

EL-ALİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün eşyanın en ince taraflarını bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Aliym” ism-i şerifine devam edenlerin ilimleri artar, ma’bûdunu hakkı ile bilir.
“Yâ Allâmel ğuyûb” virdine devam edenler, gayb erleri ile konuşurlar.
“Yâ âlimel ğaybi veş şehâdeh.” diye namazların sonunda (lOO)’er defa okuyanların kalp gözleri açılır.
“Yâ allâmel ğuyûbi fe lâ şey’e yefûtühû min ılmihî ve lâ yeûdüh.” diye bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gider, hıfzetme güçleri artar.
Kim, “Yâ Allâmel ğuyûb” diye kendinden geçinceye kadar zikrederse, ruhu maveralara yükselir, sır perdeleri aralanır.
Namazların hemen akabinde (lOO)’er defa okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye muvaffak olur.
Bu ismin adedi (150), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okumayı adet edinenler, ilim tahsilinde kavrama gücü elde ederler.
Kim sabah ve akşamları:
“Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fis semâ’, ve hüves semîul aliym.” diye (3)’er defa okursa, bütün bela ve musibetlerden Allah’ın izni ile korunur.
Bu ism-i şerifi vird edinenlerin kalbi ruşen olup, batınında çeşitli nurlar zahir olur.
 
——————————————————————————–

EL-ALİYYÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Büyüklüğünü anlamaktan bütün halk acizdir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yazılarak sabi üzerine bağlanırsa zihni gelişir. Fakir üzerine bağlanırsa zengin olur.
Bu ism-i şerifi yazarak üzerinde taşıyan kimsenin kadri yüce olur. Uzak beldede bulunan salimen ailesine avdet eder.
Fukaralıktan halas olur. Adedi (110), saati Güneş’tir. Okumayı adet edinenlerin ahlakı düzelir, insanlara şirin görünür.
Okumayı vird edinenler, hikmetten konuşur.İlmin derinliklerine nüfuz eder. Görenlerinmuhabbetini celb eder.
Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir.
Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların ıslahları için okumaya devam ederse, Allah onların ahlaklarını düzeltir.
 
——————————————————————————–

EL-AZIYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Büyüklüğünü kendisi bilir. Beşerin aklı, zatını bilmekten acizdir.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi çok çok okuyanlarelemlerden kurtulup şifaya kavuşurlar. Zalim sultandan korkan kimse: “Yâ azıymü zes senâil fâhıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyâi fe lâ yezillü ızzühû.”duasını (12) kez okuyarak bedenine üflerse şerrinden halas olur.Bu ismin adedi (1020), saati Utarid’dir. Mühim işlerde başarıya ulaşmak için okunur. Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ azıymü celle celâlühû” diye okumayı alışkanlık haline getiren kimse izzet ve şerefe nail olur. Hastaya okunursa şifa bulur.Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek ism-i şerifi (12) defa okuyarak cesedine üflerse korkusu zail olur.Bu ism-i şerifi çok zikreden kimse halk içinde aziz olur.
Vird edinerek okuyan kimse elemlerden şifaya kavuşur.Cenabı Hakk’ın bu ism-i şerifi eşi bulunmaz ilahi bir hazinedir. Daima bu ism-i şerifi okuyanların şerefi yücelir, insanlar tarafından hürmet edilir.
 
——————————————————————————–

EL-AZİYZ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mutlak galibiyetin yegâne sahibi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yâ Aziyz” ism-i şerifini kırk gün (40)’ar defa
okuyana Cenab-ı Hakk yardım eder. Onu kimseye
muhtaç etmez.
Ya azizül maniul ğalibü ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilühü
Bu ism-i celili ara vermeden yedi gün (lOOO)’er defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar…
Yukarıdaki mübarek zikri okumaya devam edenler, akranları arasında aziz olurlar. Allahü Teala onu, zilletten sonra aziz, fakirlikten sonra zengin eder. Korku içinde bulunan da korktuklarından emin olur.
Bu mübarek ism-i şerifi yedi gün okumaya devam edenlerin düşmanı zillete düşer.
(41 )’er defa kırk gün okumaya devam edenler, fukaralıktan kurtulurlar. Cenabı Hakk onu mahlukattan kimseye muhtaç etmez.
Sabah namazından sonra okuyanların rızkı çoğalır, maksadına nail olur.
“el-Aziyz” olan Allah’ın emirlerini uygulayan, aziz olur. O’nun izzeti ile şereflenen, asırlardır yüzü gülmeyen mü’minlerin aziz olması
için çalışır.
 
——————————————————————————–

EL-BAISÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Ölüleri diriltip kabirden çıkaran”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yatağında elini göğsüne koyarak “Yâ Bâısü” ism-i celilini (100) defa okuyanın kalbi nurlanır, hikmet ve ilimle rızıklanır.
Kim yatarken “Yâ Bâısü celle celâlühû” diye (100) defa okursa, Allah Teala kalbini marifet nuru ile doldurur. Feyz-i ilahi o
kişinin ruhunu sarar.Bu mübarek isme devam ederek okuyanların önlerindeki kapalı kapılar hayır için açılırlar.
Adedi (573)’tür. Düşmanların ve eşkıyanın şerlerinden korunmak, iftiradan emin olmak için (7073) defa okunması tecrübe
edilmiştir.Kırk gün farz namazlarının ardından (573) defa okuyan muradına nail olur.
Allah’ın emirlerine karşı lakayd olan kimse bu mübarek ism-i celili okumaya devam ederse ibadetlere karşı aşk ve sevgisi artar.
İbadet ve taatını severek yapar.
 
——————————————————————————–

EL-BAKIY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığının sonu olmayan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1.”Yâ Bâkıy” ism-i cehlini (1000) defa okuyan, çeşitli sıkıntılardan kurtulur.
2. Her namazın arkasından (113) defa okuyan kimseyi bütün dünya bir araya gelse bulunduğu makamdan azledemez.
3. Vird edinerek okuyanların ömürleri bereketlenir. Afiyet içinde yaşarlar. Afet ve belalardan emin olurlar. Tam bir ihlas içinde her gün (113) defa okuyanın mülkü ve memuriyeti elinden gitmez. Hayatta kaldığı müddetçe mülkünün ve vazifesinin sahibi olarak yazılır.
4. Kim güneş doğmadan önce (lOO)’er defa okursa bir felaket ile karşılaşmaz. Ahirette ise Allah Teala’nın affına nail olur.
5. Bir şeyden korkan kimse her gece yatağına yattığında (113) defa okursa korktuklarından emin olur.
6. Kendisine vird edinerek (113) defa
okuyanlara hastalık arız olmaz.
 
——————————————————————————–

EL-BARİÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mahlukatın ayıpsız yaratıcısı.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Bâriü” ism-i celilini aralıksız yedi gün (lOO)’er defa okuyanlar selamete ererler.
Yâ bârien nüfûsi bi lâ misâlin halâ min ğayrihî.
Bu mübarek esmayı okuyarak zikredenlere izzet, saadet ve zenginlik kapıları açılır. Aklı yükselenlerin(ziftlenmiş bir tahta parçasının üzerine yazılıp) elbiselerine aşılırsa şifaya kavuşurlar.Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah Teala ferah ve sevince çevirir. Bütün alem onu kutlar.
Bu mübarek ismi bir sene boyunca vird edinenler etraflarına şifa dağıtırlar. Elini bir hasta ı’izerine koyarak bu ismi okuyan kimseye Allah şifa ihsan eder. Hasta bir gözün üzerine konularak okunursa, Allah şifa ihsan eder.
Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya muvaffak olur, alem-i misalle arasındaki perdeler kalkar. Tabib ise tedavi ettiği hastalar şifa bulurlar.Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. Okuyamıyanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.
Yedi gün ara vermeden (lOO)’er defa okuyanlar hastalıklardan şifa bulurlar.
 
——————————————————————————–

EL-BASIT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Bâsıt” ism-i şerifini duha namazlarından sonra (10)’ar defa okuyanların rızıkları artar. Eller semaya doğru kaldırılarak (10)’ar defa okunur yüze sürülürse ilahi rızık kapıları açılır.Adedi (72), saati Zöhre’dir.
Mezkur adedi okumayı adet edinenler rızıklarını kolayca elde ederler.Her kim seher vaktinde ellerini açarak “Yâ Bâsıt” diye (10) defa okuyup elini yüzüne sürerse, kimseye muhtaç olmaz.Sıkıntı içinde kıvranan bir kimse, Cenabı Hakk’m bu ismini okumaya devam ederse, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulur.
Hayvani gıdalardan sakınmak sureti ile bir sene müddetle günde (31) defa “Yâ Bâsıt” ism-i şerifini okumak kalp gözünün açılmasına bir vesiledir.
 
——————————————————————————–

EL-BATIN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Aklın tasavvurundan ve idrakinden gizlidir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınüve hüve bi külli şey’in aliym.
1-Muradın hasıl olması için iki rekat namazdan sonra (540) defa bu ayeti okuyan bütün emeline nail olur.
2. Adedi (62), saati Kamer’dir. Daima zikreden
kimsenin kalbine Cenabı Hakk ilham ihsan eder. Bu
sayede güzel şeyler müşahede etmeye başlar. Her türlü
sıkıntıdan kurtarır.
3. Günde (3) defa samimi bir kalp ile “YâBâtınü” diye (3) defa zikreden kimse bazı sırların iç yüzünü görme şerefine nail olur.
Huzur bulur.
4. Bu mübarek ismi şerif ile çokça zikredenler korktuklarından emin olurlar. Nefsi huzura erer kalbi genişler. İç alemi nurlanır. Her mahluk tarafından sevilir ve sayılır. Duası kabul edilir.
5. Bu ismi celili zikir halinde okumayı sürdürenlerin dilekleri kabul edilir.
——————————————————————————–

EL-BASIYRU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Her şeyi görüp gözetleyici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Basıyr” ism-i cehlini cuma namazından önce (100) kere okuyanların basiretini Cenabı Hakk açar. Sözünde ve işlerinde onu muvaffak kılar.Cuma namazını kılmadan önce bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Basıyr” diye (100) defa okuyan kimse güzel amel yapmaya muvaffak olur.
Bu ism-i celili vird edinip “Yâ Basıyr” diye zikreden kimse bazı gizli şeyleri görmeye muvaffak olur. Bir kaba, (100) defa yazılır, su ile imha edilerek içilirse zekayı kuvvetlendirir, kişi gördüğünü ezberler.Adedi (302), saati Güneş’tir. Mezkur saatte cuma namazlarından önce belirtilen adedi okuyan kimsenin gözleri nurlanır.
İnsanların gözlerinden ve fenalıklarından gizlenmek için onların bulunduğu topluluğa varmadan önce:
La tüdrikühül ebsaru ve have yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habiyr.
ayeti kerimesini (9) defa okumalıdır.
Kim cuma namazından önce (100) defa “Yâ Allâhü, yâ Basıyr” diye okursa, Allah içini temizler, gözlerini nurlandınr. Allah’ın rızası için hareket edene de Allah Teala rahmetini ihsan eder.
 
 
——————————————————————————–

EL-BEDIY’U İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Hiç misli olmayan şeyleri icad eden”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Bediy’u” ismi celilini yetmiş bin defa okuyanlar zarar ve ziyan verici şeylerin şerrinden kurtulup muradlarına nail olurlar.
2. Kim yetmiş bin defa bu ismi celili okursa. dilek ve maksadına ulaşır. Her çeşit kötülükten korunur.
3.Vird olarak okuyan kimsenin dili hikmet , konuşur. Bilmediğini anlama gücü ihsan olunur
4. “Yâ bediy’as semâvâti vel ard” diye defa okuyan, sıkıntı ve kederden kurtulur
5. (700) defa okuyan stresten kurtulur
——————————————————————————–

EL-BERR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“İhsan eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Berru” ism-i cehlini okumaya devam edenler mahlukatın şerrinden emin olurlar.
2. Adedi (202), saati Zöhre’dir. Mezkur adedi okumaya devam edenler her hallerinde Cenabı Hakk’ın lütuf ve keremine mazhar olurlar. İhsân-ı İlâhînin ardı arkası kesilmeden devam eder.
3. Bu ismi celil ile zikre devam eden, felç hastalığından emin olur.
4. İçki mübtelası ve daima isyan halinde bulunan kimseler bu mübarek ismi, (700)’er defa okumaya devam ederlerse alışkanlıklarından vazgeçip tevbe ederler. Deniz fırtınasına yakalananlar,fırtınadan salimen kurtulurlar. Yolculuğa çıkanlar selametle dönerler.
5. Her namazın arkasından okuyanların dilleri hikmeti konuşur.
6. Riba yiyen kimse günde (700) defa okursa riba yemekten nadim olarak tevbe eder.
 
——————————————————————————–

EL-CAMİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

İstediğini istediği anda toplayan.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Câmiu” ismi cehline devam edenler maksatlarına nail olurlar.
Evini terk eden veya bir şeyi kaybolan kimse onları bulmak için tam bir ihlas ile bu ismi şerifi (114) defa okur, sonra yitiklerini ararsa Allah’ın izni ile yitiklerini bulur.Bu ismi celili kendine zikir edinen kimsenin dostları ve ahbabları çoğalır. Maksadına ulaşır.Bu mübarek ismi şerifi çokça okuyanlara Cenabı Hakk hasret ve ayrılık çektirmez. Aile fertlerinin bir arada yaşamalarına vesile olur.Adedi (114), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okumayı sürdüren kimse zahiri ve batını bir arada bulundurma meziyetini elde eder.Bu ismi celili okumak dünya ve ahiretin saadetini elde etmeyi sağlar.
——————————————————————————–

EL-CEBBAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mutlak ıslah ve kahredici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Cebbar” ism-i şerifini sabah-akşam b(21)’er defa okuyan kimse, zalimlerin şerrinden korunur.
Zalimlerin şerrinden kurtulmak için sabah ve akşam namazlarından sonra (21)’er defa okunmalıdır.
Bu mübarek ismi vird edinenlerden zalimler çekinip, yüzüne baktığı zaman heyecana kapılırlar. Ayrıca bunu vird edinen, şeytanın şerrinden korunur.Bu ismin adedi (206), saati Merih’tir. Düşmanı hezimete uğratmak ve tutukluluktan kurtulmak için ihlas ile okunmalıdır.
Bu ism-i şerif, düşmanı hezimete uğratmak için (206) defa okunmaya devam edilirse Allah Teala düşmandan intikam alır. İftiracıların kötülüğünden de o kişiyi muhafaza eder.Kim “Yâ Cebbar” ism-i şerifini ve “Zül celâli vel ikram” ism-i şeriflerini abdestli olarak bir kağıda yazar, üzerinde taşırsa insanlar arasında sevilip sayılan bir kişi olur.
 
——————————————————————————–

EL-CELİYL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Celâlet ve ululuk sahibi.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Celiyi” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin veya misk ve safranla yazıp taşıyanların şanı yüce olur.
Her kim bu ism-i şerifi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur.
Sabah ve akşam “Yâ Celiylü celle celâlühûdiye zikre devam eden kimsede, mehabet meydana gelir. Ahlakı kötü olanın ahlakı düzelir. Adedi (73), saati Güneş’tir. Gam ve kederi sevince tebdil etmek ve tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için mezkur adet okunmalıdır.
Zalim kimseleri dize getirmek için bu ism-i şerifi okumalıdır.Devamlı olarak kendine vird edinenlerde manevi bir güç meydana gelir.
Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları tarafından kötülük yapılamaz. Yapmaya çalışan kimse kendini helak etmiş olur.
——————————————————————————–

EL-EVVEL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Varlığının evveli yoktur. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi okumaya devam eden yolcu seferin sıkıntılarından kurtulur.
Cuma günleri misafir olan, bu mübarek ismi şerifi “Yâ Evvelü celle celâlühû” diyerek vird edinirse dilek ve işlerinde başarıya ulaşır. Yolculuğun sıkıntılarından kurtulur.Bu ismin ebced adedi otuz yedi, saati Şems’dir. Bu ismi şerifi okuyarak işe başlayan kimse işlerinde hayır ve berekete nail olur.Okumaya devam edenler, bütün maksatlarına ulaşır, istediği şeyler ihsan olunur.
Kırk cuma (lOOO)’er defa okuyanın dileği gerçekleşir.
 
——————————————————————————–

EL-FETTAH İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zorlukları giderip hayır kapılarını ve dua edenlerin dua kapısını açıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu esmaya devam edenlerin kalpleri nurlanır, işleri kolaylaşır.
“Yâ Fettâh” ismi cehlini sabah namazlarından sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak (71) defa okuyanın kalbi temizlenir, sırrı nurlanır, işleri kolaylaşır ve rızkını kolaylıkla elde eder.
Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını kıldıktan sonra sağ eli kalbin üzerine koyarak “Yâ Fettâh” diye (70) kere okumalıdır.
Bu ismi şerifi “Yâ Fettâh” diye okumaya devam edenlere maddi ve manevi fetihler kolaylaşır.
Bu ismin adedi (489), saati Utarid’dir. Düşmanın adavetini muhabbete tebdil ve müşkülatın halli için “Yâ Fettâh” diye okunmalıdır.
Bu mübarek ismi şerif, cuma günü yazılarak taşımr, “Yâ Fettâh” diye okunmaya da devam edilirse, garip şeyler müşahede edilir. Bu ismi şerifin hadimi olan “Temhayâiyl” isimli melek gelerek hacetini yerine getirir.Sıkıntı ve darlık içinde bulunan, bu mübarek ismi şerifi okumalıdır. Çünkü Cenabı Hakk, sıkıntı ve darlığı ortadan kaldıracak sebepler ihsan eder.Vird edinenler kimseye muhtaç olmazlar. Üzerinde hürmetle taşıyanlar kimse tarafından ters yüz edilmez.
 
——————————————————————————–

EL-HADİ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Hidayete erdiren.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hâdî” ismi celilini okuyanlar hidayete erer, beldelere hükmedecek kuvvete sahip olurlar.
Bu mübarek “Yâ Hâdî” ismi celilini günde (200) defa okuyana Allah Teala hidayet nasip eder. Her türlü hayır kapılarının açılmasına muvaffak olur. İşlerinde basan elde eder.Anasının veya süt anasının memesini kabul etmeyen bir çocuğun boynuna bu ismi şerif yazılarak aşılırsa meme alıp emmeye başlar.Temiz kab içine yazılarak üzerine yağmur veya menba suyu konduktan sonra (200) defa “Yâ Hâdî” diye okuyarak zihni kapalı olan bir kimseye içirilirse Allah’ın izni ile zihninin açılmasına vesile olur. İsyan içinde bulunan kimseye yedi gün bu sudan içirilirse Cenabı Hakk o kimseyi doğru yola hidayet buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-HAFID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”Kullarından bazılarının derecesini indirici”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi (50) defa okuyanların işleri görülür. Sıkıntıdan da emin olurlar.Düşmanı hezimete uğratmak için üç gün aynı yerde (70)’er kere “Yâ Hâfıd” diye okunmalıdır.Zalim ve facirlerin şerrinden korunmak için onlara karşı okunmalıdır.Bu ismin adedi (889), saati Zühal’dir. Hasımlara heybetli görünmek için mezkur saatte belirtilen miktar okunmalıdır.Vird edinen kimselerin dualarını Cenabı Ecelli Alâ kabul eder.Bu mübarek ism-i şerifi (500) defa okuyanın dileği gerçekleşir, her işi kolaylaşır. (1000) defa okuyan bütün düşmanların şerrinden halas olur.
 
——————————————————————————–

EL-HALIK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kainatı yaratan var edici. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Gecenin sessizliğinde “Yâ Hâlık” diyerek zikredenlerin kalpleri nurlanır.
Yâ halika men fıs semâvâti ve men fil ardı ve küllün ileyhi meâdühüm
Yitirilenin bulunması, gaibin selametle dönmesi için (5000) kere okunursa murad hasıl olur.
Yedi gün arka arkaya (lOO)’er defa okuyan, gelecek bela ve musibetlerden korunur.
Bu mübarek isim sanat erbabının zikridir. Bu ismi vird edinenler, tuttuğu işlerde muvaffak olurlar.
Bu ism-i şerifi okumaya devam eden kimse Cenabı Ecelli ve Alâ’nın nice mevâhibi ledünniyesini müşahede edecektir.
İyileşmesi müşkül ve aklı yükseltenhastalıklarda yazılıp taşınması tavsiye edilmiştir.
Her kim bu ism-i şerifi geceleri vird edinirse Allah Teala onun için bir melek yaratır, kıyamete kadar işlediği ibadet, defter-i amaline geçer.Bazı sırları sezebilmek için Şems saatinde (701) defa okunmalıdır.
Kaybolan bir metaın bulunması için okunmaya devam edilmelidir. Giden metaın geriye döneceği kaydedilmektedir.
 
——————————————————————————–

EL-HABİYR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kulların gizli ve aşikar işledikleri bütün fiil ve sözlerini bilen.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Habiyr” ismini yedi gün iç coşkunluğu ile okuyanlar ruhaniyet kesbederler. Eşyanın esrarına vakıf olurlar. Zalimin yanında bulunan kişi okumaya devam ederse şerrinden halas olur.
Bu ismin adedi (812), saati Güneş’tir. Bir kimse Kamer saatinde yedi gün bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Habiyru celle celâlüh” diye temiz bir kalp ile okumaya devam ederse, ruhaniler gelerek ona arzu ettiği şeyleri haber verirler. Kendisine vird edinerek okuyanlar, zalim ve fena kimselerin şerlerinden korunurlar. Yatacağı vakit abdestli olarak okuyanlar, istedikleri şeyi rüyada görebilirler.Kötü ahlak ve huydan kurtulmak isteyen, bu mübarek ismi çokça okumalıdır.Başka biri tarafından bir ezaya maruz kalan kimse, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile eziyet edenin ezasından kurtulur.Zihnî gücü az olanlara yazılarak içirilirse, zihinleri kuvvetlenir.
Bir ay müddetle günde (7000) defa okuyan kimseye ismin hadimi melekler gelerek istek ve arzularını yerine getirmek için izin isterler.
 
——————————————————————————–

EL-HAFİYZU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok koruyan. Bütün mahlukata zeval gelmeden ve gökleri düşmekten, yeri batmaktan, suları kesilmekten
muhafaza eden. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hafıyz” ism-i celilini okumaya devam edenler korktuklarından emin olurlar. Yazıp üzerinde taşıyanlar yırtıcı hayvanların arasında da bulunsalar onlardan bir zarar görmezler.Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Hafîyzu celle celâlühû” diye okumayı adet edinenleri, Allah Teala her türlü kötülüklerden muhafaza eder.Bu ism-i şerifi zikredene düşman saldıramaz. Hatta bir kimse bu ism-i şerifi yazarak gerdanına saklasa Allah’ın izni ile yırtıcı hayvanlar ona zarar veremez. Günde (lO)’ar defa okuyan, suda boğulmaktan, insanların, cinlerin saldırısından, çeşitli hastalıklardan, dahili ve harici korkulardan korunmuş olur. Talebe-i ulûm, okuduğunu kolayca anlayabilmesi için bu mübarek ismi bol bol okumalıdır.Kırıcı, kötü huy sahibi kimseler için bir bardak suda, bu mübarek ism-i şerif (7) defa okunarak içirilirse ahlakî durumlarında düzelme meydana gelir.
 
——————————————————————————–

EL-HAKEMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Hükmün mutlak sahibi.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Güzelce bir abdest alıp, gecenin sessizliğinde iç huzuru ile “Yâ Hakem” ism-i cehlini okuyanların iç alemini Allah Teala sırlarla doldurur.
Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu mübarek ism-i şerifi (100) defa okuyanların kalbi sır hazinesi haline gelir. Vird olarak okuyanın sözü tesirli olur. Başkaları tarafından kabul görür.Adedi (68), saati Şems’dir. Muradın husulü için okunmalıdır.Bu mübarek ismi şerif namazların arkasından (68) defa okunursa, okuyanın kavrama gücü artar. Allah Teala eşyanın gerçek yüzünü ona gösterir.
Bir ay müddetle farz namazların arkasından okuyanın Allah katında makam ve mertebesi yücelir.
——————————————————————————–

EL-HAKİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hakiymü” ism-i şerifini okumaya devam edenlere ilahi hikmet kapıları açılır, korktuklarından
emin olurlar. Kim “Yâ Hakiymü celle celâlühû” diye bu ismi celili okumayı vird edinirse dili hikmet konuşmaya başlar. Manaların esrarına vakıf olur.Her namazın arkasından okumak derecelerin yükselmesine bir vesile olur.Bu ism-i şerif ile çokça zikredenler, korktuğu şeylerden halas olur.Adedi (87), saati Kamer’dir. Belirtilen saat ve adet ile okunursa sıkıntıda ve keder içinde olan kimse, içinde bulunduğu musibetlerden halas olur.Bir kimse işlerinin yolunda gitmesi için bu mübarek ism-i celili okumalıdır
——————————————————————————–

EL-HAKK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığı değişmeyen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine, “el-Hakku” ismi şerifi yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp dua edilirse Cenabı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder.
“Lâ ilahe illallâhül melikül hakkul mübiyn.” zikrini günde (100) defa okuyanlann rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halas olur. Günde (1000) defa okuyanın ahlakı güzelleşir. Tabiatı salaha erer.Mühim işlerinin gerçekleşmesini arzu eden kimse, bir kağıdın dört tarafına bu ismi celili yazar. Seher vaktinde o kağıdı elinin içine alarak semaya doğru ellerini açar, hacet ve dileğini Cenabı Hakk’a arz ederse mühim işleri gerçekleşir. Bir şeyi yitiren de aynı şekilde dua ve niyazda bulunursa yitiğini bulur.Adedi (108)’dir. Mezkur adedi zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, taraf-ı ilahiyyeden ihsan olunur.Bu mübarek ismi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklardan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.Bu mübarek ismi şerifi günde (1000) defa okuyanın ahlakı ve durumu düzelir.
——————————————————————————–

EL-HALİYMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Nice azaba layık olan kulların azabını tehir edici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi şerif bir kap suya okunur ve bu su bereketi arzulanan nesneye sürütürse bereketlenir. Deniz vasıtasına sürülürse, deniz afetinden selamette olunur.
“Yâ haliymü zel enâti fe lâ yüâdilühû şey’ün min halkını.” duasını okumaya devam edenlerin şanı yücelir. Ayva veya bir elmaya yazılıp efendisindennefret eden kadına yedirilirse aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür.Etrafını ezen zalimin karşısında bu mübarek ism-i şerifin okunması gazabının geçmesine bir vesile olur.Bu ismin adedi (88), saati Zühal’dir. Sinirli insanların okuması sinirlerinin geçmesine bir vesile olur.Bir kağıda yazılarak mahsul olan yerin dahiline aşılırsa afatlardan korunur.Bir meyveye yazılarak bir kimseye yedirilirse o kimsenin muhabbeti celb edilmiş olur.Bir kağıda yazılarak suya bırakılır, aletlere sürülürse, kişi sanatında muvaffakiyet elde eder, kazancında bereket meydana gelir.Vird edinerek okuyanlar arifler zümresine dahil edilir.
——————————————————————————–

EL-HAMİYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Medih ve övgüye layık. Bütün varlığın diliyle övülen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu ismi celili çokça okumaya devam edenler ahlakı hamide, güzel amel ve söz sahibi olurlar.
“Yâ mahmûdü fe lâ teblüğul evhâmü künhe celâle senâi ızzihî ve mecdimi’duasını okumaya devam edenler ıssız yerleri arzularlar ve velayet mertebesine de kavuşabilirler.
Bu ismi şerifi okuyanlar, nimet içinde yaşarlar. (99) defa sabah namazından sonra okuyup, eline üfleyerek yüzüne süreni Allah Teala aziz kılar ve ona yardım eder, yüzünü nurlandırır. Sabah ve akşam namazlarından sonra (66) defa okuyanın fiil ve hareketleri, sözleri güzelleşir. Her farz namazın sonunda (lOO)’er defa okuyan, salihlerden olur. Fatiha-i Şerife’yi ve bu ismi celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı şifa verir.Bu ismi celili okumayı adet edinene dünya ve içindekiler hizmet eder.
Bu mübarek isim bir bardağa yazılarak içine su doldurulup ağzı bozuk kimselere içirilirse o durum ondan zail olur. Adedi (62), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir. Düzgün lisanla konuşur.
Bu ismi celili her namazdan sonra uzun müddet sürdüren kimse mahlukat tarafından sevilir, hasetçiler aleyhine konuşamazlar.
Devamlı olarak bu ismi celili vird edinenler velayet makamına yükselmeyi hak ederler.
——————————————————————————–

EL-HASİYB İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin bütün incelikleriyle hesabını çok iyi bilen. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Düşmanından korkan kimse “Yâ Hasiybü” ism-i şerifini her gün (77) defa okuyarak bir hafta devam ederse korktuğundan emin olur. Okumaya perşembe günü başlanmalıdır.Her kim hırsızdan, nazar değmesinden düşmanından, komşusunun kötülüklerinden korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak üzere yedi gün, geceleri ve gündüzleri (70)’er defa: “Hasbiyallâhül hasiybü” diye okumalıdır.
Hali bir yerde, bu mübarek ism-i şerifi, bir ay müddetle hiç ara vermeden (500)’er defa kıbleye karşı dönerek okuyanın bütün hacetlerini Allah Teala ihsan eder.Yakınların yapabilecekleri fenalıklardan korunmak için bu mübarek ism-i şerif, güneş doğmadan önce ve güneş battıktan sonra (20)’şer kere okunmalıdır.
Bu ism-i şerifin adedi (550), saati Güneş’tir.Hasım ve eşkıyayı hezimete uğratmak için okunmalıdır. Devamlı bu ism-i şerif ile zikreden kimse kuvvet ve kudrete sahip olur, gurbetin sıkıntılarına, seyahatin yorgunluklarına karşı tahammül gücü elde eder, emniyet içinde aile yuvasına döner. Devamlı sebepsiz yere ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek için bir bardağa yazılarak su ile doldurulur, muhtelif zamanlarda çocuğa içirilir.
Kim bir bardak su üzerine bu ism-i şerifi (7) defa okur, içerse seyahatta meydana gelecek yorgunluktan emin olur. Ancak bunu sabah ve akşamları tekrarlamalıdır. Kureyş suresini de birlikte okumalıdır.
——————————————————————————–

EL-HAYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Daimi hayat ile diri olup, her şeye gücü yeten.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ hayyü hıyne lâ hayye fî deymûmiyeti mülkihî ve bekâihî.” duasını üçyüz bin defa okuyan kimse katiyyen hastalık yüzü görmez. Gül suyu ile yazılıp hastaya içirilirse şifaya kavuşur.
Bu ismi devamlı okuyan kimse güzel bir hayat geçirir.
Ruhi bunalım veya hastalığa yakalanan kimse güneş doğmadan önce (500)’er defa bu ismi celili okumaya devam ederse, içinde bulunduğu hastalıktan şifa bulur.
Bu ismin adedi (18), saati Güneş’tir. Hastaların şifa bulması için okunmalıdır.Vird halinde bu ismi okuyan kimse herkesi tesiri altına alma gücüne sahip olur. Bu isim insanın dünyada uzun bir müddet kalarak hayat sürmesine de bir vesile olur.
“Yâ Allah, yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye okumaya devam eden kimse, insanlığın menfi propagandasının etkisinden kendini korur. Sapık yollardan uzaklaşır.
 
——————————————————————————–

EL-KABID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

Eceli gelenlerin ruhlarını alıcı
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kırk gün birer lokma ekmek parçasına yazılarak yenirse açlık hissi duyulmaz. Bu ism-i şerifi okumaya devam edenlerin dostları çoğalır.
Bu ism-i şerif Azrail Aleyhisselam’ın zikridir. Mazlum okursa, zalim helak olur.
Bu isme müdavemet edenler, kötü huylarından halas olurlar.
Vird edinip okuyan kimse insanlar tarafından hürmet görür.
İki ay müddetle her gün bu mübarek ismi on bin defa okuyan kimsenin mana alemlerini müşahede etmesine engel olan perdeler aralanır.
İnsanların dedikodularından kurtulmak için bu mübarek ism-i şerif bol bol okunmalıdır.
 
——————————————————————————–

EL-KADİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Abdestten sonra “Yâ Kâdiru” ismi cehlini (lOO)’er defa okuyanlar düşmanına karşı zafere ererler.
Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimse arzu ettiğini elde eder.Kim Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra, bu ismi şerifi (100) veya (200) defa okursa ibadet etme gücü zahiren ve batınen kuvvetlenir. Abdest aldıktan sonra bu ism-i celili okuyan kimse düşmanını hezimete uğratır.Bu ism-i celili okuyan kimsenin dileğini Allah Teala gerçekleştirir.Bu ism-i celile devam eden hasta, bi iznillah şifaya kavuşur.Adedi (305), saati Güneş’tir. (305) defa okuyan kimse başkalarını tesiri altına alır.Bu ismi şerifi (40) defa bir kağıda yazarak üzerine bal ve su ilave ederek içen hasta Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.
——————————————————————————–

EL-KAHHAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün mahlukatı kudret elinde aciz ve zelil kılıcı, istediğini yapma gücüne sahip. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Kahhâr” ism-i cehlini okumaya devam edenlerin nefs-i emmâresi zayıflar, dünyaya karşı olan sevgisi zail olduğu gibi düşmanları da perişan olur. Maddi ve manevi düşmanların sonunun gelmesi için, gece ortasında (100) defa okunur ve sonunda şu mealde dua edilir:”Bana zulmederek hakkımı gasbeden filandan hakkımı al, Allah’ım.”
Yâ Kâhini yâ zel batşiş şedidi entellezî lâ yütâkuntikâmühû.
Sihrin tesirini yok etmek için bu satır bir cam parçasına yazılır. Harp zamanında elbiseye yazılırsa düşmanlar hezimete uğrar.
3. Bu ism-i şerife devam edenlerin kalbinden dünya muhabbeti zail olur. Nefsi emmaresi cılızlaşır, düşmanları hezimete uğrar.
4. Düşmanların perişan olmaları için; seher vaktinde (100) defa: “Yâ Cebbar, yâ Kahhâr, yâ zel batşiş şediyd” diye okunduktan sonra:
“Ey Rabbim! Bana zulmeden şu kimseden hakkımı al” diye dua edilir.
5. Bu mübarek ismi okuyarak zalimin aleyhine dua edilirse dua gerçekleşir.
6. Bir kimse hacet ve dileğinin gerçekleşmesi için ellerini semaya kaldırarak “Yâ Kahhâr” diye (100) defa okursa, isteği bi iznillah gerçekleşir. Kim duha namazını kıldıktan sonra (7) kere “Yâ Kahhâr” derse, Allah Teala o kimseyi zenginleştirir. Şehvet ve hırsı yenmek için bu mübarek isim okunmalıdır.
 
——————————————————————————–

EL-KAVİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Pek güçlü.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi şerifi okuyanların himmeti artar. Cılız ve zayıflar okurlarsa kuvvetlenirler. Zalimi perişan etmek için (1000) defa niyet edilerek okunur.Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olsa, onun kötülük ve şerrinden korunması için, bir miktar undan hamur yapılır. Nohut kadar bin parçaya bölünür. Kuşların önüne teker teker atılır.
Her birinin atılacağı esnada Cenabı Hakkın “Yâ Kaviyyü” ismi celili okunur.Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi celili (1000) defa okurlarsa maksatlarına bi izn-i Hüdâ ulaşırlar.
Bir tehlike veya sıkıntıya düşen kimse: “Bismillâhirrahmânirrahıym, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.” derse, mutlaka Allah Teala dilediği bela ve musibetleri ondan uzaklaştırır.Sabah namazlarından sonra (100)’er defa okuyanlar dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar. Bu ismi vird edinen kimse maddi ve maneviyüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhugüçlenir. Bu, Azrail Aleyhisselam’ın zikridir. Seyahat esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler.
Rüzgarın, suyun, ateşin felaketindenkorkanlar okurlarsa, korktuklarından emin olurlar.Bu ismin adedi (116)’dır.
 
——————————————————————————–

EL-KAYYÜM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün eşya ancak O’nun varlığı ile kâim olur. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kayyûm” ismi cehlini okumaya devam edenlerin uykusu ve unutkanlığı ortadan kalkar.
Hak dostlarından biri Resulü Ekrem’i rüyada görür ve ona sorar:Ya Resulellah, Rabbine niyazda bulun da ebediyyen kalbim ölmesin.
Resulü Ekrem (s.a.v.):
Kalbinin gerçekten diri kalmasını arzu ediyorsan: “Yâ hayyü, yâ kayyûmü lâ ilahe illâ ente.” ibaresini her gün kırk defa oku, buyurdu.
Ezber gücü zayıf olan kimse her gün yalnız olduğu bir yerde bu ismi şerifi (16)’şar defa okumaya devam ederse unutkanlığı geçer. Allah Teala kalbini nurlandırır.Her lokma üzerine bu ismi celil okunarak yenirse kalbin aydınlanmasına bir vesile olur.
Musa Aleyhisselam denize girdiği zaman kavmi ona İsmi A’zam’ı sordular. Musa (a.s.) onlara şöyle buyurdu: “Ehyâ yâ hayyü şerâhiyâ yâ kayyûm.” deyiniz.”
Bu mübarek İsmi A’zam hürmetine Allah onları boğulmaktan korudu.Bu ismi şerifleri okuyan dilek ve maksadına nail
Devamlı bu ismi şerifi okuyan kimsemüşkülatsız olarak işlerini halleder. Teşebbüs ettiği her işte muvaffak olur.
——————————————————————————–

EL-KEBİYR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok büyük, evveli ve sonu olmayan Vâcibül Vücûd.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kebiyr’M okumaya devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Anlaşamayan karı-kocanın yemeklerine okunarak yedirilirse anlaşır ve güzelce geçinirler.”Yâ kebiyru entellezî lâ tehdil ukûlü li vasfı azametih.” duasına devam edenler borçlarından kurtulurlar. Rızıkları da artar. Makam veya rütbesi tenzil edilenler yedi gün oruçlu olarak (lOOO)’er defa okumaya devam ederlerse tekrar rütbe ve makamlarına nail olurlar.
Devamlı olarak bu ism-i şerif ile zikredene ilim kapıları aralanır. İnsanlar tarafından hürmet edilir. Eğer yemek üzerine okunarak aralarında soğukluk meydana gelen karı kocaya yedirilirse, aralarındaki soğukluk, sevgi ve muhabbete dönüşür.Devamlı okuyanlar, insanlara karşı heybetli gözükürler.Adedi (232), saati Güneş’tir. Büyüklerin yanındaki işlerin husulü için, mezkur adet okunur.Haksızlıkla vazifesinden uzaklaştırılan kimse oruçlu olarak (lOOO)’er defa okursa Allah’ın izni ile tekrar vazifesine avdet eder.Günde (100) defa okuyan kimse halk içinde şerefe nail olur.Borç altında ezilen kimse (1000)’er defa okursa Allah’ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur.
 
——————————————————————————–

EL-KERİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Talebsiz ve sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan buyurucu.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kerîm” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin bereketleri çoğalır.Bir kimse yatağına yatarken bu ism-i şerifi okuyarak uyursa Cenabı Hakk insanların kalbine o kimseye ikram ilga eyler.Okumayı adet edinenlerin kazançlarında bereket husule gelir.
Bu mübarek ism-i şerifi okuyanı Allah Teala insanların ve cinlerin şerrinden korur, o kimse başkaları tarafından sevilir ve
bütün hayır kapıları kendisine açılır.
Devamlı meşgul olan kimse zahmetsiz rızkını elde eder, fakirlik çekmez.
Kim istiğfar ile birlikte bu mübarek ismi okumaya devam ederse, Allah Teala günahlarını affeder, ayıplarını örter.
Vird edinerek okuyan kimse dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur.
 
——————————————————————————–

EL-KUDDÜS İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zat-ı Celilesi, sıfatları ve isimleri ile bütün ayıp ve noksanlardan arınan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver ruh.
Bu mübarek isimler cuma namazını müteakip bir ekmek üzerine yazılır ve bu ekmek kime yedirilirse, Allah Teala onun kalbine ibadet aşkı verir, onu çeşitli musibetlerden muhafaza eder.
Yâ kuddûsüt tâhiru min külli âfetin fe lâ şey’e yüâdilühû min halkını.
*Kim tenha bir yerde kırk gün (lOOO)’er defa bu mübarek duayı okumaya devam ederse kalp gözü açılır.Bu mübarek ism-i şerifi kendinden geçinceye kadar zikredenler nefs-i emmârenin elinden yakayı kurtarır, kötü ahlaklardan kurtulur, ahlâk-ı hamide sahibi olurlar.
*Bu mübarek ismi günde yüz defa okumayı adet edinenler, kalbin manevi hastalıklarından kurtulur, insanlar arasında sevilen bir duruma gelirler.
*Bu mübarek ism-i şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allah’ın izni ile kurtulur. Bütün azalarını temizlemiş olur. İnsanlar arasında saygın duruma gelir.
*İnsanlardan hali bir yerde kırk gün (lOOO)’er defa okuyanın kalbi dağınıklıktan kurtulur. Herkesi tesiri altına alır.
Bu mübarek ism-i şerifi okuyan, başkaları tarafından bir kötülüğe maruz kalmaz.
“Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver rûh” diye zikredenlere melekût ve ceberut alemlerinin kapıları açılır. Oradaki esrarı ilahiyyeyi müşahede eder. Bu mübarek zikir Arş-ı Azam’ı taşıyan meleklerin yaptığı zikirdir. Kıymetini bilmelidir.
 
——————————————————————————–

EL-LATIYF İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Lütuf ve ihsan edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek “Yâ Latıyf ism-i şerifini (133) defa okumaya devam edenler çeşitli elemlerden
huzura kavuşurlar.
İşlerinde başarıya ulaşamayanlar muvaffakiyet elde etmeleri için bu mübarek ism-i şerifi (lOO)’er defa okumayı adet halinegetirmelidirler. İlahi keşiflere nail olmak isteyen, bu mübarek ism-i şerifi vird edinmelidir.Korkuya kapılan kimse korkudan
kurtulmak için
“Yâ Latıyf ismi şerifini ve: “Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latıyfül habiyr.” ayeti kerimesini (160) defa okumaya devam ederse zulümden halas olur.Zulme uğrayan kimse bu mübarek ism-i şerifi okumaya devam ederse zulümden halas olur.
el-Latıyfü Hürriyetten mahrum olanlar bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederlerse hürriyetlerine kavuşurlar.
Kim rüyasında istediği şeyi görmek isterse: “E lâ ya’lemü men halak, ve hüvel latıyfül habiyr.” ayeti kerimesini yatarken (9) defa okumalıdır. Buna yedi gün devam edene ruhaniler gelerek her istediği şeyi Allah’ın izni ile haber verirler.
——————————————————————————–

EL-MACİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Kerem ve ihsanı bol olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâcidü” ism-i şerifini kendinden geçinceye kadar okuyanların kalpleri nurlanır.
Sabah ve akşamları (400)’er defa okuyan kimse hayvanların sözünü ve diğer mahlukatın dilini anlama istidadına sahip olur.
Beş vakit namazlardan sonra (465) defa okuyan kimsenin malı ve mülkü artar, sözü nafiz olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır.
Bu ismi celilin hadimi olan melek Mahyâiyl Aleyhisselam’dır. Adedi (48), saati Zöhre’dir. İnsanın üzerine gelen yığın yığın türlü bela
ve musibetlerin bertaraf edilmesi için mezkur saatte okunmalıdır. Bu ism-i şerifi okumak duanın da kabul olunması için bir vesiledir.
 
——————————————————————————–

EL-MANİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâniu” ismi celilini okuyanlar kendilerine zarar vermek için yönelen şeylerin önüne
geçmiş olurlar.Adedi (161), saati Güneş’tir. Kara ve deniz seyahati esnasında bu ismi celili okumak, insanı her türlü musibetten muhafaza eder. Borçlu olan borcunu öder, hasta olan şifa bulur. Karı-koca arasındaki soğukluğun izalesi için yatarken kalben okunmalıdır.
*Korku ve ızdırap içinde bulunan bir kimse bu ismi şerifi okumaya devam etmesi halinde korkularından emin olur.
*Dileğini gerçekleştiremeyen kimse sabah ve akşamlan bu ismi celil ile zikretmeye devam ederse dilek ve haceti gerçekleşir.
*Bir kimsenin kötülük etmesinden korkan kimse okursa Allah Teala o kimsenin kötülüğünden muhafaza buyurur. Ve kötülük etmeyi ona unutturur. İnsanı nefsin şehevi arzularından da korur.
*Zöhre saatinde (161) defa yazılarak taşınır veya eve konursa her türlü fenalıktan Allah Teala muhafaza buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜMİN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün peygamberlerini tasdik edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i şerifi (36)’şar defa “Yâ Mü’minü” diye okumaya devam eden kimse canını, evladını ve malını, gelecek olan musibetlerin şerrinden muhafaza altına almış olur.
*Kendisinde inanç bozukluğu olan kimse, bu mübarek ism-i şerifi yazarak suyunu yirmi bir gün aç karnına içmeye devam ederse sözü edilen hastalıktan Allah’ın izni ile kurtulur.
*Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan, (36) defa okursa korktuklarından emin olur.
*Devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden kurtulurlar. Allah Teala, o kimsenin dilini yalandan muhafaza eder. Matlubuna nail olur. Duası Allah katında makbul olur.
*Kırk gün devamlı olarak vird edinip zikredenler, ömürleri müddetince namerde muhtaç olmazlar. Ağızlarından kötü söz de çıkmaz.
Mü’min ism-i şerifinin adedi (136)’dır. Saati Zöhredir. Bu saatte hastaya mezkur adedi okumanın şifa bulmasına vesile olacağı tecrübe ile sabittir.
——————————————————————————–

EL-MÜIYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Öldükten sonra tekrar dirilten. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ mübdiel bedâiı lem yebğı fî inşâihâ avnen min halkın.” duasına devam edenlerin kadri yükselir.
Sefere giden bir kimseden haber gelmediği takdirde, hane ehli uyuduktan sonra evinin dört bir tarafına bu ismi şerifi okuduktan sonra:
“Ey geriyedöndüren Rabbim, yi veya ondan bir haberibize lütfedip ulaştır.” derse yakın bir gelecekte ya kendisinden veya
onun hakkında bir haber gelir.
Bir şeyi unutan kimse bu ismi celili okursa unuttuğu şeyi hatırlar.Her gideni geriye döndürmek için bu ismi şerifi okumaya devam etmelidir. Evinden uzaklaşan tekrar evine dönecektir.
Bu ismin adedi (124), saati Müşteri’dir. Saralıya, aklı yükselenlerin üzerine şifa niyeti ile mezkur adedi okumak mücerreptir. Bir şeyden korkan kimse bu ismi celili okursa korkusu zail olur.
Bu ismi okumaya devam eden kimsenin elinden giden her şey yerine gelir. Başladığı işi bozulan sabah namazlarından sonra yedi gün (124) defa okumayı sürdürürse bozulmuş işi yoluna girer.
 
——————————————————————————–

EL-MÜIZZÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği kulunu dünyada mal ve evlatla, ahiretteyse cennet ve cemaliyle aziz kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muızzü” ism-i şerifini cuma ve pazar geceleri (40)’ar defa okuyan kimse mahlukata karşı heybetli görünür.
Her kim bu ism-i şerifi pazartesi ve cuma gecesi yatsı namazından sonra (140) defa okursa, Hakk Teala onu halkın gözüne heybetli olarak gösterir. Kimseden korkmaz.Bu isme devam eden güçsüzler güçlenir. Zalim veya hasedcinin şerrinden korunmak için abdestli olarak (61) defa okunduktan sonra secdeye kapanarak zalimin ve hasedcinin adı söylenir. Sonra:”Ey Allahım! Beni şerrinden ve hilesinden koru”
demelidir.
*Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ism-i şerif (75) defa okunarak dua edilmelidir. Allah Teala o kulun duasını kabul eder.
*Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.
——————————————————————————–

EL-MUAHHIR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği kulunu dünyada mal ve evlatla, ahiretteyse cennet ve cemaliyle aziz kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muızzü” ism-i şerifini cuma ve pazar geceleri (40)’ar defa okuyan kimse mahlukata karşı heybetli görünür.
Her kim bu ism-i şerifi pazartesi ve cuma gecesi yatsı namazından sonra (140) defa okursa, Hakk Teala onu halkın gözüne heybetli olarak gösterir. Kimseden korkmaz.Bu isme devam eden güçsüzler güçlenir.
Zalim veya hasedcinin şerrinden korunmak için abdestli olarak (61) defa okunduktan sonra secdeye kapanarak zalimin ve hasedcinin adı söylenir.
“Ey Allahım! Beni şerrinden ve hilesinden koru”
demelidir.
Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ism-i şerif (75) defa okunarak dua edilmelidir. Allah Teala
o kulun duasını kabul eder.
Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜBDİÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mahlukatı maddesiz olarak yoktan var eden. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bir işe karar vermede kararsız olan kimse, bu mübarek ismi (1000) defa okursa karar verme gücü kazanır. Ve böylece doğruyu seçmiş olur. Evin dört cihetine yedi gün (70)’er defa okunursa kaybolan, salimen eve döner. “el-Mübdiü, el-Müıydü” isimlerini birlikte okumayı sürdürenler, unuttuğunu hatırlama gücü kazanırlar ve bazı gizli şeylerin esrarına vakıf olurlar.
*Çocuğunu zayi etmekten endişe duyan bir hanım, sağ elini batnı üzerine koyar, bu ismi celili (99) defa okursa, Allah Teala çocuğunu zayi olmaktan muhafaza buyurur.
*İşlerine bu ismi celil ile başlayan kimse o işte başarıya ulaşır.Bu ismin adedi (57), saati Müşteri’dir. Sevdiği bir kimseyi müşahede edemeyen, rüyasında onu görebilmek için yatarken mezkur adedi okumalıdır. Bu ismin hadimi olan meleğin adı Kehyâiyl Aleyhisselam’dır.
——————————————————————————–

EL-MÜHEYMİN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok ziyade murakabe edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Müheyminü” diye okumaya devam edenler unutkanlık hastalığından şifaya kavuşurlar.Bu mübarek ism-i şerifi yatsı namazlanndan sonra (145) defa okuyup devam edenlere, olacak hadiseler vuku bulmadan önce rüyasında haber verilir.
Gusül abdesti aldıktan sonra tenha bir yerde (100) defa okuyan, dileğine nail olur, kalbi nurlanır. Bu mübarek ismin kadrini ancak veliler bilir.Bu ismin sayısı (145), saati Müşteridir. Düşmanların sultasından, bela ve musibetlerin gelmesinden kurtulmak için okunması mücerrebdir. Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnında bu mübarek ismi okuduğu gelen rivayetler arasındadır.
Her kim bu ism-i şerifi yeşil bir ipek parçasına yazdıktan sonra, şeker, misk amber ile buhurlar ve yedi gün arka arkaya üzerine, beşer bin defa okuyup başının altına koyup yatarsa, her neyi arzu ederse,rüyasında kendisine gösterilir. Bu esrar-ı ilahiyyeden bir sırdır. Kıymeti iyi bilinmelidir.
Bu isim, ilahi sırları kendisinde bulunduran mübarek bir isimdir. Vird edinenler bazı ilahi sırları elde eder. İmanı ve ilmi artar. Allah Teala onu düşmanların şerrinden korur. Yazıp üzerinde taşıyanın malı ve rızkı Cenabı Hakk’ın himayesi altında bulunur.
——————————————————————————–

EL-MÜKIYT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kim bir kabın üzerine “Yâ Mukıyf’ü” ismi şerifini (7) defa okuyup yine aynı kabın üzerine yazar ve bir yolcuğa çıktığında suyu o kabtan içerse, yolculuğun sıkıntı ve vahşetinden emin olur.
Bu ismin özelliklerinden birisi de; vücudun beslenmesini ve kuvvetini sağlamasıdır. Oruçlu bir kimse okur, toprak üzerine yazar, sonra temiz su ile ıslatarak koklarsa kendisine zaaf veren halet gider, kuvvet gelir. Devamlı okuyanlar açlık hissi duymazlar, manevi gıdalarını almış olurlar.
Kıraat edenlerin, Allah Teala rızkını kolaylaştırır, her çeşit fenalıktan onları muhafaza eder.kendinden geçinceye kadar bu ism-i şerifle zikreden açlık duymaz.
——————————————————————————–

EL-MÜMİYT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün canlılara ecel şerbeti içiren. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mümiyt” ismi cehlini okumaya devamedenler, nefsi emmarenin şerrinden emin olur, onu
hak yoluna sokar.
Bu mübarek ismi şerifi okumaya devam eden kimse nefsi emmaresini ıslah eder. Zalim ve /asıkların helaki için okunursa helak olurlar.
Düşmanlarının şerrinden kurtulamayan kimse bu ismi celili okumaya devam ederse düşmanlarının şerlerinden kurtulur.Nefsini yola getiremeyen kimse bu ismi celili vird halinde okursa nefsini yola getirir.
Bu ismi şerifi bir ay müddetle geceleri ve gündüzleri onar bin defa okuyana manevi parlak bir kılıç verilir. Onunla mürtedlere ve din düşmanlarına bir işaret etmek kafidir. Cezalarını görürler.(68) defa okuduktan sonra d*ıa eden kimsenin duasını Allah Teala kabul buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜNTEKIMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Düşmanına karşı zayıf olan “Yâ Müntekım” ism-i celilini okumaya devam ederse Cenabı Hakk intikamını zalimden alır.
*Adedi (630), saati Merih’tir. Düşman üzerine mansur ve muzaffer olmak için mezkur aded okunmaya devam edilir.
*Zalimin zulmünden yakasını kurtaramayan kimse günde (1000) defa: “Yâ Müntekımü, yâ Kahhâru” diye niyet ederek okursa zalim cezasını bulur. Bu hak eden kimse için uygulanır. Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselam’ın zikridir.
*Bu zikri şerifi vird edinenler, her türlü düşmanın sultasından nefsini korumuş olur. Bu ismi cehlin şemsiyesi altında bulunan kimseye dokunan helak olur.
——————————————————————————–

EL-MÜTEAL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Tat’ının büyüklüğünü ancak Tat’ı bilir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Müteâlî” ismi cehlini okumaya devam edenler salaha ererler.
Her namazın arkasından (540) defa okumayı sürdürenlerin Allah Teala makamlarını yüceltir. Mahlukatı ona teshir eder. Arkadaşlarından daha ileri bir makamı elde eder.
Düşmanın hezimeti için günde (lOOO)’er defa yedi gün okunur.Bir kimsenin yanında bir işi olan kimse, oraya gitmeden önce bu ismi celili okur da öyle giderse, işi Allah’ın izni ile hallolur. Tor işler kolaylaşır. Hasımları karşısında barınamazlar.
Safran mürekkebi ile bir sarı ipek parçası üzerine yazılır. Üzerine de (300) kere “Yâ Müteâl” ism-i celili okunur ve taşınırsa o kimse herkes tarafından hürmete layık bir kimse olur.Güçsüz bir kimse okursa her bakımdan kuvvete malik olur. Dua ederse duası kabul edilir, dileği meydana gelir. Her yönden yükselmek isteyen kimseler bu ism-i celili okumaya devam etmelidir.
——————————————————————————–
EL-MÜTEKEBBİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Azamet ve kibriyasında tek. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mütekebbir” ism-i şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.Yâ Celîlel mütekebbiri alâ külli şey’in fel adlü emruhû ves sıdku va’dühû.
Bu duayı okuyarak dua edenlerin kadri yükselir. Kimse onunla uğraşamaz.Bu mübarek ism-i şerif kötülük yapanların üzerine (lO)’ar defa sadakatle okunursa o kişi yaptığı kötülükten vazgeçer.
(262) defa, dinin yasakladığı haramları işleyenlerin üzerine “Yâ Mütekebbir” diye okunursa, bir daha o kişiler, o kötü fiili yapmamak üzere bağlanır.
Bu ism-i şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.
Kim bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşırsa Allah Teala kadrini âli kılar. Bu ismin hadimi “Sencâiyl” isimli melektir.
Bu mübarek ism-i şerifi okumaya devam edenler, konuştukları zaman başkalarını tesir altına alırlar.
 
——————————————————————————–
EL-MÜZİLLÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Dilediğini zelil ve hakir kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek “Yâ Müzillü” ism-i şerifi (75) defa okunarak secdeye varılır ve dua edilirse zalim ve hasedcilerin şerrinden emin olunur.
Yâ müzille külli cebbarın bi kahri aziyzi sültânihî. Bu mübarek duayı yedi gün (1000)’er defa okuyanlar düşmanların şerrinden halas olurlar.
*Güneş doğmadan önce bu ism-i şerifi (100)defa okuyan kimse düşmanını zelil eder.
*Gücüne ve varlığına güvenerek zayıfkimseleri ezmek isteyene karşı, (75) defa okunarakdua edilir.
*Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenlerindüşmanları zillete düşmekten kendilerinikurtaramazlar.
*Düşmana karşı savaşan asker, bu mübarek ismi okuyarak savaşırsa, Allah Teala, karşısında bulunan düşmanını helak eder.
*Her kim yedi gün (lOOO)’er defa okursa, düşmanın şerrinden malını ve canını korumuş olur.
——————————————————————————–
EL-MECİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”İkramı bol, şanı yüce. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Arabi ayların ortasında oruç tutulur ve iftar zamanında da “Yâ Meciyd” ism-i şerifi okunmaya devam edilirse, maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşturur.
*Bu ism-i celili okuyanın etrafına şeytan yaklaşıp vesvese verme gücünü kendinde bulamaz.
*Kim sabah namazlarından sonra (99) defa okur da, eline üfleyerek yüzünü ve vücudunu meshederse akrabaları arasında izzete, sevgiye mazhar olur.
*Bu ismin adedi (57), saati Zöhre’dir. Ahlakı hamide sahibi olmak için okunmalıdır.
*Ruhi bunalımlara karşı bu mübarek ism-i celilin okunması çok faydalıdır. Ruhi bunalım içindeki kimsenin adedi kadar bu ism-i celili okumaya devam etmelidir.
*Kim bu ism-i şerifi kendinden geçinceye kadar okursa, Allah işlerinde başarıya ulaştırır, ruhunu marifet ile zinetlendirir. Bilinmeyen bazı esrar kendisine ayan olur.
——————————————————————————–

EL-MELİK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün mevcudatın Padişahı ve idare edicisi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Kim sabah namazlarından sonra samimi bir kalple (121) defa “Yâ Melikü” derse Hakk Teala onu fakirlikten kurtaracak bir kapı açar.
Yâ tâmmü fe lâ tesıfül elsünü külle celâli mülkihî ve ızzihî.
Kim, kalp huzuru ile on iki gün, (25)’er defa okursa, güzel ameller yapmaya muvaffak olur. İşleri açılır, derecesi yükselir. (99)’ar defa her gün okuyan, ilim ve marifetle rızıklanır.
Bu mübarek isim, Gavs’ın zikridir. Cenabı Hakk’ı bu mübarek ismi ile anmaya devam edenler, maveradan başka sırlara vakıf olurlar.
Bu mübarek ismi yüzüğünün kaşına yazıp korktuğu kimsenin yanma girene, zalim, kötü gözle bakma kudreti bulamaz.
Vird edinenler, devamlı okuyanlar dünyevi ve uhrevi yüce mertebelere ulaşırlar. Herkes tarafından sevilir, sayılırlar.
Duaların ilahi dergaha ulaşması için çokça okunmalıdır.
Sabah namazından sonra (120) defa okumayı adet edinenler, fukaralıktan kurtulurlar. Sıkıntı çekmezler. Zeval vaktinde (100) defa okuyan kimse stresten kurtulur, kalp huzurunu elde eder.
——————————————————————————–
EL-METİYN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Son derece güçlü olan. “
Allah Teala’nın kuvvet ve kudreti devamlıdır. Asla eksiklik kabul etmez. Hiçbir kimse Allah’ın gücü ile muarazaya kalkışamaz. Allah Teala, Nuh Aleyhisselam’ın kavmini helak edeceğini Nuh’a bildirdiğinde Nuh (a.s.) oğluna, kurtulması için gemiye binmesini emretti. O bunu kabul etmeyerek kendi gücüne güvendi ve dağın başına çıkarak orada camdan kendine bir oda yaptı. Sudan korunmak için onun içine girdi. Bunun üzerine Allah Teala onu çok idrara çıkma hastalığına mübtela etti. Yaptığı binanın içi idrarla doldu ve kendi yaptığı idrarı içinde boğulup gitti.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Metiyn” ismi celilini okumaya devam edenler maddi ve manevi kuvvete ererler.
Kim kötü işlerle meşgul olan kadın veya erkeğin üzerine “el Kaviyyül Metiyn” ismi celilini (10)’ar defa okursa onlar kötü işleri bırakırlar ve durumlarında düzelme görülür.Güçsüz ve zayıf olan bu ismi celili okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile güç ve kuvvet kazanır.
Bu ismi celili okumayı adet edinen kimse, ibadet ve taatta metin olur. Düşmanını zararsız hale getirir. Sütü az olan emzikli hanımların sütlerinin çoğalması için, bu ismi celil bir bardağa yazılır, o bardaktan su içilirse sütleri çoğalır. Kuvvetten düşeceğim korkusu içinde bulunan şahıs, bu ismi celili bol bol okursa gücünü muhafaza eder.Bu ismi okumaya devam edene zor işler kolaylaşır.Bu ismin adedi (500), saati Zöhre’dir. Ahlakını kötülükten ve zulümden vazgeçiremeyen, hırsına hakim olamayan, fakirlikten kurtulup bir türlü refaha erişemeyen kimse mezkur adedi okumaya devam etmelidir.
——————————————————————————–
EL-MUĞNİY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Her şeyi yeterince veren, istediğini zengin eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muğnî” ismi celilini günde (1000) defa okuyan, fukaralık yüzü görmez.Bu mübarek ismi günde (1121) defa okuyan, kimseye muhtaç olmaz.
*Cenabı Hakk fazlı kereminden ihsanda bulunur.Adedi (1100), saati Zöhre’dir. Bu adedi okumaya devam edenler, fakirlikten kurtulur. Ruhi bunalım içinde olan kimse okursa, Allah’ın izni ile bunalımdan kurtulur.
*Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için okunmalıdır.
*Bu ismi şerif yazılıp ticarethaneye aşılırsa, bereket meydana gelir.
*Bu ismi şerifi on cuma ara vermeden (1000) ‘er defa okuyanı Cenabı Hakk kimseye muhtaç etmez.
*Bir hastalığa yakalanan kimse eli üzerine bu ismi okur, hastalık olan yerin üzerine sürerse, Allah’ın izni ile şifa bulur.
——————————————————————————–
EL-MUHSIY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Zerrelerden kürrelere kadar her şeyin sayısını bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu ismi celili okumaya devam edenlere bütün kalpler itaat ederler.
*Kim (10) lokma ekmek parçasına bu ismi celili (20)’şer defa okur da yerse, Allah Teala mahlukatı ona musahhar eder.
*Cuma gecesi (1000) defa okuyan kimseyi Allah Teala kıyametin hesabından ve azabından muhafaza buyurur.
*Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimse Allah’ın nimetlerine karşı şükürde bulunmuş olur. Kötü ahlaktan da kurtulur. Bu ismin adedi (148), saati Güneş’tir. Unutkan olanlar bu ismi celili belirtilen miktarda okumayı sürdürürse unutkanlığı zail olur, gördüğü rüyayı unutmaz, geceleri yalnızlıktan korkanlar da bu durumdan kurtulurlar.
*Bir ay müddetle günde (148) defa okuyan kimse vücudunda bulunan bütün hastalıklardan Allah’ın izni ile kurtulur.
*Bu ismi şerifi devamlı okuyanlar, nefsini hesaba çekme gücüne sahip olurlar.
——————————————————————————–
EL-MUHYİ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Cansızlara can veren.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Firarından endişe edilenlere “el-Muhyî” ismi şerifi bir kaç lokma ekmek parçasına okunarak yedirilir.
*Bu ismi şerifi her gün (68) defa okuyankimsenin Cenabı Hakk kalbini iman ve irfan nuru ile diriltir. Olmuş ve elinden çıkmış sandığı işleri
yeniden canlanır ve muvaffakiyet ile neticelenir.
*Bu ismi vird edinerek seher vaktinde (1000) defa okuyanın gönlünü Cenabı Hakk zinde kılar. Kötü bir hastalığa yakalanan kimse yedi gün müddetle her gün (7)’şer defa üzerine bu ismi şerifi, şifa niyeti ile okursa Allah’ın izni ile şifa bulur.
*Bir kimsenin kötülük etmesinden korkan kimse bu ismi şerifi bir ekmek parçasına (68) defa okuyarak yerse kendisine yapılacak kötülükten korunmuş olur.
*Bu ismi devamlı okuyan insan ayrılıklardan ve korkulardan kurtulur. Adedi (68), saati Zöhre’dir. Hasta üzerine mezkur saatte (68) defa okumaya devam edilirse hasta şifa bulur. Sıkıntılı olanların sıkıntısı feraha döner.
 
——————————————————————————–
EL-MUKADDİM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İstediğini ileri geçiren, öne alan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mukaddimü” ismi cehlini düşmana karşı okuyan kişi kuvvete nail olur. Savaş meydanında okunmalıdır.Adedi (184), saati Zühal’dir. Okunmasındabüyük hususiyetler vardır. Büyüklerin katında dileklerin gerçekleşmesi için okunmalıdır.
Korkulan bir mahalde bulunan bir kimse bu ismi celili okumaya devam ederse oradan ona bir zarar dokunmaz.
Savaş meydanında savaşa başlayacağı anda bu ism-i celili okuyan kimse, düşmanın şerrinden kurtulur.
Düşmana karşı Allah Teala kuvvet ihsan eder.Bu ism-i celili okumaya devam eden kimse, sebepler aleminde tasarrufta bulunma yetkisine sahip olur.
Bu ism-i celili çokça okuyan kimsenin madde ve mana aleminde bulunanlar üzerinde sözü geçerli olur.
 
——————————————————————————–
EL-MUKSİTU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mazlumun hakkını zalimden alan. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muksıt” ismi cehline devam edenler ibadet esnasında arız olan vesveseden kurtulurlar.İbadet esnasında vesveseli olan, bu ismi şerifi (209) defa okumaya devam etmelidir.Bu ismi şerifi vird halinde okuyan kimseye başkaldırılmaz.
Sinirlenen kimse okursa sinirleri sakinleşir. Sebepsiz olarak ağlayan çocuğun üzerine yazılarak konursa ağlaması kesilir.Bu ismi şerifi
okuyan kimse hakkaniyet sahibi olur.
Şeytanın şerrinden kurtulmak için bu ismi şerif okunmalıdır.
Adedi (239), saati Müşteri’dir. Kalp sıkıntısı olanların gönüllerine ferahlık gelmesi için okunmalıdır.
——————————————————————————–
EL-MUKTEDİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getiren.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muktedir” ism-i celilini uyanınca okuyanların işini Hakk Teala tedbir eder.Büyük bir zulme maruz kalan bir kimse gece yarısından sonra iki rekat namaz kıldıktan sonratoprak üzerine oturarak boynu bükük bir vaziyette (744) defa “Yâ Şedîdü, yâ Muktediru, yâ Kaviyyü, yâ Kâhini” ismi şeriflerini karanlık bir yerde okursa, zalim, belasını bulur. Bu hak edene yapılmalıdır.
Bu ismi şerifi uykudan uyanınca okuyan kimse işlerinde başarıya ulaşır. Kimseden bir yardım beklentisi olmaz. Ruhu kuvvetlenir. Herkes ona itaat eder. İnsanların gözüne heybetli görünür.
Unutkan bir insan çokça okursa unutkanlığı geçer. İnsanların, cinlerin ve düşmanların şerrinden korunur. İnsanlar ile geçinemeyenler, insanlara iyi muamele etmeye başlar.
Bu ismi şerifi zikre devam eden kimsenin Cenabı Hakk her işini, sanat erbabının ise mamulatını kolay kılar.
 
——————————————————————————–
EL-MUSAVVİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Her şeye bir şekil ve suret veren. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i celili akşam namazından sonra (21)’er defa “Yâ Musavvir” diye okuyan el-Musavviru kimseler türlü sıkıntılardan halas olurlar.
*Bu isme devam edenler, yaptıkları işlerde başarıya ulaşırlar.
*Bu isme sanatkarların devam etmesi, sanatlarında muvaffakiyete sebep olur.
*Düşük yapan kadınların üzerlerinde, taşımalarının faydalı olduğu kaydedilmektedir.
*Bu ismin adedi (336), saati Kamer’dir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.
*Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenleri, Cenabı Allah temiz ahlaklı olacak bir çocukla rızıklandırır.
——————————————————————————–
EL-VACİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kerem ve ihsanı bol olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâcidü” ism-i şerifini kendinden geçinceye kadar okuyanların kalpleri nurlanır.
*Sabah ve akşamları (400)’er defa okuyan kimse hayvanların sözünü ve diğer mahlukatın dilini anlama istidadına sahip olur.
*Beş vakit namazlardan sonra (465) defa okuyan kimsenin malı ve mülkü artar, sözü nafiz olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır.
*Bu ismi celilin hadimi olan melek Mahyâiyl Aleyhisselam’dır. Adedi (48), saati Zöhre’dir. İnsanın üzerine gelen yığın yığın türlü bela ve musibetlerin bertaraf edilmesi için mezkur saatte okunmalıdır. Bu ism-i şerifi okumak duanın da kabul olunması için bir vesiledir.
——————————————————————————–
EL-VAHID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Misli ve benzeri olmayan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kalbî yorgunluktan ve mahlukatın korkusundan emin olmak için “Yâ Vâhıdü” (1000) defa okunur.
*Yâ vâhıdel bâkıy evvele külli şey’in ve âhırahû”.Sultandan korkan bir kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Sıkıntısı feraha inkılab eder. Düşmanlarının düşmanlığı dostluğa inkılab eder.
*Bu ismi celili çokça okumayı sürdüren kimseler yalnız yaşamayı ihtiyar eder. Kalabalıklardan sakınır. Allah Teala o kimseye sebepsiz, vasıtasız olarak ihsanda bulunur. Kulunu şeytani bütün kötü düşüncelerden korur.
*Zalim bir kimsenin şerrinden korkan kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Allah Teala sıkıntısını feraha çevirir.
*el-Vâhıd, el-Ehad” bu iki ism-i şerif pazar günü saat birde abdestli olarak kıbleye karşı oturulup bir kağıt üzerine yazılır. (101) defa da okunduktan sonra bu kağıt bir muşambaya sarılır, baş üzerinde taşınırsa Cenabı Hakk vakar, heybet ve azamet ihsan buyurur.
Bu ismi şerif ile zikreden kimsenin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku ve vehm zail olur.Bu ismi celil ile Cenabı Hakk’ı (4000)’er defa zikreden kimsenin kalbindeki dileklerini Allah Teala ihsan eder.Bu ismi şerif cem makamına ulaşanların zikridir. Bu makamda bulunan kimsenin zikri “Yâ Vâhıd”dir.
——————————————————————————–
EL-VALİY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”Bütün mahlukatın işlerini idare eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâlî” ismi cehlini okuyanlar türlü afetlerden muhafaza olunurlar.Yıldırım çarpmasından korunmak için bu ismi celil okunmalıdır.
Bu ismi şerifi okumayı adet edinenler emri altında bulunan kimseleri terbiye etmekte tesirli olurlar.
İnsanlar tarafından da saygı görürler.Bu mübarek ismi şerifin zikrine devam eden kimse özellikle idareci olursa emri altında bulunanlar kendisine itaatkar olur, emirlerine riayet ederler. Sabah namazlarından sonra (47) defa okuyanlar bulunduğu makamdan daha yukarı bir makama yükselirler.
Bu isim, Allah’ın veli kullarının zikridir. Kim bu ismi celili gündüz ve geceleri onar bin defa okumaya devam ederse, evliyanın bulunduğu bahçeye girme ve onlar ile görüşme liyakatini elde eder.
——————————————————————————–
EL-VARİSÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Her şeyin sona erdiği gün bütün mülkün hakiki sahibi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâristi” ismi cehlini hayrette kalan kimse akşamla yatsı arasında (1000) kere okursa o illetten kurtulur.
Adedi (707), saati Zöhre olan bu ism-i şerifi güneş doğmadan evvel okuyan kimsenin bedenine elem isabet etmez.
Kalp meyvesinden mahrum olanlar, tam bir iman ile mezkur adedi kıraat etmeye devam etmeleri halinde Allah’ın izni ile emellerine vasıl olurlar.Bu ismi celili evladı olmayanların okuması çok faydalıdır.
Ancak okunurken adet tayin etmemeli ve şu ayeti kerimeyi de birlikte okumalıdır:
“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”
Bir iş hususunda kararsız olan kimse, temiz bir kalp ile akşamla yatsı arasında “Yâ Vârisü” diye okumaya devam ederse,
önüne birçok hayırlı yolların
 
——————————————————————————–
EL-VASİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İlmi her şeyi kuşatan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâsiu” ism-i cehline devam edenler hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.Maişet darlığı çeken bir kimse “Yâ Vâsiu celle celâlühû” diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.
3. Bu ismin adedi (137), saati Kamer’dir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.
4. Kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ism-i celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü
hastalıktan kurtulur.
5. Bu ism-i şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla manevi perdeleri aralanır, bazı sırlara vakıf olur.
6. Kim bu ism-i şerifi çokça okumayı adet haline getirirse Allah Teala rızkını, kalbindeki darlığı genişletir, ahlakını düzeltir, her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.
7. Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ism-i şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.
——————————————————————————–
EL-VEDÜD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kullarını affedici ve onlara rahmetiyle muamele edici ve dilediğine de ziyade merhamet eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celil, (1000) defa bir yemeğin üzerine okunarak aralarında geçimsizlik bulunan ailelere yedirilse aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür.Kim bir yemek üzerine bu ism-i celili “Yâ Vedûdü celle celâlühû” diye (1000) defa okur da o yemekten karı-koca birlikte yerlerse aşırı derecede birbirlerini severler. Aralarında muhabbet meydana gelir. Farz namazlarının arkasından (400)’er defa okuyan, insanlar tarafından sevilir.
Bu mübarek ism-i şerifte ilahi bir sır vardır. Kim bu ismi okumayı adet edinirse başkalarını teshir eder, onları hükmü altına alır.
Bu ism-i şerifin adedi (20), saati Zöhre’dir.
Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için mezkur saatte (270)’şer defa okunmalıdır.Bu ism-i şerif îsm-i A’zam’dır. Bu ism-i şerifi vird edinerek okuyanları Allah Teala sever. Doğruyu bulmak ve Allah’ın emirlerim sevmek isteyen kul, kulluk görevlerini yerine getirmek için bu ism-i şerifi okumalıdır. Çünkü bu ism-i celil kalpteki karanlığı atarak kalbi nurlandırır. Ruhun nurlu güneşi kalbi aydınlatır, kalp huzura kavuşur. Huzura erip nurlanan kalp de Allah’ı sever.
Bu ism-i şerifi bir beyaz ipek üzerine yazarak üzerinde bulunduranları bütün kalpler sever. Kendinden geçinceye kadar bu ism-i şerifi okuyan kimseyi herkes sever. Gönlü ona meyleder; kalbi onu sever ve Allah Teala onun içini muhabbet ruhu, dışını da sevgi sırları ile zinetlendirir. Bu ism-i şerifte çok değişik sırlar gizlidir.
——————————————————————————–
EL-VEHHAB İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Gayb hazinelerinden bol bol veren. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Duha namazlarından sonra “Yâ Vehhâb” ismi şerifini okumaya devam edenler mahlukata karşı heybetli görünürler, rızık kapıları da onlara açılır.
Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh, inneke entel vehhâb.
Manası:
“Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola çıkardıktan sonra kalplerimizi imandan saptırma. Katından bize rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen çok bağışlayansın.
“Bu ayet-i kerimeyi namazlardan sonra (7)’şer kere okuyanlar imanlarını görünür ve görünmez düşmanların şerrinden korurlar.Zengin ve kazancının bereketli olmasını isteyenler duha namazının secdesinde bu mübarek ismi “Yâ Vehhâb” diye (14) defa okur, eller de dergahı ilahiyyeye açılarak bu ismi şerif ile duada bulunulursa boş çevrilmez.Dua edilirken (7) defa “Yâ Vehhâb” denilirse dua kabul olunur.Bir dilek veya düşmandan halas olmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, kazancını bereketlendirmek veya manevi yolculuktan önce çıkan engelleri kaldırmak için üç veya yedi gün gece yarısından sonra abdest alınarak iki rekat namaz kılınır. Namazdan sonra baş açık, eller ilahi dergaha kaldırılarak (100) defa “Yâ Vehhâb” diye Cenabı Hakk zikredilir. Ondan sonra istek ve ihtiyaç ne ise söylenir.Bu ismin adedi (14), saati Zöhre’dir. Vird edinenler muradlarına nail olurlar.Anlama gücü kıt olanlara yazılarak içirilmesi faydalıdır. Vird edinip daima “Yâ Vehhâb” diye zikredenler, mahluka muhtaç olmazlar.
——————————————————————————–
EL-VEKİYL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Mahlukatın işlerini bitiren ve lazım olanı yaratan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yâ Vekiyl” ismi şerifini okumaya devam edenlere gelecek musibetler geriye çevrilir. Rüzgarın şiddetinden, gök gürültüsünden emin olur. Rızık kapıları da açılır.Bir kimse ateşten, sudan, zelzeleden veya bir şeyden korktuğunda, bu mübarek ismi celili okumaya devam ederse, korktuklarından emin olur.
Bu ismin adedi (66), saati Zöhre’dir. Her çeşit düşmanı hezimete uğratmak için bu ismi şerif okunmalıdır. İstanbul’un fethi anında Şeyh Akşemseddin hazretleri’nin bu ism-i şerifi tilâvet ile meşgul bulunduğu rivayet edilmiştir.
Hazreti Peygamber (s.a.v.) buyurdu:
Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbui arsii azıym
“Kim sabahları ve akşamları bu duayı (7)’şer defa okursa Allah Teala o kimsenin dünya ve ahirete ait işleri için ona kafidir.
Bu ismi şerifin meleği Kehyâiyl Aleyhisselam’dır. Bu ismi celili Cenabı Hakk’a daha ziyade en çok güvenenler okurlar. Bu ismi vird
edinenlerin Cenabı Hakk’a güvenleri artar.
Bu ismi celili vird edinerek okumayı sürdüren kimseler hiç ummadıkları yerden rızıklanırlar.
——————————————————————————–
EL-VELİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Dostlarına yardım edip düşmanlarını kahreden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ismi şerifi çok çok okuyanların kıyamet gününde hesabı kolayca görülür.
*Bu ismi şerifi vird edinenler Allah’ın yardımı ile velayet mertebesine ulaşırlar. Hanımı kötü huylu olan kimse hanımı ile sohbet ettiği vakit bu ismi şerifi hatırında tutsa hanımı iyi huylu olur.
*Cuma geceleri (lOOO)’er defa bu ismi celili zikreden matlubuna ulaşır.
*Bu mübarek isim evliyanın zikridir. Kim gündüzleri on bin, geceleri on bin defa okumayı sürdürürse Allah’ın veli kulları topluluğuna karışır.
*Cuma geceleri (lOOO)’er defa okuyan kimse için bütün kapalı kapılar ardına kadar açılır.
*Bu ismin adedi (46), saati Merih’tir. Bu ismi celili okuyanın kadri yüce olur. Dışı ve içi her türlü pislikten arınmış olur.
*Kim yüce meleklerin zikri olan bu zikri, manasını idrak ederek okumaya devam ederse, mana alemleri ile kendi arasındaki perdelerin kalkmasına bir vesile olur.Böylece yüce mertebeye ulaşmış olur.
——————————————————————————–
ELBİSEYİ ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
Bismillâhillezî lâ ilahe illâ hû.
Manası: Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’ın ismini anarak elbisemi çıkardım.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
“Ademoğlunun avret yerinin ve cinnilerin gözünün perdesi, müslüman kimsenin elbiselerini çıkardığı vakit bu duayı okumasıdır.” buyurmuşlardır.
 
——————————————————————————–
ELBİSEYİ GİYERKEN OKUNACAK DUA
Allâhümme innî es’elüke min hayrihî ve hay ri mâ hüve Iehû ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ hüve leh.
Manası: Ey Allah’ım, muhakkak ben bu elbisenin hayrından ve bu elbise niçin yapılmışsa onun da hayrını senden isterim. Bu elbisenin şerrinden ve niçin yapıldığının şerrinden sana sığınırım.
“Peygamber (s.a.v.) Efendimiz elbisesini, gömleğini, ridasını ve sarığını giydikleri vakit bu duayı okurlardı.”
Elhamdü lillâhillezî kesâni hazâ ve razekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvveh.
Manası:
”Kuvvet kudretim olmadığı halde, bu elbiseyi bana rızık olarak veren ve giydiren Allah’ıma hamd ederim”
——————————————————————————–
ELLİDÖRT FARZ
1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek.
2-Helalından giyinmek.
3-Abdest almak.
4-Beş vakit namaz kılmak.
5-Cünüplükten yıkanmak.
6-Rızık için Allah’a güvenmek.
7-Helalından yemek ve içmek.
8-Kanaat etmek.
9-Allah’a güvenmek.
10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak.
11-Nimete karşı şükretmek.
12-Belaya karşı sabretmek.
13-Günahlara karşı tevbe etmek.
14-İhlas üzere ibadet etmek.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Her şeyde Kur’an’ı düstur edinmek.
17- Ölüme hazırlanmak.
18- Her işi Allah için yapmak.
19- İyilik ile emredip kötülükten men etmek.
20- Gıybet etmemek.
21- Anneye babaya iyilik etmek.
22- Akrabaları ziyaret etmek.
23- Emanete hıyanet etmemek.
24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terketmek.
25- Allah ve Resulüne itaat etmek.
26- Günahtan sakınıp ibadet etmek.
27- Allah Teala’dan korkmak.
28- Kainata ibret nazarıyla bakmak.
29- Düşünmek ve tedbirli olmak.
30- Dili kötü sözlerden korumak.
31- Kötü işlerden sakınmak.
32- Kimseyle alay etmemek.
33- Herhalde dosdoğru olmak.
34- Dünyaya meyli terketmek.
35- Büyü yapmamak.
36- Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek.
37- Hakk’ın gazabından emin olmamak.
38-Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek.
39- Hakk’ın rahmetinden ümit kesmemek.
40- Nefsi emmareye tabi olmamak.
41- Hakk’tan gelenin devlet olduğuna şükretmek.
42- Helalından yetecek kadar rızık talep etmek.
43- Zekat vermek.
44-Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak.
45-Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak.
46-Yetim malı yememek.
47-Kibirlenmemek.
48-Livatadan hazer etmek.
49-Beş vakit namazı devamlı kılmak.
50-Zulümle halkın malını yememek.
51 – Allah’a şirk koşmamak.
52-Zinadan sakınmak.
53-Yalan yere yemin etmemek.
54-Verileni başa kakmamak.
 
——————————————————————————–
ENAM SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER
Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhillezî halekas semâvâti vel arda ve cealez zulümâti ven nûr, sümmelleziyne keferû bi rabbihim ya’dilûn. Hüvellezî halekaküm min tıynin sümme kadâ ecelâ, ve ecelün müsemmen ındehû sümme entüm temterûn. Ve hüvallâhü fıs semâvâti ve fil ard, ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü mâ teksibûn.
Manası:
Gökleri ve yeri yaratan, karanlık ve nuru yaratan Allah’a hamd olsun. Sonra bu nimetlere nankörlük edip küfredenler, O yaratan Rabblarına bu mahlukatı veya bunlardan bazılarını denk tutuyorlar. Sizi topraktan O yarattı. Sonra bir ecel hükmetti. Ve eceli müsemmâ da O’nun yanındadır. Sonra siz şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde (buyruğu geçen) Allah’dır. Sizin içinizi, dışınızı, ne işlediğinizi bilir.
Peygamberimiz (s.a.v.) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyor:
“Kim Sure-i En’am’ın evvelki (bu) üç ayetini okursa, Allah Teala onun için yetmiş melek vazifelendirir. O meleklerin yaptıkları ibadet kadar o kimsenin amel defterine sevap yazarlar. Yedi kat semadan bir melek yanında bir demir tokmak olduğu halde bu ayetleri okuyanın yanına iner. Şeytan o kimseye vesvese vermeyi murad ettiği vakit melek ona bir defa vurur. Bu darbeden dolayı şeytanla onun arasında yetmiş tane perde meydana gelir. Kıyamet günü olduğu vakit Allah Teala bu ayetleri okuyan kuluna: “Arşımın gölgesinde yürü, cennet meyvelerinden ye. Kevser şarabından iç ve selsebiyl suyu ile yıkan. Sen benim kulumsun, Ben de senin Rabbinim” buyurur.
“Her kim sabah namazını cemaatla kıldıktan sonra Sure-i En’am’ın başındaki üç ayeti okursa, Cenabı Ecelli Âlâ o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir. Kıyamet gününe kadar o kimse için istiğfar ederler. “
“Kur’an’da Sure-i En’am’dan gayri bir sure bana bir defada nazil olmadı. Şeytanlar bu surenin nazil olmasından çok endişe ettiler ve müteessir oldular. Bu sure bana Cebrail ile maiyyetinde elli bin melaike olduğu halde gönderildi. Bu sureyi kuşatmışlar ve bu sureyi bir düğün debdebesi ile getirmişler ve havuza su kor gibi kalbimde kararlaştırmışlardı. Allah Teala bununla beni ve sizi öyle izzetlendirdi ki, artık bundan sonra onu okuyan ebediyyen dalalete düşmez. Bu surede müşriklerin bütün hüccetlerinin iptali ve Allah’ın hulf etmesi nakabil bir vaadi vardır.”
“Sure-i En’am nazil olduğu vakit Resulüllah teşbih etmiş ve bu sureyi, ufku kapatacak kadar melaike teşyi’ etmiştir.”
“Sure-i En’am, etrafında yetmiş bin melek, “Sübhânellâhil azıym, sübhânellâhil azıym” diye teşbih getirdikleri halde hepsi birden Mekke’de bir gecede nazil oldu.”
İmam-ı Şafii diyor ki:
“Her kim sabah ve akşam Sure-i En’am’ın başındaki üç ayeti yedişer defa okur da vücudunu mesh ederse, bütün hastalık ve ağrılardan emin olur.”
——————————————————————————–
EN-NAFİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Hayır ve faydalı olan şeyleri yaratan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Nâfîu” ismi cehline devam edenler güzel bir hayat içinde yaşarlar.
*Dört gün gücü ölçüsünde bu mübarek ismi celili okumaya devam eden kimse Allah’ın izni ile elem ve ziyana uğramaz.
*Hanımı ile birleşeceği anda bu ismi kalbi ile zikreden kimse hanımı tarafından sevilir.
*Musibet ve sıkıntılardan kurtulmak için bu mübarek isim çokça okunmalıdır. Hastalık ve streslerden kurtulmak için de okunmalıdır.
*Temiz bir kalp ile bu ismi şerifi vird edinerek okuyan kimselerin dilek ve maksatları gerçekleşir.
*Hasta üzerine okumaya devam edlirse Allah’ın izni ile hasta şifa bulur.
——————————————————————————–
EN-NUR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Alemleri nurlandıran.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Nûr” ism-i celiline devam edenlerin yüzleri ve kalpleri nurlanır.Karanlık bir yerde kendisinden geçinceye kadar “Yâ Nûr” ism-i celilini zikreden kimse, ilahi nurları müşahede etme imkanına kavuşur. Kalbi nur ile dolar. Kararmış kalpleri aydınlığa kavuşturur.Kim Nûr Suresi’ni (7), bu ism-i şerifi de (1000) kere okursa kararmış kalbi nurlanır.Adedi (256)’dır. Erkekler için saati Müşteri, kadınlar için Güneştir. Dileklerin husulü için bu saatlerde okunmalıdır. Bu mübarek ismi şerifi yazarak suyunu içenlerin kalpleri nurlanır.Şaşkınlık içinde bulunan, yolunu şaşıran bir kimse sadakatla bu ismi celili (256) defa okursa maksadına ulaşır.
——————————————————————————–
ENBİYA SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER
Bismillâhirrahmânirrahıym. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn.
Manası:
Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Zât-ı Ecelli ve Alâ’na arz-ı teşbih ederim.
Ben doğrusu zalimlerden oldum. Bu ayeti kerime hakkında Resulü Ekrem (s.a. v.) buyuruyorlar ki:
“Lâ ilahe illâ ente…. Yunus (a.s.)’un duasıdır. Balığın karnında bunu okurdu. Bunu okuyarak dua edenin duasını Cenab-ı Ecelli Alâ kabul eder.”
* “Ben bir kelime biliyorum. Sıkıntıda kalan kimse onu okursa, sıkıntısı giderilir. O da kardeşim Yunus’un kelimesi Lâ ilahe illâ ente…din”
* Hazreti Aişe (r.anhâ)’den:
“Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Sizden kime sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa üç defa lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn, desin” buyurmuşlardır.”
* Yine sahih bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “Hasta olan bir kimse kırk defa bu teşbihi okur
da ölürse şehid olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur, iyileşirse günahları affedilir.”
“Enbiyâ suresini okuyan kimsenin, mahşer halkı içerisindeki hesabı, bu sure hürmetine kolaylaştırılır.”
Bu sure içerisinde geçen isimlerin sahipleri, okuyucusuna selamla mukabele ederler. Yani Cenabı Hakk’a bu surenin okuyucularını her hususta selamette kalması için dua ve niyazda bulunurlar.
İmam-ı Şafii hazretleri bu ayetin esrarı hakkında buyurmuştur ki:
“Haksız olarak hapse atılan kimse bu ayeti okumaya devam ederse, bi iznillah bu beladan kurtulur. Hastalıkları ve taunu tedavi edecek en güzel manevi deva bu ayettir. Bu ayet ile bütün musibetler giderilir.”
* Bu ayeti kerime her ne niyet için kırk bir gün sabah namazından sonra kırk birer defa okunmaya devam edilirse, Cenab-ı Ecelli Alâ o kimsenin muradını nasib eder.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar

——————————————————————————–
ENFAL VE TEVBE SURESİ HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER
“Sure-i Enfal ve Sure-i Tevbe’yi okuyan kimseye ben şefaat ediciyim ve ben o kimsenin münafıklıktan berî olduğuna şahidim. Münafık erkek ve münafıka kadınların sayılarının adedi kadar, bu sureleri okuyan kimseye ecir verilir. Arş ve onu taşıyan melaikeler dünyadaki hayatı müddetince onun için istiğfar ederler.”
Bismillâhirrahmânirrahıym. Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Manası:
Ey Hatibim! Eğer senden yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım. O büyük arşın Rabbidir.”
Bu ayeti kerime hakkında sevgili Peygamberimiz:
“Her kim sabah ve akşam yedişer defa bu ayeti okursa, Cenab-ı Ecelli Alâ bütün işlerinde o kuluna kifayet eder.” buyurmuşlardır.
Bu hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur:
“Bu ayeti kerimeyi her gün devamlı olarak yedi defa okuyan kimse yıkıntı altında kalarak, boğulmak suretiyle, yanmak suretiyle ve herhangi bir şeyle vurulmak suretiyle ölmekten kendisini korumuş ve kurtarmış olur.”
Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Manası:
Allah (c.c.) bana kâfidir. O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve bütün işlerimi O’na havale ettim. O, Arş-ı Azıym’in Rabbidir.
Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki:
“Bu ayeti okuyan, o gün içinde duvar altında kalarak, denizde boğularak, yanarak ve demirle vurularak ölmez.”
Diğer bir rivayette buyurulmuştur ki:
“Her kim akşamladığı ve sabahladığı vakit bunu yedişer defa okursa, niyet ettiği şeyde samimi veya gayri samimi olsa da Cenab-ı Ecelli Alâ ona kâfidir.”
* Yetmiş yaşında salihlerden birisi vardı, hastalandığı vakit bu hadis-i şerifi gördü ve devamlı bu ayet-i kerimeleri okumaya başladı. (120) yaşına gelince Resulü Ekrem’i rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz, o salih kişiye, “Bizden ne vakte kadar kaçacaksın?” buyurdu. Bu ihtar üzerine o salih kişi okumayı bıraktı ve öldü.
——————————————————————————–
ER-RAFİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kullarından bazılarını yükseltici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i şerifi (70) defa okuyanlar zalimlerin şerrinden emin olurlar.
*Yüce bir mertebeye ulaşmak isteyen kimse gece yarısı (100) defa “Yâ Râfiu celle celâlühû” diye okumalıdır. Bu, fukaralıktan da kurtulmasına bir vesile olur. Vird edinerek okuyanlar, halk içinde mümtaz mevkiye nail olurlar.
*İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için (70) defa okunur. Cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya yatsıdan sonra (440) kere okunursa, düşmanların kalbinde korku ve ürperti meydana gelir.
*Akranları arasında daha yüce bir mertebeye nail olmak arzu eden kimse, bu mübarek ism-i şerifi gündüzleri ve geceleri (lOO)’er kere okumalıdır.
*Bu mübarek ism-i şerif ile daima zikredenler, manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. Bütün durumlarında adaletten ayrılmazlar.
——————————————————————————–
ER-RAUF İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Pek şefkatli olan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*”Yâ Raûfü” ismi celil’in gazablı zamanında (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.
*Bu mübarek ismi şerifi “Yâ Rauf diye okumaya devam edenin kalbinde merhamet ve şefkat meydana gelir.
*Maddi ve manevi nimetler elde eder. Zalimlerin zulmü altında ezilen kimselere yardım etme gücünü kendinde bulur.
*Allah’a karşı isyanı çok olan bir kimse okursa, isyandan vazgeçer, doğru yolu bulmasına bir vesile olur.
*Adedi (286), saati Utarit’dir. Mezkur adedi okumaya devam etmek, eşler arasındaki geçimsizlik ve uyuşmazlığı bertaraf eder.
*Sinirlenen bir kimse bu ism-i cehli (10) defa zikreder, (10) defa da Efendimiz (s.a.v.)’in üzerine salavatı şerife getirirse, sinirleri sakinleşir.
*Bu mübarek ismi kendine vird edinerek okuyanlar, başkaları tarafından sevilir ve sayılırlar.
*Devamlı okuyan kimsenin kalbi, şefkat ve merhamet kaynağı haline gelir. Cenabı Hakk’ın merhametini kazanır.
——————————————————————————–
ER-RAŞİYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İrşad ve delile muhtaç olmayan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celili yatsı namazını kıldıktan sonra: “Yâ Raşiyd” diye (100) defa okuyan kimsenin amelleri kabul edilir. Dileklerine nail olur. (1000) defa okuyanın sözü, karşısındaki kimseye etkisini gösterir. Yaratıklar kendisini dinlemek zorunda kalır.(152)’şer defa okuyanın içini ve dışını Cenabı Hakk ıslah buyurur.
İşlediği şeylerden pişmanlık duymaz. İşlediği şeylerin akibetinden memnunluk duyar.
Yapacağı bir işin akıbetini bilmeyen kimse,akşamla yatsı arasında (1000) defa okursa, yapacağı iş kendisine kolaylaştınlır. En doğrusunu yapar.
Bu ismin hadimi olan meleğin ismi Gatyâiyl Aleyhisselam’dır. Kim gündüzleri ve geceleri bu ismi şerifi, hali bir yerde hayvani gıdalardan sakınarak bir ay müddetle (16)’şar defa okumaya devam ederse, hadimi olan ruhani bir kimse gelir.
——————————————————————————–
ER-RAHIYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Ahirette rahmetinin tecellisi ile her mü’min mesrur olacaktır.”
 

Şifalı Dualar

 

ŞİFALI DUALAR

C-Ç D E F G H I-İ K-L M N O-Ö R S Ş T U-Ü V Y Z

 

E

 
EŞ-ŞEKÜR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Az amel karşılığında büyük derece ve sevap verici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi kendinde nefes darlığı, vücudunda bir ağırlık veya yorgunluk hissedenler (41) defa yazarak suyunu içerler, bir
kısmını da sürünürlerse Allah’ın izni ile şifaya ererler.Kim bu mübarek ism-i şerifi kemal-i hürmet ile (41) defa bir bardak suya okur, akşamları birer yudum içer, gözlerine de sürerse, o kimsenin göğsünde ferahlık hasıl olur, gözleri de kuvvetlenir.
Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimseden Allah’ın nimetleri eksilmez. O kimse kazandığını kaybetmez. Allah vücuduna afiyet ihsan eder.
Çokça okuyan kimseye halk tarafından rağbet edilir. Hal ehli okursa bazı gizlilikler açığa çıkar.
Her kimin hayatında darlık, gönlünde keder, gözünde karanlık bulunsa ve o kişi bu ism-i şerifi su üzeri
 
——————————————————————————–

ED-DARRU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zarar veren şeyleri yaratan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Dârru” ismi celilini cuma geceleri (100)’er defa okuyan kimselere mahlukat takarrub eder.
Bulunduğu mertebeden aşağıya düşen kimse cuma gecesi veya arabi ayın on dört, on beşinci geceleri (lOO)’er defa okursa bulunduğu mertebeye ulaşır.
Bu ismi şerif düşmana hastalık, musibet musallat etmek için okunur. İnsanlara zulmeden bir zalimi, zulüm ve fenalığından vazgeçirmek ve ikaz etmek için salı gecesi sabaha karşı kıbleye dönerek (1001) defa “Yâ Dârru” zikrini okuduktan sonra:
“Ey Rabbim, filan oğlu filan, kulların hakkında zararlıdır. Onu zulmünden vazgeçirmek ve yola getirerek ümmet-i muhammedi elinden kurtarmak için “Dârr” ismi şerifin hürmetine ona sıtmayı, göz veya baş ağrısını musallat kıl. Belki bu musibetler ikaz olmasına sebep olur.” diye dua edilirse Allah’ın izni ile zalimde bir hastalık meydana gelir. Zulüm ve fenalığından tevbe ve istiğfar etmediği müddetçe hastalıktan kurtulamaz.
Cenabı Hakk’ın “Yâ Dârru ve Yâ Nâfıu” ismi şeriflerini cuma gecelerinde (lOO)’er defa okuyan kimse, sıhhat ve afiyet içinde hayatını devam ettirir. Kavmi tarafından da sevilir.
Adedi (1001), saati Merih’tir. Fena insanların şerrinden kurtulmak için okunması tavsiye edilmektedir.
(41) kere okuyup üfürse ve o su ile yüzünü yıkasa Hakk Sübhânehû ve Teala muradını yerine getirir.
——————————————————————————–

EFENDİMİZ (S.A)’i RÜYADA GÖRMEK İÇİN

Sallellâhü alâ muhammed.
“Allah, Muhammed’e salat etsin!”
Sahabinin biri Efendimiz (s.a.v.)’irı huzuruna geldi:
Ya Resulallah, babam yaşlı bir zattır. Sizi görmek istiyor.
Onu bana getir, buyurdu.
Gözleri görmüyor, deyince Efendimiz:
Ona söyle, yedi gece yatarken yukarıdaki salavatı söylerse, rüyasında beni görür, buyurdu.
Bu tavsiyeyi yaptı ve o sevgililer sevgilisini rüyasında gördü.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedinin nebiyyil ümmiyyi.
“Allah’ım, Efendimiz ve Ümmi Peygamber Muhammed’e salat eyle!”
benden hiç kimse sormamıştı. Ya Osman, kim (bu zikri) sabahladığı vakit on defa okursa, Allah Teala ona altı meziyet verir:
1- Şeytanın ve taifesinin şerrinden muhafaza olunur.
2-Cennette bir kıntar verilir.Hurilerle evlendirilir.
4- Kur’an’ı, Tevrat’ı, İncil’i okumuş gibi ecirverilir.
5- Cennetteki derecesi artırılır.
6- Ey Osman, ona hac ve umre yapıp da Allah Teala haccını ve umresini kabul ettiği kimsenin ecri kadar sevap ihsan eder. Okuduğu gün ölürse şehit olarak öldüğüne dair şehitlerin mührü ile mühürlenir.” buyurdu.
 
——————————————————————————–

EHLİ MÜNASABETTE BULUNACAKLARIN OKUYACAĞI DUA

Bismillâhi allâhümme cennibneş şeytâne ve cennibiş şeytâne mâ rezaktenâ.
Manası: Bismillah. Allah’ım, şeytanı bizden ve bizi rızıklandıracağın evlattan uzaklaştır.
Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:
“Sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulunduğunda (bu duayı) okur da bir çocuğu olursa şeytan ebediyyen ona zarar vermez.” buyurmuştur.
 
——————————————————————————–

EL-GAFUR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Günahkarlardan istediğini ziyadesiyle affedici”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Çeşitli elemlere ve sıtmaya karşı bu ism-i şerif üç defa yazılarak tanışınırsa şifaya erdirir.
“Seyyidül istiğfar” son nefesinde konuşamıyan hastalara yazılarak su içine bırakılır. Elde edilen bu sudan hastanın ağzına
damlatılırsa dili çözülür ve kolay can verir.
2. Bu ism-i şerifin adedi (1286), saati Güneş’tir. Fakirlikten kurtulmak için okunması tavsiye edilmiştir.
3. İç alemini karışıklıktan kurtarmak isteyen bu mübarek ism-i şerifi okumayı adet edinmelidir.
4-Her farz namazın peşinden okumaya devam edenlere ruhaniler gelerek dilek ve hacetlerini gidermek için yardımcı olurlar.
5-İki dargını barıştırmak için niyet edilerek yazılır. Barışmak isteyen üzerinde taşır.
 
——————————————————————————–

EL-GAFFAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok bağışlayıcı.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Ğaffâr” ismi şerifini cuma
namazlarından sonra okuyanlar Allah’ın affına nail
olurlar.
2. Allah’ın sonsuz mağfiretinden yararlanmakisteyenler, bu mübarek ismi okumaya devam
etmelidirler. Cuma namazlarından sonra (lOO)’er defaokuyanlarda, rahmeti ilahiyyenin eserleri belirir.
Kurşun bir levha üzerine yazarak taşıyanlar zalimlerin şerrinden korunur.Adedi (1200), saati Zöhre’dir. Maddi ve manevi halini düzeltip ıslah etmek için okumak mücerreptir.Bu mübarek ismi okumayı vird edinen kul, bazı gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Esrar perdeleri aradan kalkar.Sinirlenip, parlayan kimselerin bu mübarek zikri okumaya devam etmeleri halinde gazapları teskin olur.
 
——————————————————————————–

EL-GANİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok zengin ve her şeyden müstağni. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Ğaniyyü” ismi celili hasta üzerine okunursa şifaya kavuşur. Bu ismi celili okuyan kimse maddi ve manevi zenginliğe nail olur.
Bu ism-i şerif cismani bir hastalık üzerine okunursa Allah’ın izni ile hastalık şifa bulur.
Adedi (1060), saati Zühal’dir. Mezkur adede devam edenleri Allah Teala namerde muhtaç etmez.
Bir hastalık veya musibetin izalesi için okunursa, sözü edilen hususlar sona erer. (1000)’er defa okuyan fukaralıktan kurtulur. Okuyarak eline üfleyip vücudunu sıvazlayan hastalıklardan korunur.
Cuma günü birinci saatte yazılır, ticaret mahalline aşılırsa, orada bereket meydana gelir.
Bu mübarek ismi şerifi “Yâ Ğaniyyü” diye okumayı vird haline getirenlere rızık kapıları açılır. Kimseye muhtaç olmazlar.
 
——————————————————————————–

EL-ŞEHİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Herşeyi inceliği ile görüp bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“..Bu mübarek ism-i celil, asilerin ıslahı için içirir. Âna-babasına isyan edenin başından ııiLiuLirak “Yâ Şehîdü” ism-i celili bir kaç defa okunur. Kocasını isyan eden kadına karşı da okunursa aynı tesiri icra eder.
*1 Adedi (319), saati Müşteri’dir. Şehitlik mertebesine ulaşmak için okunması mücerrebtir.
* iftiraya uğrayan kimse “Yâ Allâhü, yâ Şehîdü diye gece yarısı (329) defa okursa, Allah Teala onu iftiradan kurtarır.
* Seher vaktinde (21) defa isyankar çocuğun veya kadının üzerine okunursa Allah Teala .durumlarını salaha çevirir.
*Haksız olarak zulme uğrayan bir kimse bir ay müddetle (319) defa okur da “Ey her şeye şahid olan .Allah’ım, bana zulmeden den hakkımı al onu sana havale ediyorum.” derse Allah Teala hakkını ondan alır.
 
——————————————————————————–

EL-ADLÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Gerçek adaletin sahibi. Her işi ve her şeyi layıkıyla yapan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celil yirmi parça ekmeğe yazılır ve yenirse bütün mahlukat ona itaat eder.
Bu mübarek ismin adedi (104), saati Güneş’tir. Mezkur adet, saatinde okunursa maddi ve manevi durumu ve işleri bozuk olanın durumunda bir salah meydana gelir.
Her kim bu mübarek ism-i şerifi bir parça ekmek üzerine yazarak yerse,
kalp kırıcı kimseleri kendisine muti eder.
Cuma gecesi bir ekmek üzerine (20) defa yazılarak yenirse kalpleri kendine teshir eder.
İnsanlara zulmeden zalimlere karşı okunursa zalimi hizaya getirir, zulmünden vazgeçer.
Kim güneş doğmadan önce (92) defa “Yâ Adlü celle Celâlühû” diye okursa başkalarına karşı kendinde adalet belirtileri meydana gelir.
 
——————————————————————————–

EL-AFÜVV İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Tevbeleri kabul eden.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Afüvvü” ismi celilini okumaya devam edenler Cenabı Hakk’ın rızasına nail olurlar.Adedi (156), saati Güneş’tir.
Nefs-i emmâreyi dize getirmek için bu ismi celil zikir olarak çekilmelidir. Bu ismi celili okumak Allah’ın hoşnutluğunu sağlar.
Öfkelendiği zaman bu ismi celili (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin hırsı, sönerek sakinleşir.
Günde (2000) defa okuyan, Allah’a karşı işlediği günahlardan utanır, günah işlemekten çekinir. İlahi affın üzerindeki tesirini hisseder.
 
——————————————————————————–

EL-AHİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığının sonu olmayan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ âhıru” ismini günde (100) defa okumaya devam edenlerin kalbinden Hakk’tan başkası çıkar.
Adedi (801), saati Merih’tir. Tevhid ehlini zalimlerin sultasından korumak için okunmalıdır.
Yatsı namazlarının sonunda “Yâ âhıru celle celâlühû” diye (100)’er defa okuyanın ömrünün sonu hayırla nihayete erer.
Düşmanları tarafından sıkıştırılan, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, artık ona karşı düşmanlık yapamazlar.
Allah (c.c.) düşmanlarına karşı kendisine güç ve kuvvet ihsan eder.
Günde (100) defa okuyan, kalbini temizler. (800) defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar. (1000)defa okuyanın kalbi Allah sevgisi ile dolar. Cuma günleri (lOOO)’er defa okuyanın rızkı artar.”Yâ âhıru celle celâlühû” ismi celilini okumayı sürdürenlere düşmanlık edenler, helak olurlar.
 
——————————————————————————–

EL-ALİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün eşyanın en ince taraflarını bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Aliym” ism-i şerifine devam edenlerin ilimleri artar, ma’bûdunu hakkı ile bilir.
“Yâ Allâmel ğuyûb” virdine devam edenler, gayb erleri ile konuşurlar.
“Yâ âlimel ğaybi veş şehâdeh.” diye namazların sonunda (lOO)’er defa okuyanların kalp gözleri açılır.
“Yâ allâmel ğuyûbi fe lâ şey’e yefûtühû min ılmihî ve lâ yeûdüh.” diye bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gider, hıfzetme güçleri artar.
Kim, “Yâ Allâmel ğuyûb” diye kendinden geçinceye kadar zikrederse, ruhu maveralara yükselir, sır perdeleri aralanır.
Namazların hemen akabinde (lOO)’er defa okunursa kişi göremediği bazı şeyleri görmeye muvaffak olur.
Bu ismin adedi (150), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okumayı adet edinenler, ilim tahsilinde kavrama gücü elde ederler.
Kim sabah ve akşamları:
“Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fis semâ’, ve hüves semîul aliym.” diye (3)’er defa okursa, bütün bela ve musibetlerden Allah’ın izni ile korunur.
Bu ism-i şerifi vird edinenlerin kalbi ruşen olup, batınında çeşitli nurlar zahir olur.
 
——————————————————————————–

EL-ALİYYÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Büyüklüğünü anlamaktan bütün halk acizdir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yazılarak sabi üzerine bağlanırsa zihni gelişir. Fakir üzerine bağlanırsa zengin olur.
Bu ism-i şerifi yazarak üzerinde taşıyan kimsenin kadri yüce olur. Uzak beldede bulunan salimen ailesine avdet eder.
Fukaralıktan halas olur. Adedi (110), saati Güneş’tir. Okumayı adet edinenlerin ahlakı düzelir, insanlara şirin görünür.
Okumayı vird edinenler, hikmetten konuşur.İlmin derinliklerine nüfuz eder. Görenlerinmuhabbetini celb eder.
Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir.
Kötü komşu veya kötü arkadaşı olan, onların ıslahları için okumaya devam ederse, Allah onların ahlaklarını düzeltir.
 
——————————————————————————–

EL-AZIYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Büyüklüğünü kendisi bilir. Beşerin aklı, zatını bilmekten acizdir.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi çok çok okuyanlarelemlerden kurtulup şifaya kavuşurlar. Zalim sultandan korkan kimse: “Yâ azıymü zes senâil fâhıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyâi fe lâ yezillü ızzühû.”duasını (12) kez okuyarak bedenine üflerse şerrinden halas olur.Bu ismin adedi (1020), saati Utarid’dir. Mühim işlerde başarıya ulaşmak için okunur. Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ azıymü celle celâlühû” diye okumayı alışkanlık haline getiren kimse izzet ve şerefe nail olur. Hastaya okunursa şifa bulur.Herhangi bir şeyden korkan kimse bu mübarek ism-i şerifi (12) defa okuyarak cesedine üflerse korkusu zail olur.Bu ism-i şerifi çok zikreden kimse halk içinde aziz olur.
Vird edinerek okuyan kimse elemlerden şifaya kavuşur.Cenabı Hakk’ın bu ism-i şerifi eşi bulunmaz ilahi bir hazinedir. Daima bu ism-i şerifi okuyanların şerefi yücelir, insanlar tarafından hürmet edilir.
 
——————————————————————————–

EL-AZİYZ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mutlak galibiyetin yegâne sahibi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yâ Aziyz” ism-i şerifini kırk gün (40)’ar defa
okuyana Cenab-ı Hakk yardım eder. Onu kimseye
muhtaç etmez.
Ya azizül maniul ğalibü ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilühü
Bu ism-i celili ara vermeden yedi gün (lOOO)’er defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar…
Yukarıdaki mübarek zikri okumaya devam edenler, akranları arasında aziz olurlar. Allahü Teala onu, zilletten sonra aziz, fakirlikten sonra zengin eder. Korku içinde bulunan da korktuklarından emin olur.
Bu mübarek ism-i şerifi yedi gün okumaya devam edenlerin düşmanı zillete düşer.
(41 )’er defa kırk gün okumaya devam edenler, fukaralıktan kurtulurlar. Cenabı Hakk onu mahlukattan kimseye muhtaç etmez.
Sabah namazından sonra okuyanların rızkı çoğalır, maksadına nail olur.
“el-Aziyz” olan Allah’ın emirlerini uygulayan, aziz olur. O’nun izzeti ile şereflenen, asırlardır yüzü gülmeyen mü’minlerin aziz olması
için çalışır.
 
——————————————————————————–

EL-BAISÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Ölüleri diriltip kabirden çıkaran”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yatağında elini göğsüne koyarak “Yâ Bâısü” ism-i celilini (100) defa okuyanın kalbi nurlanır, hikmet ve ilimle rızıklanır.
Kim yatarken “Yâ Bâısü celle celâlühû” diye (100) defa okursa, Allah Teala kalbini marifet nuru ile doldurur. Feyz-i ilahi o
kişinin ruhunu sarar.Bu mübarek isme devam ederek okuyanların önlerindeki kapalı kapılar hayır için açılırlar.
Adedi (573)’tür. Düşmanların ve eşkıyanın şerlerinden korunmak, iftiradan emin olmak için (7073) defa okunması tecrübe
edilmiştir.Kırk gün farz namazlarının ardından (573) defa okuyan muradına nail olur.
Allah’ın emirlerine karşı lakayd olan kimse bu mübarek ism-i celili okumaya devam ederse ibadetlere karşı aşk ve sevgisi artar.
İbadet ve taatını severek yapar.
 
——————————————————————————–

EL-BAKIY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığının sonu olmayan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1.”Yâ Bâkıy” ism-i cehlini (1000) defa okuyan, çeşitli sıkıntılardan kurtulur.
2. Her namazın arkasından (113) defa okuyan kimseyi bütün dünya bir araya gelse bulunduğu makamdan azledemez.
3. Vird edinerek okuyanların ömürleri bereketlenir. Afiyet içinde yaşarlar. Afet ve belalardan emin olurlar. Tam bir ihlas içinde her gün (113) defa okuyanın mülkü ve memuriyeti elinden gitmez. Hayatta kaldığı müddetçe mülkünün ve vazifesinin sahibi olarak yazılır.
4. Kim güneş doğmadan önce (lOO)’er defa okursa bir felaket ile karşılaşmaz. Ahirette ise Allah Teala’nın affına nail olur.
5. Bir şeyden korkan kimse her gece yatağına yattığında (113) defa okursa korktuklarından emin olur.
6. Kendisine vird edinerek (113) defa
okuyanlara hastalık arız olmaz.
 
——————————————————————————–

EL-BARİÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mahlukatın ayıpsız yaratıcısı.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Bâriü” ism-i celilini aralıksız yedi gün (lOO)’er defa okuyanlar selamete ererler.
Yâ bârien nüfûsi bi lâ misâlin halâ min ğayrihî.
Bu mübarek esmayı okuyarak zikredenlere izzet, saadet ve zenginlik kapıları açılır. Aklı yükselenlerin(ziftlenmiş bir tahta parçasının üzerine yazılıp) elbiselerine aşılırsa şifaya kavuşurlar.Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah Teala ferah ve sevince çevirir. Bütün alem onu kutlar.
Bu mübarek ismi bir sene boyunca vird edinenler etraflarına şifa dağıtırlar. Elini bir hasta ı’izerine koyarak bu ismi okuyan kimseye Allah şifa ihsan eder. Hasta bir gözün üzerine konularak okunursa, Allah şifa ihsan eder.
Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya muvaffak olur, alem-i misalle arasındaki perdeler kalkar. Tabib ise tedavi ettiği hastalar şifa bulurlar.Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. Okuyamıyanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.
Yedi gün ara vermeden (lOO)’er defa okuyanlar hastalıklardan şifa bulurlar.
 
——————————————————————————–

EL-BASIT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Bâsıt” ism-i şerifini duha namazlarından sonra (10)’ar defa okuyanların rızıkları artar. Eller semaya doğru kaldırılarak (10)’ar defa okunur yüze sürülürse ilahi rızık kapıları açılır.Adedi (72), saati Zöhre’dir.
Mezkur adedi okumayı adet edinenler rızıklarını kolayca elde ederler.Her kim seher vaktinde ellerini açarak “Yâ Bâsıt” diye (10) defa okuyup elini yüzüne sürerse, kimseye muhtaç olmaz.Sıkıntı içinde kıvranan bir kimse, Cenabı Hakk’m bu ismini okumaya devam ederse, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulur.
Hayvani gıdalardan sakınmak sureti ile bir sene müddetle günde (31) defa “Yâ Bâsıt” ism-i şerifini okumak kalp gözünün açılmasına bir vesiledir.
 
——————————————————————————–

EL-BATIN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Aklın tasavvurundan ve idrakinden gizlidir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınüve hüve bi külli şey’in aliym.
1-Muradın hasıl olması için iki rekat namazdan sonra (540) defa bu ayeti okuyan bütün emeline nail olur.
2. Adedi (62), saati Kamer’dir. Daima zikreden
kimsenin kalbine Cenabı Hakk ilham ihsan eder. Bu
sayede güzel şeyler müşahede etmeye başlar. Her türlü
sıkıntıdan kurtarır.
3. Günde (3) defa samimi bir kalp ile “YâBâtınü” diye (3) defa zikreden kimse bazı sırların iç yüzünü görme şerefine nail olur.
Huzur bulur.
4. Bu mübarek ismi şerif ile çokça zikredenler korktuklarından emin olurlar. Nefsi huzura erer kalbi genişler. İç alemi nurlanır. Her mahluk tarafından sevilir ve sayılır. Duası kabul edilir.
5. Bu ismi celili zikir halinde okumayı sürdürenlerin dilekleri kabul edilir.
——————————————————————————–

EL-BASIYRU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Her şeyi görüp gözetleyici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Basıyr” ism-i cehlini cuma namazından önce (100) kere okuyanların basiretini Cenabı Hakk açar. Sözünde ve işlerinde onu muvaffak kılar.Cuma namazını kılmadan önce bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Basıyr” diye (100) defa okuyan kimse güzel amel yapmaya muvaffak olur.
Bu ism-i celili vird edinip “Yâ Basıyr” diye zikreden kimse bazı gizli şeyleri görmeye muvaffak olur. Bir kaba, (100) defa yazılır, su ile imha edilerek içilirse zekayı kuvvetlendirir, kişi gördüğünü ezberler.Adedi (302), saati Güneş’tir. Mezkur saatte cuma namazlarından önce belirtilen adedi okuyan kimsenin gözleri nurlanır.
İnsanların gözlerinden ve fenalıklarından gizlenmek için onların bulunduğu topluluğa varmadan önce:
La tüdrikühül ebsaru ve have yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habiyr.
ayeti kerimesini (9) defa okumalıdır.
Kim cuma namazından önce (100) defa “Yâ Allâhü, yâ Basıyr” diye okursa, Allah içini temizler, gözlerini nurlandınr. Allah’ın rızası için hareket edene de Allah Teala rahmetini ihsan eder.
 
 
——————————————————————————–

EL-BEDIY’U İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

”Hiç misli olmayan şeyleri icad eden”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Bediy’u” ismi celilini yetmiş bin defa okuyanlar zarar ve ziyan verici şeylerin şerrinden kurtulup muradlarına nail olurlar.
2. Kim yetmiş bin defa bu ismi celili okursa. dilek ve maksadına ulaşır. Her çeşit kötülükten korunur.
3.Vird olarak okuyan kimsenin dili hikmet , konuşur. Bilmediğini anlama gücü ihsan olunur
4. “Yâ bediy’as semâvâti vel ard” diye defa okuyan, sıkıntı ve kederden kurtulur
5. (700) defa okuyan stresten kurtulur
——————————————————————————–

EL-BERR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“İhsan eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Berru” ism-i cehlini okumaya devam edenler mahlukatın şerrinden emin olurlar.
2. Adedi (202), saati Zöhre’dir. Mezkur adedi okumaya devam edenler her hallerinde Cenabı Hakk’ın lütuf ve keremine mazhar olurlar. İhsân-ı İlâhînin ardı arkası kesilmeden devam eder.
3. Bu ismi celil ile zikre devam eden, felç hastalığından emin olur.
4. İçki mübtelası ve daima isyan halinde bulunan kimseler bu mübarek ismi, (700)’er defa okumaya devam ederlerse alışkanlıklarından vazgeçip tevbe ederler. Deniz fırtınasına yakalananlar,fırtınadan salimen kurtulurlar. Yolculuğa çıkanlar selametle dönerler.
5. Her namazın arkasından okuyanların dilleri hikmeti konuşur.
6. Riba yiyen kimse günde (700) defa okursa riba yemekten nadim olarak tevbe eder.
 
——————————————————————————–

EL-CAMİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

İstediğini istediği anda toplayan.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Câmiu” ismi cehline devam edenler maksatlarına nail olurlar.
Evini terk eden veya bir şeyi kaybolan kimse onları bulmak için tam bir ihlas ile bu ismi şerifi (114) defa okur, sonra yitiklerini ararsa Allah’ın izni ile yitiklerini bulur.Bu ismi celili kendine zikir edinen kimsenin dostları ve ahbabları çoğalır. Maksadına ulaşır.Bu mübarek ismi şerifi çokça okuyanlara Cenabı Hakk hasret ve ayrılık çektirmez. Aile fertlerinin bir arada yaşamalarına vesile olur.Adedi (114), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okumayı sürdüren kimse zahiri ve batını bir arada bulundurma meziyetini elde eder.Bu ismi celili okumak dünya ve ahiretin saadetini elde etmeyi sağlar.
——————————————————————————–

EL-CEBBAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mutlak ıslah ve kahredici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Cebbar” ism-i şerifini sabah-akşam b(21)’er defa okuyan kimse, zalimlerin şerrinden korunur.
Zalimlerin şerrinden kurtulmak için sabah ve akşam namazlarından sonra (21)’er defa okunmalıdır.
Bu mübarek ismi vird edinenlerden zalimler çekinip, yüzüne baktığı zaman heyecana kapılırlar. Ayrıca bunu vird edinen, şeytanın şerrinden korunur.Bu ismin adedi (206), saati Merih’tir. Düşmanı hezimete uğratmak ve tutukluluktan kurtulmak için ihlas ile okunmalıdır.
Bu ism-i şerif, düşmanı hezimete uğratmak için (206) defa okunmaya devam edilirse Allah Teala düşmandan intikam alır. İftiracıların kötülüğünden de o kişiyi muhafaza eder.Kim “Yâ Cebbar” ism-i şerifini ve “Zül celâli vel ikram” ism-i şeriflerini abdestli olarak bir kağıda yazar, üzerinde taşırsa insanlar arasında sevilip sayılan bir kişi olur.
 
——————————————————————————–

EL-CELİYL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Celâlet ve ululuk sahibi.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Celiyi” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin veya misk ve safranla yazıp taşıyanların şanı yüce olur.
Her kim bu ism-i şerifi bir bardağa yazarak su ile doldurur ve içerse halk arasında hürmet edilen bir kişi olur.
Sabah ve akşam “Yâ Celiylü celle celâlühûdiye zikre devam eden kimsede, mehabet meydana gelir. Ahlakı kötü olanın ahlakı düzelir. Adedi (73), saati Güneş’tir. Gam ve kederi sevince tebdil etmek ve tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için mezkur adet okunmalıdır.
Zalim kimseleri dize getirmek için bu ism-i şerifi okumalıdır.Devamlı olarak kendine vird edinenlerde manevi bir güç meydana gelir.
Okumayı adet haline getiren kimseye başkaları tarafından kötülük yapılamaz. Yapmaya çalışan kimse kendini helak etmiş olur.
——————————————————————————–

EL-EVVEL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Varlığının evveli yoktur. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi okumaya devam eden yolcu seferin sıkıntılarından kurtulur.
Cuma günleri misafir olan, bu mübarek ismi şerifi “Yâ Evvelü celle celâlühû” diyerek vird edinirse dilek ve işlerinde başarıya ulaşır. Yolculuğun sıkıntılarından kurtulur.Bu ismin ebced adedi otuz yedi, saati Şems’dir. Bu ismi şerifi okuyarak işe başlayan kimse işlerinde hayır ve berekete nail olur.Okumaya devam edenler, bütün maksatlarına ulaşır, istediği şeyler ihsan olunur.
Kırk cuma (lOOO)’er defa okuyanın dileği gerçekleşir.
 
——————————————————————————–

EL-FETTAH İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zorlukları giderip hayır kapılarını ve dua edenlerin dua kapısını açıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu esmaya devam edenlerin kalpleri nurlanır, işleri kolaylaşır.
“Yâ Fettâh” ismi cehlini sabah namazlarından sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak (71) defa okuyanın kalbi temizlenir, sırrı nurlanır, işleri kolaylaşır ve rızkını kolaylıkla elde eder.
Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını kıldıktan sonra sağ eli kalbin üzerine koyarak “Yâ Fettâh” diye (70) kere okumalıdır.
Bu ismi şerifi “Yâ Fettâh” diye okumaya devam edenlere maddi ve manevi fetihler kolaylaşır.
Bu ismin adedi (489), saati Utarid’dir. Düşmanın adavetini muhabbete tebdil ve müşkülatın halli için “Yâ Fettâh” diye okunmalıdır.
Bu mübarek ismi şerif, cuma günü yazılarak taşımr, “Yâ Fettâh” diye okunmaya da devam edilirse, garip şeyler müşahede edilir. Bu ismi şerifin hadimi olan “Temhayâiyl” isimli melek gelerek hacetini yerine getirir.Sıkıntı ve darlık içinde bulunan, bu mübarek ismi şerifi okumalıdır. Çünkü Cenabı Hakk, sıkıntı ve darlığı ortadan kaldıracak sebepler ihsan eder.Vird edinenler kimseye muhtaç olmazlar. Üzerinde hürmetle taşıyanlar kimse tarafından ters yüz edilmez.
 
——————————————————————————–

EL-HADİ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Hidayete erdiren.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hâdî” ismi celilini okuyanlar hidayete erer, beldelere hükmedecek kuvvete sahip olurlar.
Bu mübarek “Yâ Hâdî” ismi celilini günde (200) defa okuyana Allah Teala hidayet nasip eder. Her türlü hayır kapılarının açılmasına muvaffak olur. İşlerinde basan elde eder.Anasının veya süt anasının memesini kabul etmeyen bir çocuğun boynuna bu ismi şerif yazılarak aşılırsa meme alıp emmeye başlar.Temiz kab içine yazılarak üzerine yağmur veya menba suyu konduktan sonra (200) defa “Yâ Hâdî” diye okuyarak zihni kapalı olan bir kimseye içirilirse Allah’ın izni ile zihninin açılmasına vesile olur. İsyan içinde bulunan kimseye yedi gün bu sudan içirilirse Cenabı Hakk o kimseyi doğru yola hidayet buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-HAFID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”Kullarından bazılarının derecesini indirici”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi (50) defa okuyanların işleri görülür. Sıkıntıdan da emin olurlar.Düşmanı hezimete uğratmak için üç gün aynı yerde (70)’er kere “Yâ Hâfıd” diye okunmalıdır.Zalim ve facirlerin şerrinden korunmak için onlara karşı okunmalıdır.Bu ismin adedi (889), saati Zühal’dir. Hasımlara heybetli görünmek için mezkur saatte belirtilen miktar okunmalıdır.Vird edinen kimselerin dualarını Cenabı Ecelli Alâ kabul eder.Bu mübarek ism-i şerifi (500) defa okuyanın dileği gerçekleşir, her işi kolaylaşır. (1000) defa okuyan bütün düşmanların şerrinden halas olur.
 
——————————————————————————–

EL-HALIK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kainatı yaratan var edici. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Gecenin sessizliğinde “Yâ Hâlık” diyerek zikredenlerin kalpleri nurlanır.
Yâ halika men fıs semâvâti ve men fil ardı ve küllün ileyhi meâdühüm
Yitirilenin bulunması, gaibin selametle dönmesi için (5000) kere okunursa murad hasıl olur.
Yedi gün arka arkaya (lOO)’er defa okuyan, gelecek bela ve musibetlerden korunur.
Bu mübarek isim sanat erbabının zikridir. Bu ismi vird edinenler, tuttuğu işlerde muvaffak olurlar.
Bu ism-i şerifi okumaya devam eden kimse Cenabı Ecelli ve Alâ’nın nice mevâhibi ledünniyesini müşahede edecektir.
İyileşmesi müşkül ve aklı yükseltenhastalıklarda yazılıp taşınması tavsiye edilmiştir.
Her kim bu ism-i şerifi geceleri vird edinirse Allah Teala onun için bir melek yaratır, kıyamete kadar işlediği ibadet, defter-i amaline geçer.Bazı sırları sezebilmek için Şems saatinde (701) defa okunmalıdır.
Kaybolan bir metaın bulunması için okunmaya devam edilmelidir. Giden metaın geriye döneceği kaydedilmektedir.
 
——————————————————————————–

EL-HABİYR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kulların gizli ve aşikar işledikleri bütün fiil ve sözlerini bilen.”

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Habiyr” ismini yedi gün iç coşkunluğu ile okuyanlar ruhaniyet kesbederler. Eşyanın esrarına vakıf olurlar. Zalimin yanında bulunan kişi okumaya devam ederse şerrinden halas olur.
Bu ismin adedi (812), saati Güneş’tir. Bir kimse Kamer saatinde yedi gün bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Habiyru celle celâlüh” diye temiz bir kalp ile okumaya devam ederse, ruhaniler gelerek ona arzu ettiği şeyleri haber verirler. Kendisine vird edinerek okuyanlar, zalim ve fena kimselerin şerlerinden korunurlar. Yatacağı vakit abdestli olarak okuyanlar, istedikleri şeyi rüyada görebilirler.Kötü ahlak ve huydan kurtulmak isteyen, bu mübarek ismi çokça okumalıdır.Başka biri tarafından bir ezaya maruz kalan kimse, bu ismi şerifi okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile eziyet edenin ezasından kurtulur.Zihnî gücü az olanlara yazılarak içirilirse, zihinleri kuvvetlenir.
Bir ay müddetle günde (7000) defa okuyan kimseye ismin hadimi melekler gelerek istek ve arzularını yerine getirmek için izin isterler.
 
——————————————————————————–

EL-HAFİYZU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok koruyan. Bütün mahlukata zeval gelmeden ve gökleri düşmekten, yeri batmaktan, suları kesilmekten
muhafaza eden. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hafıyz” ism-i celilini okumaya devam edenler korktuklarından emin olurlar. Yazıp üzerinde taşıyanlar yırtıcı hayvanların arasında da bulunsalar onlardan bir zarar görmezler.Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Hafîyzu celle celâlühû” diye okumayı adet edinenleri, Allah Teala her türlü kötülüklerden muhafaza eder.Bu ism-i şerifi zikredene düşman saldıramaz. Hatta bir kimse bu ism-i şerifi yazarak gerdanına saklasa Allah’ın izni ile yırtıcı hayvanlar ona zarar veremez. Günde (lO)’ar defa okuyan, suda boğulmaktan, insanların, cinlerin saldırısından, çeşitli hastalıklardan, dahili ve harici korkulardan korunmuş olur. Talebe-i ulûm, okuduğunu kolayca anlayabilmesi için bu mübarek ismi bol bol okumalıdır.Kırıcı, kötü huy sahibi kimseler için bir bardak suda, bu mübarek ism-i şerif (7) defa okunarak içirilirse ahlakî durumlarında düzelme meydana gelir.
 
——————————————————————————–

EL-HAKEMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Hükmün mutlak sahibi.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Güzelce bir abdest alıp, gecenin sessizliğinde iç huzuru ile “Yâ Hakem” ism-i cehlini okuyanların iç alemini Allah Teala sırlarla doldurur.
Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu mübarek ism-i şerifi (100) defa okuyanların kalbi sır hazinesi haline gelir. Vird olarak okuyanın sözü tesirli olur. Başkaları tarafından kabul görür.Adedi (68), saati Şems’dir. Muradın husulü için okunmalıdır.Bu mübarek ismi şerif namazların arkasından (68) defa okunursa, okuyanın kavrama gücü artar. Allah Teala eşyanın gerçek yüzünü ona gösterir.
Bir ay müddetle farz namazların arkasından okuyanın Allah katında makam ve mertebesi yücelir.
——————————————————————————–

EL-HAKİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Hakiymü” ism-i şerifini okumaya devam edenlere ilahi hikmet kapıları açılır, korktuklarından
emin olurlar. Kim “Yâ Hakiymü celle celâlühû” diye bu ismi celili okumayı vird edinirse dili hikmet konuşmaya başlar. Manaların esrarına vakıf olur.Her namazın arkasından okumak derecelerin yükselmesine bir vesile olur.Bu ism-i şerif ile çokça zikredenler, korktuğu şeylerden halas olur.Adedi (87), saati Kamer’dir. Belirtilen saat ve adet ile okunursa sıkıntıda ve keder içinde olan kimse, içinde bulunduğu musibetlerden halas olur.Bir kimse işlerinin yolunda gitmesi için bu mübarek ism-i celili okumalıdır
——————————————————————————–

EL-HAKK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Varlığı değişmeyen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine, “el-Hakku” ismi şerifi yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp dua edilirse Cenabı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder.
“Lâ ilahe illallâhül melikül hakkul mübiyn.” zikrini günde (100) defa okuyanlann rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halas olur. Günde (1000) defa okuyanın ahlakı güzelleşir. Tabiatı salaha erer.Mühim işlerinin gerçekleşmesini arzu eden kimse, bir kağıdın dört tarafına bu ismi celili yazar. Seher vaktinde o kağıdı elinin içine alarak semaya doğru ellerini açar, hacet ve dileğini Cenabı Hakk’a arz ederse mühim işleri gerçekleşir. Bir şeyi yitiren de aynı şekilde dua ve niyazda bulunursa yitiğini bulur.Adedi (108)’dir. Mezkur adedi zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma, taraf-ı ilahiyyeden ihsan olunur.Bu mübarek ismi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıklardan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar.Bu mübarek ismi şerifi günde (1000) defa okuyanın ahlakı ve durumu düzelir.
——————————————————————————–

EL-HALİYMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Nice azaba layık olan kulların azabını tehir edici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi şerif bir kap suya okunur ve bu su bereketi arzulanan nesneye sürütürse bereketlenir. Deniz vasıtasına sürülürse, deniz afetinden selamette olunur.
“Yâ haliymü zel enâti fe lâ yüâdilühû şey’ün min halkını.” duasını okumaya devam edenlerin şanı yücelir. Ayva veya bir elmaya yazılıp efendisindennefret eden kadına yedirilirse aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür.Etrafını ezen zalimin karşısında bu mübarek ism-i şerifin okunması gazabının geçmesine bir vesile olur.Bu ismin adedi (88), saati Zühal’dir. Sinirli insanların okuması sinirlerinin geçmesine bir vesile olur.Bir kağıda yazılarak mahsul olan yerin dahiline aşılırsa afatlardan korunur.Bir meyveye yazılarak bir kimseye yedirilirse o kimsenin muhabbeti celb edilmiş olur.Bir kağıda yazılarak suya bırakılır, aletlere sürülürse, kişi sanatında muvaffakiyet elde eder, kazancında bereket meydana gelir.Vird edinerek okuyanlar arifler zümresine dahil edilir.
——————————————————————————–

EL-HAMİYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Medih ve övgüye layık. Bütün varlığın diliyle övülen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu ismi celili çokça okumaya devam edenler ahlakı hamide, güzel amel ve söz sahibi olurlar.
“Yâ mahmûdü fe lâ teblüğul evhâmü künhe celâle senâi ızzihî ve mecdimi’duasını okumaya devam edenler ıssız yerleri arzularlar ve velayet mertebesine de kavuşabilirler.
Bu ismi şerifi okuyanlar, nimet içinde yaşarlar. (99) defa sabah namazından sonra okuyup, eline üfleyerek yüzüne süreni Allah Teala aziz kılar ve ona yardım eder, yüzünü nurlandırır. Sabah ve akşam namazlarından sonra (66) defa okuyanın fiil ve hareketleri, sözleri güzelleşir. Her farz namazın sonunda (lOO)’er defa okuyan, salihlerden olur. Fatiha-i Şerife’yi ve bu ismi celili bir kaba yazarak içinden su içilirse her çeşit hastalığa karşı şifa verir.Bu ismi celili okumayı adet edinene dünya ve içindekiler hizmet eder.
Bu mübarek isim bir bardağa yazılarak içine su doldurulup ağzı bozuk kimselere içirilirse o durum ondan zail olur. Adedi (62), saati Müşteri’dir. Mezkur adedi okuyanlar maddi ve manevi olarak güçlenir. Düzgün lisanla konuşur.
Bu ismi celili her namazdan sonra uzun müddet sürdüren kimse mahlukat tarafından sevilir, hasetçiler aleyhine konuşamazlar.
Devamlı olarak bu ismi celili vird edinenler velayet makamına yükselmeyi hak ederler.
——————————————————————————–

EL-HASİYB İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin bütün incelikleriyle hesabını çok iyi bilen. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Düşmanından korkan kimse “Yâ Hasiybü” ism-i şerifini her gün (77) defa okuyarak bir hafta devam ederse korktuğundan emin olur. Okumaya perşembe günü başlanmalıdır.Her kim hırsızdan, nazar değmesinden düşmanından, komşusunun kötülüklerinden korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak üzere yedi gün, geceleri ve gündüzleri (70)’er defa: “Hasbiyallâhül hasiybü” diye okumalıdır.
Hali bir yerde, bu mübarek ism-i şerifi, bir ay müddetle hiç ara vermeden (500)’er defa kıbleye karşı dönerek okuyanın bütün hacetlerini Allah Teala ihsan eder.Yakınların yapabilecekleri fenalıklardan korunmak için bu mübarek ism-i şerif, güneş doğmadan önce ve güneş battıktan sonra (20)’şer kere okunmalıdır.
Bu ism-i şerifin adedi (550), saati Güneş’tir.Hasım ve eşkıyayı hezimete uğratmak için okunmalıdır. Devamlı bu ism-i şerif ile zikreden kimse kuvvet ve kudrete sahip olur, gurbetin sıkıntılarına, seyahatin yorgunluklarına karşı tahammül gücü elde eder, emniyet içinde aile yuvasına döner. Devamlı sebepsiz yere ağlayan çocuğun ağlamasını kesmek için bir bardağa yazılarak su ile doldurulur, muhtelif zamanlarda çocuğa içirilir.
Kim bir bardak su üzerine bu ism-i şerifi (7) defa okur, içerse seyahatta meydana gelecek yorgunluktan emin olur. Ancak bunu sabah ve akşamları tekrarlamalıdır. Kureyş suresini de birlikte okumalıdır.
——————————————————————————–

EL-HAYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Daimi hayat ile diri olup, her şeye gücü yeten.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ hayyü hıyne lâ hayye fî deymûmiyeti mülkihî ve bekâihî.” duasını üçyüz bin defa okuyan kimse katiyyen hastalık yüzü görmez. Gül suyu ile yazılıp hastaya içirilirse şifaya kavuşur.
Bu ismi devamlı okuyan kimse güzel bir hayat geçirir.
Ruhi bunalım veya hastalığa yakalanan kimse güneş doğmadan önce (500)’er defa bu ismi celili okumaya devam ederse, içinde bulunduğu hastalıktan şifa bulur.
Bu ismin adedi (18), saati Güneş’tir. Hastaların şifa bulması için okunmalıdır.Vird halinde bu ismi okuyan kimse herkesi tesiri altına alma gücüne sahip olur. Bu isim insanın dünyada uzun bir müddet kalarak hayat sürmesine de bir vesile olur.
“Yâ Allah, yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye okumaya devam eden kimse, insanlığın menfi propagandasının etkisinden kendini korur. Sapık yollardan uzaklaşır.
 
——————————————————————————–

EL-KABID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

Eceli gelenlerin ruhlarını alıcı
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kırk gün birer lokma ekmek parçasına yazılarak yenirse açlık hissi duyulmaz. Bu ism-i şerifi okumaya devam edenlerin dostları çoğalır.
Bu ism-i şerif Azrail Aleyhisselam’ın zikridir. Mazlum okursa, zalim helak olur.
Bu isme müdavemet edenler, kötü huylarından halas olurlar.
Vird edinip okuyan kimse insanlar tarafından hürmet görür.
İki ay müddetle her gün bu mübarek ismi on bin defa okuyan kimsenin mana alemlerini müşahede etmesine engel olan perdeler aralanır.
İnsanların dedikodularından kurtulmak için bu mübarek ism-i şerif bol bol okunmalıdır.
 
——————————————————————————–

EL-KADİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Abdestten sonra “Yâ Kâdiru” ismi cehlini (lOO)’er defa okuyanlar düşmanına karşı zafere ererler.
Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimse arzu ettiğini elde eder.Kim Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra, bu ismi şerifi (100) veya (200) defa okursa ibadet etme gücü zahiren ve batınen kuvvetlenir. Abdest aldıktan sonra bu ism-i celili okuyan kimse düşmanını hezimete uğratır.Bu ism-i celili okuyan kimsenin dileğini Allah Teala gerçekleştirir.Bu ism-i celile devam eden hasta, bi iznillah şifaya kavuşur.Adedi (305), saati Güneş’tir. (305) defa okuyan kimse başkalarını tesiri altına alır.Bu ismi şerifi (40) defa bir kağıda yazarak üzerine bal ve su ilave ederek içen hasta Allah’ın izni ile şifaya kavuşur.
——————————————————————————–

EL-KAHHAR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün mahlukatı kudret elinde aciz ve zelil kılıcı, istediğini yapma gücüne sahip. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. “Yâ Kahhâr” ism-i cehlini okumaya devam edenlerin nefs-i emmâresi zayıflar, dünyaya karşı olan sevgisi zail olduğu gibi düşmanları da perişan olur. Maddi ve manevi düşmanların sonunun gelmesi için, gece ortasında (100) defa okunur ve sonunda şu mealde dua edilir:”Bana zulmederek hakkımı gasbeden filandan hakkımı al, Allah’ım.”
Yâ Kâhini yâ zel batşiş şedidi entellezî lâ yütâkuntikâmühû.
Sihrin tesirini yok etmek için bu satır bir cam parçasına yazılır. Harp zamanında elbiseye yazılırsa düşmanlar hezimete uğrar.
3. Bu ism-i şerife devam edenlerin kalbinden dünya muhabbeti zail olur. Nefsi emmaresi cılızlaşır, düşmanları hezimete uğrar.
4. Düşmanların perişan olmaları için; seher vaktinde (100) defa: “Yâ Cebbar, yâ Kahhâr, yâ zel batşiş şediyd” diye okunduktan sonra:
“Ey Rabbim! Bana zulmeden şu kimseden hakkımı al” diye dua edilir.
5. Bu mübarek ismi okuyarak zalimin aleyhine dua edilirse dua gerçekleşir.
6. Bir kimse hacet ve dileğinin gerçekleşmesi için ellerini semaya kaldırarak “Yâ Kahhâr” diye (100) defa okursa, isteği bi iznillah gerçekleşir. Kim duha namazını kıldıktan sonra (7) kere “Yâ Kahhâr” derse, Allah Teala o kimseyi zenginleştirir. Şehvet ve hırsı yenmek için bu mübarek isim okunmalıdır.
 
——————————————————————————–

EL-KAVİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Pek güçlü.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ismi şerifi okuyanların himmeti artar. Cılız ve zayıflar okurlarsa kuvvetlenirler. Zalimi perişan etmek için (1000) defa niyet edilerek okunur.Bir kimsenin güçlü bir düşmanı olsa, onun kötülük ve şerrinden korunması için, bir miktar undan hamur yapılır. Nohut kadar bin parçaya bölünür. Kuşların önüne teker teker atılır.
Her birinin atılacağı esnada Cenabı Hakkın “Yâ Kaviyyü” ismi celili okunur.Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi celili (1000) defa okurlarsa maksatlarına bi izn-i Hüdâ ulaşırlar.
Bir tehlike veya sıkıntıya düşen kimse: “Bismillâhirrahmânirrahıym, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.” derse, mutlaka Allah Teala dilediği bela ve musibetleri ondan uzaklaştırır.Sabah namazlarından sonra (100)’er defa okuyanlar dünya ve ahirete ait dileklerine nail olurlar. Bu ismi vird edinen kimse maddi ve maneviyüklerin altından kalkma gücüne sahip olur. Ruhugüçlenir. Bu, Azrail Aleyhisselam’ın zikridir. Seyahat esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler.
Rüzgarın, suyun, ateşin felaketindenkorkanlar okurlarsa, korktuklarından emin olurlar.Bu ismin adedi (116)’dır.
 
——————————————————————————–

EL-KAYYÜM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün eşya ancak O’nun varlığı ile kâim olur. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kayyûm” ismi cehlini okumaya devam edenlerin uykusu ve unutkanlığı ortadan kalkar.
Hak dostlarından biri Resulü Ekrem’i rüyada görür ve ona sorar:Ya Resulellah, Rabbine niyazda bulun da ebediyyen kalbim ölmesin.
Resulü Ekrem (s.a.v.):
Kalbinin gerçekten diri kalmasını arzu ediyorsan: “Yâ hayyü, yâ kayyûmü lâ ilahe illâ ente.” ibaresini her gün kırk defa oku, buyurdu.
Ezber gücü zayıf olan kimse her gün yalnız olduğu bir yerde bu ismi şerifi (16)’şar defa okumaya devam ederse unutkanlığı geçer. Allah Teala kalbini nurlandırır.Her lokma üzerine bu ismi celil okunarak yenirse kalbin aydınlanmasına bir vesile olur.
Musa Aleyhisselam denize girdiği zaman kavmi ona İsmi A’zam’ı sordular. Musa (a.s.) onlara şöyle buyurdu: “Ehyâ yâ hayyü şerâhiyâ yâ kayyûm.” deyiniz.”
Bu mübarek İsmi A’zam hürmetine Allah onları boğulmaktan korudu.Bu ismi şerifleri okuyan dilek ve maksadına nail
Devamlı bu ismi şerifi okuyan kimsemüşkülatsız olarak işlerini halleder. Teşebbüs ettiği her işte muvaffak olur.
——————————————————————————–

EL-KEBİYR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok büyük, evveli ve sonu olmayan Vâcibül Vücûd.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kebiyr’M okumaya devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Anlaşamayan karı-kocanın yemeklerine okunarak yedirilirse anlaşır ve güzelce geçinirler.”Yâ kebiyru entellezî lâ tehdil ukûlü li vasfı azametih.” duasına devam edenler borçlarından kurtulurlar. Rızıkları da artar. Makam veya rütbesi tenzil edilenler yedi gün oruçlu olarak (lOOO)’er defa okumaya devam ederlerse tekrar rütbe ve makamlarına nail olurlar.
Devamlı olarak bu ism-i şerif ile zikredene ilim kapıları aralanır. İnsanlar tarafından hürmet edilir. Eğer yemek üzerine okunarak aralarında soğukluk meydana gelen karı kocaya yedirilirse, aralarındaki soğukluk, sevgi ve muhabbete dönüşür.Devamlı okuyanlar, insanlara karşı heybetli gözükürler.Adedi (232), saati Güneş’tir. Büyüklerin yanındaki işlerin husulü için, mezkur adet okunur.Haksızlıkla vazifesinden uzaklaştırılan kimse oruçlu olarak (lOOO)’er defa okursa Allah’ın izni ile tekrar vazifesine avdet eder.Günde (100) defa okuyan kimse halk içinde şerefe nail olur.Borç altında ezilen kimse (1000)’er defa okursa Allah’ın izni ile borcunu ödemeye muvaffak olur.
 
——————————————————————————–

EL-KERİYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Talebsiz ve sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan buyurucu.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Kerîm” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin bereketleri çoğalır.Bir kimse yatağına yatarken bu ism-i şerifi okuyarak uyursa Cenabı Hakk insanların kalbine o kimseye ikram ilga eyler.Okumayı adet edinenlerin kazançlarında bereket husule gelir.
Bu mübarek ism-i şerifi okuyanı Allah Teala insanların ve cinlerin şerrinden korur, o kimse başkaları tarafından sevilir ve
bütün hayır kapıları kendisine açılır.
Devamlı meşgul olan kimse zahmetsiz rızkını elde eder, fakirlik çekmez.
Kim istiğfar ile birlikte bu mübarek ismi okumaya devam ederse, Allah Teala günahlarını affeder, ayıplarını örter.
Vird edinerek okuyan kimse dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur.
 
——————————————————————————–

EL-KUDDÜS İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Zat-ı Celilesi, sıfatları ve isimleri ile bütün ayıp ve noksanlardan arınan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver ruh.
Bu mübarek isimler cuma namazını müteakip bir ekmek üzerine yazılır ve bu ekmek kime yedirilirse, Allah Teala onun kalbine ibadet aşkı verir, onu çeşitli musibetlerden muhafaza eder.
Yâ kuddûsüt tâhiru min külli âfetin fe lâ şey’e yüâdilühû min halkını.
*Kim tenha bir yerde kırk gün (lOOO)’er defa bu mübarek duayı okumaya devam ederse kalp gözü açılır.Bu mübarek ism-i şerifi kendinden geçinceye kadar zikredenler nefs-i emmârenin elinden yakayı kurtarır, kötü ahlaklardan kurtulur, ahlâk-ı hamide sahibi olurlar.
*Bu mübarek ismi günde yüz defa okumayı adet edinenler, kalbin manevi hastalıklarından kurtulur, insanlar arasında sevilen bir duruma gelirler.
*Bu mübarek ism-i şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allah’ın izni ile kurtulur. Bütün azalarını temizlemiş olur. İnsanlar arasında saygın duruma gelir.
*İnsanlardan hali bir yerde kırk gün (lOOO)’er defa okuyanın kalbi dağınıklıktan kurtulur. Herkesi tesiri altına alır.
Bu mübarek ism-i şerifi okuyan, başkaları tarafından bir kötülüğe maruz kalmaz.
“Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver rûh” diye zikredenlere melekût ve ceberut alemlerinin kapıları açılır. Oradaki esrarı ilahiyyeyi müşahede eder. Bu mübarek zikir Arş-ı Azam’ı taşıyan meleklerin yaptığı zikirdir. Kıymetini bilmelidir.
 
——————————————————————————–

EL-LATIYF İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Lütuf ve ihsan edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek “Yâ Latıyf ism-i şerifini (133) defa okumaya devam edenler çeşitli elemlerden
huzura kavuşurlar.
İşlerinde başarıya ulaşamayanlar muvaffakiyet elde etmeleri için bu mübarek ism-i şerifi (lOO)’er defa okumayı adet halinegetirmelidirler. İlahi keşiflere nail olmak isteyen, bu mübarek ism-i şerifi vird edinmelidir.Korkuya kapılan kimse korkudan
kurtulmak için
“Yâ Latıyf ismi şerifini ve: “Lâ tüdrikühül ebsâru ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latıyfül habiyr.” ayeti kerimesini (160) defa okumaya devam ederse zulümden halas olur.Zulme uğrayan kimse bu mübarek ism-i şerifi okumaya devam ederse zulümden halas olur.
el-Latıyfü Hürriyetten mahrum olanlar bu mübarek ismi şerifi okumaya devam ederlerse hürriyetlerine kavuşurlar.
Kim rüyasında istediği şeyi görmek isterse: “E lâ ya’lemü men halak, ve hüvel latıyfül habiyr.” ayeti kerimesini yatarken (9) defa okumalıdır. Buna yedi gün devam edene ruhaniler gelerek her istediği şeyi Allah’ın izni ile haber verirler.
——————————————————————————–

EL-MACİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Kerem ve ihsanı bol olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâcidü” ism-i şerifini kendinden geçinceye kadar okuyanların kalpleri nurlanır.
Sabah ve akşamları (400)’er defa okuyan kimse hayvanların sözünü ve diğer mahlukatın dilini anlama istidadına sahip olur.
Beş vakit namazlardan sonra (465) defa okuyan kimsenin malı ve mülkü artar, sözü nafiz olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır.
Bu ismi celilin hadimi olan melek Mahyâiyl Aleyhisselam’dır. Adedi (48), saati Zöhre’dir. İnsanın üzerine gelen yığın yığın türlü bela
ve musibetlerin bertaraf edilmesi için mezkur saatte okunmalıdır. Bu ism-i şerifi okumak duanın da kabul olunması için bir vesiledir.
 
——————————————————————————–

EL-MANİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâniu” ismi celilini okuyanlar kendilerine zarar vermek için yönelen şeylerin önüne
geçmiş olurlar.Adedi (161), saati Güneş’tir. Kara ve deniz seyahati esnasında bu ismi celili okumak, insanı her türlü musibetten muhafaza eder. Borçlu olan borcunu öder, hasta olan şifa bulur. Karı-koca arasındaki soğukluğun izalesi için yatarken kalben okunmalıdır.
*Korku ve ızdırap içinde bulunan bir kimse bu ismi şerifi okumaya devam etmesi halinde korkularından emin olur.
*Dileğini gerçekleştiremeyen kimse sabah ve akşamlan bu ismi celil ile zikretmeye devam ederse dilek ve haceti gerçekleşir.
*Bir kimsenin kötülük etmesinden korkan kimse okursa Allah Teala o kimsenin kötülüğünden muhafaza buyurur. Ve kötülük etmeyi ona unutturur. İnsanı nefsin şehevi arzularından da korur.
*Zöhre saatinde (161) defa yazılarak taşınır veya eve konursa her türlü fenalıktan Allah Teala muhafaza buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜMİN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün peygamberlerini tasdik edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i şerifi (36)’şar defa “Yâ Mü’minü” diye okumaya devam eden kimse canını, evladını ve malını, gelecek olan musibetlerin şerrinden muhafaza altına almış olur.
*Kendisinde inanç bozukluğu olan kimse, bu mübarek ism-i şerifi yazarak suyunu yirmi bir gün aç karnına içmeye devam ederse sözü edilen hastalıktan Allah’ın izni ile kurtulur.
*Nefsine ve malına bir zarar gelmesinden korkan, (36) defa okursa korktuklarından emin olur.
*Devamlı okuyanlar, düşmanlarının şerrinden kurtulurlar. Allah Teala, o kimsenin dilini yalandan muhafaza eder. Matlubuna nail olur. Duası Allah katında makbul olur.
*Kırk gün devamlı olarak vird edinip zikredenler, ömürleri müddetince namerde muhtaç olmazlar. Ağızlarından kötü söz de çıkmaz.
Mü’min ism-i şerifinin adedi (136)’dır. Saati Zöhredir. Bu saatte hastaya mezkur adedi okumanın şifa bulmasına vesile olacağı tecrübe ile sabittir.
——————————————————————————–

EL-MÜIYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Öldükten sonra tekrar dirilten. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ mübdiel bedâiı lem yebğı fî inşâihâ avnen min halkın.” duasına devam edenlerin kadri yükselir.
Sefere giden bir kimseden haber gelmediği takdirde, hane ehli uyuduktan sonra evinin dört bir tarafına bu ismi şerifi okuduktan sonra:
“Ey geriyedöndüren Rabbim, yi veya ondan bir haberibize lütfedip ulaştır.” derse yakın bir gelecekte ya kendisinden veya
onun hakkında bir haber gelir.
Bir şeyi unutan kimse bu ismi celili okursa unuttuğu şeyi hatırlar.Her gideni geriye döndürmek için bu ismi şerifi okumaya devam etmelidir. Evinden uzaklaşan tekrar evine dönecektir.
Bu ismin adedi (124), saati Müşteri’dir. Saralıya, aklı yükselenlerin üzerine şifa niyeti ile mezkur adedi okumak mücerreptir. Bir şeyden korkan kimse bu ismi celili okursa korkusu zail olur.
Bu ismi okumaya devam eden kimsenin elinden giden her şey yerine gelir. Başladığı işi bozulan sabah namazlarından sonra yedi gün (124) defa okumayı sürdürürse bozulmuş işi yoluna girer.
 
——————————————————————————–

EL-MÜIZZÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği kulunu dünyada mal ve evlatla, ahiretteyse cennet ve cemaliyle aziz kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muızzü” ism-i şerifini cuma ve pazar geceleri (40)’ar defa okuyan kimse mahlukata karşı heybetli görünür.
Her kim bu ism-i şerifi pazartesi ve cuma gecesi yatsı namazından sonra (140) defa okursa, Hakk Teala onu halkın gözüne heybetli olarak gösterir. Kimseden korkmaz.Bu isme devam eden güçsüzler güçlenir. Zalim veya hasedcinin şerrinden korunmak için abdestli olarak (61) defa okunduktan sonra secdeye kapanarak zalimin ve hasedcinin adı söylenir. Sonra:”Ey Allahım! Beni şerrinden ve hilesinden koru”
demelidir.
*Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ism-i şerif (75) defa okunarak dua edilmelidir. Allah Teala o kulun duasını kabul eder.
*Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.
——————————————————————————–

EL-MUAHHIR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Dilediği kulunu dünyada mal ve evlatla, ahiretteyse cennet ve cemaliyle aziz kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muızzü” ism-i şerifini cuma ve pazar geceleri (40)’ar defa okuyan kimse mahlukata karşı heybetli görünür.
Her kim bu ism-i şerifi pazartesi ve cuma gecesi yatsı namazından sonra (140) defa okursa, Hakk Teala onu halkın gözüne heybetli olarak gösterir. Kimseden korkmaz.Bu isme devam eden güçsüzler güçlenir.
Zalim veya hasedcinin şerrinden korunmak için abdestli olarak (61) defa okunduktan sonra secdeye kapanarak zalimin ve hasedcinin adı söylenir.
“Ey Allahım! Beni şerrinden ve hilesinden koru”
demelidir.
Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için bu ism-i şerif (75) defa okunarak dua edilmelidir. Allah Teala
o kulun duasını kabul eder.
Vird edinenlerin insanlar içinde kadri yüce olur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜBDİÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mahlukatı maddesiz olarak yoktan var eden. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bir işe karar vermede kararsız olan kimse, bu mübarek ismi (1000) defa okursa karar verme gücü kazanır. Ve böylece doğruyu seçmiş olur. Evin dört cihetine yedi gün (70)’er defa okunursa kaybolan, salimen eve döner. “el-Mübdiü, el-Müıydü” isimlerini birlikte okumayı sürdürenler, unuttuğunu hatırlama gücü kazanırlar ve bazı gizli şeylerin esrarına vakıf olurlar.
*Çocuğunu zayi etmekten endişe duyan bir hanım, sağ elini batnı üzerine koyar, bu ismi celili (99) defa okursa, Allah Teala çocuğunu zayi olmaktan muhafaza buyurur.
*İşlerine bu ismi celil ile başlayan kimse o işte başarıya ulaşır.Bu ismin adedi (57), saati Müşteri’dir. Sevdiği bir kimseyi müşahede edemeyen, rüyasında onu görebilmek için yatarken mezkur adedi okumalıdır. Bu ismin hadimi olan meleğin adı Kehyâiyl Aleyhisselam’dır.
——————————————————————————–

EL-MÜHEYMİN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Çok ziyade murakabe edici. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i şerifi “Yâ Müheyminü” diye okumaya devam edenler unutkanlık hastalığından şifaya kavuşurlar.Bu mübarek ism-i şerifi yatsı namazlanndan sonra (145) defa okuyup devam edenlere, olacak hadiseler vuku bulmadan önce rüyasında haber verilir.
Gusül abdesti aldıktan sonra tenha bir yerde (100) defa okuyan, dileğine nail olur, kalbi nurlanır. Bu mübarek ismin kadrini ancak veliler bilir.Bu ismin sayısı (145), saati Müşteridir. Düşmanların sultasından, bela ve musibetlerin gelmesinden kurtulmak için okunması mücerrebdir. Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnında bu mübarek ismi okuduğu gelen rivayetler arasındadır.
Her kim bu ism-i şerifi yeşil bir ipek parçasına yazdıktan sonra, şeker, misk amber ile buhurlar ve yedi gün arka arkaya üzerine, beşer bin defa okuyup başının altına koyup yatarsa, her neyi arzu ederse,rüyasında kendisine gösterilir. Bu esrar-ı ilahiyyeden bir sırdır. Kıymeti iyi bilinmelidir.
Bu isim, ilahi sırları kendisinde bulunduran mübarek bir isimdir. Vird edinenler bazı ilahi sırları elde eder. İmanı ve ilmi artar. Allah Teala onu düşmanların şerrinden korur. Yazıp üzerinde taşıyanın malı ve rızkı Cenabı Hakk’ın himayesi altında bulunur.
——————————————————————————–

EL-MÜKIYT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kim bir kabın üzerine “Yâ Mukıyf’ü” ismi şerifini (7) defa okuyup yine aynı kabın üzerine yazar ve bir yolcuğa çıktığında suyu o kabtan içerse, yolculuğun sıkıntı ve vahşetinden emin olur.
Bu ismin özelliklerinden birisi de; vücudun beslenmesini ve kuvvetini sağlamasıdır. Oruçlu bir kimse okur, toprak üzerine yazar, sonra temiz su ile ıslatarak koklarsa kendisine zaaf veren halet gider, kuvvet gelir. Devamlı okuyanlar açlık hissi duymazlar, manevi gıdalarını almış olurlar.
Kıraat edenlerin, Allah Teala rızkını kolaylaştırır, her çeşit fenalıktan onları muhafaza eder.kendinden geçinceye kadar bu ism-i şerifle zikreden açlık duymaz.
——————————————————————————–

EL-MÜMİYT İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün canlılara ecel şerbeti içiren. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mümiyt” ismi cehlini okumaya devamedenler, nefsi emmarenin şerrinden emin olur, onu
hak yoluna sokar.
Bu mübarek ismi şerifi okumaya devam eden kimse nefsi emmaresini ıslah eder. Zalim ve /asıkların helaki için okunursa helak olurlar.
Düşmanlarının şerrinden kurtulamayan kimse bu ismi celili okumaya devam ederse düşmanlarının şerlerinden kurtulur.Nefsini yola getiremeyen kimse bu ismi celili vird halinde okursa nefsini yola getirir.
Bu ismi şerifi bir ay müddetle geceleri ve gündüzleri onar bin defa okuyana manevi parlak bir kılıç verilir. Onunla mürtedlere ve din düşmanlarına bir işaret etmek kafidir. Cezalarını görürler.(68) defa okuduktan sonra d*ıa eden kimsenin duasını Allah Teala kabul buyurur.
 
——————————————————————————–

EL-MÜNTEKIMÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Düşmanına karşı zayıf olan “Yâ Müntekım” ism-i celilini okumaya devam ederse Cenabı Hakk intikamını zalimden alır.
*Adedi (630), saati Merih’tir. Düşman üzerine mansur ve muzaffer olmak için mezkur aded okunmaya devam edilir.
*Zalimin zulmünden yakasını kurtaramayan kimse günde (1000) defa: “Yâ Müntekımü, yâ Kahhâru” diye niyet ederek okursa zalim cezasını bulur. Bu hak eden kimse için uygulanır. Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselam’ın zikridir.
*Bu zikri şerifi vird edinenler, her türlü düşmanın sultasından nefsini korumuş olur. Bu ismi cehlin şemsiyesi altında bulunan kimseye dokunan helak olur.
——————————————————————————–

EL-MÜTEAL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Tat’ının büyüklüğünü ancak Tat’ı bilir. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Müteâlî” ismi cehlini okumaya devam edenler salaha ererler.
Her namazın arkasından (540) defa okumayı sürdürenlerin Allah Teala makamlarını yüceltir. Mahlukatı ona teshir eder. Arkadaşlarından daha ileri bir makamı elde eder.
Düşmanın hezimeti için günde (lOOO)’er defa yedi gün okunur.Bir kimsenin yanında bir işi olan kimse, oraya gitmeden önce bu ismi celili okur da öyle giderse, işi Allah’ın izni ile hallolur. Tor işler kolaylaşır. Hasımları karşısında barınamazlar.
Safran mürekkebi ile bir sarı ipek parçası üzerine yazılır. Üzerine de (300) kere “Yâ Müteâl” ism-i celili okunur ve taşınırsa o kimse herkes tarafından hürmete layık bir kimse olur.Güçsüz bir kimse okursa her bakımdan kuvvete malik olur. Dua ederse duası kabul edilir, dileği meydana gelir. Her yönden yükselmek isteyen kimseler bu ism-i celili okumaya devam etmelidir.
——————————————————————————–
EL-MÜTEKEBBİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Azamet ve kibriyasında tek. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mütekebbir” ism-i şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.Yâ Celîlel mütekebbiri alâ külli şey’in fel adlü emruhû ves sıdku va’dühû.
Bu duayı okuyarak dua edenlerin kadri yükselir. Kimse onunla uğraşamaz.Bu mübarek ism-i şerif kötülük yapanların üzerine (lO)’ar defa sadakatle okunursa o kişi yaptığı kötülükten vazgeçer.
(262) defa, dinin yasakladığı haramları işleyenlerin üzerine “Yâ Mütekebbir” diye okunursa, bir daha o kişiler, o kötü fiili yapmamak üzere bağlanır.
Bu ism-i şerifi Merih saatinde vefk olarak yazıp üzerinde taşıyan kimseye karşı, zalimler boyun bükerler, karşısında zelil olurlar.
Kim bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşırsa Allah Teala kadrini âli kılar. Bu ismin hadimi “Sencâiyl” isimli melektir.
Bu mübarek ism-i şerifi okumaya devam edenler, konuştukları zaman başkalarını tesir altına alırlar.
 
——————————————————————————–
EL-MÜZİLLÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Dilediğini zelil ve hakir kılıcı. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek “Yâ Müzillü” ism-i şerifi (75) defa okunarak secdeye varılır ve dua edilirse zalim ve hasedcilerin şerrinden emin olunur.
Yâ müzille külli cebbarın bi kahri aziyzi sültânihî. Bu mübarek duayı yedi gün (1000)’er defa okuyanlar düşmanların şerrinden halas olurlar.
*Güneş doğmadan önce bu ism-i şerifi (100)defa okuyan kimse düşmanını zelil eder.
*Gücüne ve varlığına güvenerek zayıfkimseleri ezmek isteyene karşı, (75) defa okunarakdua edilir.
*Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenlerindüşmanları zillete düşmekten kendilerinikurtaramazlar.
*Düşmana karşı savaşan asker, bu mübarek ismi okuyarak savaşırsa, Allah Teala, karşısında bulunan düşmanını helak eder.
*Her kim yedi gün (lOOO)’er defa okursa, düşmanın şerrinden malını ve canını korumuş olur.
——————————————————————————–
EL-MECİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”İkramı bol, şanı yüce. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Arabi ayların ortasında oruç tutulur ve iftar zamanında da “Yâ Meciyd” ism-i şerifi okunmaya devam edilirse, maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşturur.
*Bu ism-i celili okuyanın etrafına şeytan yaklaşıp vesvese verme gücünü kendinde bulamaz.
*Kim sabah namazlarından sonra (99) defa okur da, eline üfleyerek yüzünü ve vücudunu meshederse akrabaları arasında izzete, sevgiye mazhar olur.
*Bu ismin adedi (57), saati Zöhre’dir. Ahlakı hamide sahibi olmak için okunmalıdır.
*Ruhi bunalımlara karşı bu mübarek ism-i celilin okunması çok faydalıdır. Ruhi bunalım içindeki kimsenin adedi kadar bu ism-i celili okumaya devam etmelidir.
*Kim bu ism-i şerifi kendinden geçinceye kadar okursa, Allah işlerinde başarıya ulaştırır, ruhunu marifet ile zinetlendirir. Bilinmeyen bazı esrar kendisine ayan olur.
——————————————————————————–

EL-MELİK İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Bütün mevcudatın Padişahı ve idare edicisi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Kim sabah namazlarından sonra samimi bir kalple (121) defa “Yâ Melikü” derse Hakk Teala onu fakirlikten kurtaracak bir kapı açar.
Yâ tâmmü fe lâ tesıfül elsünü külle celâli mülkihî ve ızzihî.
Kim, kalp huzuru ile on iki gün, (25)’er defa okursa, güzel ameller yapmaya muvaffak olur. İşleri açılır, derecesi yükselir. (99)’ar defa her gün okuyan, ilim ve marifetle rızıklanır.
Bu mübarek isim, Gavs’ın zikridir. Cenabı Hakk’ı bu mübarek ismi ile anmaya devam edenler, maveradan başka sırlara vakıf olurlar.
Bu mübarek ismi yüzüğünün kaşına yazıp korktuğu kimsenin yanma girene, zalim, kötü gözle bakma kudreti bulamaz.
Vird edinenler, devamlı okuyanlar dünyevi ve uhrevi yüce mertebelere ulaşırlar. Herkes tarafından sevilir, sayılırlar.
Duaların ilahi dergaha ulaşması için çokça okunmalıdır.
Sabah namazından sonra (120) defa okumayı adet edinenler, fukaralıktan kurtulurlar. Sıkıntı çekmezler. Zeval vaktinde (100) defa okuyan kimse stresten kurtulur, kalp huzurunu elde eder.
——————————————————————————–
EL-METİYN İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Son derece güçlü olan. “
Allah Teala’nın kuvvet ve kudreti devamlıdır. Asla eksiklik kabul etmez. Hiçbir kimse Allah’ın gücü ile muarazaya kalkışamaz. Allah Teala, Nuh Aleyhisselam’ın kavmini helak edeceğini Nuh’a bildirdiğinde Nuh (a.s.) oğluna, kurtulması için gemiye binmesini emretti. O bunu kabul etmeyerek kendi gücüne güvendi ve dağın başına çıkarak orada camdan kendine bir oda yaptı. Sudan korunmak için onun içine girdi. Bunun üzerine Allah Teala onu çok idrara çıkma hastalığına mübtela etti. Yaptığı binanın içi idrarla doldu ve kendi yaptığı idrarı içinde boğulup gitti.
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Metiyn” ismi celilini okumaya devam edenler maddi ve manevi kuvvete ererler.
Kim kötü işlerle meşgul olan kadın veya erkeğin üzerine “el Kaviyyül Metiyn” ismi celilini (10)’ar defa okursa onlar kötü işleri bırakırlar ve durumlarında düzelme görülür.Güçsüz ve zayıf olan bu ismi celili okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile güç ve kuvvet kazanır.
Bu ismi celili okumayı adet edinen kimse, ibadet ve taatta metin olur. Düşmanını zararsız hale getirir. Sütü az olan emzikli hanımların sütlerinin çoğalması için, bu ismi celil bir bardağa yazılır, o bardaktan su içilirse sütleri çoğalır. Kuvvetten düşeceğim korkusu içinde bulunan şahıs, bu ismi celili bol bol okursa gücünü muhafaza eder.Bu ismi okumaya devam edene zor işler kolaylaşır.Bu ismin adedi (500), saati Zöhre’dir. Ahlakını kötülükten ve zulümden vazgeçiremeyen, hırsına hakim olamayan, fakirlikten kurtulup bir türlü refaha erişemeyen kimse mezkur adedi okumaya devam etmelidir.
——————————————————————————–
EL-MUĞNİY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Her şeyi yeterince veren, istediğini zengin eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muğnî” ismi celilini günde (1000) defa okuyan, fukaralık yüzü görmez.Bu mübarek ismi günde (1121) defa okuyan, kimseye muhtaç olmaz.
*Cenabı Hakk fazlı kereminden ihsanda bulunur.Adedi (1100), saati Zöhre’dir. Bu adedi okumaya devam edenler, fakirlikten kurtulur. Ruhi bunalım içinde olan kimse okursa, Allah’ın izni ile bunalımdan kurtulur.
*Dilek ve hacetin gerçekleşmesi için okunmalıdır.
*Bu ismi şerif yazılıp ticarethaneye aşılırsa, bereket meydana gelir.
*Bu ismi şerifi on cuma ara vermeden (1000) ‘er defa okuyanı Cenabı Hakk kimseye muhtaç etmez.
*Bir hastalığa yakalanan kimse eli üzerine bu ismi okur, hastalık olan yerin üzerine sürerse, Allah’ın izni ile şifa bulur.
——————————————————————————–
EL-MUHSIY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Zerrelerden kürrelere kadar her şeyin sayısını bilen.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu ismi celili okumaya devam edenlere bütün kalpler itaat ederler.
*Kim (10) lokma ekmek parçasına bu ismi celili (20)’şer defa okur da yerse, Allah Teala mahlukatı ona musahhar eder.
*Cuma gecesi (1000) defa okuyan kimseyi Allah Teala kıyametin hesabından ve azabından muhafaza buyurur.
*Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimse Allah’ın nimetlerine karşı şükürde bulunmuş olur. Kötü ahlaktan da kurtulur. Bu ismin adedi (148), saati Güneş’tir. Unutkan olanlar bu ismi celili belirtilen miktarda okumayı sürdürürse unutkanlığı zail olur, gördüğü rüyayı unutmaz, geceleri yalnızlıktan korkanlar da bu durumdan kurtulurlar.
*Bir ay müddetle günde (148) defa okuyan kimse vücudunda bulunan bütün hastalıklardan Allah’ın izni ile kurtulur.
*Bu ismi şerifi devamlı okuyanlar, nefsini hesaba çekme gücüne sahip olurlar.
——————————————————————————–
EL-MUHYİ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Cansızlara can veren.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Firarından endişe edilenlere “el-Muhyî” ismi şerifi bir kaç lokma ekmek parçasına okunarak yedirilir.
*Bu ismi şerifi her gün (68) defa okuyankimsenin Cenabı Hakk kalbini iman ve irfan nuru ile diriltir. Olmuş ve elinden çıkmış sandığı işleri
yeniden canlanır ve muvaffakiyet ile neticelenir.
*Bu ismi vird edinerek seher vaktinde (1000) defa okuyanın gönlünü Cenabı Hakk zinde kılar. Kötü bir hastalığa yakalanan kimse yedi gün müddetle her gün (7)’şer defa üzerine bu ismi şerifi, şifa niyeti ile okursa Allah’ın izni ile şifa bulur.
*Bir kimsenin kötülük etmesinden korkan kimse bu ismi şerifi bir ekmek parçasına (68) defa okuyarak yerse kendisine yapılacak kötülükten korunmuş olur.
*Bu ismi devamlı okuyan insan ayrılıklardan ve korkulardan kurtulur. Adedi (68), saati Zöhre’dir. Hasta üzerine mezkur saatte (68) defa okumaya devam edilirse hasta şifa bulur. Sıkıntılı olanların sıkıntısı feraha döner.
 
——————————————————————————–
EL-MUKADDİM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İstediğini ileri geçiren, öne alan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mukaddimü” ismi cehlini düşmana karşı okuyan kişi kuvvete nail olur. Savaş meydanında okunmalıdır.Adedi (184), saati Zühal’dir. Okunmasındabüyük hususiyetler vardır. Büyüklerin katında dileklerin gerçekleşmesi için okunmalıdır.
Korkulan bir mahalde bulunan bir kimse bu ismi celili okumaya devam ederse oradan ona bir zarar dokunmaz.
Savaş meydanında savaşa başlayacağı anda bu ism-i celili okuyan kimse, düşmanın şerrinden kurtulur.
Düşmana karşı Allah Teala kuvvet ihsan eder.Bu ism-i celili okumaya devam eden kimse, sebepler aleminde tasarrufta bulunma yetkisine sahip olur.
Bu ism-i celili çokça okuyan kimsenin madde ve mana aleminde bulunanlar üzerinde sözü geçerli olur.
 
——————————————————————————–
EL-MUKSİTU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Mazlumun hakkını zalimden alan. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muksıt” ismi cehline devam edenler ibadet esnasında arız olan vesveseden kurtulurlar.İbadet esnasında vesveseli olan, bu ismi şerifi (209) defa okumaya devam etmelidir.Bu ismi şerifi vird halinde okuyan kimseye başkaldırılmaz.
Sinirlenen kimse okursa sinirleri sakinleşir. Sebepsiz olarak ağlayan çocuğun üzerine yazılarak konursa ağlaması kesilir.Bu ismi şerifi
okuyan kimse hakkaniyet sahibi olur.
Şeytanın şerrinden kurtulmak için bu ismi şerif okunmalıdır.
Adedi (239), saati Müşteri’dir. Kalp sıkıntısı olanların gönüllerine ferahlık gelmesi için okunmalıdır.
——————————————————————————–
EL-MUKTEDİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getiren.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Muktedir” ism-i celilini uyanınca okuyanların işini Hakk Teala tedbir eder.Büyük bir zulme maruz kalan bir kimse gece yarısından sonra iki rekat namaz kıldıktan sonratoprak üzerine oturarak boynu bükük bir vaziyette (744) defa “Yâ Şedîdü, yâ Muktediru, yâ Kaviyyü, yâ Kâhini” ismi şeriflerini karanlık bir yerde okursa, zalim, belasını bulur. Bu hak edene yapılmalıdır.
Bu ismi şerifi uykudan uyanınca okuyan kimse işlerinde başarıya ulaşır. Kimseden bir yardım beklentisi olmaz. Ruhu kuvvetlenir. Herkes ona itaat eder. İnsanların gözüne heybetli görünür.
Unutkan bir insan çokça okursa unutkanlığı geçer. İnsanların, cinlerin ve düşmanların şerrinden korunur. İnsanlar ile geçinemeyenler, insanlara iyi muamele etmeye başlar.
Bu ismi şerifi zikre devam eden kimsenin Cenabı Hakk her işini, sanat erbabının ise mamulatını kolay kılar.
 
——————————————————————————–
EL-MUSAVVİR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI

“Her şeye bir şekil ve suret veren. “

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i celili akşam namazından sonra (21)’er defa “Yâ Musavvir” diye okuyan el-Musavviru kimseler türlü sıkıntılardan halas olurlar.
*Bu isme devam edenler, yaptıkları işlerde başarıya ulaşırlar.
*Bu isme sanatkarların devam etmesi, sanatlarında muvaffakiyete sebep olur.
*Düşük yapan kadınların üzerlerinde, taşımalarının faydalı olduğu kaydedilmektedir.
*Bu ismin adedi (336), saati Kamer’dir. Düşmanlığı dostluğa döndürmek ve murada nail olmak için okunmalıdır.
*Bu mübarek ism-i şerifi vird edinenleri, Cenabı Allah temiz ahlaklı olacak bir çocukla rızıklandırır.
——————————————————————————–
EL-VACİD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kerem ve ihsanı bol olan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Mâcidü” ism-i şerifini kendinden geçinceye kadar okuyanların kalpleri nurlanır.
*Sabah ve akşamları (400)’er defa okuyan kimse hayvanların sözünü ve diğer mahlukatın dilini anlama istidadına sahip olur.
*Beş vakit namazlardan sonra (465) defa okuyan kimsenin malı ve mülkü artar, sözü nafiz olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır.
*Bu ismi celilin hadimi olan melek Mahyâiyl Aleyhisselam’dır. Adedi (48), saati Zöhre’dir. İnsanın üzerine gelen yığın yığın türlü bela ve musibetlerin bertaraf edilmesi için mezkur saatte okunmalıdır. Bu ism-i şerifi okumak duanın da kabul olunması için bir vesiledir.
——————————————————————————–
EL-VAHID İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Misli ve benzeri olmayan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Kalbî yorgunluktan ve mahlukatın korkusundan emin olmak için “Yâ Vâhıdü” (1000) defa okunur.
*Yâ vâhıdel bâkıy evvele külli şey’in ve âhırahû”.Sultandan korkan bir kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Sıkıntısı feraha inkılab eder. Düşmanlarının düşmanlığı dostluğa inkılab eder.
*Bu ismi celili çokça okumayı sürdüren kimseler yalnız yaşamayı ihtiyar eder. Kalabalıklardan sakınır. Allah Teala o kimseye sebepsiz, vasıtasız olarak ihsanda bulunur. Kulunu şeytani bütün kötü düşüncelerden korur.
*Zalim bir kimsenin şerrinden korkan kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Allah Teala sıkıntısını feraha çevirir.
*el-Vâhıd, el-Ehad” bu iki ism-i şerif pazar günü saat birde abdestli olarak kıbleye karşı oturulup bir kağıt üzerine yazılır. (101) defa da okunduktan sonra bu kağıt bir muşambaya sarılır, baş üzerinde taşınırsa Cenabı Hakk vakar, heybet ve azamet ihsan buyurur.
Bu ismi şerif ile zikreden kimsenin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku ve vehm zail olur.Bu ismi celil ile Cenabı Hakk’ı (4000)’er defa zikreden kimsenin kalbindeki dileklerini Allah Teala ihsan eder.Bu ismi şerif cem makamına ulaşanların zikridir. Bu makamda bulunan kimsenin zikri “Yâ Vâhıd”dir.
——————————————————————————–
EL-VALİY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
”Bütün mahlukatın işlerini idare eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâlî” ismi cehlini okuyanlar türlü afetlerden muhafaza olunurlar.Yıldırım çarpmasından korunmak için bu ismi celil okunmalıdır.
Bu ismi şerifi okumayı adet edinenler emri altında bulunan kimseleri terbiye etmekte tesirli olurlar.
İnsanlar tarafından da saygı görürler.Bu mübarek ismi şerifin zikrine devam eden kimse özellikle idareci olursa emri altında bulunanlar kendisine itaatkar olur, emirlerine riayet ederler. Sabah namazlarından sonra (47) defa okuyanlar bulunduğu makamdan daha yukarı bir makama yükselirler.
Bu isim, Allah’ın veli kullarının zikridir. Kim bu ismi celili gündüz ve geceleri onar bin defa okumaya devam ederse, evliyanın bulunduğu bahçeye girme ve onlar ile görüşme liyakatini elde eder.
——————————————————————————–
EL-VARİSÜ İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Her şeyin sona erdiği gün bütün mülkün hakiki sahibi. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâristi” ismi cehlini hayrette kalan kimse akşamla yatsı arasında (1000) kere okursa o illetten kurtulur.
Adedi (707), saati Zöhre olan bu ism-i şerifi güneş doğmadan evvel okuyan kimsenin bedenine elem isabet etmez.
Kalp meyvesinden mahrum olanlar, tam bir iman ile mezkur adedi kıraat etmeye devam etmeleri halinde Allah’ın izni ile emellerine vasıl olurlar.Bu ismi celili evladı olmayanların okuması çok faydalıdır.
Ancak okunurken adet tayin etmemeli ve şu ayeti kerimeyi de birlikte okumalıdır:
“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”
Bir iş hususunda kararsız olan kimse, temiz bir kalp ile akşamla yatsı arasında “Yâ Vârisü” diye okumaya devam ederse,
önüne birçok hayırlı yolların
 
——————————————————————————–
EL-VASİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İlmi her şeyi kuşatan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Vâsiu” ism-i cehline devam edenler hırs ve sıkıntıdan selamete ererler.Maişet darlığı çeken bir kimse “Yâ Vâsiu celle celâlühû” diye zikre devam ederse maişet darlığından kurtulur.
3. Bu ismin adedi (137), saati Kamer’dir. İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde mezkur adet kadar okunmalıdır.
4. Kin ve hased içinde kıvranan kimse, bu ism-i celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü
hastalıktan kurtulur.
5. Bu ism-i şerifi kendisi için vird edinen kimsenin zamanla manevi perdeleri aralanır, bazı sırlara vakıf olur.
6. Kim bu ism-i şerifi çokça okumayı adet haline getirirse Allah Teala rızkını, kalbindeki darlığı genişletir, ahlakını düzeltir, her çeşit sıkıntı ve bunalımdan kurtulması için bir çıkış yolu ihsan eder.
7. Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek ism-i şerifi, tam bir sadakatla okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile zor işlerin altından kalkar.
——————————————————————————–
EL-VEDÜD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kullarını affedici ve onlara rahmetiyle muamele edici ve dilediğine de ziyade merhamet eden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celil, (1000) defa bir yemeğin üzerine okunarak aralarında geçimsizlik bulunan ailelere yedirilse aralarındaki soğukluk muhabbete dönüşür.Kim bir yemek üzerine bu ism-i celili “Yâ Vedûdü celle celâlühû” diye (1000) defa okur da o yemekten karı-koca birlikte yerlerse aşırı derecede birbirlerini severler. Aralarında muhabbet meydana gelir. Farz namazlarının arkasından (400)’er defa okuyan, insanlar tarafından sevilir.
Bu mübarek ism-i şerifte ilahi bir sır vardır. Kim bu ismi okumayı adet edinirse başkalarını teshir eder, onları hükmü altına alır.
Bu ism-i şerifin adedi (20), saati Zöhre’dir.
Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için mezkur saatte (270)’şer defa okunmalıdır.Bu ism-i şerif îsm-i A’zam’dır. Bu ism-i şerifi vird edinerek okuyanları Allah Teala sever. Doğruyu bulmak ve Allah’ın emirlerim sevmek isteyen kul, kulluk görevlerini yerine getirmek için bu ism-i şerifi okumalıdır. Çünkü bu ism-i celil kalpteki karanlığı atarak kalbi nurlandırır. Ruhun nurlu güneşi kalbi aydınlatır, kalp huzura kavuşur. Huzura erip nurlanan kalp de Allah’ı sever.
Bu ism-i şerifi bir beyaz ipek üzerine yazarak üzerinde bulunduranları bütün kalpler sever. Kendinden geçinceye kadar bu ism-i şerifi okuyan kimseyi herkes sever. Gönlü ona meyleder; kalbi onu sever ve Allah Teala onun içini muhabbet ruhu, dışını da sevgi sırları ile zinetlendirir. Bu ism-i şerifte çok değişik sırlar gizlidir.
——————————————————————————–
EL-VEHHAB İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Gayb hazinelerinden bol bol veren. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Duha namazlarından sonra “Yâ Vehhâb” ismi şerifini okumaya devam edenler mahlukata karşı heybetli görünürler, rızık kapıları da onlara açılır.
Rabbena lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh, inneke entel vehhâb.
Manası:
“Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola çıkardıktan sonra kalplerimizi imandan saptırma. Katından bize rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen çok bağışlayansın.
“Bu ayet-i kerimeyi namazlardan sonra (7)’şer kere okuyanlar imanlarını görünür ve görünmez düşmanların şerrinden korurlar.Zengin ve kazancının bereketli olmasını isteyenler duha namazının secdesinde bu mübarek ismi “Yâ Vehhâb” diye (14) defa okur, eller de dergahı ilahiyyeye açılarak bu ismi şerif ile duada bulunulursa boş çevrilmez.Dua edilirken (7) defa “Yâ Vehhâb” denilirse dua kabul olunur.Bir dilek veya düşmandan halas olmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, kazancını bereketlendirmek veya manevi yolculuktan önce çıkan engelleri kaldırmak için üç veya yedi gün gece yarısından sonra abdest alınarak iki rekat namaz kılınır. Namazdan sonra baş açık, eller ilahi dergaha kaldırılarak (100) defa “Yâ Vehhâb” diye Cenabı Hakk zikredilir. Ondan sonra istek ve ihtiyaç ne ise söylenir.Bu ismin adedi (14), saati Zöhre’dir. Vird edinenler muradlarına nail olurlar.Anlama gücü kıt olanlara yazılarak içirilmesi faydalıdır. Vird edinip daima “Yâ Vehhâb” diye zikredenler, mahluka muhtaç olmazlar.
——————————————————————————–
EL-VEKİYL İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Mahlukatın işlerini bitiren ve lazım olanı yaratan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Yâ Vekiyl” ismi şerifini okumaya devam edenlere gelecek musibetler geriye çevrilir. Rüzgarın şiddetinden, gök gürültüsünden emin olur. Rızık kapıları da açılır.Bir kimse ateşten, sudan, zelzeleden veya bir şeyden korktuğunda, bu mübarek ismi celili okumaya devam ederse, korktuklarından emin olur.
Bu ismin adedi (66), saati Zöhre’dir. Her çeşit düşmanı hezimete uğratmak için bu ismi şerif okunmalıdır. İstanbul’un fethi anında Şeyh Akşemseddin hazretleri’nin bu ism-i şerifi tilâvet ile meşgul bulunduğu rivayet edilmiştir.
Hazreti Peygamber (s.a.v.) buyurdu:
Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbui arsii azıym
“Kim sabahları ve akşamları bu duayı (7)’şer defa okursa Allah Teala o kimsenin dünya ve ahirete ait işleri için ona kafidir.
Bu ismi şerifin meleği Kehyâiyl Aleyhisselam’dır. Bu ismi celili Cenabı Hakk’a daha ziyade en çok güvenenler okurlar. Bu ismi vird
edinenlerin Cenabı Hakk’a güvenleri artar.
Bu ismi celili vird edinerek okumayı sürdüren kimseler hiç ummadıkları yerden rızıklanırlar.
——————————————————————————–
EL-VELİYY İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Dostlarına yardım edip düşmanlarını kahreden.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ismi şerifi çok çok okuyanların kıyamet gününde hesabı kolayca görülür.
*Bu ismi şerifi vird edinenler Allah’ın yardımı ile velayet mertebesine ulaşırlar. Hanımı kötü huylu olan kimse hanımı ile sohbet ettiği vakit bu ismi şerifi hatırında tutsa hanımı iyi huylu olur.
*Cuma geceleri (lOOO)’er defa bu ismi celili zikreden matlubuna ulaşır.
*Bu mübarek isim evliyanın zikridir. Kim gündüzleri on bin, geceleri on bin defa okumayı sürdürürse Allah’ın veli kulları topluluğuna karışır.
*Cuma geceleri (lOOO)’er defa okuyan kimse için bütün kapalı kapılar ardına kadar açılır.
*Bu ismin adedi (46), saati Merih’tir. Bu ismi celili okuyanın kadri yüce olur. Dışı ve içi her türlü pislikten arınmış olur.
*Kim yüce meleklerin zikri olan bu zikri, manasını idrak ederek okumaya devam ederse, mana alemleri ile kendi arasındaki perdelerin kalkmasına bir vesile olur.Böylece yüce mertebeye ulaşmış olur.
——————————————————————————–
ELBİSEYİ ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
Bismillâhillezî lâ ilahe illâ hû.
Manası: Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’ın ismini anarak elbisemi çıkardım.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
“Ademoğlunun avret yerinin ve cinnilerin gözünün perdesi, müslüman kimsenin elbiselerini çıkardığı vakit bu duayı okumasıdır.” buyurmuşlardır.
 
——————————————————————————–
ELBİSEYİ GİYERKEN OKUNACAK DUA
Allâhümme innî es’elüke min hayrihî ve hay ri mâ hüve Iehû ve eûzü bike min şerrihî ve şerri mâ hüve leh.
Manası: Ey Allah’ım, muhakkak ben bu elbisenin hayrından ve bu elbise niçin yapılmışsa onun da hayrını senden isterim. Bu elbisenin şerrinden ve niçin yapıldığının şerrinden sana sığınırım.
“Peygamber (s.a.v.) Efendimiz elbisesini, gömleğini, ridasını ve sarığını giydikleri vakit bu duayı okurlardı.”
Elhamdü lillâhillezî kesâni hazâ ve razekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvveh.
Manası:
”Kuvvet kudretim olmadığı halde, bu elbiseyi bana rızık olarak veren ve giydiren Allah’ıma hamd ederim”
——————————————————————————–
ELLİDÖRT FARZ
1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek.
2-Helalından giyinmek.
3-Abdest almak.
4-Beş vakit namaz kılmak.
5-Cünüplükten yıkanmak.
6-Rızık için Allah’a güvenmek.
7-Helalından yemek ve içmek.
8-Kanaat etmek.
9-Allah’a güvenmek.
10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak.
11-Nimete karşı şükretmek.
12-Belaya karşı sabretmek.
13-Günahlara karşı tevbe etmek.
14-İhlas üzere ibadet etmek.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Her şeyde Kur’an’ı düstur edinmek.
17- Ölüme hazırlanmak.
18- Her işi Allah için yapmak.
19- İyilik ile emredip kötülükten men etmek.
20- Gıybet etmemek.
21- Anneye babaya iyilik etmek.
22- Akrabaları ziyaret etmek.
23- Emanete hıyanet etmemek.
24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terketmek.
25- Allah ve Resulüne itaat etmek.
26- Günahtan sakınıp ibadet etmek.
27- Allah Teala’dan korkmak.
28- Kainata ibret nazarıyla bakmak.
29- Düşünmek ve tedbirli olmak.
30- Dili kötü sözlerden korumak.
31- Kötü işlerden sakınmak.
32- Kimseyle alay etmemek.
33- Herhalde dosdoğru olmak.
34- Dünyaya meyli terketmek.
35- Büyü yapmamak.
36- Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek.
37- Hakk’ın gazabından emin olmamak.
38-Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek.
39- Hakk’ın rahmetinden ümit kesmemek.
40- Nefsi emmareye tabi olmamak.
41- Hakk’tan gelenin devlet olduğuna şükretmek.
42- Helalından yetecek kadar rızık talep etmek.
43- Zekat vermek.
44-Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak.
45-Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak.
46-Yetim malı yememek.
47-Kibirlenmemek.
48-Livatadan hazer etmek.
49-Beş vakit namazı devamlı kılmak.
50-Zulümle halkın malını yememek.
51 – Allah’a şirk koşmamak.
52-Zinadan sakınmak.
53-Yalan yere yemin etmemek.
54-Verileni başa kakmamak.
 
——————————————————————————–
ENAM SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER
Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhillezî halekas semâvâti vel arda ve cealez zulümâti ven nûr, sümmelleziyne keferû bi rabbihim ya’dilûn. Hüvellezî halekaküm min tıynin sümme kadâ ecelâ, ve ecelün müsemmen ındehû sümme entüm temterûn. Ve hüvallâhü fıs semâvâti ve fil ard, ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü mâ teksibûn.
Manası:
Gökleri ve yeri yaratan, karanlık ve nuru yaratan Allah’a hamd olsun. Sonra bu nimetlere nankörlük edip küfredenler, O yaratan Rabblarına bu mahlukatı veya bunlardan bazılarını denk tutuyorlar. Sizi topraktan O yarattı. Sonra bir ecel hükmetti. Ve eceli müsemmâ da O’nun yanındadır. Sonra siz şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde (buyruğu geçen) Allah’dır. Sizin içinizi, dışınızı, ne işlediğinizi bilir.
Peygamberimiz (s.a.v.) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyor:
“Kim Sure-i En’am’ın evvelki (bu) üç ayetini okursa, Allah Teala onun için yetmiş melek vazifelendirir. O meleklerin yaptıkları ibadet kadar o kimsenin amel defterine sevap yazarlar. Yedi kat semadan bir melek yanında bir demir tokmak olduğu halde bu ayetleri okuyanın yanına iner. Şeytan o kimseye vesvese vermeyi murad ettiği vakit melek ona bir defa vurur. Bu darbeden dolayı şeytanla onun arasında yetmiş tane perde meydana gelir. Kıyamet günü olduğu vakit Allah Teala bu ayetleri okuyan kuluna: “Arşımın gölgesinde yürü, cennet meyvelerinden ye. Kevser şarabından iç ve selsebiyl suyu ile yıkan. Sen benim kulumsun, Ben de senin Rabbinim” buyurur.
“Her kim sabah namazını cemaatla kıldıktan sonra Sure-i En’am’ın başındaki üç ayeti okursa, Cenabı Ecelli Âlâ o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir. Kıyamet gününe kadar o kimse için istiğfar ederler. “
“Kur’an’da Sure-i En’am’dan gayri bir sure bana bir defada nazil olmadı. Şeytanlar bu surenin nazil olmasından çok endişe ettiler ve müteessir oldular. Bu sure bana Cebrail ile maiyyetinde elli bin melaike olduğu halde gönderildi. Bu sureyi kuşatmışlar ve bu sureyi bir düğün debdebesi ile getirmişler ve havuza su kor gibi kalbimde kararlaştırmışlardı. Allah Teala bununla beni ve sizi öyle izzetlendirdi ki, artık bundan sonra onu okuyan ebediyyen dalalete düşmez. Bu surede müşriklerin bütün hüccetlerinin iptali ve Allah’ın hulf etmesi nakabil bir vaadi vardır.”
“Sure-i En’am nazil olduğu vakit Resulüllah teşbih etmiş ve bu sureyi, ufku kapatacak kadar melaike teşyi’ etmiştir.”
“Sure-i En’am, etrafında yetmiş bin melek, “Sübhânellâhil azıym, sübhânellâhil azıym” diye teşbih getirdikleri halde hepsi birden Mekke’de bir gecede nazil oldu.”
İmam-ı Şafii diyor ki:
“Her kim sabah ve akşam Sure-i En’am’ın başındaki üç ayeti yedişer defa okur da vücudunu mesh ederse, bütün hastalık ve ağrılardan emin olur.”
——————————————————————————–
EN-NAFİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Hayır ve faydalı olan şeyleri yaratan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Nâfîu” ismi cehline devam edenler güzel bir hayat içinde yaşarlar.
*Dört gün gücü ölçüsünde bu mübarek ismi celili okumaya devam eden kimse Allah’ın izni ile elem ve ziyana uğramaz.
*Hanımı ile birleşeceği anda bu ismi kalbi ile zikreden kimse hanımı tarafından sevilir.
*Musibet ve sıkıntılardan kurtulmak için bu mübarek isim çokça okunmalıdır. Hastalık ve streslerden kurtulmak için de okunmalıdır.
*Temiz bir kalp ile bu ismi şerifi vird edinerek okuyan kimselerin dilek ve maksatları gerçekleşir.
*Hasta üzerine okumaya devam edlirse Allah’ın izni ile hasta şifa bulur.
——————————————————————————–
EN-NUR İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Alemleri nurlandıran.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
“Yâ Nûr” ism-i celiline devam edenlerin yüzleri ve kalpleri nurlanır.Karanlık bir yerde kendisinden geçinceye kadar “Yâ Nûr” ism-i celilini zikreden kimse, ilahi nurları müşahede etme imkanına kavuşur. Kalbi nur ile dolar. Kararmış kalpleri aydınlığa kavuşturur.Kim Nûr Suresi’ni (7), bu ism-i şerifi de (1000) kere okursa kararmış kalbi nurlanır.Adedi (256)’dır. Erkekler için saati Müşteri, kadınlar için Güneştir. Dileklerin husulü için bu saatlerde okunmalıdır. Bu mübarek ismi şerifi yazarak suyunu içenlerin kalpleri nurlanır.Şaşkınlık içinde bulunan, yolunu şaşıran bir kimse sadakatla bu ismi celili (256) defa okursa maksadına ulaşır.
——————————————————————————–
ENBİYA SURESİNİN FAZİLETİNE DAİR HADİSİ ŞERİFLER
Bismillâhirrahmânirrahıym. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn.
Manası:
Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Zât-ı Ecelli ve Alâ’na arz-ı teşbih ederim.
Ben doğrusu zalimlerden oldum. Bu ayeti kerime hakkında Resulü Ekrem (s.a. v.) buyuruyorlar ki:
“Lâ ilahe illâ ente…. Yunus (a.s.)’un duasıdır. Balığın karnında bunu okurdu. Bunu okuyarak dua edenin duasını Cenab-ı Ecelli Alâ kabul eder.”
* “Ben bir kelime biliyorum. Sıkıntıda kalan kimse onu okursa, sıkıntısı giderilir. O da kardeşim Yunus’un kelimesi Lâ ilahe illâ ente…din”
* Hazreti Aişe (r.anhâ)’den:
“Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Sizden kime sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa üç defa lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn, desin” buyurmuşlardır.”
* Yine sahih bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “Hasta olan bir kimse kırk defa bu teşbihi okur
da ölürse şehid olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur, iyileşirse günahları affedilir.”
“Enbiyâ suresini okuyan kimsenin, mahşer halkı içerisindeki hesabı, bu sure hürmetine kolaylaştırılır.”
Bu sure içerisinde geçen isimlerin sahipleri, okuyucusuna selamla mukabele ederler. Yani Cenabı Hakk’a bu surenin okuyucularını her hususta selamette kalması için dua ve niyazda bulunurlar.
İmam-ı Şafii hazretleri bu ayetin esrarı hakkında buyurmuştur ki:
“Haksız olarak hapse atılan kimse bu ayeti okumaya devam ederse, bi iznillah bu beladan kurtulur. Hastalıkları ve taunu tedavi edecek en güzel manevi deva bu ayettir. Bu ayet ile bütün musibetler giderilir.”
* Bu ayeti kerime her ne niyet için kırk bir gün sabah namazından sonra kırk birer defa okunmaya devam edilirse, Cenab-ı Ecelli Alâ o kimsenin muradını nasib eder.

Etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar

——————————————————————————–
ENFAL VE TEVBE SURESİ HAKKINDA HADİSİ ŞERİFLER
“Sure-i Enfal ve Sure-i Tevbe’yi okuyan kimseye ben şefaat ediciyim ve ben o kimsenin münafıklıktan berî olduğuna şahidim. Münafık erkek ve münafıka kadınların sayılarının adedi kadar, bu sureleri okuyan kimseye ecir verilir. Arş ve onu taşıyan melaikeler dünyadaki hayatı müddetince onun için istiğfar ederler.”
Bismillâhirrahmânirrahıym. Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Manası:
Ey Hatibim! Eğer senden yüz çevirirlerse, de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım. O büyük arşın Rabbidir.”
Bu ayeti kerime hakkında sevgili Peygamberimiz:
“Her kim sabah ve akşam yedişer defa bu ayeti okursa, Cenab-ı Ecelli Alâ bütün işlerinde o kuluna kifayet eder.” buyurmuşlardır.
Bu hadis-i şerifin diğer bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur:
“Bu ayeti kerimeyi her gün devamlı olarak yedi defa okuyan kimse yıkıntı altında kalarak, boğulmak suretiyle, yanmak suretiyle ve herhangi bir şeyle vurulmak suretiyle ölmekten kendisini korumuş ve kurtarmış olur.”
Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.
Manası:
Allah (c.c.) bana kâfidir. O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve bütün işlerimi O’na havale ettim. O, Arş-ı Azıym’in Rabbidir.
Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki:
“Bu ayeti okuyan, o gün içinde duvar altında kalarak, denizde boğularak, yanarak ve demirle vurularak ölmez.”
Diğer bir rivayette buyurulmuştur ki:
“Her kim akşamladığı ve sabahladığı vakit bunu yedişer defa okursa, niyet ettiği şeyde samimi veya gayri samimi olsa da Cenab-ı Ecelli Alâ ona kâfidir.”
* Yetmiş yaşında salihlerden birisi vardı, hastalandığı vakit bu hadis-i şerifi gördü ve devamlı bu ayet-i kerimeleri okumaya başladı. (120) yaşına gelince Resulü Ekrem’i rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz, o salih kişiye, “Bizden ne vakte kadar kaçacaksın?” buyurdu. Bu ihtar üzerine o salih kişi okumayı bıraktı ve öldü.
——————————————————————————–
ER-RAFİU İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Kullarından bazılarını yükseltici.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*Bu mübarek ism-i şerifi (70) defa okuyanlar zalimlerin şerrinden emin olurlar.
*Yüce bir mertebeye ulaşmak isteyen kimse gece yarısı (100) defa “Yâ Râfiu celle celâlühû” diye okumalıdır. Bu, fukaralıktan da kurtulmasına bir vesile olur. Vird edinerek okuyanlar, halk içinde mümtaz mevkiye nail olurlar.
*İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için (70) defa okunur. Cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya yatsıdan sonra (440) kere okunursa, düşmanların kalbinde korku ve ürperti meydana gelir.
*Akranları arasında daha yüce bir mertebeye nail olmak arzu eden kimse, bu mübarek ism-i şerifi gündüzleri ve geceleri (lOO)’er kere okumalıdır.
*Bu mübarek ism-i şerif ile daima zikredenler, manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. Bütün durumlarında adaletten ayrılmazlar.
——————————————————————————–
ER-RAUF İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Pek şefkatli olan.”
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
*”Yâ Raûfü” ismi celil’in gazablı zamanında (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.
*Bu mübarek ismi şerifi “Yâ Rauf diye okumaya devam edenin kalbinde merhamet ve şefkat meydana gelir.
*Maddi ve manevi nimetler elde eder. Zalimlerin zulmü altında ezilen kimselere yardım etme gücünü kendinde bulur.
*Allah’a karşı isyanı çok olan bir kimse okursa, isyandan vazgeçer, doğru yolu bulmasına bir vesile olur.
*Adedi (286), saati Utarit’dir. Mezkur adedi okumaya devam etmek, eşler arasındaki geçimsizlik ve uyuşmazlığı bertaraf eder.
*Sinirlenen bir kimse bu ism-i cehli (10) defa zikreder, (10) defa da Efendimiz (s.a.v.)’in üzerine salavatı şerife getirirse, sinirleri sakinleşir.
*Bu mübarek ismi kendine vird edinerek okuyanlar, başkaları tarafından sevilir ve sayılırlar.
*Devamlı okuyan kimsenin kalbi, şefkat ve merhamet kaynağı haline gelir. Cenabı Hakk’ın merhametini kazanır.
——————————————————————————–
ER-RAŞİYD İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“İrşad ve delile muhtaç olmayan. “
Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
Bu mübarek ism-i celili yatsı namazını kıldıktan sonra: “Yâ Raşiyd” diye (100) defa okuyan kimsenin amelleri kabul edilir. Dileklerine nail olur. (1000) defa okuyanın sözü, karşısındaki kimseye etkisini gösterir. Yaratıklar kendisini dinlemek zorunda kalır.(152)’şer defa okuyanın içini ve dışını Cenabı Hakk ıslah buyurur.
İşlediği şeylerden pişmanlık duymaz. İşlediği şeylerin akibetinden memnunluk duyar.
Yapacağı bir işin akıbetini bilmeyen kimse,akşamla yatsı arasında (1000) defa okursa, yapacağı iş kendisine kolaylaştınlır. En doğrusunu yapar.
Bu ismin hadimi olan meleğin ismi Gatyâiyl Aleyhisselam’dır. Kim gündüzleri ve geceleri bu ismi şerifi, hali bir yerde hayvani gıdalardan sakınarak bir ay müddetle (16)’şar defa okumaya devam ederse, hadimi olan ruhani bir kimse gelir.
——————————————————————————–
ER-RAHIYM İSM-İ ŞERİFİ’NİN SIRLARI
“Ahirette rahmetinin tecellisi ile her mü’min mesrur olacaktır.”